Привет, Гость!
На главную
Вход
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ба инсоне, ки муҳаббат надорӣ, дӯстӣ макун.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | 350 Тест аз фанни Забони Точики Модари 2018 3
<< 1 2 3 4 5 ... 9 >>
а) бо ҳиссаҳои номии нутқ ҳамроҳ навишта мешавад
б) аз феъл ва ҳиссаҳои номӣ ҷудо навишта мешавад
в) бо феъли нақлӣ ва ҳиссаҳои номӣ ҳамроҳ навишта мешавад
г) бо феълҳои тасрифӣ якҷоя, аз ҳиссаҳои дигари нутқ ҷудо навишта мешавад.

86. Имлои сифати феълӣ кадом аст?
а) якҷоя навишта мешавад
б) ҷудо навишта мешавад
в) бо дефис навишта мешавад
г) баъзан ҷудо, баъзан якҷоя навишта мешавад

87. Феъли ҳоли дар кадом маврид бо дефис навишта мешавад
а) феъли ҳоли аз таркибҳои феълӣ сохташуда
б) феъли ҳоли мураккаб
в) феъли ҳоли таркибӣ
г) феъли ҳоли такрор

88. Муносибати мафҳумҳои дарӣ, форсӣ ва тоҷикӣ чӣ гуна аст?
а) дарӣ ва форсӣ як аст.
б) дарӣ ва тоҷикӣ як аст.
в) ҳар се гуногун аст.
г) ҳар се номи як забонанд.

89. Ќонуни забон кай қабул шудааст?
а) 5 октябри соли 2011
б) 22 июли соли 1989
в) 1 сентябри соли 1989
г) 5 октябри соли 2009

90. Чӣ навъ бояд навишт?
а) сад дареғ б) сад-дареғ в) саддареғ г) садареғ91. Кадом ҳиссачаҳо бо дефис навишта мешаванд?
а) чӣ, ку, а
б) анна, не, раваду
в) гӯё, магар, кошкӣ
г) гӯё, наход, ҳа

92. Кадом хели пешояндҳо бо дефис навишта мешавад?
а) сода
б) ихтисоршуда
в) изофӣ
г) номии такрор

93.Имлои сифатҳои муродифиву мустазодӣ ва гуногунмаъноро бо
пайвандаки -у, (-ю,-ву) меояд.
a) ҷудо навишта мешаванд
б) бо ҳарфи хурд навишта мешавад
в) якҷоя навишта мешавад
г) фарқияте надорад

94.Имлои сифатҳоеро, ки бо воситаи миёнвандҳои – ба-,-бар-,- дар-, сурат гирифтаанд, номбар кунед.
а) ду тарзи навишт доранд
б) бо дефис навишта мешаванд
в) яҷоя навишта мешаванд
г) якчанд тарзи навишт доранд

95.Кадом шакл саҳеҳ аст?
а) даҳ, соата
б) даҳ – соата
в) даҳсоата
г) 10 соата

96.Имлои сифатҳоеро, ки аз ибораи исмии изофӣ ва асоси замони ҳозираи феъл сохта шудаанд, муайян созед.
a) якҷоя навишта мешаванд
б) ҷудо навишта мешаванд
в) бо дефис навишта мешаванд
г) бисёрнуқта дорад
97. Омонимҳо бо кадом масъалаи забоншиносӣ мансубанд?
а) калимасозӣ
б) иборасозӣ
в) маҷозӣ
г) сермаънӣ
98. Дар мисолҳои зерин калима-меҳвар кадом аст?
а) сари кор
б) сари чанг
в) сари кӯҳ
г) сари инсон

99. Ҳиссача чӣ гуна ҳиссаи нутқ аст?
а) ҳиссаи ёридиҳанди нутқ аст, ки аъзоҳои ҷумларо мепайвандад
б) ҳиссаи номустақили нутқ аст, ки муносибати гӯяндаро ба фикри гуфташуда ифода мекунад
в) ҳиссаи номустақили нутқ аст, ки муносибати гӯяндаро ба шунаванда мефаҳмонад
г) ҳиссаи номустақили нутқ аст, ки ҳиссиёту ҳаяҷонро ифода мекунад
100. Чӣ навъ бояд навишт?
а) сад дареғ
б) сад-дареғ
в) саддареғ
г) садареғ
101. Аз мисолҳои зайл имлои шумораро муайян кунед.
а) аксарият, ақаллият
б) якум, чор, бисту панҷ
в) андак, бисёр
г) чанд, ҳамон қадар
102. Хелҳои шумораҳои миқдорӣ дар кадом қатор аст?
а) аслӣ, касрӣ, тахминӣ
б) манфӣ ва муштарак
в) ишоратӣ ва номуаянӣ
г) воситаи иҷроишӣ дорад

103. Ҳудуди шумораҳои мураккаб дар кадом қатор аст?
а) аз ҳафт то нӯҳ,
б) аз бист то сӣ
в) аз ёздаҳ то нуздаҳ ва аз дусад то нӯҳсад
г) аз сй то навад

104. Кадоме аз мисолҳои зерин чуфти антонимӣ мебошанд?
а) орзую ҳавас
б) кору бор
в) талху ширин
г) шӯру исён

105. Иқтибос» чӣ маъно дорад?
а) овардани мисол
б) зикри порча
в) нақли воқеа
г) овардан далел аз сарчашма.

106. Илм дар ҳаёти ҷомеа чӣ аҳамият дорад?
а) он барои ташкили мактабҳо лозим аст
б) он барои бо кор таъмин кардани олимон лозим аст
в) он асоси пешрафти ҷамъият аст
г) он барои таъмини китобхонаҳо лозим аст

107. Баёнияњои изофї ва њамроњии унвон, мансаб, лаќаб ва нисба, ки ба маънои аслии худ корбаст шудаанд, чї тарз навишта мешаванд?
а) бо њарфи хурд ва људо
б) бо њарфи калон ва људо
в) бо њарфи хурд ва якљоя
г) бо аломати дефис

108.Номи маќомоти давлатї, мансабњои олї, парчам ва нишони миллї чї тавр навишта мешавад?
а) калимаи якум бо њарфи калон
б) калимаи охирин бо њарфи калон
в) бо њарфи хурд
г) њар як калимааш бо њарфи калон

109.Исмњои таркибии идора, маќомоти давлатї ва фарњанг чї хел намуди навишт дорад?
а) калимаи нахуст ва исми хоси дохилаашон бо њарфи калон
б) њар як калимааш бо њарфи хурд
в) калимањои аввал ва охир бо њарфи хурд
г) њар як калимааш бо њарфи калон

110.Имлои шумораҳои миқдорӣ ва тартибии зеринро номбар кунед: дусад, дуюм, чил, чор, сеюм
а) якҷоя навишта мешаванд
б) ҷудо навишта мешаванд.
в) якҷоя ва ду тарзи навишт доранд
г) бо дефис навишта мешавад.

111. Нумеративи - то (- та) ва шуморае, ки бо рақам ифода ёфтааст чӣ тарз навишта мешавад?
а) навишта мешавад
б) якҷоя навишта мешавад
в) бо дефис навишта мешавад
г) навишта намешавад

112. Имлои сифатњоеро, ки бо воситаи миёнвандњои -ба-, -бар-, -дор- сурат гирифтаанд, номбар кунед.
а) ду тарзи навишт доранд
б) бо дефис навишта мешаванд
в) якљоя навишта мешаванд
г) људо навишта мешавад.

113.Муносибати мафҳумҳои дарӣ, форсӣ ва тоҷикӣ чӣ гуна аст?
а) дарӣ ва форсӣ як аст.
б) дарӣ ва тоҷикӣ як аст.
в) ҳар се гуногун аст.
г) ҳар се номи як забонанд.

114.Қонуни забон кай қабул шудааст?
а) 22 июни соли 1989
б) 5 октябри соли 2009
в) 1 сентябри соли 1989
г) 22 июли соли 1991

115.Маънои калимаи «адаб» -ро ёбед.
а) дарс
б) тарбия
в) одоб
г) таълим

116. Маънои калимаи «фасеҳ» кадом аст?
а) бо таъсир
б) бой
в) равшан
г) буро

117. Устодони сухан кистанд?
а) зиёиён
б) адибон
в) духтурон
г) муаллимон


118. Чї навъ бояд навишт?
а) Нишони милли Љумњурии Тољикистон
б) Нишони Миллии Љумњурии Тољикистон
в) Нишони миллии Љумњурии Тољикистон
г) нишони Миллии Љумњурии Тољикистон


119.Сифат чист?
а) сифат њиссаи нутќест, ки амалу њолатро ифода мекунад
б) сифат њиссаи мутаќили нутќ буда, аломат, хосият ва чигунагии ашё ва ё ба он аз ягон љињат алоќамандро ифода мекунад
в) сифат њиссаи нутќест, ки аломати амалро мефањмонад
г) сифат њиссаи нутќ нест


120. Исмњои мураккаб чї хел сохта мешаванд?
а) бо роњи бевосита њамроњ кардани калимањои гуногун
б) ба воситаи садоноки –и-
в) ба воситаи пешванди ме-
г) ба воситаи пасванди –гар

121. Тарзи дурусти навишти калимањоро ишора кунед;
а) гранпри
б) километр-соат
в) обу тоб
г) дарозукӯтоњ

122. Тарзи дурусти навишти сифатњоро ишора кунед
а) хуш зењн
б) бо дабдаба
в) дарбадар
г)дар ба дар


123. Маънои калимаи «фараҳ» кадом аст?
а) шодї, хурсандї, хушҳолї
б) палид, зишт, бад
в) зебої, покї, орї
г) ягона, танҳо, якка

124. Қонуни забон аз чанд қисмат иборат аст?
а) 7 боб ва 28 модда
б) 9 боб ва 37 модда
в) 7 боб ва 39 модда
г) 10 боб ва 36 модда

125.Имлои шумораҳои касриро муайян кунед?
а) ҷудо навишта мешавад
б) бо дефис навишта мешавад
в) якҷоя навишта мешавад
г) бо адад навишта мешавад
Скачать txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 9 >>
На главную
Загрузка...
0 / 15

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2017 2018 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© Правообладателям и Соглашения сайта oktj.ru