Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Мор зоҳиран ҳамвор аст аммо ботинан заҳрдор.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда) 2015
<< 1 2 3 4 ... 14 >>
ва ё ин ки муайян намудани натичахои дар амал ба даст овардашуда

36. Вазифахои назорат кадомхоянд?
а) Ѓун кардани иттилоот, тахияи сохти стандарти хисобот, чен намудани натича
б) Гузаронидани амалиёти назорати ташкилот ва интихоби усулхои назорат
в) Интихоби шаклу усулхои назорат ва меъёргирии он
г) Мукаррар намудани мухлати гузаронидани назорат

37. Намудхои назорат вобаста аз вакти амалишави чи гунна тасниф мешавад?
а) Пешаки, чори, хотимави
б) Стратеги, тактики ва фаври
в) Кутохмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддат
г) Накшави, тактики, стратеги

38. Калимаи коммуникатсия аз кадом забон гирифта шудааст?
а) аз калимаи юнонии «communis»-иртибот
б) Аз лотинии «kommunis»-иртибот
в) Аз калимаи франсавии «kommunis»-иртибот
г) Аз калимаи англиси «kommunis»-иртибот

39. Мафхуми иртибот ин:
а) Баркарор намудани робита бо ниёзмандони иттилоот
б) Баркарор намудани пайватаги бо ёрии маълумот
в) Баркарор намудани алока бо ёрии рамз
г) Истифода бурдани технологияи иттилооти муосир

40. Карорхои идоракуни аз руи кадом аломатхо тасниф карда мешаванд?
а) Нишонахо ва намудхо
б) Таркиб ва мазмун
в) Максад ва амал
г) Сатхи кабул ва таъсиррасони

41. Дар раванди кабули карор рохбар бояд ба кадоме аз шартхои зерин риоя намояд?
а) Саривакти, самараноки, камхарчи, ичрошавии карор
б) Тавсифи масъала
в) Сатхи тахияи карор
г) Ташкили тахияи карор

42. Омили асосии хавасмандгардонии мехнати кормандон чист?
а) Аз кор озод намудани кормандон
б) Конеъ гардонидани ниёзхои гуногуни кормандон
в) Ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон
г) Ахамият надодан ба натичаи мехнати онхо

43. Чараёни накшагирии кадрхо аз кадом мархила оѓоз меёбад?
а) Кабули кормандон ба кор
б) Муайян намудани эхтиёчот ба кадрхо
в) Аттестатсияи кадрхо
г) Мотиватсияи кадрхо

44. Мафхуми низоъ:
а) Мухолифат, норозиги ва зиддият
б) Рафтори хариф
в) Рафтор бар хилофи максади корхона
г) Бархурди акидахо

45. Сабабхои пайдоиши низоъ:
а) Таксимоти нодурусти захирахои иктисодии махдуд
б) Ба инобат нагирифтани манфиатхои тарафи дигар
в) Набудани якдигарфахми байни рохбарон ва тобеон
г) Мавчудияти мухити носолим дар корхона

46. Намудхои асосии низоъ:
а) Дохилишахси, байнишахси, дохилигурухи, байнигурухи, дохиликорхонави
б) Рафтори худпарастонаи тобеон
в) Аз руи хис накардани масъулият
г) Ба рохбари майл доштани баъзе аз тобеон

47. Усулхои халли холатхои низоъ:
а) Мачбуркуни, хамкори, созиш, гузашт кардан, дури чустан
б) Зуд ба таври мушаххас халлу фасл намудан
в) Дар асоси мухокимаи кушод ба як самти зарур равона кардан
г) Фарохам овардани мухити солим дар корхона

48. Шаклхои мубодилаи иттилоои идоракуни:
а) Хатти ва шифохи
б) Ракми ва рамзи
в) Аломати ва нишонави
г) Лоихави ва расми

49. Коргузори ин:
а) Навиштан ва тахия намудани хуччатхо
б) Коркарди накшаи дарозмуддат
в) Коркарди барномаи максади он
г) Лоихави ва расми

50. Калимаи коммуникатсия аз кадом забон гирифта шуда,
бо забони точики чиро ифода мекунад?
а) аз юнонии «communis» - иртибот
б) аз лотинии «communis» - иртибот
в) аз фаронсавии «communis» - иртибот
г) аз англисии «communis» - иртибот

52. Мафхуми иртибот, ин:
а) баркарор намудани робита бо ниёзмандони иттилот
б) баркарор намудани пайвастаги бо ёрии маълумот
в) баркарор намудани алока бо ёри рамз
г) истифода бурдани технологияи идтилооти муосир

53.Намудхои асосии иртиботро ба чанд гурух чудо мекунанд?
а) ба ду гурух: мустаким ва ѓайриимустаким
б) ба се гурух дохиликорхонави, берункорхонави ва байникорхонави
в) в аду гурух: байни корхона ва мухити берунии он, инчунин байни зинахои идоракуни дар дохили корхона
г) ба се дурух : байни рохбарони корхона, байни рохбар, гурухи чамоави
54. Зарурати омузиши менечмент хамчун илм:
а) гузаштан ба иктисодиёти бозор
б) назорат бурдан
в) ташкил намудан
г) накшагирй
55. Менечменти чиро меомузонад?
а) иттилоот ва муносибати кормандон дар чараёни идоракунии ташкилот
б) илм ва махорати ѓолиборои то андозае меомузонад
в) амалия ва татбики як кисми накшахоро
г) санъати идоракуни

56. Максади менечмент:
а) муваффак шудан ба дарачаи баланди самараноки ва гирифтани фоидаи соф
б) идоракунии гурухи мехнати ва ашхоси алохида
в) рохбари намудани фаъолияти кормандон
г) ташкили фаъолияти кормандон дар шароити таваккали

57. Вазифахои менечмент:
а) муносибати илми доштан ба ходисахо, омухтани тачрибаи пешкадам ва санъати идоракуни
б) чори намудани дастовардхои илму техтика дар саноат
в) истифода бурдани усулхои иктисод дар чараёни истехсолот
г) чори намудани тачрибаи пешкадам дар амал

58. Менечмент хамчун фаъолият, ин:
а) раванд, амалиёти идоракуни, гурухи мутахассисон, сохтори идоракунии камхарч, сохаи дониши идоракуни
б) накшагири, ташкил ва танзими муносибатхо
в) ташкил намудани сохтори ѓайримукаммал
г) назорат бурдани фаъолияти гуруххои хурди кори

59. Махфуми идоракуни ин:
а) раванди сохтори махсус барои ташкили фаъолияти коргарон дар асоси накшахо
б) рохбарии гурухи мехнати тахияи накшахо
в) фаъолияти накшагири
г) фаъолияти танзимкуни

60. Махфуми мечмент ин:
а) чараёни идоракунии ичтимоию иктисоди дар шароити иктисоди бозори дар асоси малакаву дониши рохбар
б) идоракунии ичтимои дар асоси санъати менечерхо
в) идоракунии маъмури, яъне назорати катъи
г) идоракунии маънави, яъне бехдошти муносибатхо дар коллектив.

61. Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби илмии идоракунии классики медошад?
а) Кооул Чорч
б) Анри Файол
в) Тейлор Фредрик Уинслоу
г) Фоллет Мэри Паркер
62. Санадхои меъёр, инхо:
а) конунхои аз тарафи сохтори макомоти давлат кабулшаванда
б) карорхои чамъиятхои матлуботи кооператсия
в) фармонхои рохбарони корхонахо
г) фармонхои зерсохторхои ташкилотхо
63. Кадоме аз вариантхои зерин махфуми усулро ифода менамояд:
а) методос-таъсиррасони ба оъекти идорашаванда барои ба максад расидан
б) накшагири
в) хавасмандгардони
г) нархгузори
64. Таснифи усулхо аз руи таъсири конунхо чунинанд:
а) иктисоди, ичтимои, маъмури, маънави
б) идоракунии манфиати давлати
в) идоракунии манфиатхои гуруххо ва шахсхо
г) идоракунии хочагии халк

65. Усулхо аз руи самтнокии идоракуни чунин тасниф мешаванд:
а) хавасмандгардонии модди, маънави, ичтимои, сиёси
б) идоракунии марказонида
в) худидоракуни
г) сиёсати ягонаи иктисоди давлати

66. Усулхои аз руи таъсиррасони ба объектти идорашаванда чунин тасниф мешаванд:
а) мустаким (бевосита), ѓайримустаким (бавосита), бо рохи хавасмандгардони
б) бо рохи бунёди шароит барои худидоракуни
в) муайян намудани нишондихандахои накшагири
г) муайян намудани меъёрхои иктисод оид ба накшагири

67. Кадом аз нишондихандахои зерин ба усули ичтимои махсуб аст?
а) инсони
б) иктисоди
в) маънави
г) сиёси

68.Мафхуми ташкилот аз руи муносибатхо байнишахси, ин:
а) чараёни идоракунии сохтори ташкилот, ки унсури
б) мавчуд будани алокахо дар байни кормандон
в) мавчуд будани кобилияти худтамзинкунии мутахассисон
г) мавчуд будани маданияти касби дар хайати кормандон

69. Унсурхои ташкилот
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 4

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта