Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Танбалӣ остонаи қашшоқӣ аст.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Намунаи тест ММТ | НАМУНАИ саволу масъалаҳои тест аз фанни биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>
Голҷӣ
□) ядро, пластидҳо, митохондрияҳо
96
Органоиди ҳуҷайраро, ки дар ҳосил кардани торҳои ахроматинӣ иштирок мекунад, муайян кунед.
А) маркази ҳуҷайра С) тӯри эндоплазмавӣ
В) маҷмааи Голҷӣ ^) қамчинакҳо ва мижгонакҳо
97
Кадом системаи ҳуҷайра ҳаракати сохторҳои онро дар ситоплазма таъмин мекунад?
А) моддаҳои иловагӣ
В) маркази ҳуҷайра
С) ситоскелет
□) мижгонакҳо
98
Кадом органоиди ҳуҷайра ҳангоми митоз нест мешавад?
А) ядроча В) сентирола С) рибосома ^) лизосома
99
Тақсимшавии мустақими ҳуҷайраҳои эукариотӣ чӣ ном дорад
А) мейоз В) амитоз С) гаметогенез □) митоз
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 12
100
Тарзи тақсимшавии ҳуҷайраҳои эукариотиро, ки зимни он
ҳуҷайраҳои духтарӣ айнан ахбори генетикии дар ядрои ҳуҷайраи
модарӣ монандро мегиранд, муайян кунед.
А) мейоз В) гаметогенез С) овогенез ^) митоз
101
Дар кадом давраи сикли ҳуҷайра репликатсияи КДН ба амал
меояд?
А) анафаза
В) профаза С) метафаза ^) интерфаза
102
Фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра дар байни ду митоз чӣ ном дорад
А) редупликатсия В) интеркинез С) интерфаза ^) профаза
103
Дучандшавии молекулаи КДН дар кадом фазаи сикли митозӣ ба
амал меояд?
А) 5 - фаза В) С1 - фаза С) М - фаза ^) С2 - фаза
104
Тақсимшавии ҳуҷайра аз кадом фазаи митоз оғоз меёбад?
А) анафаза В) телофаза С) профаза ^) метафаза
105
Дар нақша кадом фазаи митоз нишон дода шудааст?
А) метафаза
В) анафаза
С) телофаза ^) профаза
106
Кадом фазаи митоз дар расм акс ёфтааст?
А) профаза В) анафаза
С) телофаза ^) метафаза
107
Дар нақша кадом фазаи митоз тасвир
ёфтааст?
А) профаза
С) метафаза
В) телофаза
^) анафаза
108
Даври мейоз, ки дар он конюгатсияи хромосомаҳои гомологӣ ва
чилликшавӣ ба амал меояд.
А) профазаи I В) метафазаи I С) профазаи II ^) анафазаи I
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 13
109
Кадом фаза дар мейоз охирин аст?
А) анафазаи I В) телофазаи II С) метафазаи II □) телофазаи I
110
Вайрон шудани кадом раванд сабабгори асосии бемории Даун мегардад?
А) репликатсияи молекулаи КДН
В) денатуратсияи молекулаи сафеда
С)
П)
мейоз
митоз
111
Маҷмӯи генҳои як фардро чӣ меноманд?
А) хроматин В) фенотип С) генотип
112
□) хроматид
Генотип чист?
А) Маҷмӯи генҳо дар дастаи диплоидии хромосомаҳо аст.
В) Маҷмӯи генҳо дар ҳуҷайраҳои ғайриҷинсӣ аст.
С) Маҷмӯи аломатҳои берунӣ ва дарунии организм аст. ^) Маҷмӯи генҳо дар дастаи гаплоидии хромосомаҳо аст.
113
Ҳангоми кадом шакли тағйирпазирӣ генотип дигар мешавад?
А) ғайриирсӣ В) сунъӣ С) ирсӣ □) модификатсионӣ
114
Маҷмӯи аломатҳои морфологию физиологии организм чӣ ном дорад?
А) генотип
В) фенотип С) генофонд
^) мутатсия
115
Маҷмӯи генотипҳои намуд ё популятсияро чӣ меноманд?
А) геном В) генофонд С) фенотип ^) кариотип
116
Ҷой дар хромосома, ки дар он ген воқеъ гардидааст, чӣ номида мешавад?
А) локус
В) кодон
С) аллел
^) антикодон
117
Кариотипи одам чанд хромосома дорад
А) 24
В) 44
С) 23
118
Дар фардҳои мешаванд?
А) АВ, Ав
генотипашон ААВв чӣ гуна
гаметаҳо пайдо
В) АА, Вв
С) АВ, АВ
П) АВ, ав
^) 46
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 14
119
Ҳангоми доминантии нопурра дар насли дуюм чӣ гуна таҷзияро аз рӯи генотип ва фенотип интизор шудан мумкин аст?
А) 1 : 3 В) 1 : 2 : 1 С) 2 : 2 : 1 П) 3 : 1
120
Ҷинси гетерогаметии мард, ки дар муайян кардани ҷинси фарзанд нақши ҳалкунанда дорад, чӣ гуна ишора мешавад?
А) XX В) XV С) ХО ^) ХС
121
Полиплоидия ба кадом шакли мутатсияҳо мансуб аст?
А) генӣ В) геномӣ С) хромосомӣ
122
□) соматикӣ
Кадом бемории инсон ирсӣ мебошад?
А) гемофилия В) зуком С) чиллаашӯр
123
□) микседема
Агар одам дар ҷуфти 21-ум хромосомаи зиёдатӣ дошта бошад, кадом беморӣ пайдо мешавад?
А) гемофилия В) Даун С) далтонизм
124
□)албинизм
Кадом бемориҳои инсон ирсӣ мебошанд?
А) дифтерия ва албинизм
В) гемофилия ва сил
125
С) бемории Клайнфелтер ва сирроз
□) далтонизм ва бемории Даун
Мутатсияҳоеро, ки бо ҳаёт номувофиқанд, муайян кунед.
А) манфиатовар В) кушанда С) нейтралӣ □) нимкушта
126
Кадом намуди мутатсияҳо қобилияти ҳаётии фардро якбора суст карда, қисман инкишофи онро бозмедорад?
А) фоиданок В) нейтралӣ С) кушанда ^) нимкушта
127
Кадом мутатсияҳо дар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ пайдо шуда, ба аломатҳои ин организм таъсир намерасонанд ва танҳо дар насли оянда зоҳир мешаванд?
А) нимкушта В) нейтралӣ С) генеративӣ ^) кушанда
128
Кӣ асосгузори эмбриологияи ҳозира мебошад?
А) А. О. Ковалевский С) И. И. Мечников
В) А. Н. Северсов ^) К. М. Бэр
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 15
129
Кадом марҳилаи инкишофи ҷанини нештаршакл дар нақша
тасвир ёфтааст?
А) инкишофи бофтаҳо ва узвҳо
В) пайдо шудани ҷанини сеқабата
С) порашавии ҷанин
□) пайдо шудани баргакҳои ҷанин
130
Бо пайдо шудани мезодерма ҷанин чӣ гуна мешавад?
А) дуқабата В) сеқабата С) якқабата ^) бисёрқабата
131
Дар нақша кадом қабати ҷанини нештаршакл
бо рақами 3 ишора гардидааст?
А) мезодерма С) хорда
В) энтодерма ^) эктодерма
132
Аз кадом қисми ҷанин ҳангоми тафриқашавӣ бофтаи мушак, бофтаи пайвандӣ, системаи гардиши хун, гурдаҳо ва ғадудҳои ҷинсӣ ташаккул меёбанд?
А) эктодерма В) энтодерма С) мезодерма ^) парда
133
Барои кадом ҳайвонот тафриқашавии (дифференсиатсия) дан-
донҳо хос аст?
А) обхокиҳо В) хазандагон С) ширхӯрон ^) моҳиҳо
134
Зардии тухми хазандагон дар куҷо ҳосил мешавад?
А) испурч В) рӯда С) ҷигар ^) тухмдон
135
Қобилияти барқарор кардани узвҳои осебдида ё гумкардаи
организмҳоро чӣ меноманд?
А) азнавбавуҷудоварӣ
В) муғҷабандӣ
136
С) репликатсия ^) регенератсия
Инкишофи фардии организмҳоро чӣ меноманд?
А) онтогенез В) филогенез С) эмбриогенез ^) органогенез
137
Кадом мафҳум ҳолати мувозинати динамикии системаи табиатро, ки таҳти фаъолияти системаҳои танзимгар нигоҳ дошта мешавад, тавсиф медиҳад?
А) эпистаз В) анабиоз
С) гомеостаз ^) ароморфоз
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 16
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Кадом назария қонуниятҳои умумӣ ва қувваҳои ҳаракатдиҳандаи инкишофи таърихии олами органикиро меомӯзад?
А) назарияи абадӣ будани ҳаёт
В) назарияи эволютсионӣ
С) назарияи ҳуҷайра
^) назарияи ирсияти хромосомӣ
Табдилёбии бузурге, ки дар сохти организм дараҷаи мукаммалии онро афзун мегардонад, чӣ ном дорад?
А) аллогенез В) идиоадаптатсия С) ароморфоз □) катагенез
Роҳи эволютсионие, ки боиси сода шудани сохти организмҳо мегардад, чӣ ном дорад?
А) аллогенез В) арогенез С) катагенез ^) абиогенез
Воҳиди хурдтарини эволютсияро муайян кунед.
А) зот В) ҳуҷайра С) фард О) популятсия
Кадоме аз меъёрҳои намуд монандии сохти берунӣ ва дарунии фардҳои як намудро тавсиф мекунад?
А) морфологӣ В) физиологӣ С) географӣ □) экологӣ
Кадом меъёр маҷмӯи хромосома, шумораи онҳо, шакл ва андозаи барои ҳар як намуд хосро муайян мекунад?
А) морфологӣ В) физиологӣ С) генетикӣ ^) географӣ
Кадом меъёри намуд паҳншавии онро дар табиат (ареал) тавсиф мекунад?
А) морфологӣ В) географӣ С) физиологӣ
□) генетикӣ
Воҳиди хурдтарини таснифотро муайян кунед.
А) намуд В) авлод
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>
Home
0 / 32

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта