Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Харҷатро камтар аз даромадат дошта бош!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда) 2015
<< 1 ... 10 11 12 13 14 >>
фурутани, пурбардошти
в) Суботкори, бекарори, парешонхотири
г) Босабри, хушмуомилаги, ѓамхори

51.Мафхуми иттилоот кадом маъноро ифода мекунад?
а) воситаи таъсиррассонии менечер ба фаъолияти тобеон
б) такмили муносибатхои байнишахси
в ташкили шабакахои иттилоот байни коргарон
г) танзим ва чобачогузории иттилоот

52 Кадоме аз шартхои зерин шарти асосии менечменти муосир махсуб мешавад?
а) замонасози, идоракнии амлиёт, дарачахои ташкилот, афзунгардонии самара
б) интизом, тартибот, хамоханги, кам будани назорат
в) яккасардори, назорати чидди, марказонидан
г тартибот, коидахо ва зарурияти ичрои онхо

53. Низомномаи вазифаги:
а) мукаррар намудани маком , хукук, мачбурият ва чавобгарии кормандон
б) коркарди низомномахои зарури ташкилот
в) коркарди меъёрхо
г) коркарди вазифаномахо

54. Меъёрхои лоихагирии сохтори идоракунии дивизионали аз руи кадом нишондихандахо мукаррар карда мешаванд?
а) молхои истехсолшаванда (хадамот), бозорхо, чуѓрофияи хидматрасони
б) натичанокии фаъолияти корхона
в) самаранокии умумии корхона
г) хама вариантхо

55. Сохтори идоракунии лоихави дар ташкилот барои чи лозим аст?
а) муайян намудани максад, накшагири, ичрои кор ва истифодаи механизми танзимкунии фаъолияти махсуси алохида
б) ташакул додани кисми махсус дар ташкилот
в) ичро намудани фаъолияти махсус
г) ичрои кор дар вакти мукарраркардашуда

56 Сохтори идоракунии колаби дар ташкилот барои чи лозим аст?
а) рохбарии ташкилоти панчарамонанд, ки дар асоси шарти дучанди тобеи кормандон ба рох монда мешаванд
б) рохбарии бизнеси муштарак
в) рохбарии хочагихои кооперативи
г) рохбарии чамъиятхои ѓайридавлати

57. Шаклхои сохтори накшагирии стратеги кадомхоанд?
а) сохтори марказии махсус ва идоракунии дарачаи олии ташкилот
б) идоракунии ташкилот
в) идоракунии дарачаи миёнаи ташкилот
г) идоракунии дарачии поёни ташкилот

58. Мархилахои амалиёти накшагирии стратеги кадомхоанд?
а) баходихи, интихоби накша, ичрои накша, тахлили фаъолият
б) муайян намудани супориш ва максади корхона
в) чамъвари ва тахлили иттилоот
г) тахлили фаъолияти хочагии корхона

59. Идоракунии стратегии максадхо:
а) самте, ки дар якчоягии аъзоёни ташкилот максади онро муайян менамояд
б) самте, ки харакати хайати кормандонро дар рохи расидан ба максад танзим мекунад
в) самте, ки доираи ваколатхо ва ухдадорихои рохбаронро муайян менамояд
г) самте, ки тартиб додани накшахои мукаммалро муайян менамояд

60. Назарияи хавасмандкуниимазмуни аз тарафи кихо эчод шудааст?
а) Абрахам Маслоу, Фредрик Херсберг, Давид МакКлелланд
б) Фредрик Тейлор , Эмерсон, Элтон Мейо
в) Форд , А Файол, Ф Тейлор
г) Портер Лоулер, А. Маслоу, С Адамс

61. Асосгузорони назарияи хавасмандкунии чараёни:
а) Врум, Лоулер, С. Адамс
б) МакКлелланд, Мак Грегор, В Леонтев
в) Портер-Лоулер, А. Маслоу, Ч. Бернард
г) Херсберг , О.Шелдон, Чеймс, Э.Мэйо

62. Дар раванди кабули карор рохбар бояд ба кадоме аз шартхои зер риоя намояд?
а) саривакти, самараноки, камхарчи, ичрошавии карор
б) тавсифи масъала
в) сатхи тихияи карор
г) ташкили тахияи карор

63. Тархи «Дарахти карорхо» аз кадом унсурхои зер иборат мебошад?
а) асоснок кардани зарурати кабули карор, муайян кардани меъёр ва бахои карор
б) гузориши масъалаи халтаб
в) чамъ овардани иттилоти зарур ва коркарди он
г) интихоби намунаи охирини карор

64. Хусусиятхои менечменти Чопон чи гунаанд?
а) маоши хуб, бовари ба оянда, боло гузаштани накши инсон, кирояи якумра
б) истехсоли махсулоти хушсифат; истифодаи самараноки кувваи кор
в) ичрои кори пурмахсулу босифат; демократияи кабули карорхо
г) мутахиди ва якдигарфахми, мавчуд будани дарачаи баланди хавасманди

65. Шиорхои менечменти Чопон:
а) бахшида ба тансихатии кормандон; рузи таъсиси ширкат ва умумияти манфиатхо
б) бахшида ба иди рузи истиклолият; мо танхо барои мардуми эхтиёчманд мол истехсол мекунем
в) бахшида ба иди соли нав; сифати мол-саломатии давлат
г) бахшида ба иди рузи бахор; навовари-омили тараккиёт

66. Мафхуми карори «ринги»-ро чи тавр маънидод мекунанд?
а) пурсидан аз поён, мухокима кардан
б) пурсидан аз ходимони сохтори дарачаи миёнаи корхона
в) пурсидан аз ходимони сохтори дарачаи олии корхона
г) пурсидан аз харидорон

67. Ба рохбарони корхонахои Чопон кадоме аз сифатхои зерин хосанд?
а) хоксори, мехнатдусти, халолкори, поквичдони, батамкини
б) фаъоли, фурутани, пурбуардошти
в) суботкори, бекарори, парешонхотири
г) босабри, хушмуомилаги, ѓамхори

68. Мафхуми мухити ташкилот:
а) мавчудияти шароит барои ба эътибор гирифтани омилхои таъсиррасон дар чараёни кабули карорхои идоракуни
б) таъсиррасони ба амалиёти ташкилот
в) таксимоти мехнат
г) муносибат дар гурухи мехнат

69. Таксимоти мехнат дар ташкилот:
а) дар байни аъзоён аз боло ба поён дан танзими фаъолияти ташкилот ва чудо намудани корхо аз руи харакати коргарон
б) аз руи фаъолияти технологи
в) аз руи сохтори ташкили корхона
г) чудо намудани корхо аз руи харакати коргарон

70. Фаъолияти технологии ташкилот:
а) пайдарпай ичро намудани навъхои алохидаи кор дар алокаманди ба воситаи техника
б) ичро намудани кори пайдарпай чоришаванда
в) ичро намудани корхо дар алохидагии кормандон
г) чудо намудани корхо аз руи харакати коргарон

71. Муносибат дар гурухи мехнати ташкилот:
а) низоми, меъёри, конуни, ба воситаи карорхо, фармонхо, ѓайринизоми, дар асоси хурмати шахси
б) оинномави
в) ичтимои
г) иктисоди

72. Сохтори ташкилот:
а) унсурхои бо хам мантикан пайванди дарачахои оли, миёна ва поёни
б) унсурхои барои ичрои амалиёти соха ташаккулдода
в) унсурхои бо максади ташкилот мувофик
г) унсурхои бо хачми идоракуни мувофик

73. Акидаи асосии ташаккули сохтори ташкилот:
а) таксимоти мехнат
б) таксимоти захирахо
в) таксимоти вазифахо
г) чобачогузории ходимони ташкилот

74 Чеймс Милл доир ба кадоме аз ин муаммохои асри 19 тадкикот гузаронидааст?
а) Муаммохои бекори
б) Муаммохои чобачо гузории кадрхо
в) Муаммохои ба кор кабул намудани кормандон
г) Муаммохои хавасмандии кормандон

75. Асосгузори назарияи бюрократии идоракуни кадоме аз ин олимон мебошанд:
а) Маркс Вебер
б) Эмерсон
в) Анрий Файол
г) Генрий Форд

76. Фаркияти байни назарияхои «Муносибатхои инсони» ва «Илмхои рафтори» дар чист?
а) фаркият надоранд.
б) ѓояи асосии назарияи «Муносибатхои инсони» ин омузиши муносибатхои байнишахсии кормандон мебошад. Ѓояи асосии назарияи «Илмхои рафтори» бошад, ин омузиши муносибатхои байнишахсии рохбарон аст.
в) Максади назарияи «Муносибатхои инсони» омузиши муносибатхои байнишахсй дар ташкилот мебошад. Максади асосии назарияи «Илмхои рафтори» - ин баланд бардоштани самаранокии мехнати кормандони алохида бо истифода аз дастовардхои илмхои психологи.
г). Максади асосии харду назария хам хавасманд-гардонии мехнат мебошад, вале мактаби «Муносибатхои инсони» хавасмандгардонии кормандони бахши идоракуниро меомузад.

77. Ба омилхои мухити дохилии кюрхона дохил мешаванд:
а) Омилхои ичтимои-мадани, технология, одамон,
истеъмолгарон, иттифокхои касаба.
б) Максадхо, иттифокхои
Download txt | fb2
<< 1 ... 10 11 12 13 14 >>
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта