Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Обро ба ҷое рез, ки хушк бошад, ханро дар ҷое гӯй, ки лозим бошад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы

Саволҳои хаттии Таърихи халқи тоҷик

Tags:тестхо аз фанни таърихи халки точик | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен
Added:Admin (05.02.2016 / 08:47)
Rating:rating 211 article (0)
Reads:7171
Comments:0
Саволҳои хаттии Таърихи халқи тоҷик
1. Асосгузори сулолаи мангитхоро муайян намоед?
Мухаммадрахимби
2. Сулолаи хукмронро дар Аморати Бухоро муайян намоед?
Мангитхо
3. Сулолаи хукмронро дар Хонигирии Куканд муайян намоед?
Минг
4. Лакаби амир Шохмуродро муайян намоед?
Маъсум
5. Амири "кассоб" ки буд?
Насрулло
6. Солхои 1800-1826 ки амири Бухоро буд?
Хайдар
7. Њокимияти суди дар Бухорои Шарќї дар дасти кї буд
Кози
8. Номи андозе, ки дар каламравї аморати Бухоро аз Гайримусулмонон ситорнида мешуд
Чизя
9. Номи андози гумруки дар Аморати Бухоро?
Боч
10. Дар Осиёи Миёна киро «ним подшоњ» меномиданд?
Кауфман
11. Тиљорати Аморати Бухоро бо Россия бештар тавассути кадом шањр ба роњ монда мешуд
Оренбург
12. Дар охири асри XIX коргарони кирояро бо кадом мафњум ифода мекарданд
Мардикор
13. Хучуми кушунхои рус ба Осиёи Миёна кадом сол огоз гардид?
1864
14. 17 июни соли 1865 кадом шахри Осиёи Миёна аз тарафи Русия истило карда шуд?
Тошканд
15. 24 маи соли 1866 кадом шахр аз тарафи русхо истило карда шуд?
Хучанд
16. Созишномаи "Зирабулок" кадом сол ба имзо расид?
1868
17. Созишномаи "Тичорати " кадом сол ба имзо расид?
1873
18. Дар арафаи хучуми Русия амири аморати Бухоро ки буд?
Музаффархон
19. Мухориба байни кушуни рус ва сарбозони амири Бухоро (1 маи соли 1868) барои ишғоли Самарќанд дар кадом мавзеъ сурат гирифт
Зирабулок
20. Мувофики таксимоти соли 1867 Хучанд. Нов, Ўротеппа ба њайати кадом вилояти Генерал-губернатории Туркистон дохил мешуд
Сирдарё
21. Аввалин вилояти аз љониби Россия дар Осиёи Миёна таъсисёфта (1865)
Туркистон
22. Унвони шахси дуюм (баъд аз амир) дар Бухоро
Кушбеги
23. Пеш аз ишғоли Тошканд лашкари русњо кадом шањрро ба даст дароварданд
Чимкент
24. Забти Окмачит аз љониби ќўшуни рус
1854
25. Таъсисёбии вилояти Туркистон дар њайати Генерал-губернатории Оренбург.
1865
26. Огози исёни Абдумаликтўра (писари Амир Музаффархон) дар Бухоро.
1868
27. Бо баста шудани шартнома байни Россияи подшоњї ва Англия соли 1994. Кадом дарё њамчун сарњади байни ду давлат муайян шуд
Панч
28. Дар Бухоро таъсис ёфтани агентии сиёсии императории Русия
1868
29. Баъди амир Музаффархон (соли 1882)кї сарвари давлат гардид
Абдулахад
30. Ба воситаи Ховост ба Хуљанд расидани роњи оњан
1898
31. Ахмади Дониш асосгузори кадом харакат буд?
Маорифпарвари
32. Сафари аввали Ахмади Дониш ба Петербург кадом сол сурат гирифт?
1857
33. Сафари дуюми Ахмади Донишро ба Петербург муайян намоед?
1869
34. Ахмади Дониш ба кадом шахри Русия сафар карда буд?
Петербург
35. Вилояти Фаргона кадом сол ташкил карда шуд?
1876
36. Вилояти Самарканд кадоми сол ташкил карда шуд?
1887
37. Юсуфбой Окчурин асосгузори кадом чарайён мебошад?
Пантуркизм
38. Инкилоби якуми рус кадом сол огоз гардид?
1905
39. Инкилоби якуми рус кадом сол шикаст хурд?
1907
40. Аз тарафи чадидони Бухоро рузномаи "Бухорои....." нашр карда мешуд.
Шариф
41. Асосгузори харакати Маорифпарвари Ахмади .... мебошад.
Дониш
42. Баъди инкилоби якуми рус дар Осиёи Миёна аввалин созмонхои сотсиал-..... ташкил карда шуданд.
демократи
43. Вазифаи котиб, дабир, мирзо дар аморати Бухоро ки ичро мекард?
Мунши
44. Мансабдори олирутба дар аморати Бухоро, ки мутасаддии харљу дахли дарбор машгул мебошад кист?
Девонбеги
45. Яке аз мансабхои олии рўхони дар аморати Бухоро
Козикалон
46. Яке аз мансабхои олии сипохи дар аморати Бухоро
Туксабо
47. Дар Аморати Бухоро заминхое, ки ба муассисахои дини тааллук доштанд чи меномиданд?
вакф
48. Шуриш дар Хучанд зидди сафаркунии ахоли ба акибгох кадом сол сар зад?
1916
49. Дар натичаи галабаи Инкилоби Февралии соли 1917 дар кадом сулолаи хукмрон сарнагун карда шуд?
Рамановхо
50. 11 ноябри соли 1917 дар кадом шахри Точикистон Хокимияти Шурави барпо гардид?
Хучанд
51. "Мухторияти Куканд" кадом сол таъсис ёфт?
1917
52. Инкилоби бузурги Октабр кадом сол галаба кард?
1917
53. Инкилоби бузурги Октябр соли 1917 дар кадом шахри Русия галаба кард?
Петроград
54. Генерал-губернатории Туркистон кадом сол бархам хурд?
1917
55. Ташкилоти «Шурои исломия» кадом сиёсатро пеш гирифта буд?
аксулинкилоби
56. Охирин амири Бухоро ки буд?
Олимхон
57. Дар Аморати Бухоро кадом сулола хукмрон буд?
мангития
58. Аморати Бухоро кадом сол сарнагун гардид?
1920
59. Чумхурии Халки Шуравии Бухоро кадом сол ташкил ёфт?
1920
60. Маркази харакати босмачигарии Бухорои Шаркиро муайян намоед?
Душанбе
61. Он ки ба таксимоти об назорат мекунад
Мироб
62. Чои кори миршаб,махкамаи политсия
Миршабхона
63. Мулк ва давлати зўран ба итоат даровардашуда
Мустамлика
64. Кадом худуди Точикистони имрузаро Бухорои Шарки мегуфтанд?
Чануби
65. Давраи якуми мубориза бар зидди харакати босмачигари дар Бухорои Шарки кадом сорл огоз мегардад
1921
66. Аввалин сардори дастаи экспедитсияи харбии Хисор ки буд?
Мелкумов
67. Таксимоти милли - худуди кадом сол гузаронида шуд?
1924
68. Округи Хучанд кадом сол таъсис ёфт?
1926
69. Точикистон кадом сол хамчун республикаи Шурави таъсис ёфт?
1929
70. Аввалин раиси Кумитаи инкилобии Точикистон Нусратулло....буд
Лутфуллоев
71. Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон кадом сол ташкил шуд?
1925
72. ЧМШС Точикистон аз чанд вилоят иборат буд?
7
73 ЧМШС Точикистон кадом сол ташкил шуд
1924
74. Округи Хучанд кай таъсис ёфт?
1926
75. ВМК Бадахшон кадом сол ташкил шуд?
1925
76. Рохбари Кумитаи инкилобии ЧМШС Точикистон Нусратулло....таъин гардид
Лутфуллоев
77. Кадом сол дар Точикистон ислохоти алифбо гузаронида шуд
1928
78. Пойтахти ЧМШС Точикистон кадом деха таъин шуд
Душанбе
79. Абудкосим Лохути кадом сол асари "Кремл"-ро навишт?
1923
80. А. Лохути кадом сол аз Эрон ба Маскав мухочир гардид?
1922
81. Муаллифи асари "Таджики" -ро муайян намоед
Бартолд
82. ЧШС Точикистон кадом сол ташкил шуд?
1929
83. Шумораи нахустин рузномаи Точикистон "Иди точик" кадом сол нашр гардид?
1925
84. Соли таваллуди А. Лохутиро муайян намоед?
1887
85. Пойтахти ЧШС Точикистонро муайян намоед?
Душанбе
86. Аввалин театр дар Хучанд кадом сол ба фаъолият шуруъ кард?
1929
87. Рохи охани Тирмиз-Душанбе кадом сол сохта шуд?
1929
88. Конститутсияи дуюми Точикистон кадом сол кабул гардид?
1931
89. Сохтмони рохи автомошингардид ОШ-Хоруг кадом сол ба истифода дода шуд
1934
90. Аввалин колхозхо дар Точикистон кадом сол ташкил шуд
1926
91. Санъати кинои точик, киностудияи «Точикфилм» кай ташкил ёфт?
1930
92. Китобхонаи чумхуривии ба номи А.Фирдавси кай кушода шуд?
1933
93. Базаи точикистонии АИ СССР кай ба филиали точикистони АИ СССР табдил дода шуд ва роњбари он кї буд?
1941
94. Асари "Дохунда" ба калами Садриддин.....тааллук дорад.
Айни
95. Фаъолияти ГЭС-И Хоруг кадом сол огоз гардид?
1941
96. Чанги Дуюми Чахони кадом сол огоз гардид?
1939
Download txt | fb2
Home
Loading...
0 / 63

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта