Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Охири ханда-гиря.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда) 2015
<< 1 2 3 4 5 6 ... 14 >>
а) Мубодила;
б) Технологи;
в) Банакшагири;
г Мукоисави.

105. Идоракунандагони зинахои болои, миёна ва поёни вазифахои мухимтарини зерини идоракуниро ичро мекунанд:
а) Истирохати, муваккати, дохили, сохави, чустучуи;
б) Банакшагири, ташкили фаъолият, рохбари, хавасмандкуни, назорати;
в) Хотимави, ояндави, технологи, иттилооти, модди, маънави;
г) Таксимоти, ташвикоти, таблиѓоти, идоракунии фаври, истеъмоли, меъёри.

106. Менечерон ин:
а) Кормандоне, ки идоракунии фаъолияти молиявии корхонаву фирмахоро бар душ доранд.
б) Мутахассисони мусаллахгардидаи сохаи идоракуни дар шароити истехсолоти муосир;
в) Рохбарони корхонахои тичорати
г) Кормандоне, ки ба хисобу китоби молияи корхонахо машѓуланд.

107. Менчмент мувофики тарчумаи луѓати оксфорди:
а) Банакшагирии тамоми фаъолияти хочаги:
б) Системаи комплекси банакшагири
в) Тарзи усули муносибат бо одамон
г) Самимият, хурмати одамон
108. Кадоме аз инхо вазифахои менечмент мебошад:
а) Тахлили ва пешгуикуни.
б) Истифодаи тачрибаи пешкадам.
в) Тадкикоти иктисоди
г) Омузиши корхонахо
109. Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби илмии идоракуни классики мебошад:
а) Коул Чорч.
б) Анри Файол.
в) Тейлор Фредерик Уинслоу.
г) Фолли Мери Паркет

110 Менечмент бо чунин илмхо алокаманд мебошад:
а) Мантик, логистика, фаъолияти бонки.
б) Математика, физика, химия,
в) Кибернетика, назарияи кабули карорхот, системотехника, фалсафа, психология
г) Молшиноси, хукукшиноси, бозоршиноси, маданиятшиноси, математика.

111. Самтхои менечмент:
а) Иктисоди, ичтимои – психологи, хукуки, ташкили, техники.
б) Мадани, таърихи, иктисоди, сиёси, химяви.
в) Кибирнетики, ичтимои, психологи.
г) Психологи, геометри, фалсафи, таърихи.

112. Омилхои берунаи ташкилотро ба …. таксим мекунанд:
а) Мустаким ва ѓайри мустаким
б) Беруна ва дохила
в) Расми ва ѓайри расми
г) Якуминдарача ва дуввуминдарача

113. Системаи том, махсус тархрезишуда барои онки дар чахорчубаи он кор кунанд, кормандон ба максади гузоштаи худ хуб ноил гарданд чи ном дорад
а) Системаи фирма
б) Давраи сохтори
в) Ташкилот
г) Сохтори ташкили

114 Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби илмии идоракуни классики мебошад:
а) Коул Чорч.
б) Анри Файол.
в) Фоллет Мерр Паркет.
г) чавоби дуруст вучуд надорад

115. Максади асосии менечменнт:
а) Мувофик шудан ба дарачаи баланди самаранокии фаъолоият ва ба даст овардани фоидани калон
б) Мувофик шудан ба дарачаи баланди самаранокии фаъолоият ва хизматрасони
в) Идоракуни ва хавасмандкуни
г) Гирифтани фоида ва банакшагири

116. Зарурияти омузиши фанни менечмент
а) Шинос шудан бо системахои идоракуни
б) Тархрезии системахои идоракунии корхонахо
в) Чори намудани усули нави идоракуни дар шароити иктисоди бозори
г) Идоракунии кормандони корхона.
117. Яккасардори принсипи кадоме аз ин олимон махсуб аст ?
а) А. Файол
б) Г.Эммерсон
в) Г. Форд
г) Ф. Тейлор
118. Услубхои рохбариро номбар кунед.
а) Автократи, сотсиалисти, либерал – демократи.
б) Демократи, сотсиал – демократи, либерали.
в) Автократи, демократи, либерали.
г) Демократи, автократи, иктисоди.

119. Тарзи кабули карори идоракуни дар менечменти чопони чи ном дорад?
а) «Винги.»
б) «Ринги»
в) «Ути»
г) «Якутза»

120.Мохияти назарияи мотиватсияи Л. Портер ва Э. Лоилера чунин мебошад:
а) адолат ва озоди
б) Хавасмандкнии кормандон
в) Чавоби дуруст вучуд надорад
г) Интизори ва хакикатпарасти

121 Мактаби илмии идоракунии классики ба кадом солхо рост меояд:
а) 1886-1916
б) 1884-1922
в) 1850- 1930
г) 1885-1920

122. Кадоме аз ин олимони зерин ахромии талаботхои инсониро кор карда баромадааст?
а) А. Мескон
б) У.Тейлор
в) А.Файол
г) А.Маслоу

123. Намудхои асосии хокимиятро ба чанд гурух таксим мекунанд?
а) 4
б) 5
в) 6
г) 3

124. Кисми асосии вакти худро рохбарони зинаи болои ба …… сарф менамоянд
а) Мотиватсия ва назорат
б) Назорат ва мониторинг
в) Банакшагири ва ташкили
г) Мониторинг ва фармонбарори

125. Чараёни водор кардан ё худ шавку раѓбат пайдо кунонидани кормандон ба ин ё он кореро чи меноманд?
а) Банакшагири
б) Пешгуикуни ва назорат
в) Хавасманди
г) Амрдихи ва фармонбарори

126. Чанд усули байнишахсии халли низоъхо мавчудан?
а) 4
б) 6
в) 3
г) 5
127. Мафхуми низоъ чиро ифода мекунад?
а) Норизоги ва зиддият
б) Мукобилият ва шиддатноки
б) Асабони.
г) Инкори акидаи тарафи мукобил.

128. Коммуникатсия ин чараёни … мебошад.
а) Банакшагири ва тахлили ахбори воридшаванда
б) Пешгуикуни дар асоси ахбори воридшуда
в) Таксимоти ахбор
г) Ахбордихи аз як объект ба объекти дигар

129. Назоратро асосан ба чанд намуд чудо мекунанад?
а) 4
б) 3
в) 5
г) 2

130. Намудхои музди кор чунинанд:
а) Корбайъ ва соатбайъ
б) Соатбайъ ва вактбайъ
в) Рузбайъ ва вактбайъ
г) Вактбайъ ва корбайъ

131. Падари илми идоракуни киро меноманд?
а) Ф.У. Тейлор
б) Д. Мак - Грегор
в) С.Чермен
г) А. Файол

132. Банакшагири, ташкили, хамохангсози, назорат ва мотиватсия – инхо … мебошанд.
а) Принсипхои менечмент
б) Вазифахои менечмент
в) Унсурхо ва конунхои менечмент
г) Функсияхои менечмент

133. Чанд табаддулот(давра)-и идоракуниро таърихи идоракуни аз сар гузаронид
а) 4
б) 7
в) 5
г) 6

134. Усулхои идоракуниро номбар намоед:
а) Усулхои банакшагири, ичтимои- рухи, маъмури.
б) Усулхои ичтимои- иктисоди, рухи.
в) Усулхои иктисоди, маъмури, ичтимои- рухи.
г) Чавоби дуруст вучуд надорад

135. Талабот бахри зинда мондани инсон мувофики ахромии Маслоу чи ном дорад?
а) Ичтимои
б) Физиологи
в) Иктисоди
г) Худшукуфои

136. Менечмент аввалин бор кай пайдо шудааст?
а) 5000 сол пеш аз милод дар Шумери кадим.
б) 6500 пеш дар Юнони кадим
в) 5000 сол пеш дар ИМА ва Алглия
г) 5000 сол то милод дар Англия

137. Бори аввал кадом подшох девони конунхои идоракунии давлатдориро барои ба низом даровардани кули муносибати гуруххои гуногуни ичтимоии ахоли мураттаб намуд?
а) Исмоили Сомони;
б) Бабилон;
в) Хамураппи;
г) Адолф Гитлер

138. Кадоме аз ин рохбарони номбар карда шуда ба зинаи миёнаи идоракуни таълук доранд:
1) президент; 2) сардори шуъба; 3) витсе-президент; 4) бригадир; 5) идоракунандаи вохиди алохида; 6) мастер,
а) 2,6;
б) 3,6;
в) 1,3;
г) 4,6.

139. Шахсиятхои хукукие, ки максади асосии фаъолияташон гирифтани фоида мебошад.
а) Ташкилотхои ѓайритичорати;
б) Ташкилотхои тичорати;
в) Ташкилотхои сахмгузор;
г) Ташкилотхои хайрияви

140. Максади умумии корхона, ки сабаби фаъолияти уро ифода мекунад чи ном дорад?
а) Стратегия;
б) Навовари;
в) Миссия;
г) Фалсафаи корхона

141. Кадоме аз девонхои давраи давлатдори сомониён фаъолияти молиявиро косиди мекард ?
а) Девони мустафи
б Девони мушриф
в) Девони аз- зиё
г) Девони вакф

142. Зинахои идоракуниро номбар намоед:
а) Зинаи аввал,зинаи рушд, зинаи таназзул;
б) Зинаи оли, зинаи миёна, зинаи поёни;
в) Зинаи миёна, зинаи чори, хотимави;
г) Зинаи назорати, стратеги, фаври.
143. Намудхои назорат вобаста аз вакти амалишавиашон чунин тасниф мешавад.
а) пешаки, чори, хотимави
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 6 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 25

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта