Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Умрро барои амалу ибодат ва покию парҳезкорӣ ғанимат бидон!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 17 >>

Тест аз фанни Сиёсатшиносӣ 2018 20

Tags:тест аз фанни сиёсатшиносӣ 2018 | тестхо | тести сиёсатшиносӣ | тест аз сиёсатшиносӣ 2018 | соли 2018 | 2018 | сиёсатшиносӣ тест бо калид | тести сиёсатшиносӣ бо ҷавобҳо | одди | бисёрҷавоба | ҳа не | мувофиқовари | тестҳо барои худ санҷи | тестҳо барои мактаббачагон | тестҳо барои муасисаҳои давлатӣ | тест барои худро бисанҷ | тестхо барои дохил шудан ба донишгоҳ | тестҳо барои экзаминҳо | тестҳо барои дохил шудан ба университет институт донишгоҳҳои далати | тест | тестҳои 2018 | тестҳои 2019
Added:Admin (19.07.2018 / 12:22)
Rating:rating 449 article (0)
Reads:8715
Comments:0
1. Тести оддӣ
Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм чиро меомӯзад?
A) Низоми қоидаҳои аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқшударо меомӯзад
B) Қонуниятҳои умумитарини инкишофи табиат, ҷамъият ва тафаккурро меомӯзад
C) Конуниятхои баркароршави, инкишофи хокимият, шаклу усулхои идоракунии чомеаро меомузад
D) Раванди пайдоиш ва ташаккули халқи тоҷикро ҳамчун халқи асил ва қадима меомӯзад
2. Тести оддӣ
Категорияҳои сиёсатшиносӣ кадомҳоанд?
A) Синфҳо, давлат, тафаккур, ҳасти, маърифат, диалектика, ҳокимият
B) Ҳокимият, сиёсат, давлат, ҳизби сиёсӣ, демократия, муносибатҳои сиёсӣ
C) Жанр, драма, эпос, лирика, назм, наср, муносибатҳои сиёсӣ
D) Таърих, ҳуқуқ, меҳнат, фалсафа, ҳаёти иҷтимоӣ, давлат, ҳизби сиёсӣ
3. Тести оддӣ
Ассотсиатсияи байналхалқии сиёсатшиносон кай таъсис ёфтааст?
A) 1941
B) 1945
C) 1948
D) 1968
4. Тести оддӣ
Сохтори илми сиёсатшиносӣ аз чанд қисм таркиб ёфтааст?
A) 7
B) 4
C) 2
D) 8
5. Тести оддӣ
Таърихи ташаккули афкори сиёсӣ ба чанд давра ҷудо мешавад?
A) 6
B) 7
C) 4
D) 8
6. Тести оддӣ
Сиёсатшиносӣ ба сифати илми мустақил кай ва дар куҷо пайдо гашт?
A) дар нимаи дуюми асри 20 дар Англия
B) дар нимаи дуюми асри 19 дар ИМА
C) дар аввали асри 18 дар Олмон
D) дар охири асри 19 дар Фаронса
7. Тести оддӣ
Категорияҳои умумии сиёсатшиносӣ инҳо:
A) Иқтисодиёт, иҷтимоиёт, давлат, ҳокимият, ташкилотҳо, муассисаҳо ва ғайра
B) Сиёсат, ҳокимият, давлат, сохтори сиёсӣ, шуури сиёсӣ, хизби сиёсӣ ва ғайра
C) Демократия, авторитвризм, тоталитаризм, монархия, раванди сиёсӣ, монархия ва ғайра
D) Монархия, республика, монархияи мутлақ, монархияи конститутсионӣ, ҷумҳурият ва ғайра
8. Тести оддӣ
Категорияҳои ҷузъии сиёсатшиносӣ инҳо:
A) Демократия, авторитвризм, тоталитаризм, монархия, давлат, хизбхои сиёсӣ, давлат, хокимият
B) Сиёсат, ҳокимият, давлат, сохтори сиёсӣ, шуури сиёсӣ, раванди сиёсӣ, ҳизби сиёсӣ, сохтори сиёсӣ
C) Монархия, республика, монархияи мутлақ, монархияи конститутсионӣ, ҷумҳурияти президентӣ, давлат, хокимият
D) Демократия, тоталитаризм, авторитаризм, монархия, республика, ҳокимият, бӯҳрони сиёсӣ, ваҳдат
9. Тести оддӣ
Вазифаҳои асосии сиёсатшиносиро муайян намоед:
A) Ҷавоби дуруст нест
B) Маърифатӣ, тавсифӣ, фаҳмондадиҳӣ, пешбинӣ
C) Муайяннамоӣ, сафарбарнамоӣ, иҷро, пешбинӣ
D) Барномасозӣ, фаъолият, пешгӯинамоӣ, маърифатӣ
10. Тести оддӣ
Қонуниятҳои сиёсатшиносӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо карда мешаванд?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
11. Тести оддӣ
Сиёсатшиносӣ бо кадом илмҳо робитаи зич дорад?
A) Ҷуғрофия, мантиқ, биология, физика, кибернетика, фарҳангшиносӣ
B) Фалсафа, демография, услубшиносӣ, музейшиносӣ, информатика, адабиёт
C) Таърихи сиёсӣ, мантиқ, санъат ва тамаддун, анторопология, математика, экология
D) Фалсафа, таърих, сотсиология, назарияи иқтисодӣ, демография, ҳуқуқшиносӣ
12. Тести оддӣ
Аввалин раиси ҷамъияти сиёсатшиносони Тоҷикистон кӣ буд?
A) академик С А Раҷабов
B) академик Б Ғафуров
C) профессор Р Ш Нуриддинов
D) профессор Г Н Зокиров
13. Тести оддӣ
Муаллифи «Давлат ва инқилоб» кист?
A) Ж Ж Руссо
B) Н Макиавелли
C) Т Гобсс
D) В И Ленин
14. Тести оддӣ
Мутафаккирони бузурги Замони нав киҳоанд?
A) Сен-Симон, Августин, Т Мор, Диодот
B) Арасту, Демокрит, Полибий, Сукрот
C) М Вебер, Т Гоббс, Ж -Ж Руссо, Монтескё
D) Р Оуэн, Морелли, Тоинби, Конрад
15. Тести оддӣ
Арасту се шакли идоракуниро нишон дод, онҳо кадоманд?
A) Монархия, охлократия, тимократия
B) Монархия, аристократия, полития
C) Тимократия, охлократия, анархия
D) Бюрократия, партократия, теократия
16. Тести оддӣ
Хусусияти хоси идеологияи сиёсии Ҳиндустони Қадим:
A) Парастидани худоҳои гуногун
B) Ба китоби муқаддаси динии Ведҳо боварӣ кардан
C) Будпарастӣ
D) Тақсимшавии ҷамъият ба табақаҳо
17. Тести оддӣ
Дар кадом асараш Афлотун давлатеро пешниҳод мекунад, ки он аз се гурӯҳи иҷтимоӣ: ҳокимон, ҳарбиён, ҳунармандон иборат аст?
A) «Авасто»
B) «Наводир - ул - вақоеъ»
C) «Давлат» ва «Қонунҳо»
D) «Ҳоким» ва «Давлат»
18. Тести оддӣ
«Утопия» ба қалами кадом мутафаккир таалуқ дорад?
A) Монтескё
B) Т Мор
C) Н Макиавелли
D) Т Гобсс
19. Тести оддӣ
Намояндагони бузурги сотсиализми хаёлӣ:
A) Жан Жак Руссо ва Николло Макиавелли
B) Николло Макиавелли ва Томас Мор
C) Томас Мор ва Томаззо Кампанелло
D) Томазо Кампанелло ва Ж Ж Руссо
20. Тести оддӣ
Кадоме аз мутафаккирон сиёсатро «санъати шоҳонаи идоракунии ҷомеа» номидааст?
A) Руссо
B) Афлотун
C) Демокрит
D) Аквинский
21. Тести оддӣ
Китобе, ки афкори сиёсии Конфутсийро ба мо муаррифи мекунад чӣ ном дорад?
A) Лун юй
B) Жен
C) Дао
D) Инсонгароӣ
22. Тести оддӣ
Пайравони Конфутсий киҳо буданд?
A) Арасту ва Афлотун
B) Мотси ва Лаотси
C) Ҷавоби дуруст нест
D) Демокрит ва Пифагор
23. Тести оддӣ
Афлотун ҷонибдори кадом сохти ҷомеа буд?
A) ғуломдорӣ
B) феодалӣ
C) капиталистӣ
D) ҷамоаи обшинаи ибтидоӣ
24. Тести оддӣ
Арасту чанд шакли давлатро нишон додааст?
A) Се шакл: тимократия, тирания ва олигархия
B) Ду шакл: комил ва ноқис
C) Ду шакл: демократӣ ва ғайридемократӣ
D) Шакли давлатро нишон надодааст
25. Тести оддӣ
Низомулмулк дар асараш «Сиёсатнома» пойдории давлатро дар чӣ мебинад?
A) Дар идоракунии одилонаи шоҳон
B) Дар муборизахои беохири мардум
C) Дар зиндагии шоҳонаи қашшоқон
D) Дар зиндагии осудаи халқ ва адолат
26. Тести оддӣ
«Сиёсатнома» асари кадом мутафаккир аст?
A) Низомулмулк
B) Сино
C) Ҷомӣ
D) Форобӣ
27. Тести оддӣ
Абдураҳмони Ҷомӣ чӣ гуна шаҳр-давлатро орзу мекард?
A) шаҳри ободро
B) озод, баробарҳуқуқро
C) давлати бойро
D) зиндагии хубро
28. Тести оддӣ
Наводир-ул вақоеъ ба қалами кадом мутафаккир мутааллиқ аст?
A) С Айнӣ
B) А Дониш
C) Фитрат
D) Т Асирӣ
29. Тести оддӣ
Таълимоти сиёсии Форс Мони оммаи халқро ба чӣ даъват мекард?
A) мубориза
B) гӯшанишинӣ
C) тоқатфарсоӣ
D) тобеъ будан
30. Тести оддӣ
Маздак бо кадом роҳ мехост нобаробарии иҷтимоиро бартараф созад?
A) сулҳ
B) гӯшанишинӣ
C) шартнома
D) мубориза
31. Тести оддӣ
Муҳаммад Ғаззолӣ ҷонибдори кадом шакли давлат буд?
A) давлати демократӣ
B) давлати аристократӣ
C) давлати -гуломдорӣ
D) давлати теократӣ
32. Тести оддӣ
Ҳусайн Воизи Кошифӣ ақидаҳои иҷтимоӣ сиёсиашро дар кадом асараш бештар баён намудааст?
A) Ахлоқи мӯҳсинӣ
B) Кимиёи саодат
C) Давлат ва қонунҳо
D) Сиёсатнома
33. Тести оддӣ
Тарғиботҳои Аҳмади Дониш бештар кадом масъалаҳоро дар бар мегирифтанд?
A) Омӯхтани илмҳои дақиқ ва дунявӣ
B) Сарнагун кардани ҳукумати подшоҳӣ
C) Услуби таҳсили мадрасаро дастгирӣ кардааст
D) Мубориза бурдан бар зидди табақаҳои болоии ҷамъият Ҳ
34. Тести оддӣ
Асосгузори ҷараёни маорифпарварӣ дар Осиёи Миёна кист?
A) А Дониш
B) А Чоми
C) Т Асири
D) А Фирдавси
35. Тести оддӣ
Давомдихандагони ақидаҳои Аҳмади Дониш киҳо буданд?
A) Мирзо Турсунзода ва Лоик
B) Насриддини Туси ва Низоми Ганчави
C) Савдо ва Шамсиддини Шохин
D) Бобочон Гафуров ва Мирсаид Алии Хамадони
36. Тести оддӣ
Маънои калимаи ҷадидия:
A) нав, тоза
B) азнавбарқароркунӣ
C) таҷриба
D) ислоҳот гузаронидан
37. Тести оддӣ
Таркиби сиёсат аз кадом унсурҳо иборат аст?
A) Муносибатҳои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 17 >>
Home
0 / 15

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта