Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Онки ашкҳои як кӯдакро нахушконад, худ хоҳад гирист.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Сказки народов мира / Афсонахо халки
1 2 3 ... 14 >>

Афсона афсонахои точики буд набуд

Tags:таджикские сказки | афсонахои точики | афсонахои халки точик | афсона | афсонахо | точики
Added:Admin (31.07.2015 / 15:09)
Rating:rating 157 article (0)
Reads:17430
Comments:0
ХАФТ ДОДАРОН
Як марду як зан буд. Онхо хафт писар
: штанду ягонта хам духтар надоштанд. Писарон
up вакт ба модарашон мегуфтанд: - Модарчрн,
мо хохдр лозим аст, хохараке бошад, ки мо
1 ;“стдорй кунем, мехрубонй кунем, гамхорй
к\ием.
Баъди чанд вакт модар умедвори духтар,
тисаронаш умедвори хохар шуданд.
Хафтдодарон хамеша ба шикор рафта, дар куххои
'панд гашта, оху, кабки хилол, хдр хел
чайвонхои вахшй зада меоварданд.
Як руз онхо ба модарашон гуфтанд:
Модарчон, мо ба шикор меравем, агар ба
мо хохар шавад, шумо фармоед, ки ба дарвоза
чарх, агар боз хам писар шавад, камон овезанд.
Дере нагузашта, модарашон духтар зоид.
Вай хеле хурсанд шуда, ба доя гуфт:
Равед, ба дарвоза чарх овезед,
писараконам биёянд, бисёр хурсанд мешаванд!
Кампир як чархро бурда ба дарвоза овехт.
Хафтдодарон як душман доштанд, ки вай доимо
ба сайди бисёр овардаии онхо хасад мебурд.
Душман аз дарвоза чархро гирифта, камон
овехта монд.
Х,афтдодарон аз шикор гашта омада диданд,
ки ба дарвоза камон овехта мондаанд.
- модари мо боз хам писар зоидааст! -
гуфтанду ба хдвлй надаромада, гашта рафтанд.
Рафта-рафта ба як мамлакати дигар расида,
дар он чо зиндагй карда гаштанд.
Ба хохаракашон Гулмох ном доданд.
Чанд сол гузашт. Гулмох дувоздахсола шуд.
Як руз Гулмох бо дугонахояш бозй карда истода,
бо духтарчаи хамон душмани акахояш гапаш
гурехта монду духтарак таъна карда гуфт:
- Ту бепою кадам хастй, ту шудию акахоят
гум шуда рафтанд, мо бо ту дигар бозй
намекунем, набошад, ту барин беакас мешавем.
Гулмох гиря кард. Оби дидааш чуйча шуда
ба хавлии як кампир даромад. Кампир кад-
кадди ч у й ч а баромада дид, ки духтараки
хамсояаш гиря мекунад, пурсид:
Чаро гиря мскунй?
Дугонаам «ту шудию акахоят гум шуда
рафтанд» гуфта, таъна зад. Ин ran рост аст ё
дуруг? - пурсид Гулмох.
- Рав, ба модарат гуй, ки гандумбирьён
кунад. Бо хар чй ки, дод нагир, гуй, ки дасташ
катй дихад. Вакто ки бо дасташ доданй шуд,
кафашро ба даруни дег пахш куну
«акахои ман дар куч;оанд?» гуфта пурс.
Гулмох ба хонаашшон омада, ба модараш
гуфт:
- Модарчон, бисёр гурусна мондам,
лнлам гандумбирён металабад.
Модараш хесту гандумбирён кард.
Гандумбирёнро аз дег бо кафлез гирифта ба
Гулмох дод, нагирифт. Бо кошук дод,
нагирифт. Гуфт:
- Бо дастат дех! Бо дасташ доданй шуд, ки
хафашро ба даруни дег пахш карда гуфт:
- Росташро гуй, ман ака дорам ё не?
Модараш гуфт:
- Надорй, cap дех, ки дастам сухт! Гулмох,
cap надода, боз пурсид:
- Ман ака дорам ё не?
Модараш гуфт:
- Х,а, ака дорй, хафт ака дорй.
- Акахои ман дар кучоанд?
- Намедонам, рузи зоида шудани ту ба шикор
рафтанду дигар барнагаштанд. Дур аз
дидорашон дилакам хонаи занбур шудааст.
Гулмох ин гапро шуниду хеста, хамир кард,
дах-дувоздахта кулча пухту дар як руймол баста,
ба модараш гуфт:
- Модарчон, ман акахоямро кофтанй
меравам.
Х,арчанд модараш:
5
- Нарав, онх,оро аз кучо меёбй, аз ту хам чудо
мешавам! - гуфта, зори кард, Гулмох аз рохаш
нагашт.
Вай аз дашту дарё гузашт, аз куху сахро
гузашт, бисёр шахру кишлокро гузашта рафтан
гирифт. Вакте ки гурусна мемонд, як кулчаро
мехурду боз ба рохаш мерафт.
Рафта-рафта факат якта кулчааш монд.
Кулчаро гелонда, аз акибаш равои шуд. Баъди
чанд вакт гурусна монд. Ноилоч як лаби
кулчаро шикаста хурда, боз гелонд, ки кулча
дигар гелон нашуд.
Кулчаро ба дасташ гирифта, хамин кадар гиря
кард, ки замин лой шуд. Як порча лойро гирифта,
ба чои шикастаи кулча молиду ба офтоб монд.
Кулча кок шуд.
Гулмох онро аз нав гелонда, аз пасаш рафтан
гирифт. Ба як кух, расид, ки дар он чо як хавлй
буд. Кулча ба таги дари хамон хавлй расида
афтид.
Гулмох ба хавлй даромад. Дид, ки дар хонахо
хеч кас нест, дар деворхои хона сайди бисёре
овехтагй: ана охую ана гусфанди кухию ана
кабку ана мурги хилол; хумхо пури равган,
сандукхо пури орд. Дама чиз хает.
Вай аз сандук орд гирифта, хамир кард, нону
кулчахои нагз пухт, кабкхоро бирён карда, як
; _лки бамазаи сергушту серравган пухт. Хдмаро
■_иёр карда монду худаш дар даруни як сандук
Туст шуд.
Дере нагузашта акахояш омаданд. Ба хона
I громада, ба таомпазй cap карданй шуда диданд,
<н оши палаву нону кул-чахои дилкаш пухта
•'ондагй. Хдйрон шуданд: охир, хеч кас то хол ба
.авлиашон кадам намонда буд. Кй омада ин
таомхоро тайёр карда бошад? Баъд «хайр, хар кй
бошад, пагох мефахмем» гуфтанду ошу
кулчахоро бо завк хурданд.
Пагох шуд, шаш додар ба шикор рафтанду
бародари аз хама калонй, вокеаро фахмиданй
шуда, дар хона монд. Вай поида шишт-шишту як
вакт хобаш бурда монд. Гулмох охиста нигох
кард, ки акааш хоб рафтааст, аз сандук; баромад.
У боз хамир кард, нону кулчахои хушруй пухт,
се-чор зувола тушбера пухта, ба даруни сандук
даромада руст шуд.
Акааш бедор шуд, ки нону кулчахои гарму
тушбера тайёр.
Хайрон шуда нишаста буд, ки бародаронаш
омада монда, пурсиданд:
- Кй будааст?
- Хобам бурда мондааст, бедор шавам, хама
чиз тайёр, - гуфт бародари калонй.
7
Додаронаш ба серхобии у хандиданду
хурокхоро хурда, хоб карданд.
Рузи дигар додари дигарашон дар хона монд.
Инро хам хоб бурда, аз корхои духтар хабардор
нашуд. Хдмин тавр, шаш додар хоб карда монда,
сирри духтарро фахмида натавонистанд.
Рузи хафтум бародари аз хама хурдй посбонй
кард. Вакти пешин уро хам хоб пахш кард. Хеста,
курпача андохту ба таги сараш болишт монда
дароз кашид, ки боз зиёдтар хобаш омад.
Хоб, ки ба вай галаба кардан гирифт, хесту
ангушти хурди дасташро каме бурида намак
пошид. Ч,арохат сухтан гирифту хобаш набурд.
Як вакте дид, ки як духтари нозанин аз сандук
баромад. Хост, ки зуд хеста дастгираш кунад, боз
фикр кард, ки «канй бинам, чй кор мекунад».
Духтар орд гирифт, хамир кард, нон пухт,
гушт гирифт, пиёз реза кард, сабзй тоза кард.
Шурбо пухт, чой чушонда дам карда, чойникро
ба лаби оташдон монда, ба пеши сандук, рафту
ба он даромаданй шуда буд, ки чавон тохта хеста
аз пояш махкам дошта, пурсид:
- Ту иней, чиней, парий, паризодй, чй касе
хастй, ки хонаи моро манзил кардй?
Гулмох гуфт:
- На инсам, на чинсам, на париям, на паризод,
одами оддй хастам, хохари шумо.
8
- Мо хафт додарем, хохдр надорем, - гуфт бача
тааччуб карда.
Духтар хамаи вокеаро як-як накл карда,
хохари онхо буданашро маълум кард. Акаву
хохар хамдигарро ба огуш кашида бусиданд,
холпурсй карданд, хурсанду дилшод гапзанон
карда нишастанд. Вакти омадани акахояшон
шуда буд, ки чавон гуфт:
- Ту руст шав, ман аз акахоям шодиёна
мегирам.
Духтар пинхон шуд. Фурсате нагузашта,
бародаронашон хам омаданд. Бародари аз хама
кал они пурсид:
- Хуш, додар, чй ran?
- Хеч гап не> - ГУФТ додари хурдй, - шинед,
таом хуред, ман як гапи галатй дорам.
Бародарон нишаста, ба таомхурй cap карданд.
Бародари хурдй нон шикаста монду баъд ба
бародаронаш ру оварда гуфт:
- Шодиёна дихед, ки - гуфтанд шаш додар
якбора.
Бародари хурдй ба тарафи сандук ру оварда
гуфт:
- Гулмох, баро, акахоямон интизоранд!
Духтар аз даруни сандук баромад. Шаш
бародар ба суи у давиданд, огушу бусагирй cap
шуд. Бародарон ба хамдигар навбат надода,
Download txt | fb2
1 2 3 ... 14 >>
Home
0 / 25

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2021 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе durakhshon.tj

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта