Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар баччагӣ хондан накш дар санг
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Забони тоҷикӣ 2018 19
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 15 >>
китоб бадеӣ
ҷумла мураккаб
либос мардона
бача доно
шинохта
нооромона
20. Тести мувофиковарӣ
Аз масдарҳои сутуни дуюм истифода намуда, ҷумлаҳои сутуни якумро пурра кунед:
Мо ба табобатгоҳи «Шифо» барои ... меравем истироҳат кардан
Бародарам барои ... ба Нерўгоҳи барқии обии «Роғун» рафт кор кардан
Дар сафи Артиши миллӣ ... шараф аст хизмат кардан
Мактаббачагон ба назди мо барои ... омаданд ёрӣ расонидан
аз назар гузаронидан
суҳбат кардан
21. Тести мувофиковарӣ
Ба имлоикалимаҳоисутуничап диққат дода, маъноионҳоро аз сутуни рост муайян намоед:
радду бадал
хатту савод
шакку шубҳа
ҷидду ҷаҳд
ҷавр
ҷадал
22. Тести мувофиковарӣ
Бо истифода аз калимаҳои сутуни чап ва рост бо алоқаи изофӣ ибораи мувофиқ созед:
умр бардавом
дӯст забонӣ
меҳмон нохонда
чеҳра нуронӣ
даҳонӣ
шоиста
23. Тести мувофиковарӣ
Зарбулмасалҳоро пурра карда, ҷумлаи мураккаби тобеъ созед:
Бародари ман бошӣ, баробари ман бош
Хоҳӣ нашавӣ расво, ҳамранги ҷамоат бош
Гар сабр кунӣ, аз ғӯра ҳалво мепазад
Дарс агар мушкил бувад, танбалро хоб оварад
нодон худашро таъриф мекунад
ҳамранги ман бош
24. Тести мувофиковарӣ
Ба имлои ҳарфи “ӣ” диққат дода, вазифаи онро дар калимаҳои сутуни чап муайян намоед:
ҳавлӣ овози таркиби калима
дӯстӣ пасванди калимасоз
шунидӣ бандаки феълӣ
рафтаӣ бандаки хабарӣ
овози таркиби ҷонишини саволӣ
бандаки изофӣ
25. Тести мувофиковарӣ
Муродифҳои(ҷуфти)калимаҳоисутуничапроазсутуниростмуайяннамоед:
меҳру муҳаббат
сидқу сафо
нозу карашма
розу ниёз
мақсад
шафқат
26. Тести мувофиковарӣ
Маънои ибораҳо (таъбирҳо)-и сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:
нағз дидан равшан дидан
бе дарди миён чизи бе меҳнат бадастомада, даромади муфт
дасти рост ёрдамчии касе будан
асои даст такягоҳ ва мададгори касе будан
сиҳату саломат будан
хушнуд будан
27. Тести мувофиковарӣ
Аз таркибҳо ва калимаҳои сутуни чап ва рост ибораи мувофиқ созед:
зери лаб хандидан
дасту по хӯрдан
аз даст додан
ба сар давидан
пухтан
рондан
28. Тести мувофиковарӣ
Дар ҷумлаҳои додашуда ба ҷойи нуқтаҳо зарфҳои мувофиқро гузоред:
Кори душвор ... ҳалли худро меёбад худ ба худ
Дӯст он аст, ки айби дӯсташро ҳамчу оина ... гӯяд рӯ ба рӯ
Ҳама ... ҳаракат мекарданд дастаҷамъона
Кампирак боҳавсала номаҳоро ... таҳ карда, дар сандуқ мемонд як-як
хомӯшона
бесаброна
29. Тести мувофиковарӣ
Ба имлоикалимаҳоисутуничап диққат дода, маъноионҳоро аз сутуни рост муайян намоед:
ху сифат: зебо, дилкаш, ширин
хӯш ҳиссача: барои тасдиқ ва розигӣ гуфта мешавад
њур исм: ситораи бузург, муродиф (синоним)-и офтоб
хӯр асоси замони ҳозираи феъл: тановул кардан, истеъмол намудан
сифат: некўкирдор, хубрафтор
нидо: афсўс
30. Тести мувофиковарӣ
Муродиф (синоним)-и калимаҳои сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:
бовафо содиқ, самимӣ
меҳрубон мушфиқ, ғамхор
хушрӯй нозанин, дилрабо
хушгап ширинзабон, хушбаён
хурсанд, хушбахт
аҳл, содиқ
31. Тести мувофиковарӣ
Ба кадом маънои маҷозӣ омадани калимаҳоро (дар ибораҳои сутуни чап) аз сутуни рост муайян намоед:
сухани ширин гапи дилнишин, форам
сухани ҳавоӣ гапи бедалел, беасос
сухани пуч гапи бемаънӣ, беҳуда
сухани тунд гапи сахт, ногувор
гапи охирин, ҷамъбастӣ
гапи дуру дароз
32. Тести мувофиковарӣ
Аз таркибҳо ва калимаҳои сутуни чап ва рост ибораи мувофиқ созед:
аз худ кардан
ба дунё омадан
бо мардумон будан
аз таҳти дил хондан
доштан
ёд кардан
33. Тести мувофиковарӣ
Аз зарфҳои сутуни дуюм истифода бурда, ҷумлаҳои сутуни якумро пурра кунед:
Онҳо дар болои кӯрпачаҳо ... нишастанд дузону
Ҳама ... ба пеш мерафтанд дилпурона
Раис ба занҳо нигоҳ карда, ... ба сухан даромад хушҳолона
Модар ба бачаҳояш ... менигарист меҳрубонона
пуштнокӣ
андак
34. Тести мувофиковарӣ
Ба имлои калимаҳои сутуни чап диққатдода,маънои онҳоро аз сутуни рост муайян намоед:
сир(р кори пӯшида ва ниҳонӣ, роз
сир бехмеваи пиёзмонанди бӯяш тез
курра бачаи хар ё асп; хутик, той
кура ҳар ҷисми кулӯла (гирда)
як навъи сабзавот, шалғам
кори ношоям
35. Тести мувофиковарӣ
Муродифҳои(ҷуфти)калимаҳоисутуничапроазсутуниростмуайяннамоед:
сабзу хуррам
софу беғубор
тозаву озода
гарму ҷӯшон
хушҳол
сард
36. Тести мувофиковарӣ
Маънои ибораҳо (таъбирҳо)-и сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:
майна об кардан дар бораи чизе чуқур фикр кардан
об карда хӯрдан чизеро хуб ва ҳаматарафа донистан
даступо хӯрдан саросема шудан
гӯл задан худро ба нодонӣ задан
чизеро гум кардан, аз даст додан
ба мақсад расидан
37. Тести мувофиковарӣ
Аз таркибҳо ва калимаҳои сутуни чап ва рост ибораи мувофиқ созед:
ба мурод расидан
ба дунё омадан
бо як чашм дидан
аз сар гузаштан
нишастан
рондан
38. Тести мувофиковарӣ
Дар ҷумлаҳои додашуда ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред:
Аз даруни меҳмонхона ғайр аз садои ...-и хобидагон дигар овозе шунида намешуд хур-хур
...-и чархи ароба аз кӯча ҳам шунида мешуд ғир-ғир
Аз дур садои ...-и дарё шунида мешуд шав-шув
Садои ... ба акси садо ҳамроҳ шуда, замини дараро дар ларза андохт тақар-туқур
чак-чак
шипир-шипир
39. Тести мувофиковарӣ
Номҳои дигари калимаҳои додашударо муайян кунед:
фонетика савтиёт
лексикография луғатнигорӣ
морфология сарф
грамматика сарфу наҳв
луғатшиносӣ
лексикология
40. Тести мувофиковарӣ
Исмҳои хосро муайян намоед:
Номи мансаби олӣ Сарвазир
Исми хоси шахс Раҳим
Номи сулолаи таърихӣ Ашкониён
Номи тарабхона Ҷавонӣ
СММ
Садо
41. Тести мувофиковарӣ
Ҳиссаҳои нутқро аз руйи савол мувофиқ намоед:
Шумора чандум?
Сифат чӣ хел?
Исм чиҳо?
Феъл чӣ тарз?
чаро?
кадом?
42. Тести мувофиковарӣ
Мавридҳои навишта шудани йотбарсарҳоро муайян кунед:
Муайян дар мобайн
Ёдгор дар аввал
Соя дар охир
Яҳё дар аввал ва охир
дар байн
байн ва охир
43. Тести мувофиковарӣ
Имлои сактаро аз рӯи мисолҳои дар ду сутун нишондодашуда шарҳ диҳед:
Мобайни садонок фаъол
Пас аз садонок эълон
Пеш аз садонок анъана
Дар охири калима навъ
воқеъа
таъом
44. Тести мувофиковарӣ
Феълҳоро дар ҷумлаҳо дуруст ҷо ба ҷо гузоред:
Устод бо шавқ дарсро… фаҳмонд
Фарзона шеърро хеле ифоданок… хонд
Дӯстам мактубро бодиққат ва батафсил… навишт
Донишҷӯён сӯҳбаткунон ба донишкада… омаданд
нишаст
хобид
45. Тести мувофиковарӣ
Кадом калима масдар аст?
Хандидан масдар
Хандакунон феъли ҳол
Хандид феъл
Хандиданӣ сифати феълӣ
зарф
сифат
46. Тести мувофиковарӣ
Феъл ва шаклҳои феълиро мувофиқ гардонед:
Феъл рафт
Масдар дидан
Сифати феълӣ шукуфта
Феъли ҳол тасдиқкунон
баногоҳ
нохост
47. Тести мувофиковарӣ
Хелхои ҳиссачаҳоро муайян намоед:
Тасдиқӣ бале
Инкорӣ на
Маҳдудӣ танҳо
Саволӣ магар
мана
ҳатто
48. Тести мувофиковарӣ
Кадом ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ дар ҷумлаҳои зерин истифода гаштаанд?
Пешояндҳо Раҳмат, ман бо Шумо баҳс накардаам
Пайвандак Шитоб кардан даркор буд, аммо аспи ман ҳеҷ роҳ намегашт
Ҳиссачаҳо Магар хислати одами нек ҳамин хел мешавад?
Нидо …Во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибо, во ғариб!
Меҳри Ватан беҳ
Дарс сар шуд
49. Тести мувофиковарӣ
Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутќро муайян намоед:
Пешоянд ба
Download txt | fb2
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 15 >>
Home
Loading...
0 / 15

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта