Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Оши шарикия кучук (саг) нахурдааст
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Забони тоҷикӣ 2018 19
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15 >>
Ҷумлаҳои сода аз рўи мазмун чанд хел мешаванд?
ду хел чор хел
се хел
панҷ хел
181. Тести оддӣ
Яке аз қисматҳои илми забоншиносӣ, ки аломатҳои китобӣ, мавқеи онҳо дар матн, мавридҳои гузошта шудани аломатҳои китобӣ ва хелҳои онро меомўзад, чӣ ном дорад?
фонетика пунктуатсия

фразеология
паратаксис
182. Тести оддӣ
Дар забони тоҷикӣ чанд аломати китобатӣ вуҷуд дорад?
чор даҳ
се
панҷ
183. Тести оддӣ
Дар байни сараъзои ҷумлае, ки бандаки хабарӣ ё худ хабар афтодааст, кадом аломат гузошта мешавад?
аломати савол аломати тире

аломати хитоб
аломати вергул
184. Тести оддӣ
Аломатҳои ҷуфти китобие, ки аз як тараф кушода ва аз тарафи дигар баста мешаванд, чӣ ном доранд?
аломати хитоб ва савол аломатҳои нохунак ва қавсайн
аломатҳои савол ва нохунак
аломатҳои тире ва савол
185. Тести оддӣ
Байни пешояндҳои номии такрор кадом аломат гузошта мешавад?
аломати савол аломати дефис
аломати хитоб
аломати вергул
186. Тести оддӣ
Нахустин аломатҳои китобатӣ дар кадом шакл вуҷуд доштанд?
шакли дарахт шакли барг, ситора, секунҷа
шакли ҳайвон
шакли хазанда
187. Тести оддӣ
Дар байни шумораҳои тахминӣ кадом аломат гузошта мешавад?
аломати савол аломати дефис
аломати хитоб
аломати вергул
188. Тести оддӣ
Барои чӣ дар муколама аломати тире мавҷуд аст?
барои ҷудо накардани нутқи қаҳрамон аз нутқи муаллиф барои ҷудо кардани нутқи қаҳрамон аз нутқи муаллиф
муайян нест
намедонам
189. Тести оддӣ
Байни сифатҳои таъкидӣ кадом аломат гузошта мешавад?
аломати савол аломати дефис
аломати хитоб
аломати вергул
190. Тести оддӣ
Кадоме аз ин воҳидҳо сифатҳои таъкидӣ мебошанд?
сафед суп-сурх
сурх
кабуд
191. Тести оддӣ
Дар ҷумлаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон менависад Мо барои пуштибонӣ кардан аз тоҷикони бурунмарзӣ ва ваҳдати тоҷикони ҷаҳон масъулияти маънавӣ дорем кадом аломатҳои китобатӣ ба назар намерасанд?
аломатҳои савол ва нуқта аломатҳои баён, нохунак ва нуқта
аломатҳои хитоб ва вергул
аломатҳои баён ва нохунак
192. Тести оддӣ
Лаҳҷа ё лаҳҷат аз кадом забон гирифта шудааст?
тоҷикӣ Арабӣ
ўзбекӣ
ҳиндӣ
ТЕСТИ МУВОФИҚОВАРӢ1. Тести мувофиковарӣ
Ба тарзи навишти сутуни чап эътибор дода, маънои онро аз сутуни рост муайян кунед.
даво дору, дармон
Даъво арз
таб ҳарорати бадан
табъ завқ, истеъдод
чўб
савр
2. Тести мувофиковарӣ
Ба имлои ҳарфҳои «у» ва «ў» диққат дода, барои ҳар калимаи сутуни якум аз сутуни дуюм шарҳи мувофиқро интихоб намоед:
бур асоси феъл: пора кардан
бўр исми ҷинс: як навъи хока
гул исми кул: номи умумии ашё
гўл сифат: нодон, бефаҳм
сифати феълӣ: аломати амал
исми хос: номи шаҳр
3. Тести мувофиковарӣ
Ба кадом услуби баён мувофиқ будани ҷумлаҳои сутуни якумро муайян кунед:
Савола ҷавобаша гуфтӣ-ку! гуфтї-ку! услуби гуфтугўӣ
Сараъзоҳоро асоси ҷумла меноманд услуби илмӣ
Диққат! Имрўз соати 1400 озмуни
«Иншои беҳтарин» баргузор мегардад услуби расмӣ
Биное ва нобиное мисли гўшту нохун дар сафар аз ҳамдигар ҷудо намешуданд услуби бадеӣ
услуби публитсистӣ
услуби шева
4. Тести мувофиковарӣ
Ба кадом маънои маҷозӣ истифода шудани ибораҳои сутуни якумро аз сутуни дуюм нишон диҳед:
дили кашол умедвор, моил ба чизе
дили пурхун ғамгин, пурдард
дили сангин бераҳм, бешафқат
дили танг бесабр, беқарор
осуда, хотирҷамъ
васеъ
5. Тести мувофиковарӣ
Аз калимаҳои сутуни якум ва сутуни дуюм истифода намуда, ибора созед:
аъзо маҳфил
суръат баланд
нафъ бисёр
рафъ мушкилот
маҷалла
зебо
6. Тести мувофиковарӣ
Ба ҷои нуқтаҳо аз сутуни дуюм зарфҳоро гузоред:
Ҷурҷонӣ аз камоли мондагӣ ... нафас мегирад базўр-базўр
Вера ва Шодигул ... қадам монда рафтанд оҳиста-оҳиста
Ёдгор шунидаҳояшро ... ба Гулнор нақл кард дарҳол
Аз рўйи гуфтаҳои онҳо муҳаббатам дар ҳаққи Аҳмадмахдум ... зиёдтар ва афзун мегардад рўз то рўз
ягон-ягон
баргибедвор
7. Тести мувофиковарӣ
Ҷузъи дуюми таркибҳои ҷуфтро аз сутуни дуюм ёбед:
азобу машаққат
шоду хуррам
сиҳату саломат
ғаму ғусса
қувват
ханда
8. Тести мувофиковарӣ
Шарҳи дурусти ибораҳои фразеологиро аз сутуни дуюм ёбед:
ақли худро хўрдан кореро фикр накарда, иҷро кардан
аз худ рафтан мағрур шудан
аз забон афтодан беқадр шудан, аҳамиятро гум кардан
ба девор гуфтан сухан ва муроҷиати беҳуда кардан
бо касе аҳду паймон кардан
гуфтугў кардан
9. Тести мувофиковарӣ
Аз калимаҳои ду сутун ибораи мувофиқ созед:
садди роҳ
синни томактабӣ
кулли мардум
қадди расо
калонсол
гуворо
10. Тести мувофиковарӣ
Ба ҷои нуқтаҳо аз сутуни дуюм зарфҳои миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
Қарибиҳои бегоҳ бобо ... ба гап даромад каме
Одамон ... ба ҳар тараф паҳн шуданд ду-ду
Ҳар рўз ... кор кунӣ, саломатиат зуд барқарор мегардад кам-кам
Ҳавопаймо роҳи моро ... наздик гардонд як дараҷа
дучанд
хеле
11. Тести мувофиковарӣ
Ба имлои калимаҳои сутуни чап диққат дода, маънои онҳоро аз сутуни рост муайян намоед:
ало сифат: дуранга, сиёҳу сафед
аъло сифат: олӣ
азо исм: сўгворӣ
аъзо исм: ҷамъи узв, узви ягон гурўҳ
исм: одам
сифат: одами ғамгин
12. Тести мувофиковарӣ
Муродифи калимаҳои сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:
дунё ҷаҳон
ситора ахтар
офтоб хуршед
моҳтоб қамар
дурахшон
нур
13. Тести мувофиковарӣ
Ба кадом маънои маҷозӣ омадани ибораҳои сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:
забони бурро гуфтори равон, фаҳмо
забони вайрон суханҳои ғайриадабӣ
забони хуш тарзи гуфтори нарм, мулоим
забони тез сахтгапӣ, суханҳои талх
забони халқи дигар
забони ғайритоҷикӣ
14. Тести мувофиковарӣ
Дар мувофиқати калима ва таркибҳои сутуни чап ва рост ибора созед:
аввалин бор
аз ҳама беҳтар
аз рўйи виҷдон
дар сари ҳар қадам
ҷону дил
кору бор
15. Тести мувофиковарӣ
Ҷумлаҳои мураккаби тобеъро дуруст ҷо ба ҷо гузоред:
Вақте ки Ҷўра ба деҳаи худ баргашт, ўро муаллим таъйин карданд
Барои ин ки шеърро бо санъати баланд хондед, ман китобамро ба шумо тақдим мекунам
Вақте ки кас худро чун посбони ҳақиқии халқу Ватан ҳис мекунад, дилаш аз шодӣ лабрез мегардад
Гўё ки ин гап ба ў дахл надошта бошад, худро ба нодонӣ зада истод
ман ба ту китоб тақдим намудам
инро фақат худ дарк мекунӣ
16. Тести мувофиковарӣ
Ба имлои калимаҳои сутуни чап диққат дода, маънои онҳоро аз сутуни рост муайян намоед:
шер исм: ҳайвони дарранда
шеър исми маънӣ: каломи манзум
бад сифат: зишт, нописандида
баъд зарфи замон: сипас, сонӣ
сифат: хуб, шоиста, некў
пасоянд: сонӣ
17. Тести мувофиковарӣ
Муродифи калимаҳои сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:
қалам хома
мактуб нома
хонанда талаба
нависанда адиб
китоб
шоир
18. Тести мувофиковарӣ
Шарҳи дурусти ибораҳои фразеологиро аз сутуни дуюм ёбед:
дил бохтан дўст доштан, ошиқ шудан ба касе
дил кандан касе ё чизеро тарк кардан
аз рўйи дил ғайрисамимӣ, рўякӣ
аз таҳти дил содиқона, самимона
раҳму шафқат кардан
ҷазо дидан
19. Тести мувофиковарӣ
Аз калимаҳои сутуни чап ва рост бо алоқаи изофӣ ибораҳои мувофиқ созед:
Download txt | fb2
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15 >>
Home
Loading...
0 / 20

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта