Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Баъд аз нисфирӯзӣ ақли ӯзбек медарояд
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Таджикистан / Точикистон
1 2 3 ... 19 >>

Точикистони навин

Tags:точикон | китоби | бобочон | ғафуров | таърих | точикистон
Added:Admin (03.04.2015 / 15:48)
Rating:rating 24 article (1)
Reads:27788
Comments:2
МУКАДДИМА
Таърихи халки точик вокеахои басо ибратомуз, такдирсоз ва инчунин фочиаборро пеши назар меорад. Точикон, ки таърихи наздик як миллионсолаи хаёти инсонй, тамаддуни панчдазорсола доранд, дар хама давру замон хамчун халки хпрадпеша, озодипараст, ватандуст ва rarapy маърифатпарвар п.шроф шудаанд.
Муаррихони тоинкилобй ва давраи шуравй точиконро хамчун кадимтарин бошандагони Осиёй Марказй муаррифй намудданд. Дар тули хазорсолахо фаъолияти моддию маънавии ТОЧИКОН ва ниёгони эшон ташаккул ва инкишоф ёфт. Муборизахои кахрамононаи ичтимоию сиёсй, нехзатхои ватанхохй, чоннисориву сарфишонихо дар рохи озодй ва хифзи «:.i MI 11111 ачдодй, ташаккули рисолати давлатдорй, шахрсозиву шахрдорй, тарвичи фарханги миллй, инкишофи касбу хунар, ОЙИНИ бозургонй ва чавонмардии ниёгон бо харфхои заррин дар I 1Ч11(||,1чои таърих сабт шудаанд.
Халки ориёасли точик тули асрхо барои истиклолият ва iir.iiii худ муборизаи дуру дарози сиёсй, мазхабию фарханги бурдааст. «Ин миллатй чонсахт, ки дар хеч давру замоне барои
горочи давлате, сарзамине шамшер накашидааст, гохе аз |, pi HI ночавонмардонаи таърих зери хокистари чахолат мемонад, лекин гумному нопадид нашуда, чун шохини 1урпарвоз боз бол мекушояд»1.
Точикон баъди хазор соли шукуху шахомати замони < 'пмпписн бо шарофати инкилоби Октябр умеду умри дубора I.KI. намуданд, дар даврони Хукумати Шуравй ба давлати 1Г0НЯИ миллии худ - ЧЩС Точикистон муттахид гаштанд. Мимик»!)!! сотсиалистй Точикистонро сохиби марзу бум кард, барон мардум майдони кору эчодиёт фарохам овард. Дар п.11 мм.in ипдустрикунонии саноат, коллективонии хочагии кишлок водихо, шахру нохияхо, дехахои дурдаст обод гаштанд. М.пч.н.у маориф, илму фарханг босуръат инкишоф ёфт. ГОЧИКИСТОИ СОЛХОИ вазнини таъкиботи сталинй, Ч,анги бузурги и.и.пш, ьлркароркунии хочагии халкро паси cap намуда, ба КИШВари зироатй ва саноатй мубаддал гардид.
1 ' )момалл 1'ахмонов. Точикон дар оинаи таърих. - Душанбе, 1996, сах.
Солхои аввали пошхурии Иттаходи Шуравй барои мардуми Точикистон душворихои зиёдеро ба бор овард. Ч,умхурии тозаистиклол ба чанги бародаркуш кашида шуд ва дар натичаи мочарохои сиёсиву кавмй ба вартаи касодии иктисодй ва сиёсй гирифтор гардид.
Хушбахтона неруи хираду заковати халк боло гирифт, Точикистон мархилаи хассосро паси cap намуда, дар рохи бунёд кардани давлати сохибихтиёр, демократй, хукукбунёд, дунявй ва ягона кадамхои устувор мегузорад.
Солхои охир пойдории сулх ва вахдати миллй таъмин гардида, чараёни татбики Барномаи ислохоти иктисодй, рушди сохахои ичтимой ва фарханги, бехтар шудани мухити маънавии чомеа, такмили сохтори давлатдорй, густариши нуфузу эътибори байналмилалии Точикистони сохибистикдол идома меёбад.
Дастури таълимии мазкур аз таърихи навини Точикистон, ки карнхои XX - ибтидои XXI-ро фаро мегирад мухтасар накд мекунад. Дар китоб дастовардхои халки точик дар замони шомил буданаш ба хайати Иттиходи Шуравй, накши инкилоби Октябр дар сохибдавлат шудани точикон, бунёди чомеаи сотсиалистй, дигаргунсозихои сотсиалистии хочагии халк, мехнати бунёдкоронаи халки точик, пешрафти фарханг, ривочу илму хунар, сохибистикдол гаштани кишвар, вокеаву руйдодхои мохиятан таърихи ва такдирсози давраи гузариш ба чомеаи демократй, хукукбунёд ва дунявй, ба иктисодй бозорй ва муносибатхои нави чамъиятй инъикос шудаанд. Дастури таълими мушаххасан барои донишчуёни ихтисосхои хукукшиносй, муносибатхои байналхалкй, иктисодй, техники, тиббй ва табиатшиносй пешбинй шудааст. Аз он хамчунин омузгорон ва донишчуёни дигар ихтисосхо ва кулли ихлосмандони таърихи точикон истифода бурда метавонанд.


Мавзуъ: ТАЪРИХИ СИЁСИИ ТОЧИКОН ДАР ИБТИДОИ АСРИ XX
Накша:
1. Инкилоби солхои 1905-1907 дар Русия ва таъсири он ба кишвари мо
2. Чараёни чадидия ва пантуркизм З.Шуриши соли 1916 дар Хучанд ва ахамияти он
4. Инкилоби феврали соли 1917 ва фаъол шудани х,аёти сиёсй -Чамъиятии точикон
I.
Точикони Осиёи Миёна дар арафаи инкилоби буржуазй -демократии солхои 1905-1907 ва инкилоби феврали соли 1917 ба такозои хрдисахои таърихи аз хам ЧУДО буда, хаёти сиёсй-Чамъиятии хар яки онхр ба куллй фарк, мекард. Агар точикони Туркистони Русия тахти рохбарии пролетариата рус дар гирдоби ходисахои инкилоби обу тоб ёфта, шуури сиёсии онхр такомул меёфт, пас дар Бухорои Шаркй мардум ба пуррагй зери таъсири тартиботи сиёсати дохилии аморати Бухоро ва расму оини асримиёнагй карор доштанд.
Дар шахрхр ва истгохдои накдиёти рохи охан, конхри ангишту нафти Туркистони Русия баромадхри инкилоби cap заданд, ки дар онхр дар катори пролетариати рус мехнаткашони махаллй: - точикон, узбекхр, киргизхр ва туркманхр низ иштирок мекарданд.
Омили асосии иштироки фаъолонаи мехнаткашони мах.аллй дар чараенхри сиёсй пеш аз хама пахн шудани таълимоти инкилобии марксиста ва фаъолияти иьизби пролетариати Русия - РСДРП (б) буд. Дар корхонахри саноатй пеш аз хама адабиёти сиёсии гайрилегалй: рузнома, мал>алла, брошюра, китоб ва варакахр пахн мешуд. Масалан, дар Уротеппа шуморахри газетаи «Искра», брошюраи В.И. Ленин «Ба камбагалони деиьот» пахн шуда, дар К,истак,уз ба рузномаи «Правда»-и тоинк,илобй х.атто обуна шуданд. Дар шахрхри калон матбаа ва китобхонахри оммавй кушода шуда, ба забонн>ои махаллй-точикй ва узбеки аввалин шуморахри рузном'ахр чоп мешуданд. Бо ташаббуси коргарони рус мах.филхри марксиста амал мекарданд. Аз паси коргарон ба сафи муборизони рохи озодй дигар табакахри ахолй низ ворид мешуданд. Дар рафти чунбишхри инкилобии пролетариат ва муборизаи зидди феодалии дехдонон хамфикрии синфии мехнаткашон мустахкам мегашт.
Ташабускорони харакати сотсиал-демократй дар Туркистон аз Русияю Закавказия ба Осиёи Миёна бадарга шудагон: А.Бахарев, В.Корнюшин, И.Фиолетов, Н.Шумилов, В.Волгин, А.Кочаровская, А.Хачиев, М.Морозов, В.Бакрадзе ва дигарон буданд, ки аввалин гуруххои сотсиал- -демократхрро ба тарики махфил ташкил дода, байни коргарони корхонах.о, рохи охан, конх,о (шахтах.о) адабиёти марксистй-лениниро пахн карда, гоях.ои инкилобиро ташвик, менамуданд.
Дар арафаи инкилоби якуми Русия дар аксар шахрхри Осиёи Миёна гуруххои сотсиал-демократй фаъолият мебурданд. Ин гуна гурух дар уезди Хучанд бо рохбарии афсари хурди гарнизон М.Хапилин фаъолият менамуд. Фаъолони ин ташкилоти сотсиал-демократй аскарони каторй - Типлишков, Золин, Волошин, Мишенко, Сергеев ва дигарон буданд. Декабри соли 1905 махз хамин гурух. шуриши ярокнокро рохбарй кард.
Гурухи сотсиал-демократй дар кони ангишти Сулукта низ амал мекард, ки рохбарй он ангишткан З.Крдиров буд. Тобистони соли 1905 чунин гурухдо дар стансияи рохи охани Черняево, Драгомировои уезди Хучанд созмон дода шуданд. Дар Уротеппа муаллимони мактаби русй - махаллй ва духтурхо махфили сотсиал-демократии пинхонкорона ташкил доданд.
Ин ташкилотхри сотсиал-демократй дар тарбияи сиёсии коргарон, муттахид шудани мехнаткашони махаллй накши мухим бозиданд. Соли 1906 дар Осиёи Миёна аллакай 17 созмони сотсиал-демократй амал мекард. Хдмаи ташкилотхри сотсиал-демократии шимоли Точикистон ба воситаи Н.Брагинцев (коргари чангал) бо комитети РСДРП -и Петербург алокаманд буданд.
Инкилоби
Download txt | fb2
1 2 3 ... 19 >>
Home
Loading...
0 / 14

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта