Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳурмати ҳар касро дар ҳадди худ нигоҳ дор!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 6 >>

Тестхо аз фанни Мудофиаи граждани Бо чавобхои дуруст 2016

Tags:тестхо аз фанни мудофиаи граждани бо чавобхои дуруст | калид | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен | 2016 | точики
Added:Admin (15.02.2016 / 08:05)
Rating:rating 222 article (0)
Reads:13909
Comments:0
1.
Тестхо
аз фанни мудофиаи шахрванди
1. Мафхуми МГ чиро ифода мекунад?
а) Мудофиаи грачдан – мачмуи чорабинихои умумидавлатии мудофиави ва мухофизатие мебошад, ки ба химояи ахолии, иктисодиёт ва каламрави мамлакат то огоз ва хангоми сар задании амалиётхои чанги ё дигар ходисахои фавкулодда равона карда мешавад.
2. Максади курси МГ дар муассисахои таълими кадомхоянд?
А) - Хангоми хатари ходисахои фавrулодда фаъолият бурда тавонад;
- Аз воситахои хифзи инфироди ва коллективи истифода бурда тавонад;
- Воситахои оддии мухофизати роххои нафасро аз маводи дастрас тайёр карда тавонад;
- Хангоми захролудшавии хаво ва махалли зист аз либос ва пойафзоли оддии зери даст буда, воситахои мухофизати тайёр намояд;
- Махсулоти хуроквори ва оби нушокиро аз захролудшави эмин нигох дошта тавонад;
3. Вазифахои МГ-ро номбар кунед:
А) - Хифзи ахоли ва боигарихои миллии давлат чи дар замони осоишта ва чи дар замони чанг аз аслихахои хозиразамон дар холатхои фавкулодда;
- огохонидани мардум аз эхтимолияти фалокатхо ва ташкили корхо;
- ташкил ва гузаронидани корхои начотдихи, тайёр намудани рохбарони гурeххо ва макомоти идоракуни, омодагии куввахои мудофиаи грач-дани ва омeзиши шахрвандон ба амалиёт дар холатхои фавкулодда;
- иштироки онхо дар чорабинихои ташкили, ки ба пойдору устувор намудани фаъолияти муассисахою ташкилотхо, саноатхо ва гайра нигаронида шудаанд;
- хифзи чорво, растанихои хочагии кишлок, махсулоти хуроквори,
манбаъхои оби нушоки ва обёрикуни дар холатхои фавкулодда;
4. МГ аз руи кадом принсипхо ба рох монда мешавад?
А) Мудофиаи грачдани дар ЧТ бо назардошти принсипхои худудию истехсоли бо назардошти хусусиятхои вилоятхо, шахру нохияхо инчунин ташкилоту муассисахо ба рох монда мешавад.
5. Конун дар бораи МГ кай ба имзо расидааст?
А) » (28 феврвли соли2004)
6. Конун дар бораи «Хифзи ахоли ва худуд» кай ба имзо расидааст?
А) 15 июли соли 2004
7. Конуни ЧТ дар бораи мудофиаи грачдани аз чанд боб ва мода иборат аст?
А) 9 боб ва 30 модда.
8. Конун дар бораи хифзи ахоли ва худуд аз чанд бобо ва модда иборт аст?
А) 7 боб ва 29 модда.
9. Конунгузории ЧТ дар сохаи мудофиаи шахрванди ба кадом санадхо асос ёфтааст?
А) Конунгузории ЧТ дар сохаи МГ ба Сарконуни ЧТ, санадхои меъёрию хукукии ЧТ ва санадхои хукукии байналмилалие, ЧТ онхоро эътироф кардааст, асос ёфтааст.
10. Принсипи асосии хифзи худуд аз холатхои фавкуллодаро номбар кунед:
А) _ Тахия ва тадбики меъёрхои хукукию иктисоди чихати таъмини хифзи ахоли ва худуд аз холатхои фавкулодда
- Тадбики барномахо максадок ва илмию техники ки барои пешгирии холатхои фавкулодда ва зиёд кардани устувории фаъолияти ташкилотхо
инчунин иншоотхои таъниоти ичтимои дар холатхои фавкулодда равона шудаанд
- Таъмини омодагии макомоти идора кувваю воситахое, ки барои пешгири ва рафъи холатхои фавкулодда таъмин ва чудо карда шуданд .
-Чамъовари тахлил табодул, ва додани ахбор дар сохаи хифзи ахолии аз холатхои фавкулодда
-Омодасозии ахоли барои фаъолият дар холатхои фавкулодда .
11. Ваколатхои президенти ЧТ дар кадом бобби конун дар бораи МГ омада аст?
А) Боби 1 моддаи 6.
12. Рохбарии МГ-ро дар ЧТ, ки ба ухда дорад?
А) Хукумати ЧТ
13. Таъминоти молиявии чорабинихои МГ аз хисоби кадом маблагхо сурат мегирад?
А) - дар вавзорату идорахо ва ташкилотхои бучетии тобеи онхо аз хисоби маблагхои бучети давлати.
- дар дигар ташкилотхо аз хисоби маблагхои худи онхо
14. Ба нерухои гайрихарбии МГ кихо шомил мешаванд?
А)
15. Барои мувофики меъёр пушидани противогаз чанд вакт лозим аст?
А) 14 сония
16. Барои мувофики меъёр боздоштани хунрави чанд вакт лозим аст?
А)
17. Барои мувофик меъёр тайёр кардани бандинаи пахтагию докагин чанд вакт лозим аст?
А) 3 дакика
18. Аз руи конуни хифзи ахоли ва худуд минтакаи холатхои фавкулодда ба чанд гр таксим мешавад?
А)Ба 4 гурух: холатхо фавкуллодаи махдуд, махалли, чумхурияви, ва байни сархади.
19. Аз руи хачми пахншавиашон кадом намуди холатхои фавкулодда фарк карда мешаванд?
А) локали, объективи, регионали ва глобали.
20. Аз руи хусусияти пайдоишашон холатхои фавкулодда ба чанд гр таксим мешаванд?
I. А) Ба 4 гурух: 1Холатхои фавкулоддаи дорои хусусияти техногени дошта;
II. 2Холатхои фавкулоддаи дорои хусусияти ичтимои дошта;
III. 3Холатхои фавкулоддаи дорои хусусияти табии дошта;
IV. 4Холатхои фавкулоддаи дорои хусусияти экологи дошта.
Холати фавкулоддаи дорои хусусияти техногени ба фаъолияти истехсолии одамон вобастаги дошта мумкин аст, мухити гирду атрофро ифлос намояд.
21. Холати фавкулодда гуфта кадом холатро меноманд?
А) Вазъиятхои фавrулодда аз низом баромадани шароити зист ва фаъолияти одамон, ки баробари дар мавзeи муайян ба амал омадани садама, бухрон, офатхои табии ё экологи, эпидемия, эпизоотия, эпифитотия ва истифодаи воситахои харби ба вучуд меоянд.
22. Ба холатхои фавкулоддаи характери техногени дошта, кадом холатхо дохил мешаванд?
А) а) садамот, б) сухтор, в) таркишхо, г) ба мухит хориxшавии моддахои захрдор ва радиоактиви.
23. Ба вазъияти фавкулоддаи характери табии дошта, кадом холатхо дохил мешаванд?
А) 1.Геологи,2 Метеорологи-,3.Гидрологи-, 4Сухторхои табии, 5Биологи-,6.Кайхони,
24. Ба вазъияти фавкулоддаи характери ичтимои дошта кадом холатхо дохил мешаванд?
А) Майпарасти, нашъаманди, кувваи издихом, Одамдузди ё гаравгонгири
. Тачовуз –, Тирандози ва таркиш, Фиребгари, Рэкет, Террор ба воситаи почта
25. Ба вазъияти фавкулоддаи характери экологи дошта кадом холатхо дохил мешаванд?
А) 1)дигаргуншавии хушки 2)дигаргуншавии таркиб вка гурухи атмосфера 3)ивазшавии гидросфера (мухити об) 4)дигаргуншавии биосфера
26. Шабакаи дидбони ва назоратии лабаратори дар кадом боб ва моддаи конун дар бораи МГ инъикос ёфтааст?
А) Боби 5 моддаи 19.
27. Омузиши МГ аз кадом синну сол сар мешавад?
А) аз сини 16 сола
28. Бо фармони сардори МГ кадом чонишинхо таин карда мешаванд?
А) Чойгирони ва эвакуатсия, Таъминоти модди техники, Кисми мухандиси – техники
29. Фаолияти МГ бок адом ташкилотхо алокаи зич дорад?
А) зич бо Вазорати корхои дохили, кумитаи холатхои фавкулодда, хайати фармондехии харби, ташкилотхои назорати ва санчиши
30. Тайёри ва омузиш оид ба МГ дар кадом боб ва моддаи конуни МГ инъикос ёфтааст?
А) Боби 6 моддаи 20
31. Барои мувофики меъёр бастани бандина ба кисмхои гуногуни бадан чанд вакт лозим аст?
А) 3 дакика
32. Мфхуми моддахои захрноки сахттаъсир чиро ифода мекунад?
А) Моддахои захрноки сахттахсир (МЗСТ) пайвастагихои химиявие, ки бо микдори муайяни хади зиёдтари имконпазирии консентрасия (зичии захролудшави) ба одамон чорвои хачагии кишлок, рустанихо тахсири зараровар расонида осеби дарачахои гугогунро ба вучуд меоранд, номида мешавад.
33. Ангидриди сулфурро дар кадом сохаи хочагии халк истифода мебаранд
А) Дар вакти сухтан ва обкардани махданхо дар заводхои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
Loading...
0 / 57

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта