Привет, Гость!
На главную
Вход
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Бо чашм ва абрӯ бо дигарон сухан нугӯ!
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | 350 Тест аз фанни Забони Точики Модари 2018 3
<< 1 2 3 4 ... 9 >>
40. Калимаҳои аслан тоҷикӣ таърихан дар таркиби худ ҳамсадои -й дошта дар кадоме аз ҷавобҳо омадаанд?
а) ақоқиё, бурё, дунё, ёқут
б) зулфайн, иёр, кайфият, лайл
в) руй, муй, пой, буй
г) савтиёт, саъй. Табиёт, таҳайюр

41.Кадом ҳиссачаҳо бо дефис навишта мешаванд?
а) чӣ, ку, а
б) анна, не, раваду
в) гӯё, магар, кошкӣ
г) гӯё, наход, ҳа

42. Аз рӯи кадом аломат на пурсишҷонишин, балки ҳиссача будани «чӣ»-ро мефаҳмем?
а) аз рӯи савол
б) аз рӯи ҷои калима
в) аз рӯи заданокӣ
г) аз рӯи дефис доштан
43.Калимаи ташдиддор чӣ маъно дорад?
а) калимаи мураккаб
б) калимаи такрор омада
в) калимае, ки зада қабул мекунад
г) калимае, ки овозҳои такрор дорад

44.Фарки асосии садонокҳои «ӯ» ва «у» дар талаффуз кадом аст?
а) иштироки лабҳо
б) баландии овоз
в) фарохии холигии даҳон
г) шиддатнокии талаффуз

45. Имлои дуруст кадом аст?
а) анъана
б) анана
в) анъана
г) ананъа

46. Кадом вақт ҳамсадоҳои таърихан мушаддади вожаҳои зерин: ҳад, хат, фан, сир, зид барқарор мешавад?
а) дар алоҳидагӣ
б) ҳангоми ҷойивазкунии овозҳо
в) ҳангоми ихтсоршавии овозҳо
г) дар калимасозӣ

47.Аломати имловии исми хос кадом аст?
а) ба шахс мансуб буданаш
б) номи умумии предметҳоро ифода накарданаш
в) бо пасвандҳои махсус сохта шуданаш
г) агар категорияи шумора дошта бошад

48. Пайвандаки муштараквазифа кадом аст?
а) аммо
б) ва (у)
в) ё-ё
г) кӣ

49. Синонимҳо асоси кадом санъати бадеӣ аст?
а) тавсиф
б) ташбеҳ
в) тазод
г) таҷнис

50. Калимаи «принсип» дар истилоҳи «принсипҳои имло» чӣ маъно дорад?
а) намуна
б) шарт
в) нақша
г) асос

51. Имлои дуруст кадом аст?
а) анъана
б) анана
в) анъана
г) аънана

52. Кадом вақт ҳамсадоҳои таърихан мушаддади вожаҳои зерин: ҳад, хат, фан, сир, зид барқарор мешавад?
а) дар алоҳидагӣ
б) ҳангоми ҷойивазкунии овозҳо
в) ҳангоми ихтсоршавии овозҳо
г) дар калимасозӣ

53.Аломати имловии исми хос кадом аст?
а) ба шахс мансуб буданаш
б) номи умумии предметҳоро ифода накарданаш
в) бо пасвандҳои махсус сохта шуданаш
г) агар категорияи шумора дошта бошад

54. Кадоме аз мисолҳои зерин чуфти антонимӣ мебошанд?
а) орзую ҳавас
б) кору бор
в) талху ширин
г) шӯру исён

55.Имлои саҳеҳ кадом аст?
а) нашунамо
б) нашшунамо
в) наъшунамо
г) нашъунамо

56.Имлои сифатҳоро номбар кунед?
а) бо ҳарфи хурд навишта мешаванд
б) якҷоя, бо дефис ва ҷудо навишта мешаванд
в) бо ҳарфи калон, якҷоя ва ҷудо навишта мешаванд
г) бо ҳарфи калон навишта мешаванд

57.Дар алифбои забони тоҷикӣ чанд овоз ва чанд ҳарф мавҷуд аст?
а) 25 овоз ва 39 ҳарф
б) 28 овоз ва 39 ҳарф
в) 32 овоз ва 38 ҳарф
г) 31 овоз ва 35 ҳарф

58. Вазифаҳои забон кадом аст?
а) воситаи алоқа
б) воситаи саводомӯзӣ
в) воситаи китобнависӣ
г) воситаи ташаккули тафаккур яке аз аломатҳои миллат, шинохти таърихи халқ, муоширати одамон.
59. Дар кадоме аз дастаҳои ҷавобҳо имлои нодурусти вожаҳои иқтибосӣ ба назар мерасад?
а) сентябр, октябр, ноябр, декабр
б) конгресс, кинотеатр, автобус, автомобил,
в) сирк, досент, контсерт, сиклон
г) конститутсия, фелетон, механик, интернат

60. Имлои кадом калима нодуруст аст?
а) муваффақият
б) тахаюл
в) баландтар
г) мутаҳайир
61. Ҳарфи ъ дар кадом маврид навишта мешавад?
а) дар авали вожаҳои тоҷикӣ
б) дар байн ва охири калимаҳои тоҷикӣ
в) дар дохил ва охири калимаҳои иқтибосии арабӣ ба ҷои айн а ҳамза
г) танҳо дар байни вожаҳои арабӣ
62. Кадоме аз навиштаҳо дуруст аст?
а) қадиъмулайём
б) қадимулаём
в) қадимулайём
г) қадиммулайём

63.Дар навишти калимаи сифати имлои кадоме дуруст аст?
а) дар ба дар
б) дарбадар
в) дар-ба-дар
г) дар бадар

64.Тарзи дурусти навишти номро муайян кунед?
а) Ал-Берунӣ
б) ал-Берунӣ
в) Алберунӣ
г) Ал-берунӣ

65. Шакли дурусти номи китобро муайян кунед?
а) Равзат-ус-Сафо
б) Равзатус Сафо
в) «Равзатуссафо»
г) «Равзатус-сафо»

66. Дар кадом банд имлои калима дуруст аст?
а) таасуф
б) тасуф
в) таъсуф
г) таассуф

67. Баёнияҳои изофӣ ва ҳамроҳии унвон, мансаб, лақаб ва нисбат, ки ба маънои аслии худ корбаст шудаанд, чӣ тарз навишта мешаванд?
а) бо ҳарфи хурд ва ҷудо
б) бо ҳарфи калон ва ҷудо
в) бо ҳарфи хурд ва якҷоя
г) бо аломати дефис

68.Номи мақомоти давлатӣ, мансабҳои олӣ, парчам ва нишони миллӣ чӣ тавр навишта мешаванд?
а) калимаи якум бо ҳарфи калон
б) калимаи охирин бо ҳарфи калон
в) бо ҳарфи хурд
г) ҳар як калимааш бо ҳарфи калон

69. «Ба чашм» чӣ гуна воҳидҳои синтаксисӣ мебошад?
а) калима
б) таркиб
в) ибора
г) ҷумла

70. Кадом хели пешояндҳо бо дефис навишта мешавад?
а) сода
б) ихтисоршуда
в) изофӣ
г) номии такрор
71. Баёнияи зерин чӣ навъ навишта мешавад?
а) Аҳмад Махдум
б) Аҳмад-Маҳдум
в) Аҳмадмаҳдум
г) Аҳмад-маҳдум
72. Чӣ навъ бояд навишт?
а) офаридгор
б) Офаридагор
в) Офаридгор
г) Офарид-гор

73. Ихтисораҳо бо кадом ҳарф навишта мешаванд?
а) калон
б) ҳам калон ҳам хурд
в) хурд
г) ҳарфи аввал калон

74. Исмҳои таркибии идора, мақомоти давлатӣ ва фарҳангӣ чӣ тавр навишта мешаванд?
а) ҳар як калимааш бо ҳарфи калон
б) калимаи нахуст ва исми хоси дохилашон бо ҳарфи калон
в) ҳар як калиимааш бо ҳарфи хурд
г) калимаҳои аввал ва охир бо ҳарфи хурд

75.Ихтисораҳо чӣ тарз навишта мешаванд?
а) бо ҳарфҳои хурд
б) бо аломати нуқта
в) бо ҳарфҳои калон
г) бо аломати дефис

76. «Мавлуд» чӣ маънӣ дорад?
а) рӯзи ид
б) рӯзи ақди никоҳ
в) рӯзи вафот
г) рӯзи таваллуд

77. Истифодаи байти зерин дар кадом маврид мувофиқ аст?
Кӯш, то халқро ба кор оӣ,
То ба хулқат ҷаҳон биороӣ. (Низомӣ)
а) дар ҳама маврид
б) дар рӯзи таваллуди кӯдак
в) табрики одамони меҳнатдӯст ва хушахлоқ
г) таҳрик дар ҷашни корхона.

78.Дар навишти калимаи сифатӣ имлои кадоме дуруст аст?
а) дар ба дар
б) дарбадар
в) дар-ба-дар
г) дар бадар
79. Чӣ тавр бояд навишт?
а) ҳарки
б) ҳар кӣ
в) ҳаркӣ
г) ҳар-ки
80.Имлои кадом саҳеҳ аст?
а) реш-реш, зор-зор
б) зорзор
в) реш реш, зор зор
г) сурху сафед
81. Имлои пешвандҳои сифатсозро номбар кунед?
а) бо дефис навишта мешаванд
б) ду тарзи навишт доранд
в) якҷоя навишта мешаванд
г) бо такрори калима навишта мешаванд

82. Сифатҳои одамон дар кадом санъати бадеӣ ифода меёбад?
а) ташбеҳ
б) муболиға
в) таҷнис
г) тавсиф

83. Имлои сањењ кадом аст?
а) осиёи вусто
б) Осиёи вусто
в) Осиёи Вусто
г) осиёи Вусто

84. Дар кадом банд имлои калима дуруст аст?
а) таасуф
б) тасуф
в) таъсуф
г) таассуф

85. Бандаки аст (-ст) бо кадом ҳиссаҳои нутҷ якҷоя ва аз кадом ҳиссаҳои нутқ ҷудо навишта мешавад?
Скачать txt | fb2
<< 1 2 3 4 ... 9 >>
На главную
Загрузка...
0 / 35

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2017 2018 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© Правообладателям и Соглашения сайта oktj.ru