Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Шӯъларо ҳоло, ки аланга нагирифтааст, хомӯш кун.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 16 >>

Тест аз фанни Сиёсатшиносӣ 2018 19

Tags:тест аз фанни сиёсатшиносӣ 2018 | тестхо | тести сиёсатшиносӣ | тест аз сиёсатшиносӣ 2018 | соли 2018 | 2018 | сиёсатшиносӣ тест бо калид | тести сиёсатшиносӣ бо ҷавобҳо | одди | бисёрҷавоба | ҳа не | мувофиқовари | тестҳо барои худ санҷи | тестҳо барои мактаббачагон | тестҳо барои муасисаҳои давлатӣ | тест барои худро бисанҷ | тестхо барои дохил шудан ба донишгоҳ | тестҳо барои экзаминҳо | тестҳо барои дохил шудан ба университет институт донишгоҳҳои далати | тест | тестҳои 2018 | тестҳои 2019
Added:Admin (19.07.2018 / 12:21)
Rating:rating 448 article (0)
Reads:7408
Comments:0
Тести оддӣ
1. Сиёсатшиносӣҳамчунилмчиромеомӯзад?
Қонуниятҳои умумитарини инкишофи табиат, ҷамъиятватафаккурромеомӯзад Конуниятхои баркароршави, инкишофи хокимияти сиёси, шаклу усулхои идоракунии хаёти сиёсии чомеа ва фаъолияти одамонро меомузад

Низоми қоидаҳоиазтарафидавлатқабул, муқаррарватасдиқшударомеомӯзад
Раванди пайдоиш ва ташаккули халқитоҷикроҳамчунхалқиасилвақадимамеомӯзад

2 . Категорияҳои сиёсатшиносӣ кадомҳоанд?
Жанр, драма, эпос, лирика, назм, наср Ҳокимият, сиёсат, давлат, ҳизбисиёсӣ, демократия, муносибатҳоисиёсӣ

Таърих, ҳуқуқ, меҳнат, фалсафа, ҳаётииҷтимоӣ, давлат
Синфҳо, давлат, тафаккур, ҳасти, маърифат, диалектика

3. Ассотсиатсияи байналхалқиисиёсатшиносонкайтаъсисёфтааст?
1945 1948
1941
1968

4. Сохтори илми сиёсатшиносӣазчандқисмтаркибёфтааст?
7 4
8
2

5.Таърихи ташаккули афкори сиёсӣбачанддавраҷудомешавад?
7 4
6
8

6. Сиёсатшиносӣ ба сифати илми мустақилкайвадаркуҷопайдогашт?

дар нимаи аввали асри 20 дар Англия дар нимаи дуюми асри 19 дар ИМА
дар охири асри 19 дар Фаронса
дар аввали асри 18 дар Олмон


7. Категорияҳоиумумиисиёсатшиносӣинҳо:
Демократия, авторитвризм, тоталитаризм, монархия Сиёсат, ҳокимият, давлат, сохторисиёсӣ, шуури сиёсӣ, равандисиёсӣ, хизбисиёсӣвағайра

Монархия, республика, монархияи мутлақ, монархияиконститутсионӣ, ҷумҳуриятвағайра
Иқтисодиёт, иҷтимоиёт, давлат, ҳокимият, ташкилотҳо, муассисаҳо ва ғайра

8. Категорияҳоиҷузъиисиёсатшиносӣинҳо:
Сиёсат, ҳокимият, давлат, сохторисиёсӣ, шуурисиёсӣ, равандисиёсӣ, ҳизбисиёсӣ Демократия, тоталитаризм, авторитаризм, монархия, республика, ҳокимият, бӯҳрони сиёсӣ, гуногунақоиди, интихобот, ваҳдат ва ғайра

Демократия, авторитвризм, тоталитаризм, монархия
Монархия, республика, монархияи мутлақ, монархияи конститутсионӣ, ҷумҳурияти президентӣ ва ғайра

9. Вазифаҳои асосии сиёсатшиносиро муайян намоед:

Муайяннамоӣ, сафарбарнамоӣ, иҷро Маърифатӣ, тавсифӣ, фаҳмондадиҳӣ, пешбинӣ

Барномасозӣ, фаъолият, пешгӯинамоӣ
Ҷавоби дуруст нест

10.Қонуниятҳои сиёсатшиносӣбачандгурӯҳҷудокардамешаванд?
7 5
8
9

11.Сиёсатшиносӣбокадомилмҳоробитаизичдорад?

Фалсафа, демография, услубшиносӣ, музейшиносӣ, информатика, адабиёт
Ҷуғрофия, мантиқ, биология, физика, кибернетика, фарҳангшиносӣ
Таърихи сиёсӣ, мантиқ, санъат ва тамаддун, анторопология, математика, экология
Фалсафа, таърих, сотсиология, назарияи иқтисодӣ, демография, ҳуқуқшиносӣ


12. Аввалин раиси ҷамъиятисиёсатшиносони Тоҷикистонкӣбуд?
академик Б.Ғафуров академик С.А.Раҷабов
профессор Г.Н.Зокиров
профессор Р.Ш.Нуриддинов

13.Муаллифи «Давлат ва инқилоб» кист?
Н.Макиавелли В.И.Ленин
Ж.Ж.Руссо
Т.Гобсс

14.Мутафаккирони бузурги Замони нав киҳоанд?
Арасту, Демокрит, Полибий, Сукрот М.Вебер, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо, Монтескё

Сен-Симон, Августин, Т.Мор, Диодот
Р.Оуэн, Морелли, Тоинби, Конрад

15. Арасту се шакли идоракуниро нишон дод, онҳо кадоманд?
Тимократия, охлократия, анархия Монархия, аристократия, полития

Бюрократия, партократия, теократия
Монархия, охлократия, тимократия

16. Хусусияти хоси идеологияи сиёсии Ҳиндустони Қадим:
Ба китоби муқаддаси динии Ведҳо боварӣ кардан Ҷамъият ба чор табақатақсиммешавад: рӯҳониён, ҳарбиён, ҳунармандон, ғуломонуқашшоқон

Парастидани худоҳои гуногун
Будпарастӣ

17. Дар кадом асараш Афлотун давлатеро пешниҳодмекунад, кионазсегурӯҳииҷтимоӣ: ҳокимон, ҳарбиён, ҳунармандониборатаст?
«Наводир - ул - вақоеъ» «Давлат» ва «Қонунҳо»

«Авасто»
«Ҳоким» ва «Давлат»

18. «Утопия» ба қалами кадом мутафаккир таалуқ дорад?
Н.Макиавелли Т.Мор
Т.Гобсс
Монтескё

19.Намояндагони бузурги сотсиализми хаёлӣ:
Николло Макиавелли ва Томас Мор Томас Мор ва Томаззо Кампанелло

Томазо Кампанелло ва Ж.Ж.Руссо
Жан Жак Руссо ва Николло Макиавелли


20.Кадоме аз мутафаккирон сиёсатро «санъати шоҳонаиидоракунииҷомеа» номидааст?
Демокрит Афлотун
Ф.Аквинский
Ж.Ж.Руссо

21.Китобе, ки афкори сиёсии Конфутсийро ба мо муаррифи мекунад чӣномдорад?
Жен Лун юй
Инсонгароӣ
Дао

22.Пайравони Конфутсий киҳобуданд?
Арасту ва Афлотун Мотси ва Лаотси
Демокрит ва Пифагор
Ҷавоби дуруст нест

23. Афлотун ҷонибдори кадом сохти ҷомеабуд?
Феодалӣ ғуломдорӣ
ҷамоаи обшинаи ибтидоӣ
Капиталистӣ

24. Арасту чанд шакли давлатро нишон додааст?
Се шакл: тимократия, тирания ва олигархия ду шакл: комил ва ноқис
Дар ин бора ҳарфенагуфтааст
Ду шакл: демократӣвағайридемократӣ

25.Низомулмулк дар асараш «Сиёсатнома» пойдории давлатро дар чӣ мебинад?
Дар муборизахои беохир Дар зиндагии осудаи халқ ва адолат

Дар идоракунии одилонаи шоҳон
Дар зиндагии шоҳонаи қашшоқон

26. «Сиёсатнома» асари кадом мутафаккир аст?
А.Сино Низомулмулк
А.Форобӣ
А.Ҷомӣ

27.АбдураҳмониҶомӣчӣ гуна шаҳр-давлатроорзумекард?
шаҳриободро озод, баробарҳуқуқро
зиндагии хубро
давлати бойро

28. Наводир-ул вақоеъ ба қалами кадом мутафаккир мутааллиқ аст?
Фитрат А.Дониш
Т.Асирӣ
С.Айнӣ

29.Таълимоти сиёсии Форс Мони оммаи халқробачӣдаъватмекард?
Мубориза Гӯшанишинӣ
тобеъ будан
Тоқатфарсоӣ

30. Маздак бо кадом роҳмехостнобаробариииҷтимоиробартарафсозад?
Гӯшанишинӣ Мубориза
Сулҳ
Шартнома

31. Муҳаммад Ғаззолӣҷонибдори кадом шакли давлат буд?
давлати аристократӣ давлати теократӣ (хилофат)
давлати демократӣ
давлати –уломдорӣ32.Ҳусайн Воизи Кошифӣақидаҳоииҷтимоӣсиёсиашродаркадомасарашбештарбаённамудааст?
Кимиёи саодат Ахлоқимӯҳсинӣ
Сиёсатнома
Давлат ва қонунҳо

33.Тарғиботҳои АҳмадиДонишбештаркадоммасъалаҳородарбармегирифтанд?
Сарнагун кардани ҳукуматиподшоҳӣ
Омӯхтаниилмҳоидақиқвадунявӣ, забонвамаданиятирус, таҷрибаипешқадамидавлатҳоиАврупо
Мубориза бурдан бар зидди табақаҳоиболоииҷамъият
услуби таҳсили мадрасаро дастгирӣкардааст

34. Асосгузори ҷараёнимаорифпарварӣдарОсиёиМиёнакист?
А.Чоми А.Дониш
А.Фирдавси
Т.Асири

35. Давомдихандагони ақидаҳоиАҳмадиДонишкиҳобуданд?
Насриддини Туси ва Низоми Ганчави Савдо ва Шамсиддини Шохин
Мирзо Турсунзода ва Лоик

Бобочон Гафуров ва Мирсаид Алии Хамадони

36. Маънои калимаи ҷадидия:
Азнавбарқароркунӣ нав, тоза
ислоҳотгузаронидан
Таҷриба

37. Таркиби сиёсат аз кадом унсурҳо иборат аст?
Манбаъҳои сиёсӣ, қонунҳои сиёсӣ Муносибатҳоисиёсӣ, ҳокимиятисиёсӣ, шуурисиёсӣ, маданиятисиёсӣ, ташкилотҳоисиёсӣ
Маданияти сиёсӣ, муносибатисиёсӣ
Қонунҳои сиёсӣ, ҳуқуқҳоисиёсӣ

38. Дар сиёсат чанд усул истифода мешавад?
Се усул: созиш, сулҳ, осоишта Ду усул: зӯроварӣ, осоишта
Як усул: шартнома
Якчанд усул дорад

39. Субъектҳоисиёсатро номбар кунед
Шахсият, давлат, мақомотиҳифзиҳуқуқ, идеология Ҳизбҳои сиёсӣ, шахсият, давлат, халқ, миллат
Синф, миллат, сарвари сиёсӣ, интихобот
Ташкилотҳои байналхалқӣ, вилоят, Маҷлиси Миллӣ

40. Унсурҳои сиёсат аз чӣ иборат аст?
Муносибати сиёсӣ Муносибатҳои сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва институтҳои сиёсӣ
Муносибати давлат бо халқ
Истифодаи қувва, зӯроварӣвагуфтушунид

41. Сиёсатро ба навъҳои зерин тақсим мекунанд:
Ҳарбӣ, низоӣ Дохилӣ, хориҷӣ
Download txt | fb2
1 2 3 ... 16 >>
Home
0 / 10

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта