Привет, Гость!
На главную
Вход
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Муллои ҷоҳил гидли дег чарх мезанад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Библиотека | Реферат Иншо Кори курси | МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ШАБАКАИ УМУМИҶАҲОНӢ
<< 1 2 3 >>
хизматрасонии Интернет (протокол, яъне карордод) вучуд дорад.
• Мубодилаи файли (FTR –карордоди интколи файл)
• Почтаи электрони (SMTR –карордод)
• Мубодилаи гиперматни (HTTP-карордод)
IP-АДРЕC.
Барои дар Интернет хамдигаро бехато ефта тавонистани компютерхо, системаи ягонаи муайянкунии сурогахо (адресхо) кор карда баромада шудааст, ки асоси онро IP-адрес ташкил медихад. Мувофики он, хар як компютери бо Интернет пайвастшуда сурогаи такрорнашавандаи худашро дорад, ки вай аз 32 бит иборат аст. IP-адрес сурога аз ду кисм иборат буда, якеаш сурогаи шабака ва дигараш сурогаи компютери шабакаро ифода менамояд.
Барои истифодабарандагони Интернет дар хотир нигох доштани сурогаи ададии (IP-адрес) компютерхо кор карда баромада шудааст, ки барои ба хотир гирифтан бисер кулай аст. Ин система ба хар як IP-адреси ададии компютер номи мувофики хавзавии (рамзи) такрорнашавандаро мегузорад. Таксимкунии сурогахоро дар байни истифодабарандагон ассотсиатсияи амрикоии IntuqNicба ухда дорад. Ин ташкилот кисми ягонаи Интернет буда, ба таври марказонидашуда идора карда мешавад. Хар гуна дастаи информатсияи ба воситаи Интернет кабул е фиристондашаванда тахти рохбаладии барномаи махсуси хидмати накл карда мешавад, ки дар он
IP-адреси компютери равонкунанда ,
IP-адреси компютери кабулкунанда,
Огози вакти кабул е равон кардани информатсия,
Анчоми вакти кабул е равон кардани информатсия нишон дода мешавад.
ДОМЕНҚ ({АВЗАХО).
{ар як компютери марказb истифодакунандаи Интернет суроuаи худ мебошад. Компютер[о суроuаи раrамиро низ доранд: ки чунни навишта мешавад% 114.203.15.16. ҳ ин ки инхел нависондан [ам мумкин аст. ping 192.168.123.100-t ва бо дигар усул[оям чунин кор[оро иљро кардан мумкин аст.
Чунин навишт мураккаб аст ва истифодакунанда кам дар ёд мегирад. Аз ин рe системае бунёд шуд: ки ба компютер[о суроuаи фардb ва суроuаи раӣами садb бо ном меди[ад.
Ин системаро DNS (DowainNameService – системаи номёои мавrеb): ки барои па[ни маълумот[ои матнb истифода мешавад.
Суроuаи фардb чунин аст:
Истифодабаранда@ зердомен. домен
Истифодакунанда (полҳзователҳ) – ин номи шахсе: ки ин суроuаро истифода мекунад (масалан: Юсупов А[ад)
Рамзи @ номи истифодакунандаро аз сурощаи компютери шабакавқ људо месозад?
Масалан: сурощаи электронии Юсупов Ањад чунин аст:
ahad84.84@mail.ru
Дар rисми дуюми суроѓа номи компютери Юсупов Ањад.нишон дода шудааст: ки ба Интернет пайваст аст. Ин ном аз ду ӣисм иборат аст: ки аз якдигар бо нуrта људо карда шудаанд. Ва як чизи дигаро ӣайд кардан лозим аст: ки дар ваӣти номи почта гузоштан фаrат бо [арф[ои лотини (English) нависондан лозим аст.
Ќисмњо номи доменњо (domains)-ро доранд. Калимаи «домен»-ро њамчун территория, мавњеъ (областҳ) фањмидан мумкин аст. Доменњо мавќеи љойгиршавии истифодакунандагонро нишон медињанд.
Масалан: ИМА дар ибтидо аз 6 доменёо истифода мебурд:
edu- муассисањои таълимї
mil – муассисањои ёарбқ
gov – муассисањои њукуматї
net– шабака
com – муассисањои тиљоратї
org – муассисањо
Доменњои mil ва gov фаќат ба муассисањои ИМА тааллуќ доранд, доменњои боќимонда дар тамоми љањон пањншудаанд.
Барои мамлакатњои дигар ба сифати домени сатњи муќаррарї коди дуњарфа истифода мешавад:
ru – Россия:
fr - Франсия:
au – Австралия:
tj – Тољикистон ва ѓайрањо.
Њар як мамлакат кўшиш мекунад, ки доменњои худро дошта бошад.
ШАБАКАИ ЉАЊОНИИ WORLD WIDE WEB (WWW) ВА ДИГАР ХИЗМАТРАСОНИИ ШАБАКА
Гипертекст як навъ разметкањои ба он гузошташудае мебошад, ки ягон љойи матни мазкур ба њуљљатњои дигар, расмњо, файлњо алоќаманд мебошад Њангоми аз назар гузарондани гипертекст бар барномаи броузер, ки матнњои повараќро коркард менамояд ва амалњои мутобиќ анљом медињад, дар матн калимањои бо ягон ранг ишорашударо људо менамояд.
Агар ба болои он курсорро гузоред ва ба тугмаи њуљљати дигар пахш кунед матни дохили повараќ равшан мешавад.
Ба воситаи WWW оид ба повараќњо ба матни њуљљати дигар ворид шудан мумкин аст. Шумо ба воситаи ин барнома њатто метавонед ба матни дар компютери дигар мављудбуда ишора намоед. Ваќте шумо њамон ишораатонро пахш кардед матни бароятон зарури компютери бегонаро дар компютери худ мебинед, агар барномаи мултимедиа дошта бошед, пас садоњо, мусиќї, суханрониро њам мешунавед.
Аз рўи имкониятњояш WWW ба Gopher монанд аст, аммо ин барномаи комилан дигар аст. Gopher дорои сохтори махсус мебошад. Њангоми WWW њуљљат метавонад дорои гиперматни дараљаи мураккабиаш гуногун бошад. Истифодабаранда худаш метавонад сохтори менюро дар гиперматн созад.
Агар дар ихтиёри шумо гиперматни забони HTML дошта бошед метавонед сохтори дилхоњи гурўњи кориро, аз љумла њуљљатњо, файлњо, маълумот, суратњо, барномањо созед. Сохтани муњаррирон бо интерфейсњои дўст яке ах проблемањои асосии WWW мебошад.
Дар сахифахои рузномаю мачаллахо, телевизион ва гайра зуд-зуд навиштхои зайл
http://www.dushanbe/ru
http://www.moscovnews/ru
http://www.somoni/ru
ва гайраро вохурдан мумкин аст, ки онхо сурогахои электронии ширкату ташкилотхо е шахсони алохида буда, веб- сахифахо ном доранд. Абревиатураи WWW аз харфхои авали калимахои англисии тарчумаи «Тури чахонии анкабуд»-ро дорад, ки онро Web низ мегуянд. То пайдошавии WWW кор дар Интернет бисер захматталаб буд. Тамоми амалиетхо ба воситаи системаи оператсионии MSDOS ичро карда мешуданд, ки барои ин азед донистани номхои хеле зиеди фармону директорияхо, файлхо ва гайрахо лозим меомад. Махз пас аз пайдо шудани технологияи WWW ин мушкилихо бартараф гардиданд, ва Интернет ба як шабакаи пуриктидор табдил ефт. Вазифаи асосии WWW аз он иборат аст, ки тамоми информатсияи ба воситаи Интернет дастрасшавандаро, новобаста аз намудашон (информатсияи матни, графики ва хоказо), хамчун як объекти умуми тасвир намояд.
Яке аз хосиятхои асосии WWW ин истифодаи гиперматнхо ба хисоб меравад. Гиперматн (фавкматн)-нишонест, ки ба воситаи он аз дохили як хуччат якбора ба як е якчанд хуччати дигар (файлхои матни е информатсияи дигари намудхои гуногундошта) алока баркарор карда мешавад. Гиперматнро аз матни одди ба осони фарк кардан мумкин аст, чунки хангоми ба болои он овардани нишондихандаи муш , вай шакли махсусро (панчаи даст)-ро мегирад. Пас аз пахши тугмаи чапи муш, идоракуни ба кисми дигари хамин хуччат е ба хуччати дигари компютери мазкур ва е хатто ба хуччатхои компютерхои дигари ба шабакаи Интернет пайвастбуда, ки ба ин матн ягон алокамандие доранд, ба амал меояд.
WEB
«Веб» (Web)-шакли мухтасари World Wide Web аст, ки онро метавон хамчун “Шабакаи чахони ” тарчума намуд. Ин мафхум системаи фавкматнии тавзеъшуда, мухити информатсияиеро ифода мекунад, ки дар асоси Интернет амал намуда, чузъи асосии онро таркиб медихад.
Асли фавкматн мушкил нест-китъа[о xудогонаи матн дар санад пайвандхо ба санадхои дигарро дар бар мегиранд. Масалан, шумо санадеро аз назар мегузаронед, ки дар он сайераи Миррих зикр мешавад. Дар баробари ин, калимаи “Миррих” метавонад аз тарафи муаллифи санад [амчун пафванд ба санади дигаре шакл дода шавад, ки он шомили информатсияи та[rиrи дар бораи
Скачать txt | fb2
<< 1 2 3 >>
На главную
Загрузка...
0 / 86

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2017 2018 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© Правообладателям и Соглашения сайта oktj.ru