Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳаққи мардумро ба хубӣ адо кун!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда) 2015
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 >>
в) стратеги, тактики ва фаври
б) кутохмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддат; г) накшави, тактики ва стратеги

144. Намудхои асосии иртиботро ба чанд гурух чудо мекунанд.
а) ба ду гурух мустаким ва ѓайри мустаким
б) ба се гурух дохиликорхонави, беруникорхонави ва байникорхонахо
в) ба ду гурух байни корхона ва мухити берунии он инчнунин байни зинахои идоракуни дар дохили корхона;
г) ба се гурух байни рохбарони корхона, байни рохбар гурухи кори коллективи;

145. Иштирокчиёни мухокима ва кабули карор ба кадоме аз шартхои зер риоя мекунанд?
а) пайдо шудани пешниход, ва посухи он;
б) бо навбат сухан рондан, сухан кардан дар вакти пайдо шудани акидаи нав;
в) ошкор шудани камбудихо, ва бартараф намудани он;
г) гузаштани масъалахои навбати.

146. Мафхуми хавасмандкуниро дар менечмент чунин маънидод мекунанд.
а) харакати одам барои конеъ гардонидани талабот;
в) сабаби ба харакат водор кардани одамон;
б) харакати одам барои расидан ба максад;
г) кадр кардани мехнати пурсамари одам.

147. Баходихи ба натичаи назорат ин:
а) муайян намудани стандартхои аз чихати илми асоснок;
б) мукаррар намудани стандартхои аз хад катъи, лекин ичрошаванда;
в) гузаронидани муоширати дутарафа;
г) муайян намудани мохият ва натичаи назорат барои кабули карори ба максад мувофик.

148. Сохтори идоракунии матритсави дар ташкилот барои чи лозим аст?
а) барои рохбарии хочагихои кооперативи лозим аст;
б) барои рохбарии ташкилоти панчарамонанд;
в) барои рохбарии бизнеси муштарак лозим аст;
г) барои рохбарии чамъиятхои ѓайридавлати лозим аст.

149. Мафхуми иртибот ин:
а) баркарор намудани пайвастаги бо ёрии маълумот;
б) баркарор намудани алока бо ёрии рамз;
в) истифода бурдани технологияи иттилоотии муосир;
г) баркарор намудани робита бо ниёзмандони иттилоот.

150. Муаллифи китоби менечменти ташкилот кист?
а) Рахмонов Ш.А.;
б) Усмонов И. У.;
в) Хабибов С.Х.;
г) Турсунов Ф.А.;

151.Менечмент -ин...
а) намуди фаъолиятест, ки максади асосии он ба даст овардани фоида ва конеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст.
б) фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотхо хачми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад.
в) зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он накшагирии ч фаъолияти иктисодии хоричии корхона мебошад.
г). низоми принсипхо, усулхо ва воситахои идора-куни барои баланд бардоштани самаранокии истехсолот ва афзун намудани фоида.

152. Менечер кист?
а) Корманди шуъбаи молиявию хисобдории корхонаи тичорати.
б) Намояндаи босалохияти як мамлакат дар мамлакати дигар.
в) Корманди масъули корхонаву ташкилотхо, ки тобеон дораду муттасаддии кабули карор аст.
г) Корманде, ки аъзои кумитаи иттифоки касабаи корхона мебошад.

153. Накшхои асосии менечерро дар корхона нишон дихед.
а) Байнишахси, иттилооти, доир ба кабули карор.
б) Иттилооти, ташкили, рохбари.
в) Байнишахси, намояндаги, байналхалки.
г) Доир ба кабули карор, байналхалки, иктисоди.

154.Зинахои идоракуниро номбар кунед.
а) Оли; миёна; поёни.
б) Якум; дуюм; сеюм.
в) Баланд; паст; миёна.
г) А; Б ва В нодурустанд.

155. Кадоме аз ин классикони илми идоракуни 14 принсипи идоракуниро асоснок намудааст?
а) Анри Файол.
б) Макс Вебер.
в) Гарингтон Эмерсон.
г) Генри Форд.

156. Асосгузор ё «падар»-и менечменти илми кист?
а) Анри Файол.
б) Фредерик Тейлор.
в) Владимир Ленин.
г) Генри Форд.

157. Фредерик Тейлор асари худ - «Принсипхо ва усулхои
илмии идоракуни»-ро кай аз чоп баровардааст?
а) Соли 1920.
б) Соли1901.
в) Соли1911.
г) Соли1921.

158. Асосгузори «мактаби маъмури»-и идоракуни кист?
а) Г.Ганнт
б) Ф.Тейлор
в) А.Файол
г) Д.Муни

159. Корманде, ки дар корхона рохбарии шуъбаро ба ухда
дорад, ба кадом зинаи идоракуни дохил мешавад?
а) Ба зинаи олии идоракуни.
б) Ба зинаи миёнаи идоракуни.
в) Ба зинаи поёнии идоракуни.
г) Ба зинахои идоракунй дохил намешавад.

160. Мачмуи тартиботи рохбарикунанда, коидахои асоси ва меъёри рафтори кормандон, ки макомоти идоракунии корхона истифода мебаранд, номида мешавад.
а) Функсияхои идоракуни.
б) Усулхои идоракуни.
в) Принсипхои идоракуни.
г) Карорхои идоракуни.161. Намояндагони мактаби идоракунии илмиро номбар кунед.
а) Ф.Тейлор, Г.Ганнт, Ф. ва Л.Гилбертхо, Г.Эммерсон,
б) Ф.Тейлор, Г.Мюнстерберг, Г.Эмерсон, Г.Форд,И.Сталин.
в) Ф.Тейлор, Г.Ганнтг Г.Эммерсон, А.Файол, М.Фоллет.
г) Ф.Тейлор, А.Файол, А.Маслоу,В.ЛенинЮ, К.Маркс.

162. Кадом олим назарияи идоракуниро бо номи «бюрократия» пешниход намудааст?
а) Анри Файол.
б) Карл Маркс.
в) Макс Вебер.
г) Давид Муни.

163. Максади асосию умуми ва ё маънои мавчудияти
корхона номида мешавад.
а) Стратегия.
б) Миссия.
в) Тактика.
г) Мотиватсия.

164. Максад чист?
а) Миссияи корхонаро одатан максад мепиндоранд.
б) Холати нихоии мушаххас ва натичаи матлубе, ки
корхона барои ба он расидан пайваста саъю
кушиш мекунад.
в) Холати аввалаи корхона ва накшагирии
фаъолияти он максад ном дорад.
г) Натичахои ба даст омадаи корхона ва назорати
ичрои онхо максад мебошад.

165. Кадом олим «Ахроми ниёзхои инсон»-ро пешниход
кардааст?
а) Фредерик Тейлор.
б) Карл Маркс.
в) Абрахам Маслоу.
г) Фредерик Герсберг.

166. Абрахам Маслоу дар «Ахроми ниёзхои инсон» чанд
гурухи ниёзхои инсонро чудо кардааст?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5

167.Функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба максаду миссияи корхона хавасманд мегардонад,номида мешавад.
а) Мотиватсия.
б) Ташкил.
в) Миссия.
г) Накшагири.

168. Панч гурухи ниёзхои пешниход намудаи А.Маслоуро
нишон дихед.
а) ниёзхои физиологи ва биологи, ниёзхои
иттилооти, ниёз ба хокимият, ниёз ба мансубият,
ниёзхои ичтимой.
б) ниёзхои физиологи ва биологи, ниёзхои
иттилооти, ниёз ба хокимият, ниёз ба мансубият,
ниёзхои ичтимои.
в) ниёзхои физиологи ва биологи, ниёзхо оиди
таъмини бехатарии хаёт ва бовари ба оянда,
ниёзхои ичтимои, ниёзхо ба хурмату эхтиром,
худшукуфои.

169. Омили асосии хавасмандгардонии мехнати кормандон
чист?
а) Аз кор озод намудани кормандон.
б) Конеъ намудани ниёзхои гуногуни онхо.
в) Ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон.
г) Ахамият надодан ба натичахои мехнати онхо.

170.Хусусиятхои хоси омилхои мухити беруни:
а) Номуайяни, имконнопазири, маркетинги.
б) Муайяни, таѓйирнопазири, мураккаби.
в) Муайяни, ракобатпазири, гайриодди.
г) Муракабби, таѓйирпазири, номуайяни.

171. . Ресурсхои иктисодии корхонаро номбар кунед
а) мехнати,модди,молияви,кобилияти сохибкори.иттилоот
б) Иттилоот, кормандон, пул, бино, рохбарият.
в.) Молияви, мехнатй, зеризамини, об , иттилоот
г.) Хамаи чавобхои боло нодурустанд

172. Омилхои мухити берунии корхона ба омилхои таъсири
ва чудо мешаванд.
а) Мустаким ва ѓайримустаким.
б) Комил ва нокомил.
в) Одди ва мураккаб.
г)
Download txt | fb2
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 8

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта