Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дӯстон ва ҳамкешонатро ҳеҷгоҳ тарк накун!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 9 >>

тест Конунхои асоси, коидахои фанни таърихи халки точик

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 15:06)
Rating:rating 22 article (0)
Reads:20378
Comments:0
Конунхои асоси, коидахои фанни таърихи халки точик
1.Археология - илми бостоншиноси
2.Палеолит- асрикадими санг
3.Неолит- асринави санг
4.Арйанам вайчох - фарохнои Ориёно
5.Сатрапия - таксимоти худуди маъмури
6.Ашкониён - давлати Порти кадимро созмон додааст,ки кариб 500 сол арзи вучуд дошт.
7.Сатрапияхо - гипархияхо- статмахо - давлатчахои тобеъ дар Порти кадим.
8. Кушониён кистанд- номи давлат ва сулолаест, ки аз тарафи муùулистон омада ¸удуди давлати Юнону Бохтарро забт карданд.
9. Сосониён - сулолаест, ки давлати худро дар сарзамини форс барпо кардааст. Аввалин шохи ин сулола Ардашери 1 Бобакон буд.
10. Хайтолиён - кабилаи эфталитхо ё "гуннхои сафед"- ро меномиданд. Онхо аввалин давлати феодалиро дар худуди Осиёи Миёна асос гузоштанд. Дар асрхоии V- V1ба сосониён зарба зада, аз онхо боч мегирифтанд.
11. Маздакизм - чараёни фалсафи, харакати ичтимоиест,ки дар ахди давлати сосониён дар охири асри 5 ва ибтидои асри 6 бо сардории Маздаки Бомдод ба вучуд омада, зидди моликисти калони феодали равона карда буд.
12. Ислом - тобеъ кардан, таслим кардан,буда дини мусулмониаст ва дар асри V11 пайдо шудааст.
14. Муканнаъ - рохбари шуриши халки бар зидди арабхо, буда маънояш сафедчома мебошад.
15. Бармакиён - номи хонадоне ки дар давраи Хилофати араб нуфуз пайдо карданд. аз ин трсида Арабхо ин хонадонро кир карданд.
16. Девон чист? – идораи харбию-граждани дар ахди Сомониён буда, мисли вазоратхои имруза аст
17. Низомулмулк - Зодаи шахри Тус Абуали Хасан ибни Али солхои 1063 - 1092 вазири давлати Салчукиён буда, корхои давлатдориро ба танзим овард, мадрасахо ташкил кард.
18. Мехтар, малик, Гуршох - Унвони баланди давлати дар давлати Гуриён
19. "Фочиаи Утрор " - аз тарафи хоразмшохиён тороч гаштани корвони мугулхо ва вакушта шудани ахли он.
20. Ноиб- воли дар давраи Чагатой дар Осиёи Миёна чори карда шуда буд, ки ин мансабро Махмуд Ялавоч ичро мекард.
21. Сарбадорон - харакатест,ки дар эрон ба вучуд омада дар Самарканд низ пахн дуд, онхо манфиат пешаварон ва табакаи поёнии чамъиятро хифз мекарданд.
22. Милки вакф- замини масчиду мадраса буда акср вакт рухониён онро чун мулки худ истифода мебурданд.
23. Шайбониён - сулолаест,ки аз номи сардори кабилахои узбек гирифта шуда, сарзаминхои темуриёнро забт кардааст.
24. Мустамлика - мулкест, ки дар натичаи аз тарафи давлат пуркувват забт кардан ба вучуд меояд.чун манбаи ашёи хом ва бозори молфуруши истифода мешавад.
25. Генерал- губернатори- системаи идоракуниест,ки Россия дар кишвари Туркистон ташкил када буд.
26.Чадидия - (арабû - нав, тоза) чараёни фархангû-маърифатû ва ичтимоû-сиёсии буржуазияи либералист, ки солхои 80-уми асри XIX пайдо шуда, ибтидои асри XX дар Осиёи Миёна па¸н гардид.
.
27. Инкилоби сотсиалисти - дар натичаи он хокимияти сиёси ба дасти синфи коргару дехконон гузашта,моликияти чамъияти ба вучуд меояд.
28. Хокимияти Шурави - хокимияти синфи коргару дехконон, ки дар натичаи инкилоби Октябр барпо гардид.
29. Индустриякунони - барпо ва таракки додани саноат буда, дар СССР соли 1925 сар шуд.
30. Харакати партизани - харакатест,ки барои зарба задан дар акибгохи душман ташкил карда шудааст.
31. Кахрамони Иттиходи Шурави - мукофоти баланди давлатиест,ки барои шучоату мардонаги дар давраи осоишта ва чанг дода мешуд.Дар солхои ЧБВ аз Точикистон 55 нафар ин унвонро сохиб шудаанд.
32. Кумитаи давлатии мудофиа - дар ибтидои ЧБВ бо максади ташкили мудофиаи СССР таъсис ёфта буд.
33. Азнавбаркароркуниихочагии халк - одтан дар таърихи халки мо баъди тамомшавии чанги граждани ва ЧБВ буд. ин бартараф кардани харобихои чангро дар назар дорад.
34. Махкум кардани шахспарасти - маъракаи сиёсиест,ки баъди вафоти И,В, Сталин бо карори съезди ХХ Хизби Коммунистии иттиходи Шурави саршуд.
35. Комплекси территорияви - истехсолииТочикистони чануби - Барои аз чихати саноати таракки додани кисмати чанубии Точикистон дар солхои 60- уми асри 20 бунёди комплекси территорияви - истехсолии Точикистони чануби шуру шуд

36. Давлати со¸ибистиклол – давлатест, ки сиёсати мустаöилонаи дохилию хориҷи мегузаронад ва аз ягон давлат вобаста нест
37.Маҷлиси Олû – маöомоти олии öонунгузор ва намояндагии халк – парламенти ҶТ буда, аз ду палата иборат аст. Маҷлиси миллû ва Маҷлиси намояндагон.

1. На основе каких источников изучается история?
1 A Ходисахои дар коинот ба амал омадаро меомӯзад
2 B Воöеахои инсони комил ва гайри комилро дар бар мегирад
3 Ба маъхазхои модди чихо дохил мешаванд? C олотхои мехнат ва чанг, истикоматгох, сарулибос, ашёи рузгор, зару зеварот
4 Ба маъхазхои хатти чихо дохил мешаванд? D хуччатхои расмии хукуматдорон, мансабдорони олй ва махаллй; дафтархои молиявû - хисоботй, мактубхои расмû, асархои таърихи, геокосмографû, биографû
5 Археология чист ? E Илми бостоншиноси буда , ёдгори¸ои моддиро тадкик менамояд
6 Маъхаз¸ои этнографû оиди чû маълумот меди¸анд? F Оид ба тарзи зиндаги, маданият, урфу одат, анъанахо, машгулият ва па йдоиши халкхо
2. Ҷамъияти ибтидоиро археолог¸о ба кадом давра¸о ҷудо кардаанд?
1 A шашто
2 B панҷто
3 Энеолит чист? C Асри сангу мис
4 Асри санг чист? D Олоти мехнати одамон аз санг буда ма¸сулнокиаш паст буд
5 Асри биринҷû чист? E Олоти ме¸нати одамон аз биринҷû буда, 3хазор сол пеш то милод ба вуҷуд омадааст
6 Асри о¸ан чист? F Инсон о¸анро кашф карда, олоти мехнатро дар ибтидои хазораи якуми то милод тараööû дод
3. Ёдгори¸ои ҷомеаи ибтидоû дар кадом но¸ия¸ои ҷум¸урû ёфт шудаанд?
1 A Тагояк
2 B Дар Кистаöӯз
3 Ёдгори¸ои давраи мезолит C Туткавул, Обикиик,
4 Мархилаи аввали чомеаи ибтидои кадом аст ? D Асрии санг
5 Ёдгори¸ои давраи палеолит дар кадом но¸ия¸ои Тоҷкистон ёфт шудаанд? E Кулдара (нохияи Калъаи хум), Каробура (води Вахш), Огзикичик (Дангара),Кайроккум, Семиганч Шугнов, Шугнов I, Хочагор (Чоркух)
6 Дар кадом нохия ёдгорихои давраи ориёихо ёфт шудаанд? F Гончи
4. А¸амияти тарбиявии дини зардуштû аз чû иборат?
1 A С арзамини Русияи имруза
2 B Худуди Аврупои муосир
3 Принсип¸ои ахлоöии зардуштия кадом¸оанд? C Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек
4 Дар зардуштия муборизаи кадом кувва¸о дида мешавад? D Некû ва бадû
5 Худои некиро дар зардуштия чû меномиданд? E А¸ура Маздо
6 Зардуштия мардумро ба чû даъват мекард? F Ба ме¸натдустû киштукор кардан даъват мекард
5. Аввалин давлатхои кадимтарини Осиёи Миёна дар кадом худудхо чойгир буданд?
1 A Казокистон
2 B Сибир
3 Сугд дар кучо чойгир буд? C Дар худуди Точикистони шимоли, дар водии Зарафшон
4 Порти кадим дар кучо чойгир буд? D Дар худуди Туркманистони имруза
5 Давлати Бохтар дар кучо чойгир буд? E Дар Точикистони чануби ва Афгонистони шимоли
6 Давлати Маргиёна дар кучо чойгир буд? F Дар сохилхои дарёи Мургоб ва Харируд
6. Нишонахои общинаи ибтидои кадомхоанд?
1 A Нобаробарии ичтимои
2 B Нобаробарии молумулки
3 Шакли ибтидоии коллективи одамон чи меномиданд? C гала
4 Сабаби мавчудияти моликияти чамъияти дар давраи ибтидои чи буд? D Паст будани дарачаи тараккии куввахои истехсолкунанда
5 Тиру камон дар кадом давра ихтироъ
Download txt | fb2
1 2 3 ... 9 >>
Home
Loading...
0 / 13

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта