Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Аблаҳро пурсидан ҳоҷат нест, худаш ҳамаро нақл мекунад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда) 2015
<< 1 2 3 4 5 ... 14 >>
чунинанд:
а) мавчудияти на кам аз ду одам дар гурух, ягонагии максад, мехнати якчоя
б) мавчудияти як одам, як максад ва мехнати инфироди
в) мавчудияти ташкилотхои низоми ва ѓайринизоми
г) мавчудияти зерсотхо идоракуни

70. Намуди меъёрхо:
а) ташкили, техники, оинномавива санадхои маъмури
б) иктисоди
в) ичтимои
г) маънави

71. Таснифи ташкилотхо аз руи амалиёти пайдошави чунин мешавад:
а) табии ва сунъи
б) оинномави ва ѓайриоинномави
в) механики ва органики
г) муттахиди ва бисёракидаги

72. Ташкилотхо бо чунин шаклхо таъсис дода мешаванд:
а) сохтори пушида ва кушода
б) сохтори хусуси
в) сохтори гурух
г) сохтори давлат

73. Ташкилотхо сохтори кушода чунин тархрези мешаванд:
а) воридшави ва дигаргуншавии захирахо, истифодаи технология, баровардани махсулот бо назардошти чавобгарии ичтимои
б) истифодаи технологияи муосир
в) дигаргуншавии ашёи хом
г) воридшавии захирахо

74. Сохтори идоракунии ухдадорихо барои чи лозим аст?
а) ташкил ва идоракунии корхонаи нисбатан калон
б) рохбарии бевосита ба тобеон
в) идоракунии зерсохторхо
г) рохбарии корхона

75. Махфуми пешгуи чиро ифода менамояд?
а) тартиб додани дурнамои дарозмуддат
б) мутобикшави ба мухити атроф
в) истифодаи окилонаи захирахо
г) хамохангсозии амалиёти дохили

76. Истифодаи иттилоот дар амалиёти пешгуи чи тарз ба рох монда мешавад?
а) аёни, хатти, чосуси ва ѓайра
б) китоби
в) рузномави
г) мачаллави

77. Накшагирии стратеги амалиёти кадом зерсохтори ташкилот мебошад?
а) менечмент
б) маркетинг
в) молия
г) кадрхо

78. Накшагири,ин:
а) вазифаи асосии зерсохтори менечменти ташкилот оид ба муайян намудани максад ва усулхои ба он расидан
б) барномаи фаъолияти ташкилот
в) мувофикати фаъолият ба низоми идоракуни
г) фаъолият аз руи шартхои идоракуни

79. Кадом усулхои баходихи ба накшахои ташкилот мавчуданд?
а) микдору сифат
б) афкори хакамон
в) хучуми майнаги
г) баходихии мумайизи

80. Баходихи кадом мафхумхоро ифода мекунад?
а) муносибати одам ба ходисахо, ахлок, вазифахо, меъёрхо ва шартхо
б) муносибати одам ба хамкорон
в) муносибати рохбар ба кормандон
г) муносибати рохбарон ба ракибон
81. Ахроми ниёзхои инсонии А. Маслоу чихоро дарбар мегирад?
а) ниёзхои физиологи, биологи, ичтимои, бехатарии хаёт
б) ниёз ба хокимият, эхтиром, фармондихи, рохбарнамои
в) ниёз ба мансубият
г) ниёз ба озукавори, боигари ва харизм
82. Махфуми хавасмандкуниро дар менечмент чи хел маънидод мекунанд?
а) сабаби ба харакат водор кардани одамон
б) харакати одамон барои расидан ба максад
в) харакати одам барои конеъ гардонидани талабот
г) кадр кардани мехнати пурсамари одам

83. Махфуми назорат, ин:
а) муайян намудани рафти ичрои максад ва фаъолияти ташкилот
б муайяни камбудихо дар фаъолияти ташкилот
в) ѓун кардан, ба тартиб оварданва тахлили иттилоот
г) чен ва ё муайян намудани натичахои дар амал ба дастоварда

84. Вазифахои назорат кадом аст?
а) ѓун кардани иттилоот, тахияи сохти стандарти хисобот, чен намудани натича
б) гузаронидани амалиёти назорати ташкилот ва интихоби усулхои назорат
в) интихоби шаклу усулхои назорат ва меъёргирии он
г) мукаррар намудани мухлати гузаронидани назорат

85. Максади назорат ин:
а) таъмини фаъолияти бомуваффакияти самараноки ташкилот
б) таъмини фаъолияти судманди ташкилот
в) гузаронидани амалиёти пурсамари ташкилот
г) анчоми натичаноки фаъолияти ташкилот

86. Намудхои назорат вобаста аз вакти амалишави чи гунна аст?
а) пешаки, чори, хотимави
б) стратеги, тактики ва фаври
в) кутохмудат, миёнамуддат ва дарозмуддат
г) накшави, тактики ва стратеги

87. Баходихи ба натичаи назорат, ин:
а) муайян намудани мохият ва натичаи назорат барои кабули карори ба максад мувофик
б) муайян намудани стандартхои аз чихати илм асоснок
в) мукаррар кардани стандартхои аз хад катъи, лекин ичрошаванда

88. Мохияти карорхои идоракуни дар чист?
а) таъмини рушди устувори иктисоди ва баланд бардоштани дарачаи самаранокии ташкилот
б) зарурати пайдоиши масъалаи халтаб
в) пайдоиши мушкилоти хавфнок
г) гузориши масъалаи мухими максадонок

89. Карорхои идоракуни аз руи кадом аломатхо тасниф мешаванд?
а) нишонахо ва намудхо
б) таркиб ва мазмун
в) максад ва амал
г) сатхи кабул ва таъсиррасони

90. Иштирокчиёни мухокима ва кабули карор ба кадоме аз шартхо зер риоя мекунанд?
а) бо навбат сухан рондан, сухан кардан дар вакти пайдо шудани акидаи нав
б) пайдо шудани пешниход
в) ошкор шудани камбудихо
г) гузоштани масъалахои навбати

91. Мафхуми низоъ:
а) мухолифат, норизоги ва зиддият
б) рафтори хариф
в) рафтор бар хилофи максади корхона
г) бархурди акидахо

92. Сабабхои пайдоиши низоъ:
а) таксимоти нодурусти захирахои ихтисодии махмуд
б) ба инобат нагирифтани манфиатхои тарафи дигар
в) набудани якдигарфахми байни рохбарон ва тобеон
г) мавчудияти мухити носолим дар корхона

93. Сабабхои пайдоиши низоъ бо гунохи рохбарон:
а) ташкили нодурусти кори шахсони алохида, ё гурухи мехнати
б) ба инобат нагирифтани имконияти мехнати тобеон
в) ахамият надодани рохбар ба масъалохои ичтимоии кормандон
г) кабули карорхои зиддиятнок дар фаъолияти ташкилот

94. Сабабхои пайдоиши низоъ бо гунохи тобеон:
а) ба эътибор нагирифтани максадхои асосии корхона
б) набудани бовари ба рохбар
в) мавчудияти мухити носолим дар корхона
г) суистеъмол кардани рохбар аз мансаб

95. Намудхои асосии низоъ:
а) дохилшахси, байнишахси, дохилигурухи, байнигурухи, дохиликорхонави
б) рафтори худпарастонаи тобеон
в) аз руи хис накардани масъулият
г) ба рохбари майл доштани баъзе аз тобеон

96. Кабули карорхо чунин мешавад:
а) гурухона
б) дар алохидаги
в) дар мачлис
г) дар асоси фармоиши рохбар

97. Вобаста аз мухлати ичроишашон накшахоро ба кадом намудхо чудо мекунанд?
а) Дарозмуддат кутохмуддат ва миёнамуддат
б) Миёнамуддат, кутохмуддатва даррозмуддат
в) Ибтидои, миёна ва интихои
г) Дарозмуддат, миёнамуддат ва кутохмуддат

98 Калимаи менечмент бо забони англиси чи тавр навишта мешавад:
а) Menagement
б) Menegement
в) Managment
г) Management

99. Намудхои асосии назоратро аз руи вакт муайян намоед.
а) Молияви, фаври, пешаки
б) Пешаки , чори , стратеги.
в) Пешаки чори, хотимави.
г) Хотимави, фаври, маъмури.

100. Мафхуми менечмент (managment) англиси буда маънояш дар забониочики:
а) Фаъолияти тичорати;
б) Гирифтани фоида;
в) Идоракуни;
г) Рушди ташкилот

101. Самаранокии фаъолияти корхона пеш аз хама вобастаги дорад аз:
а) Стратегияи байналхалкии фаъолияти ширкат;
б) Шумораи кормандон дар ширкат;
в) Рушди назарияи идоракуни;
г) Тавоногии идоракунандагон барои кабули карорхо.

102. Максади асосии менечмент ин:
а) Ташкили идоракуни дар давлати Сомониён;
б) Омухтани раванди идоракунии истехсолот;
в) Ба даст овардани натичахои мусби дар шакли фоида;
г) Хифз намудани хаёт ва фаъолияти инсон.

103. Мафхуми усул аз кадом калима гирифта шудааст:
а) Итолиёви miethode
б) Франсови metodos
в) Ангилиси mathodos
г) Юнонии methodos.

104. Аз функсияхои зайл ба функсияи мухими менечмент дохил мешавад:
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 5

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта