Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Шукри чав кунӣ гандум хам мешавад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Китобхо Дастурамалхо, дастури методхо
1 2 3 ... 26 >>

Комплекси таълимӣ – методӣ аз фанни аз фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда

Tags:конспекти лексияҳо аз фанни назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда | комплекси таълимӣ методӣ аз фанни назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (26.01.2018 / 09:21)
Rating:rating 394 article (0)
Reads:4042
Comments:0
Мавзӯи 1:
Мақсад ва вазифаҳои фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда
Нақша:
1 Мавҳуми умуми оиди Назария ва методи ихтисоси интихобшуда.
2 Робитаи фанни Назария ва методи ихтисоси интихобшуда бо дигар фанҳо.
3Назария ва методи ихтисоси интихобшуда ҳамчун фанни таълимӣ.
Маысади ом=зиши Назария ва методи ихтисоси интихобшуда ин инкишофи æисмонии инсон, мутобиы шудан ба тамриніои æисмонö, обутоб ёфтани бадан ва р=іану æисман инкишоф ёфтани шахс, азхуд кардани варзиш, иæро намудани коріои ташкилию илмö-методö, іамчун муаллим ва мураббö ва дигар намудіои кор оиди Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда (варзиши сабук), іамчунин ноил гардидан ба фаъолияти хуби меінатö маісуб меёбад.
Яке аз вазифаіои муіимтарини назария ва методи ихтисоси интихобшуда аз он иборат аст, ки варзишгарони солимфикр, субботкор ва матинирода дар іар як намуди варзиш тарбия карда шавад. Пеш аз іама дар æараёни тарбияи æисмонö аз худ кардани ин ё он машыи варзишö такмил ва мустаікам кардани машыіо ва обутоб додани бадан фароіам оварда мешавад.
Вазифа³ои курси Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда барои бе³тар намудани раванди тарбияи æисмонии кўдакон ва наврасону æавонон мусоидат намуда, бештар ба ташаккули æа³онбиниву андешаи омўзгори оянда ва µобиливу ма³орати касбии ў, омўзиши маµсаднокии раванди таълим муайяннамоии вазифа³ои минбаъда ва интихоби дурусти ашёи таълимö, метод ва шакл³ои татбиµи муваффаµонаи он³о, дар амал татбиµ намудани дониш³ои назариявö ³амчун рукни асосии таълими тарбияи æисмонö аз æониби ў нигаронида шудааст.
Яке аз вазифа³ои му³имтарини фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда – мусалла³гардонии омўзгори оянда ба раванди омезиши дониш³ои дар курс³ои таълимö ва методика³ои хусусö омўхташуда ва æустуæўи ро³³ои дар амалия татбиµ намудани он³о ба ³исоб меравад.
Омўзиши ³амаи µисмат³ои фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда ба сат³и кории хатмкунандагони со³аи омўзгорö дар ин ё он муассисаи таълимö равона карда мешавад. Аз ин рў, µисмат³ои асосии таълими фанни мазкур ба самти таълими кўдакони то синни мактабö ва синни мактабö асос ёфтааст. Дар æараёни омўзиши ³ар як мавзўи таълимö дар назди омўзгор бояд вазифа³ои мушаххас гузошта шавад, ки омўхта³ои назариявиро дар амал инъикос намоянд, яъне аз рўи омўзиши назариявö машµ³ои амалиро иæро намоянд.
Омўзгорони æавон бояд дар фаъолияти ме³натии худ ба баланд бардоштани нуфузи фанни «Тарбияи æисмонö» дар мактаб, бо пешни³оди кор³ои фа³мондади³ö-тар®иботö байни хонандагон, волидони он³о ва а³ли æомеа æа³ду талош намоянд. Фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда бояд ба хонандагон барои омўзиши касбии (профессионалии) тарбияи æисмонö ва дар фаъолият иæро намудани амал³ои он таъсир расонад.
Дар æараёни таълими фанни мазкур бояд омўзгор барои баланд бардотани ма³орати касбö ва азхудкунии дониш³ои муосир пайдарпай ва ба таври систематикö ба ро³ мондани худомўзии худ бо маµсади ноил гардидан ба муваффаµият³ои нав ба нави ме³натö кўшиш намояд, зеро бо ин ро³ ба омўзгор муяссар мегардад, ки таæрибаи пешµадамро аз бар намуда, ба хонандагон ро³³ои дурусти омўзиш ва истифодаи ин таæрибаро дар фаъолияти минбаъдаи корö омўзонида, дар сат³и бештар назаррас вазифа³ои тарбияи æисмонии кўдакон ва наврасонро ³ал менамояд. Дар замони муосир ва рўз ба рўз ба даст омадани пешрави³о бояд таæрибаи мактаб³ои пешµадам дар мавриди ба даст овардани самара³ои назарраси таълимö та³лил карда шуда, ро³³ои нави бе³тар кардани самаранокии чорабини³ои æисмонö-солимгардонö бо ро³³ои омўзиши методикаи гузаронидани он³о æустуæў карда шавад.
Хеле му³им аст, ки дар æараёни омўзиши µисмат³о ва мавзуъ³ои таълимö пайдарпайö ва алоµамандии он³о бо мавзуъ³ои µаблö мунтазам риоя ва мо³ияти ³ар як мавзўъ барои фаъолияти омўзгор муайян ва нишон дода шавад. Зарур аст ва ³ам талаб карда мешавад, ки дар хонандагон сифат³ои мунтазам татбиµ намудани дониш³ои назариявö ба амалö ташаккул дода шуда, ин мар³ила бояд то ла³за³ои охири раванди таълим ³амчун маµсади асосö аз хотир фаромўш карда нашавад. Омўзгор бояд бо маълумот³ои ни³оии назария ва методикаи таълими тарбияи æисмонö бо назардошти хусусият³ои синнусолии мактаббачагон мусалла³ бошад.
Тарбияи æисмонö – µисми системаи тарбияи давлатдории муосир ба ³исоб меравад. Ин нишонаи талаботи муайян ба шахсияти хонанда ва омоданамоии он ³амчун омўзгори варзишö ма³суб меёбад. Омўзгор бояд ба хонандагон фа³монида тавонад, ки тарбияи æисмонö ва варзиш тан³о як маµсад надошта, балки яке аз восита³ои ташаккули ³амаæонибаи инсон ва дар мадди аввал воситаи омоданамоии ў ба фаъолияти ме³натö ва ³имояи Ватан нигаронида шудааст. ³амзамон хонандагонро бо дониш³о оид ба шакл ва метод³ои кор³ои касбö-омодагö, ки ба исло³оти мактаб оварда мерасонад мусалла³ гардонид. Вазифаи фанни Назария ва методикаи таълими тарбияи æисмонö мусалла³гардонии омўзгори оянда бо ма³орат ва малака³ои муайяни омўзгорö ба ³исоб меравад.
Дар маш®улият³о омўзгорон бояд аз бар кунанд:
- интихоби тарз, метод ва шакл барои ³алли вазифа³ои мушаххаси тарбияи æисмонии хонандагон ва таµсимоти дурусти сарборö байни он³о;
- тартиб додани наµшаи асосии корö ва ба µайд гузоштани он дар зина³ои гуногуни тарбияи æисмонö;
- тартиб додани наµшаи чорабини³ои оммавö, µоида³ои ташкил ва гузаронидани мусобиµа³о;
- ба³оди³ö ба натиæаи фаъолияти шогирдон, дастовард³ои он³о, мувофиµаткунö ва ба кор³ои мустаµилона сафарбарнамоии он³о;
- назорат кардани фаъолияти муассиса³ои таълимö-тарбиявии кўдакона;
- сарæамънамоии нерўи мактаб, оила ва ташкилот³ои æамъиятии кўдакона бо маµсади баланд бардоштани фаъолият дар самти таълими тарбияи æисмонии хонандагон;
- сохтан ва истифодаи восита³ои техникии таълим ва таæ³изот³ои ®айристандартö.
Зу³ур ва пайдоиши тарбияи æисмонö ба давраи хеле µадими таърихö ³ан¢з ба ваµти пайдоиши æамъияти инсонö вобастагии дорад. Ё ба µавли Н. И. Пономарев тарбияи æисмонö дар давраи æамъияти аввалин ба назар мерасад( Н.И.Пономарев, 1970). Мардум барои худ х¢рока захира менамуданд, шикор мекарданд, хона месохтанд ва дар раванди чунин фаъолияти табии аз р¢и муµаррарот ба он³о µобилияти æисмонö- µувва, тавоноö ва зудö лозим мешуд.
Тадриæан дар раванди тараµµиёти таърихö инсон³о ба аъзоёни µабила ба он³ое, ки дар зиндаги фаъолияти муборизиву пешбарандагö дошта, нисбатан фаъолтару пурз¢ртар ва тавоноиашон низ зиёд аст а³амияти махсус медоданд. Ин дар фа³миши инсоният машµ кардан (такрор намудани ³аракат)-ро бедор намуд. Айнан ³амин пайдоиши машµ кардан тарбияи æисмониро ба вуæуд овард.
Фоидаи машµро инсон дарк намуда, ба машµ кардан таµлид кардан гирифт, масалан, ба тасвири ³айвонот найза партоö менамуд.
²амин ки амалиёт³ои корö ба раванди ®айри корö, дар ваµт³ои холигö иæро шудан гирифтанд, тарбияи æисмонö ба миён омад. ²амин тариµ мардум фоидаву манфиати тарбияи æисмониро дарк кардан гирифтанду ба тарбияи æисмонö таваææу³ зо³ир мекардагö шуданд.
Download txt | fb2
1 2 3 ... 26 >>
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта