Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ба гург раҳм кунӣ, туро мехӯрад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 9 >>

Тест аз фанни Экология 2018 2

Tags:тест аз фанни экология 2018 | тестхо | тести экология | тест аз экология 2018 | соли 2018 | 2018 | экология тест бо калид | тести экология бо ҷавобҳо
Added:Admin (18.07.2018 / 12:55)
Rating:rating 435 article (0)
Reads:12618
Comments:2
ТЕСТИ ОДДӢ
1. Тести оддӣ
Экология хамчун фан.
Муносибати мутакобилаи организмхо бо биосфера.
Мачмуи организми зинда ва муносибати мутакобилаи он бо мухити зист
Мачмуи организми зинда ва муносибати мутакобилаи он бо мухити зист

Муносибати организмхо бо мухити хушки.

Муносибати организмхо меомузад
2. Тести оддӣ
Обекти омузиши фанни экология.
Организмхо, продусентхо, консументхо, редусентхо. Популятсия, экосистемахо, биосеноз
Популятсия, биосеноз, экосистема, дар вохиди вакт.
Консументхо, редусентхо.
3. Тести оддӣ
Максад аз омузиши фанни экология

Бурдани тарзи хаети солим, бохабар будан аз моддахои радиасиони
Азхуд намудани асосхои назариявии экологи,чустани роххои халли проблемахои экологи,бурдани тарзи хаети солим,огохи аз маданияти экологи,дар амал татбики конуни Ч.Т оид ба хифзи табиат.
Азхуд намудани асосхои назариявии экологи,чустани роххои халли проблемахои экологи,бурдани тарзи хаети носолим, мутолиа намудани сарчашмахо

Бо варзиш машгул шудан

4. Тести оддӣ
Методи тачриба имконият медихад ,ки ходисахоро
Ходисахои табиатро наомузем . Ходисахои табиатро дар шароити дода шуда омузем .
Ходисахои табиатро санчем .
Ходисахои табиатро омузем .
5. Тести оддӣ
Аз даврахои кадим то миенаи асри 19 --- ин давраи
Табдилебии экология . Тавлид ва поягузори экология
Ташаккулебии экология .
Инкишофи экология
6. Тести оддӣ
Истилохи экология аз кадом забон гирифта шудааст .
Тоҷики Юнони
Англиси
Чавоб нест .
7. Тести оддӣ
Чои зисти организмхо
Мухити сунъи Фазои аники, ки организм ишгол мекунад.
Мухити табии.
Чамоаи организмхо.
8. Тести оддӣ
Мачмуи организмхое , ки дар зер об зиндаги доранд чи ном доранд?
Бентос Планктон
Паразитхо
Автотрофхо
9. Тести оддӣ
Мухитхои зист кадомхоанд?
Оби, хавои, антропагени, хоки. Оби, хушки - хавои, биотики, хоки
Замини, оби, хоки, хавои, абиотики.
Хавои, абиотики.
10. Тести оддӣ
Мухити зист чист?
Мухите, ки организмхо дар он зиндаги мекунанд.
Мухите, ки организми зиндаро ихота мекунад ва новобаста бо он таъсири хамдигари доранд.

Мухити зист- мухити хаёти аст

Мухити зист - чамоа аст.
11. Тести оддӣ
Гурӯ³³ои экологии растани³о нисбат ба намӣ ин …

Нитрофит
Гидрофит

Склерофит
Паразит
12. Тести оддӣ
Аз омилхои экологи мухимтаринаш кадом аст?
Равшани Хамааш
Инсон, хок, гарми
Нами, гарми, равшани .

13. Тести оддӣ
Омиле, ки вобаста ба фаъолияти хочагидории инсон равона карда шудааст кадом омил аст?
Биотики Техногени
Абиотики
Автотрофхо
14. Тести оддӣ
Адаптатсияи организмхоро ба се намуди асоси таксим мекунанд .
Рафторӣ Морфологи, физиологи, этологи
Морфологи,экологи , физиологи
Муфтхӯр
15. Тести оддӣ
Се рохи асосии мутобикшавии организмхо ба шароити мухити атроф мавчуд аст
Интихоби , асоси , пайдархами. Рохи фаъол , нофаъол , гурехтан аз таъсири шароити номусоид.
Рохи фаъол , интихоби , асоси , пайдархами.
Асоси , пайдархами.
16. Тести оддӣ
Омилхои антропогени вобаста ба таъсиррасониашон ба чунин гуруххо чудо мешаванд .
Бетаъсиранд . Бавосита, бевосита .
Манфи ва мусби .
Бевосита .
17. Тести оддӣ
Адаптатсияи этологи ин...
Организмро мутобик менамояд . Тагйиребии рафтори организмро муайян мекунад.
Организмро аз мухит дур мегардонад .
Дигаргуншавии экосистема
18. Тести оддӣ
Фавти популятсия ин...
Микдори камшавии фардхо дар даври муайян Микдори фавти фардьо дар давраи номуайян.
Микадори фавти фардхо дар давраи кутох.
Расатни
19. Тести оддӣ
Популятсия ин...
Мачмуи микробиологи Мачмуи макробиологи
Мачмуи мезобиологи
Орагнизмхо
20. Тести оддӣ
Типхои таксимот ва пахншавии фардхои дар дохили популятсия …
Баробар, тасодуфи, гайри хатти Баробар, нобаробар, гурухи, нобаробар
Баробар, тасодуфи, гурухи
Баробар, нобаробар, тасодуфи, гуруххои гайри
21. Тести оддӣ
Сохтори чинсии популятсия ин…
Таносуби гаметахои танхо мардона дар популятсия
Таносуби гаметахои мардона ва занона дар намудхои гуногун
Таносуби фардхои гаметахои занона ва мардона
Таносуби фардхои танхо гаметахои занона дар популятсия
22. Тести оддӣ
Сохтори синнусолии популятсияхо ин…
Таносуби дар фардхои популятсия яксола Таносуби дар популятсияхои гурухи фардхо гуногунсолдошта
гуногунсолдошта

Таносуби дар популятсияи намудхои алохида гуногунсолдошта
23. Тести оддӣ
Сохтори генетикии популятсия ин…
Таносуби дар популятсия фенотипхо Таносуби дар популятсия аллелахои гуногун дошта

Таносуби дар популятсия фенотипхои гуногундошта

Таносуби дар популятсия фенотипхо ва селеахои гуногундошта

24. Тести оддӣ
Мафхуми биотсенозро аввалин маротиба ки пешниход карда буд
Дар соли 1886 Э.Геккел Дар соли 1877 К.Меёбус
Дар соли 1878 А.Тенсли
Дар соли 1980 Ф.Н.Реймерс
25. Тести оддӣ
Муносибатхои байни намудхоро ки тасниф кардааст
Ч.Элтон
В. Беклемишев
Ф.Н.Реймерс
А.Геккел
26. Тести оддӣ
Биотоп ин …
Мухите, ки бо биосеноз банд аст. Мухити табии
Мухити антропогени
Урбоэкосистема
27. Тести оддӣ
Алокаи фари чист?
Алокаи хамзисти организмхо Ин иштироки як намуд ба пахншавии намуди дигар

Хамзистии як намуди организм
Ин хамоне, ки як намуд - амуди дигарро ё зинда ё бокимонда мурдаро гизо мекунад
28. Тести оддӣ
Типхои муносибатхои байнинамудиро номбар кунед?
Трофи, тропи, фори, фабри, нейтрали Трофи, тропи, фори, фабри
Тропи, географи
Физикави
29. Тести оддӣ
Муносибати форики ...
Чои зисти организми зинда Боиси пахн гардидани организмхо мегардад .
Муносибати организми зинда
Муносибати гайри зинда
30. Тести оддӣ
Экосистема ин -
Системаи экологи,ки муносибати организмхоро дар бар мегирад. Гардиши моддахо бо организими зинда ва компонентхои гайзинда
Чараени энергия дар чамоа
Муносибати организмхоро дар бар мегирад.
31. Тести оддӣ
Чамоаи табии гуфта чиро мефахмед?
Хамзистии як немуди хайвонотхо Мачмуи организмхое ,ки дар мухити якхелаи экологи хает мегузаронанд
Худудхои пахншавии намудхои чудогона
Худудхои пахншавии намудхои якхела
32. Тести оддӣ
Биогеосеноз чист
Мачмуи организмхои зинда Чамоаи организмхои гуногун дар як мухити зист.
Системаи устувори организмхо
Мачмуи организмхои гайризинда
33. Тести оддӣ
Системаи экологи чиро ифода мекунад.
Мачмуи организмхои зинда. Мачмуи организмхои зинда ва компонентхои гайризинда, ки гардиши моддаро ба амал меоранд.

Микдори организмхои якхучайраги
Мачмуи организмхои гайризинда
34. Тести оддӣ
Реаксияи организмро ба дарозии руз ...
Соати биологи . Фотопериодизм
Синбиоз
Анабиоз
35. Тести оддӣ
Экосистемахои табииро номбар кунед .
Кулхо , пахтазор . Чангал, укенус
Чарогоххо , сабзазорхо .
Дарё
36. Тести оддӣ
Биосфера ин ...
Кабатест, ки мачмуи организми зиндаро дарбар мегирад . Кабатест,
Download txt | fb2
1 2 3 ... 9 >>
Home
0 / 6

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта