Привет, Гость!
На главную
Вход
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Вақте, ки тӯфанг набошад, бо оҳӯ дучор мешавӣ.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тести имтиҳони ниҳоӣ (маъмурӣ) аз фанни ПЕДАГОГИКА 2017
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>
меомӯхтанд, боқии тарбияи онҳо ба бечуну чаро итоаткору тобовар будан равона карда шуда буд” – ин суханҳо ба кадом мутафаккир тааллуқ доранд?
Гераклит Плутарх
Демокрит
Эпикур
73. Тести оддӣ
Муаллифи асари «Маорифи халқ ва демократия» - ро муайян намоед?
В.Г.Белинский Н.К.Крупская
В.А.Сухомлинский
К.Д.Ушинский
74. Тести оддӣ
Мувофиқи назарияи педагогии Суқрот вазифаи аввалиндараҷаи муаллим аз чӣ иборат аст?
омода намудани шогирдон ба мудофиа ва ҳимояи ватан омӯхтани табиати шогирдон ва бедор намудани сифатҳои некӯи инсонии онҳо
дар ҳар кадом шогирд омӯзонидани роҳу усули обутоби ҷисмонӣ ва ҷасурӣ
мушоҳида намудан ва тарбияи ҷисмонӣ додан
75. Тести оддӣ
Дар Афина палестр чӣ гуна муассисаи таълимӣ буд?
мактаби таълими ҳисоб мактаби гӯштин
мактаби хусусӣ
мактаби мусиқӣ
76. Тести оддӣ
Машқҳои ҷисмонии "панҷҳарба" дар Афина аз чандсолагӣ омӯзонида мешуданд?
аз 7 - 8 солагӣ аз 13 - 14 солагӣ
аз 12 - 13 солагӣ
аз 18 - 19 солагӣ
77. Тести оддӣ
Дар Юнони Қадим ҷавонон аз синни чандсолагӣ дар вазифаҳои давлатӣ барои кор кардан тайёр мешуданд?
20 35

24
29
78. Тести оддӣ
Арасту тараққиёти кадом хусусиятро ба тарбия вобаста мешуморид?
истеъдод қобилият
фардӣ
синнусолӣ
79. Тести оддӣ
Кадом мутафаккир аз бадрафторӣ худдорӣ кардан ва машқи хушахлоқӣ варзиданро муҳим шуморидааст?
Суқрот Демокрит
Афлотун
Арасту
80. Тести оддӣ
Арасту кадоме аз ин давраи ҳаёти насли наврасро муқаррар накардааст?
то 7 солагӣ аз 15 то 18 солагӣ
аз 7 то 14 солагӣ
аз 14 то 21 солагӣ
Мавзӯи 9. Фаъолият ва назарияњои педагогии Я.А.Коменский. Аќидањои педагогии Љ.Локк, Љ.Љ.Руссо ва И.Г.Песталотси.
81. Тести оддӣ
Асари “Мактаби модарӣ” – ро кӣ навиштааст?
К.Д.Ушинский Я.А.Коменский
Л.Н.Толстой
Ҷ.Локк
82. Тести оддӣ
Я.А.Коменский чанд давраи синнусолиро ҷудо намудааст?
7 4

6
3
83. Тести оддӣ
“Дили кӯдак мисли оина беғубор аст” – ин суханҳоро кӣ гуфтааст?
Р.Оуэн Ҷ.Локк
Арасту
Томас Мор
84. Тести оддӣ
Парваридани ҳиссиёти нек, иродаи нек, муҳаббати бепоён - чунин вазифаҳои тарбияи маънавиро кадом педагог пешниҳод кардааст?
И.Г.Песталотси Ж.Ж.Руссо
Марк Квинтилиан
Ш.Амонашвили
85. Тести оддӣ
“Муассиса барои камбағалон” аз тарафи кӣ кушода шудааст?
В.А.Сухомлинский И.Г.Песталотси
А.С.Макаренко
К.Д.Ушинский
86. Тести оддӣ
Мувофиқи ақидаи Ж.Ж.Руссо бачагон аз 3 манбаъ тарбия мегиранд, онҳоро муайян кунед
аз табиат, аз модар, аз мактаб аз одамони гирду атроф, аз табиат ва аз чизҳо
аз одамон, аз хондани китобҳо, панду насиҳати пирон
аз ашёҳо, ҳодисот, воқеият
87. Тести оддӣ
И.Г.Песталотси кадоме аз ин принсипҳоро кор кардааст?
пайдарпаӣ дар таълим шууронагӣ ва фаъолиятнокӣ
илмӣ ва дастрасии таълим
алоқамандии таълим бо ҳаёт
88. Тести оддӣ
Назарияи таълимии Ж.Ж.Руссо дар кадом замина асос ёфта буд?
ба назар гирифтани шавқи бачагон мушоҳидакорӣ ва фаъолиятнокӣ дар таълим
инкишоф додани эҷодкорӣ
ташаккули мустақилиятнокӣ
89. Тести оддӣ
Дар мактаб бо забони модарӣ таҳсил намудани фарзандони бою камбағалро кадом педагог талаб намудааст?
Ҷ.Локк Я.А.Коменский
А.Дистервег
К.Д.Ушинский
90. Тести оддӣ
Кадоме аз ин асарҳо ба Я.А.Коменский тааллуқ надорад?
Дари кушодаи забонҳо ва тамоми илмҳо Таҷриба дар бораи хиради инсонӣ
Олами ашёҳои ба воситаи суратҳо ҳисшаванда
Дидактикаи бузург
Мавзӯи 10. Инкишофи маориф ва афкори педагогї дар Русия. Ақидаҳои педагогии К.Д.Ушинский ва Л.Н.Толстой.
91. Тести оддӣ
Дар ҷараёни таълим аҳамияти бузург доштани диққатро кадом педагог нишон додааст?
Л.Н.Толстой К.Д.Ушинский
А.Дистервег
А.С.Макаренко
92. Тести оддӣ
Муаллифи асари «Одам ҳамчун предмети тарбия» кист?
В.Г.Белинский К.Д. Ушинский
А.И.Герсен
И.Г. Чернишевский
93. Тести оддӣ
Л.Н.Толстой ба кадом принсипҳои таълим диққати махсус додаст?
принсипи илмӣ ва пай дар паӣ принсипи бошууронагӣ ва аёнӣ
алоқаи назария бо амалия
ба назар гирифтани хусусиятҳои синнусолӣ
94. Тести оддӣ
Дар байни усулҳои гуногуни таълим Л.Н.Толстой ба кадом усулҳои таълим аҳамияти калон додаст?
машқ, фаҳмондадиҳӣ сӯҳбат ва ҳикоя
ёд додан, нақл кардан
мушохида ва санҷиши дониш
95. Тести оддӣ
Ба фикри К.Д.Ушинский дар мактаб ҳамчун ифодакунандаи рӯҳияи халқ фанни асосии таълимӣ кадом аст?
математика забони модарӣ
табиатшиносӣ
таърихи дин
96. Тести оддӣ
Фаъолияти Л.Н.Толстой ба чанд давра тақсим карда шудааст?
2 4
6
3
97. Тести оддӣ
"Танҳо он усули дарсдиҳӣ маъқул аст, ки вай талабагонро қаноатманд гардонад" - ин суханҳоро кадом педагог гуфтааст?
К.Д.Ушинский Л.Н.Толстой
А.С.Макаренко
Н.К.Крупская
98. Тести оддӣ
К.Д.Ушинский чиро шарти асосии тараққиёти ҳақиқии одам ҳисоб мекард?
одатро меҳнатро
муносибатро
омӯзишро
99. Тести оддӣ
Ба фикри кадом педагог бачагонро бо таълим ниҳоят монда кардан мумкин нест?
В.А.Сухомлинский К.Д.Ушинский
П.П.Блонский
А.В.Луначарский
100. Тести оддӣ
Китоби "Сад маслиҳат ба муаллим" - ро кӣ навиштааст?
М.Лутфуллоев В.А.Сухомлинский
А.С.Макаренко
Б.Раҳимов
Мавзӯи 11. Аќидањои педагогии Абӯабдуллоҳи Рўдакї. Фикрњои педагогии Абулќосим Фирдавсї.
101. Тести оддӣ
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ кадом сол ба дунё омадааст?
870 858
856
834
102. Тести оддӣ
Дар афкори пелагогии Фирдавсӣ ба кадом самтҳои таълиму тарбия бештар аҳамият дода шудаанд?
тарбияи накӯкорӣ ватанпарварӣ, инсондӯстӣ
тарбияи ҳифзи табиат
омӯзиши касбу ҳунар
103. Тести оддӣ
Рӯдакӣ дар ташаккули шахсият чиро омили асосӣ шуморидааст?
ирсият муҳит
мактаб
имкониятҳо
104. Тести оддӣ
Кадом мутафаккири халқи тоҷик ҳаётро омӯзгор ва сарчашмаи тарбия шуморидааст?
Саъдӣ Рӯдакӣ
Ҷомӣ
Дониш
105. Тести оддӣ
Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад,
Ба дониш дили пир барно бувад.
Ин суханҳоро кадом мутафаккир гуфтааст?
Сино Фирдавсӣ
Хайём
Айнӣ
106. Тести оддӣ
Абулқосим Фирдавсӣ кадом тарбияҳоро асосӣ шуморидааст?
меҳнатӣ, зебоипарастӣ ақлӣ, ҷисмонӣ, ахлоқӣ
ватандӯстӣ, инсонпарварӣ
тарзи ҳаёти солим, интизомнокӣ
107. Тести оддӣ
Рӯдакӣ кадом сол “Калила ва Димна”-ро ба назм медарорад?
931 932
934
940
108. Тести оддӣ
Ҳеч ганҷе нест аз фарҳанг беҳ
То тавонӣ рӯй бар ин ганҷ неҳ – ин суханҳоро кадом мутафаккир гуфтааст?
Абулқосим Фирлавсӣ Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
Абӯалӣ ибни Сино
Кайковус
109. Тести оддӣ
Фирдавсӣ шоҳасари худ “Шохнома” – ро дар тӯли кадом солхо навиштааст?
992- 1025 997- 1030
980- 1010
990- 1020
110. Тести оддӣ
Рӯдакӣ чахор чиз гуфта чихоро дар назар дошт?
илм, дониш, рафоқат, дӯстӣ солимӣ, хислатҳои хуб, номи нек ва хирад
ахлоқи хуб, кӯшиши кор, таълим ва тарбия
оила, мактаб, дониш, ҳунар
Мавзӯи 12. Аќидањои педагогии Абӯалӣ ибни Сино. Носири Хисрав ва аќидањои илму донишпарастї ва ахлоќии ў.
111. Тести оддӣ
Абӯалӣ ибни Сино кадом синну солро давраи бачагӣ ҳисобидааст?
9-12 солагӣ 6-14 солагӣ
6-12 солагӣ
5-6 солагӣ
112. Тести оддӣ
Абӯалӣ ибни Сино дар мактабҳо таълим додани кадом фанҳоро тавсия намуда буд?
таълими Қуръон забони модарӣ, ҳисоб
фиқҳ, варзиш
забони олмонӣ, адабиёт
Скачать txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>
На главную
Загрузка...
0 / 24

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2017 2018 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© Правообладателям и Соглашения сайта oktj.ru