Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Либоси зебо, ин ақлу одоби инсон нест .
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

Тест аз фанни андоз ва андозбанди

Tags:тест аз фанни андоз ва андозбанди | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен
Added:Admin (14.12.2015 / 11:36)
Rating:rating 203 article (0)
Reads:3671
Comments:0
Тест аз фанни андоз ва андозбанди
Варианти 1
1.Меъёри андоз аз воситахои наќлиёт барои автомобилхои боркаши иќтидори борбардориашон зиёда аз 40т чанд фоизро ташкил медихад.
1. 15%
2. 13.5%
3. 14.5%
4. 12.5%
2. Ба манбаи андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард (АИРА) дохил карда намешаванд
1. ќарзхои додашавандаи ташкилотхои ќарзи
2. харољотхои истехсоли
3. харољоти музди мехнати коргарони кироя
4. харољотхои фурўши махсулот
3. Супорандагони АИРА кихо бахисоб мераванд.
1. сохибкорони инфиродие, ки тибќи патент фаъолият менамоянд.
2. супорандагони андози ягона
3. истифодабарандагони низоми умумии андозбанди
4. сохибкорони инфиродие, ки тибќи шаходатнома фаъолият менамоянд.
4.Меъёри андози аксиз барои намудхои хизматрасони дар сохаи алоќаи барќи.
1. 5%
2. 1%
3. 0,75 евро
4. 10%
5. Хангоми воридоти молхо ба ќаламрави ЉТ ААИ бо кадом меъёр ситонида мешавад.
1. 5%
2. 6%
3. 18%
4. 10%
6. Кадоме аз ин амалиётхо аз пардохти ААИ озод аст.
1. фурўши бинохои истиќоматии нави сохташуда.
2. тахвили асъори хориљи
3. истехсол ва фурўши мол
4. иљрои кор ва хизматрасонихо
7. Агар замини наздихавлигии истиќоматкунандаи ш. Хуљанд 0,6 га –ро ташкил дихад маблаѓи андози замин чанд сомониро ташкил медихад.
1. 36, 48с
2. 110,52с
3. 100с
4. 40с
8. Мўхлати пешниходи эъломияи ААИ кадоме аз ин санахо ба хисоб меравад.
1. 10-уми мохи баъд аз давраи хисоботи
2. 15-уми мохи баъд аз давраи хисоботи
3. 5-уми мохи баъд аз давраи хисоботи
4. мохи таќвими
9. Меъёри андоз аз молу мулки ѓайриманќули ба сифати бинохои истиќоматии истифодашаванда то 90 м2 чанд фоиз аст
1. 3%
2. 4%
3. 15%
4. 12,75%
10. Кадоме аз ин заминхо аз пардохти андози замин озод намебошад.
1. заминхои захираи озоди давлати
2. ќитъаи замини наздихавлигии ба муаллимони МТХ таалуќдошта
3. заминхои корхонахои истехсоли махсулоти хўроки омма
4. ќитъаи замини наздихавлигии ба иштирокчиёни ЉБВ таалуќдошта
Масъала 1
Хонаи истиќоматии 2 ошёнагии агроном Рахмонов дар ш.Хуљанд дар махаллаи 12-ум љойгир буда аз дохили иморат 70 м2-ро ташкил медихад. Маблаѓи андоз аз молу мулки ѓайриманќулро муайян намоед.
Масъала 2
Воситаи наќлиёти ба шахрванд Азимов таалуќдошта автобус, ки 35 љои нишаст дорад ва иќтидори ќувваи мухарикаш 150 ќувваи аспро ташкил медихад. Маблаѓи андоз ас воситахои наќлиётро хисоб кунед.

Тест аз фанни андоз ва андозбанди
Варианти 2


1.Меъёри андоз аз даромад барои шахси воќеии ѓайрирезидент дар ЉТ чанд фоизро ташкил менамояд.
1. 13%
2. 12%
3. 8%
4. 25%
2. Кадоме аз ин амалиётхо барои маќсадхои ААИ бо меъёри сифр андозбанди мешавад.
1. иваз (бартер) намудани мол бо моли дигар
2. воридоти молхо ба ќаламрави ЉТ
3. содироти молхо
4. фурўши махсулот
3. Мўхлати пардохти андози аксиз
1. то 10-уми мохи баъди давраи андоз
2. то 15-уми мохи баъди давраи андоз
3. то 5-уми мохи баъди давраи андоз
4. 6 – моха
4. Агар замини наздихавлигии истиќоматкунандаи ш. Хуљанд 0,9 га –ро ташкил дихад маблаѓи андози замин чанд сомониро ташкил медихад.
1. 36, 48с
2. 111,52с
3. 60,80с
4. 40,65с
5. Тавозуни арзиши гурўхи 4-уми воситахои асосии истехлокшавандаи корхона 50000с ро ташкил дод, маблаѓи истехлокро муайян намоед.
1. 5000с
2. 10000с
3. 2500с
4. 3500с
6. Маљмўи андозхо, принсипхо, шаклу усулхои муќаррар намудан, таѓйир додан ва бекор кардан, пардохтан ва андешидани тадбирхо љихати пардохти онхо, инчунин шаклу усулхои назорати андоз ва љавобгари барои вайрон кардани ќонунгузории андозро чунин меноманд:
1) системаи андоз
2) системаи баќайдгирии пардохтхо
3) буљети давлати
4) буљети махалли
7. Мўхлати пардохти андоз аз фоида
1) хар дахрўза хамчун пешпардохт
2) хар мох хамчун пешпардохт
3) хар семоха хамчун пешпардохт
4) хар сол хамчун пешпардохт
8. Обектхои молу мулки ѓайриманќули фоъолияти савдои сохибкори инфироди 200м2- ро ташкил медихад. Маблаѓи андоз аз молу мулки ѓайриманќулро муайян намоед.
1. 1632с
2. 2040с
3. 1140с
4. 520с
9. Барои фаъолияти савдо ва махсулоттайёркуни меъёри АИРА чанд фоизро ташкил медихад.
1. 0,5%
2. 0,25%
3. 1%
4. 2%
10. Андоз[ое, ки бевосита аз даромад[о ё амволи андозсупоранда ситонида шуда пардохткунанда со[иби [амон даромад[о ва амвол аст, чунин номида мешавад:
1) мустаrим;
2) uайримустаrим;
3) натуралb;
4) косибb.
Масъалаи 1
Даромади умумии корхонаи таъминотию фурўш 730000с –ро ташкил дод аз он харољотхо 600000с. Маблаѓи АИРА-ро муайян намоед.
Масъалаи 2
Корхонаи истехсолкунанда дар мохи феврал 15000 дона махсулот истхсол намуда, 87 фоизи онро бо нархи 3 сомони ба фуруш баровардааст. Арзиши аслии махсулот нисбати нархи мол 67 фоизро ташкил медихад. Инчунин корхона ба маблаѓи 500 сомони ба хонаи кудакон кумаки модди расонид. Фоидаи софи корхона ва маблаѓи андоз аз фоида хисоб карда шавад.
Тест аз фанни андоз ва андозбанди
Варианти 3

1.Таркиби асосии rисми даромади буxет - ин:
1) даромад аз моликияти давлатb;
2) даромад аз фонд[ои маrсадноки буxетb;
3) даромад[ои андозb;
4) даромад[о аз фаъолияти иrтисодии бурунмарзb.
2. Корхона ба корманд тухфа ба арзиши 4500 сомони такдим намуд. Маблаѓи андозхо хисоб карда шавад.
1. андози иљтимои 45с, андози даромад 579,15с
2. андози иљтимои 0с, андози даромад 585с
3. андози иљтимои 450с, андози даромад 1000с
4. аз пардохти андоз озод аст
3. Сиёсати фискали – ин:
1) сиёсати пули-rарзи;
2) сиёсати иљтимои;
3) сиёсати буљети-андози;
4) сиёсати инноватсиони.
4. Мувофиrи кодекси андози Xум[урии Тоxикистон андози зерин ба ма[аллb мансуб аст:
1) андоз аз молу мулки uайриманrул;
2) андози ягона.
3) андоз аз истифодабарандагони rаъри замин.
4) андоз аз истифодабарандагони ро[[ои автомобилгард.
5. Ба андозхо вазифаи (функсияи) зерин мансуб аст:
1) назорати;
2) логистики;
3) агрегати;
4) истехсоли.
6.Дар соли 2015 ташкилоти дини аз фаъолияти сохибкориаш яъне хизматрасони ба маблаги 8 000 с фоида гирифтааст. Ин ташкилот андоз аз фоида месупорад ё не, агар супорад дар кадом хачм:
1. Месупорад ба маблаuи 2 000 с
2. Месупорад ба маблаuи 1920 с
3. Аз пардохти андоз озод аст.
4. Ќисман месупорад ба маблаѓи 1000с
7. Музди мехнате ки дар љои кори асоси баъди тархи андози иљтимои ба корманд хисоб шудааст дар моххои январ ва феврал 1000 ро ташкил медихад. Маблаѓи андоз аз даромадро муаян намоед.
1. 54,15с
2.109,6с
3. 70с
4. 200с
8. Ташкилоти буљети аз фаъолияти тичоратии истехсолиаш дар соли 2015 дар хачми 12000с фоида гирифтааст, ин ташкилот андоз аз фоида месупорад ё не, агар супорад дар кодом хачм.
1. Месупорад дар хачми 1530
2. Месупорад дар хачми 1680
3. дар хачми 6000с пардохт менамояд.
4. Аз пардохти андоз озод аст.
9. Тарх барои пардохтхои эхсонкори дар хаљми на бештар аз фоизи фоидаи андозбандишавандаи зерин муќаррар шудааст:
1) то 8 %
2) то 10 %
3) то 13 %
4) то 18 %
10. Кадоме аз ин принсипхо ба принсипхои иќтисоди мансуб нест
1.принсипи
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Loading...
0 / 14

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта