Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳар кӣ худро нашиносад, ӯро нашинос.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Забони тоҷикӣ 2018 19
<< 1 2 3 4 ... 15 >>
ва нав
ду гурўҳ: неологизм ва архаистӣ
48. Тести оддӣ
Шева ва лаҳҷаҳо кадом шаклҳои маҳаллии забонро хос мебошанд?
забони аврупоӣ забони умумихалқӣ
забони адабӣ
забони хориҷӣ
49. Тести оддӣ
Калимаҳои таркиби луғавӣ ба чанд гурўҳ ҷудо мешаванд?
аслӣ ва маҷозӣ аслӣ ва иқтибосӣ
иқтибосӣ ва маҷозӣ
арабӣ, русӣ, туркӣ
50. Тести оддӣ
Ба забони тоҷикӣ аз кадом забонҳо калимаҳо иқтибос шудаанд?
русӣ, англисӣ, арабӣ арабӣ, русӣ, ўзбекӣ


русӣ ва арабӣ
русӣ, англисӣ, ўзбекӣ
51. Тести оддӣ
Калимаҳое, ки аз як забон ба забони дигар гузаштаанд, чӣ ном ном доранд?
калимаҳои нав калимаҳои иқтибосӣ
калмаҳои матрук
калимаҳои мустақил
52. Тести оддӣ
Вожаҳои «даст, пой, чашм, гўш, забон, талх, ширин, сафед, панҷ, ту» ба кадом гурўҳҳои калимаҳо дохил мешаванд?
калимаҳои матрук калимаҳои аслӣ
калимаҳои иқтибосӣ
калимаҳои нав
53. Тести оддӣ
Калимаҳои иқтибосии русиро муайян намоед.
кор, зарф, коса проектор, слайд, диск
қошуқ, қатиқ, қаймоқ
мактаб, мадраса, талаба
54. Тести оддӣ
Калимаҳои туркиро нишон диҳед.
кор, зарф, коса қошуқ, қатиқ, қаймоқ
стол,стул, диван
мактаб, мадраса, талаба
55. Тести оддӣ
Калимаҳо аз ҷиҳати маъно ба чанд гурўҳ ҷудо мешаванд?
ду гурўҳ: моддӣ ва маънӣ ду гурўҳ: якмаъно ва сермаъно
ду гурўҳ: хос ва ҷинс
як гурўҳ: маъно надорад
56. Тести оддӣ
Калимаҳои якмаъноро бо истилоҳи забоншиносӣ чӣ ном мебаранд?
полисемия Моносемия
фонетика
фразеология
57. Тести оддӣ
Роҳи кўчидани маънои калимаро чӣ меноманд?
фонетика метонимия
садонок
ҳамсадо
58. Тести оддӣ
Ба маънои ғайриаслӣ кўчида омадани мафҳуми калимаро чӣ меноманд?
маънои аслӣ маънои маҷозӣ
маънои луғавӣ
маънои ғайрилуғавӣ
59. Тести оддӣ
Дар ҳар як калима маъноҳои нав ё худ иловагӣ дар асоси кадом маъно пайдо мешаванд?
маънои аслӣ маънои маҷозӣ


маънои луғавӣ
маънои ғайрилуғавӣ
60. Тести оддӣ
Дар ҷумлаи «Аудитория хомўш буд» вожаи аудитория кадом маъноро ба худ касб намудааст?
фонетикӣ метонимӣ
дихотомӣ
градуалӣ
61. Тести оддӣ
Муродиф чист?
калимаҳои зидмаъно калимаҳои ҳаммаъно

калимаҳои ҳамгун
калимаҳои маънодор
62. Тести оддӣ
Мутазод чист?
калимаҳои ҳамгун калимаҳои зидмаъно
калимаҳои ҳаммаъно
калимаҳои маънодор
63. Тести оддӣ
Омоним чист?
калимаҳои зидмаъно калимаҳои ҳамгун
калимаҳои ҳаммаъно
калимаҳои маънодор
64. Тести оддӣ
Дар байти зерин кадом калимаҳо мутазод ҳастанд?
Донӣ, ки чист давлат?-Дидори ёр дидан,
Дар кўи ў гадоӣ бар хусравӣ гузидан (Ҳофиз)
давлат ва ёр гадоӣ ва хусравӣ
кўй ва давлат
дидан ва гузидан
65. Тести оддӣ
Дар байти зерин кадом калимаҳои наздикмаъно истифода шудаанд?
Баъд аз вафот турбати мо дар замин маҷўй,
Дар синаҳои мардуми ориф мазори мо. (Ҳофиз)
турбат ва замин турбат ва мазор
замин ва мазор
вафот ва ориф
66. Тести оддӣ
Дар адабиётшиносӣ ба ҷои антоним кадом калима ба кор бурда мешавад?
таҷнис тазод
истиора
муболиға
67. Тести оддӣ
Лексикаи соҳавӣ ба гурўҳи луғати камистеъмол мансуб буда, асосан ба чанд навъ ҷудо мешавад?
ду навъ: фонетика ва фразеология се навъ: истилоҳот, луғати касбӣ ва арготизмҳо
се навъ: реша, асос, бандак
ба навъҳо ҷуо намешавад
68. Тести оддӣ
Луғати хоси мансуб ба илму фарҳанг, ки мазмуни он асосан ба мутахассисони соҳа маълум аст чӣ ном дорад?
маҷоз истилоҳ
синоним
антоним
69. Тести оддӣ
Истилоҳот аз чанд сарчашма фароҳам меояд?
аз ду сарчашма: аслӣ ва маҷозӣ аз ду сарчашма: аслӣ ва иқтибосӣ

аз як сарчашма: иқтибосӣ
аз як сарчашма: аслӣ
70. Тести оддӣ
Калимаҳои мансуб ба касбу ҳунарҳо чиро ифода менамоянд?
луғати умумиистеъмолӣ луғати касбӣ
луғати арабӣ
луғати русӣ
71. Тести оддӣ
Луғати хоси гурўҳи маҳдуди одамонро чӣ меноманд?
консонантизм арготизм ва жаргонҳо


вулгаризм
эвфемизм
72. Тести оддӣ
Калима ё иборае, ки мафҳуми муайяни ягон соҳаи илм, техника, маданият ва истеҳсолотро ифода менамоянд чї ном дорад?
фонетика истилоњот
арготизм
вулгаризм
73. Тести оддӣ
Он қисматҳои муҳими забоншиносӣ, ки тарзи навишти калимаҳоро меомўзад, чӣ номида мешавад?
фонетика имло
морфология
синтаксис
74. Тести оддӣ
Қоидаҳои дуруст навиштани овозҳо, кўчонидани қисми калима аз як сатр ба сатри дигар, навишти дурусти ҳиссаҳои нутқ, қоидаҳои ҳарфи калон ба кадоме аз ин истилоҳҳо мансуб мебошад?
фонетика орфография
морфология
синтаксис
75. Тести оддӣ
Якумин луғати имло кадом сол ва аз чанд калима иборат аст?
соли 1943 аз 7000 калима соли 1944 аз 8000 калима
соли 1942 аз 6000 калима
соли 1941 аз 5000 калима

76. Тести оддӣ
Кадом сол лоиҳаи таҳрири нави имлои забони адабии тоҷик (Я.И.Калонтаров, А.Маниёзов, Н.Маъсумӣ, Абдусаттор Мирзоев, Б.Ниёзмуҳаммадов М.Шукуров, Р.Ғаффоров ва Раҳим Ҳошим) ба муҳокима гузошта шуд?
соли 1966 соли 1967
соли 1965
соли 1964
77. Тести оддӣ
Бо дастури Президенти кишвар аз кадом сана барои таҳияи лоиҳаи нави «Қоидаҳои имло» фармоишот ба тасвиб расид?
26 феврали соли 2009 27 феврали соли 2010
25 феврали соли 2008
24 феврали соли 2007
78. Тести оддӣ
Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ аз чанд бобу зербоб иборат аст?
17 боб ва 55 зербоб 18 боб ва 54 зербоб

16 боб ва 56 зербоб
15 боб ва 58 зербоб
79. Тести оддӣ
Таҳрири нави «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» кай ба тасвиб расид?
5 октябри соли 2012 4 октябри соли 2011

22 июли соли 1989
9 октябри соли 2014
80. Тести оддӣ
Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст?
39 35
28
33
81. Тести оддӣ
Дар алифбои забони тоҷикӣ чанд ҳарфу чанд овоз ҳаст?
34 ҳарфу 31 овоз 35 ҳарфу 30 овоз
33 ҳарфу 29 овоз
32 ҳарфу 28 овоз
82. Тести оддӣ
Кадом ҳуруфи хоси забони русӣ аз алифбои забони тоҷикӣ хориҷ шудааст?
ж,ы,ц,щ ы,ц,щ,ь
ц,щ,ъ,ь
ч,у,ы,й
83. Тести оддӣ
Ҳарфи «й» чӣ тарз талаффуз мегардад?
йод Йот
йе
Йэ
84. Тести оддӣ
Ҳарфи «ъ» (сакта) чӣ гуна ном бурда мешавад?
аломати сакта Сакта
аломати сактта
нишонаи сакта
85. Тести оддӣ
Ҳарфи «и» чӣ гуна овоз аст?
йотбарсар садонок
ҳамсадо
садоноку ҳамсадо
86. Тести оддӣ
Ҳарфи и дар чанд ҳолат навишта мешаванд?
мобайн, охир аввал, мобайн, охир
охир
мобайн
87. Тести оддӣ
Дар ибораҳои «кишвари сарсабз, сари кўҳи баланд» ҳарфи и кадом вазифаро адо намудааст?
пасвандро бандаки изофиро

пасояндро
суффиксро
88. Тести оддӣ
Ҳарфи ӣ (и-и дароз) дар куҷо гузошта мешавад?
дар аввал дар охир
дар аввалу охир
дар аввалу мобайн
89. Тести оддӣ
Дар кадоме аз ҷавобҳо гунаи саҳеҳи имлои вожаҳо зикр гардидааст?
зеринӣ, деринӣ, хунинӣ, туӣ Тбилиси, туфли, Ибарури, такси

кинаӣ, зираӣ, ришӣ, мўзаӣ
хонаӣ, пардаӣ, гулӣ, мўӣ
90. Тести оддӣ
Пайвандакҳои ки, чи, чунки, агарчи оё ӣ (и-и дароз) қабул мекунанд?
ќабул мекунанд қабул намекунанд
ҷавоб надорам
ғайримумкин аст
91. Тести оддӣ
Ҳарфи у дар чанд ҳолатҳо навишта мешавад?
дар ду њолат: мобайн, охир аввал, мобайн, охир
дар як њолат: охир
дар як њолат: мобайн
92. Тести оддӣ
Ҳарфи ў (у-и дароз) дар оғози кадом калимаҳо навишта мешавад?
калимаҳои иқтибосии арабӣ калимаҳои иқтибосии ўзбекӣ
калимаҳои иқтибосии
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 ... 15 >>
Home
Loading...
0 / 19

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта