Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар дар боғ гул набошад булбул ҳам намесарояд.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Сказки народов мира / Афсонахо халки
1 2 3 ... 27 >>

Афсонахои халкии точик скачать китоб афсонахо точики

Tags:таджикские сказки | афсонахои точики | афсонахои халки точик | афсона | афсонахо | точики
Added:Admin (31.07.2015 / 15:13)
Rating:rating 158 article (1)
Reads:20774
Comments:29
АЛИ ХИРСУ ХДСУД
Буд-набуд, ду хамсоя буд. Ба хам дуст буданд он ду
хдмсоя. Баъд кори як хамсоя омад кард. Одами зираку кордону
багайрат, ки буд, пул меёфт, чизу чора харида, бог обод кард,
иморатхои баланду зебои хишткорию чубкорию пур аз накшу
нигор сохт! Мардум медиданду хавасашон меомад.
- Ана зисту зиндагонию ана чоху чалол! - мегуфтанд
мардум. , , ,
Хдмсоя рашк кард, сабру ^окат гум кард, намедонист
чй кор кунад. Хдр бор, ки хавлии ободу тоза, богу гулзор,
айвонхои баланд, каторсутунхои кандакориро медид, мисли
муе дар оташ ба худ мепечиду мепечид.
Рузе ба гуломаш гуфт:
- Пагох дар хонаи хамсоя маърака, туро ба хизмат даъват
мекунанд. Як кор карда, корди хамсояро дузд, ки ба ман бисёр
даркор. Ман ба ивази ин хизматат туро хурсанд мекунам.
- Охир ин чй хел мешудааст, ки ман чизи хамсояро
медуздидаам, ман ин хел одат надорам! Худатон ба ман гуфтаед,
ки «дуздй-гунох» гуфт гулом.
Хучаинаш гуфт:
- Ту гуломи зархариди ман, амри ман ба ту вочиб. Ман туро
ба дуздй мачбур карда истодаам, гунохат ба гардани ман.
Гулом ноилоч монд ва амри хучаинашро ба чо овард.
Чанд руз гузашту хучаин боз гуломашро ба пешаш чег
зада гуфт:
- Ту мехохй озод бошй?
- Кадом гулом намехохад, озод бошад!-гуфт гулом.
- Ту мехохй сохиби хонаю чой бошй?-боз пурсид хучаин
- Барой гулом аз ин орзу зуртар орзуе нест!-гуфт гулом.
- Ту мехохй зани зебое дошта бошй?-боз пурсид хучаин.
- Май шухй намекунам, - илова кард у, ба хамаи ин сохнб
мешавй агар ба гапи ман дароию фармудаи маро ичро кунн
Хдмин сахар бо корди хамсоя маро мекушию мурдаамро ба
кунчи хавлии у бурда мепартой. Баъд шуру FaBFo бардошта.
мегуй, ки хамсоя ба хучаинам хусумат дошт, хамин сахар
чег зада ба хавлиаш бурду кушта партофт. Он тарафаш чй
мешавад худат медонй. Ман кушта мешавам, хар чи дорам, ба
ту мемонад.
Гулом розй нашуд, зорй кард, илтичоъ кард, хучаинаш ба
гапи худ истоду ба у тахдид карда гуфт:
- Агар ба гапи ман надарой, ман худам туро бо дасти худам
мекушам.
Гуломро чорае набуд. Гуфтаи хучаинашро кард. Пагохй
мурдаи уро дар кунчи хавлии хамсоя ёфтанд. Гулом доду фарёд
бардошта, гуфт ки хамсоя ба хучаинаш касд дошт, гапашон
гурехта буд, интиком гирифт.
Хуллас ба у бовар карданду хамсояро дошта, бурда ба
зиндон партофтанд.
Гулом озод шуд, зану хдвлй ва хонаи хучаинашро сохибй
кард. Худо ба у озодй доду молу мулку зани озодаи зебо, вале
оромй надод: лахзае набуд, ки хдмсояаш аз ёдаш равад. Фикри
он, ки марди бечора бе хеч гунохе бадном шуду гунахкор ва
холо дар кунчи зиндон азоби гурро мекашад.
Х,еч набуд, ки гулом худро осуда х,ис кунаду азоб накашад.
Руз аз руз токатшикан мешуд ин азоб ва як руз у худро дигар
нигох, дошта натавонисту ба махкамаи козй рафта, вокеаи
шудагиро як-як гуфта дод. Хдмсояи хучаинашро озод карданд;.
уро ба зиндон партофтанд.
- Шумо гунох надоштаед, - гуфт козй. - Гуломи хамсояаток
ба пои худаш омада хакикати холро гуфт.
- Бо пои худаш омада, ба гунохаш икрор шуда бошад, уро
озод мекунем! - илтимос кард хамсоя.
- Мо одамкушро озод намеку нем! - гуфт козй, - у котил
аст, бояд чазояшро бинад.
- У одам накуштааст, у хасадро куштааст, ки як навъ
кирми захрнафс асту касро аз дарун хурда, нобуд мекунад, -
гуфт хамсоя.
Пеши козй марди хакиме нишаста буд, гапи хамсояро
тасдик намуду изофа кард:
- Уро боз хирс куштааст. Аз бахри чоху зану богу poF
баромада, ин чо омада, ба гунохи худ икрор шудан ба ин далел
аст.
Гапи хамсояю марди хаким маъно дошт. Крзй фахмиду
розй шуда гуломро чавоб дод. Гулому хамсояи хучаинаш ба
хавлихояшон омада, ба мардум тую гамошо доданду ба якдигар
дусту бародар шуда, то охири умрашон хушу хурсанд зиндагй
карда гаштанд.
'0.
/ МУЗАФФАР
Дар замони кадим як подшо* зиндагй мекард. Вай фарзанд
надошт. Як вакт занаш писар зоиду вале ба зудй худаш вафот
кард. Подшох ба фироки занаш бисер гам хурда, руи писарашро,
«ба марги занам сабаб шуд» гуфта, дидан намехост.
Вай бачаро ба тарбияи доя дода, фармуд, ки уро дар
таххона нигох дошта ба хеч кас нишон надихад, хатто ба берун
дам набарорад.
Бачаро Музаффар ном карданд. Музаффар солхо дар
тахдона нури офтобро намедид. Уро аз панчсолагиаш ба
хонондан cap карданд. Вай ба хондан истеъдоди калон нишон
дода, дар понздахсолагиаш хамаи илмхои муаллимаш ёд
додагиро нагз аз худ кард.
Муаллим ба подшох мунтазам дар бораи акди расо ва
зехни тези Музаффар хабар дода меистод, вале подшох уро
дидан намехосту ба муаллим мефармуд, ки писарашро боз хам
нагзтар хононад.
Дар охир муаллим хамаи чизи медонистагиашро ба
Музаффар ёд дода, рохи аз ин таххона баровардани уро
чусгучу кард.
Як рузи тобистон, вакте ки шуълаи офтоб сузон буд,
муаллим аз гумбази таххона як хиштро гирифт. Нури офтоб ба
хонаи нимторик даромад. Музаффар рохи дурахшони нурро
дида. хайрон шуд ва шитобон аз чояш хеста, нурро дошта
гнрнфтанй шуд. Вай хар чй кадаре ки кушиш мекард, чизе ба
даст^'л намеомад.
\:;мин дам муаллим ба назди вай даромада, гуфт;
- Вакти аз ин хонаи торик ба офтобруя баромадани ту
paciuaacT. Ту бояд дунёи равшан, одаму олам, паррандахои
осмон. аспони даванда ва рамахои чаррандаро бинй.
Музаффар берун баромада, богхои сабз, осмони кабуд.
обхои равонро дида, зор-зор гиря кард, ки хамин кадар
илмхоро аз худ карда, дар бораи олами равшану зинда чизе
намедонистааст.
Дар дили у хохиши хамон лахза хонаи тагизаминй ва шахри
падарашро монда, ба ягон чой баромада рафтан пайдо шуд.
Вале муаллим Музаффарро аз рохдш нигох дошта, ба
подшох шитофту вокеаи шудагиро гуфта дод ва аклу фарос^.
писари навраси уро боз як бори дигар таъриф кард.
Подшох, фармон дод:
- Тамоми халкро аз хафтсола то хафтодсола, чамъ
маълу^ кунед, ки ман писари донишмандам Музаффарро
вориси худ эълон менамоям.
Аз касри подшох то таххона аз гилем пояндоз андохт^.
бо тантанаю суруду мусика Музаффарро ба назди падараш
бурданд. Подшох писарашро дар пахлуи худ шинонд.
Аз хамин вакт cap карда, Музаффар дар касри падараи-
зиндагонй мекардагй шуд.
Як пагохй Музаффар дид, ки хамаи одамони шахр ба як
тараф рафта истодаанд. Вай хакикати вокеаро фахмиданн
шуда, ба пеши падараш рафта пурсид.
- Писарам, имруз рузи чумъа, - гуфт подшох, - дар ин руз
хар кас ба бозор рафта чизхои даркориашро харида меравад.
Музаффар илтимос кард, ки рухсат дихад, ба катори
мардум ба бозор рафта чизхои даркориашро харида биёяд.
Падараш розй шуд.
Музаффар кисахояшро аз тилло пур карда, хамрохи як
хизматгор ба бозор рафт.
Вай бисёр ин тарафу он тараф гашта, ягон чизи ба худаш
даркориро наёфт ва хаставу монда шуда гашта омаданй шуд.
Ногахон як марди аспсаворро дида монд, ки аспи логару
баднаморо этак карда меомад. Асп ба Музаффар маъкул шуд.
Музаффар нархи онро пурсид. Мардак хазор тилло талаб кард.
Музаффар хамаи тиллохои худро дода, аспро гирифта омад.
буд?
Подшох хариди писарашро дида ханда карда, гуфт:
- Чй, аспи ман кам-мй? Ин аспи логар ба ту чй даркор
Музаффар чизе нагуфта, аспашро ба саисхона бурда,
баста, ба аспбонон фармуд, ки нагзакак нигохубин кунанд.
Подшох зани дигар гирифта буд. Моиндар
Download txt | fb2
1 2 3 ... 27 >>
Home
0 / 20

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2021 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе durakhshon.tj

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта