Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳар кӣ худро нашиносад, ӯро нашинос.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 14 >>

Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда) 2015

Tags:саволхои оддй аз фанни менечмент | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен
Added:Admin (24.11.2015 / 09:22)
Rating:rating 200 article (0)
Reads:13375
Comments:0
Тестхо аз фанни менечмент (Саволхои содда)

1. Зарурияти омузиши менечмент хамчун илм ин:
а) гузаштан ба иктисодиёти бозор
б) назорат бурдан
в) ташкил намудан
г) накшагири

2. Менечмент чиро меомузад?
а) Иттилоот ва муносибати кормандон дар чараёни идоракунии ташкилотро
б) Илм ва махорати рохбариро
в) Амалия ва тадбики як кисми накшахоро
г) Санъати идоракуниро

3. Максади менечмент ин:
а) Муваффак шудан ба дарачаи баланди самараноки ва гирифтани фоидаи соф
б) Идоракунии гурухи мехнати ва ашхоси алохида
в) Рохбари намудани фаъолияти кормандон
г) Ташкили фаъолияти кормандон

4. Вазифахои менечмент ин:
а) Муносибати илми доштан ба ходисахо, омухтани тачрибаи пешкадам ва санъати идоракуни
б) Чори намудани дастовардхои илму техника дар идоракуни
в) Истифода бурдани усулхои иктисод дар чараёни истехсолот
г) Чори намудани тачрибаи пешкадам дар амал

5. Мафхуми идоракуни ин:
а) Раванди сохтори махсус барои ташкили фаъолияти коргарон дар асоси накшахо
б) Рохбарии гурухи мехнатии тахияи накшахо
в) Фаъолияти накшагири
г) Фаъолияти танзимкуни

6. Мафхуми менечмент ин:
а) Чараёни идоракунии ичтимоию иктисоди дар шароити иктисоди бозори дар асоси малакаву дониши рохбар
б) Идоракунии ичтимои дар асоси санъати менечерхо
в) Идоракунии маъмури, яъне назорати катъи
г) Идоракунии маънави, яъне бехдошти муносибатхо дар коллектив

7. Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби маъмурии идоракуни мебошанд?
а) Анри Файол
б) Тейлор Фредерик Уинслоу
в) Генри Форд
г) Марк Чеймс

8. Кадоме аз вариантхои зерин мафхуми усулро ифода менамояд:
а) Тарзи таъсиррасони ба объекти идорашаванда
б) Накшагири
в) Хавасмандгардони
г) Нархгузори9. Кадоме аз нишондихандахои зерин ба усули ичтимои махсуб аст:
а) Инсони
б) Иктисоди
в) Маънави
г) Сиёси

10. Таснифи усулхо аз руи таъсири конунхо чунинанд:
а) Иктисоди, маъмури, ичтимои, маънави
б) Идоракунии манфиати давлат
в) Идоракунии манфиатхои гуруххо ва шахсхо
г) Идоракунии хочагии халк

11. Унсурхои усулхои маъмурии идоракуни:
а) Нишондихандахои мачбури, тавсияхо, хохишхо
б) Таъсиррасонии ташкили
в) Таъсирасонии маъмури
г) Таъсиррасонии интизоми

12. Унсурхои ташкилот чунинанд:
а) Мавчудияти на кам аз ду одам дар гурух, ягонагии максад ва мехнати якчоя
б) Мавчудияти як одам, як максад ва мехнати инфироди
в) Мавчудияти ташкилотхои низоми ва ѓайринизоми
г) Мавчудияти зерсохторихои идоракуни

13. Таснифоти ташкилотхо аз руи амалиётхои пайдошави чунин мешаванд:
а) Табии ва сунъи
б) Оинномави ва ѓайриоинномави
в) Механики ва органики
г) Муттахиди ва бисёракидаги

14. Ташкилотхо бо чунин шаклхо таъсис дода мешаванд:
а) Сохтори пушида ва кушода
б) Сохтори хусуси ва инфироди
в) Сохтори гурух ва коллектив
г) Сохтори омехта ва давлати

15. Самтхои менечменти ташкилот чунинанд:
а) Иктисоди, ичтимои, маънави, хукуки ва ташкилию техники
б) Таъминоти модди-техники
в) Омодагии чараёни хариду фуруши молхо
г) Тайёр кардани кадрхо

16. Истеъмолкунандагон:
а) Харидорон
б) Ахоли
в) Ташкилотхо
г) Одамон

17. Таснифи молхо аз руи хусусияти истеъмолиашон:
а) Озукавори ва ѓайриозукавори
б) Истеъмоли
в) Гушт
г) Сармояви, ѓайриистеъмоли

18. Сохтори идоракунии бевосита барои чи лозим аст?
а) Ташкил ва идоракунии фаъолияти корхонаи хурд
б) Гузоштани максад ба кормандон
в) Муайян намудани вазифа
г) Пешниход намудани хисоботи хатти ба дарачахои болоии идоракунии ташкилот

19. Мафхуми мухити берунаи ташкилот ин:
а) Холахои номуайян, мураккаб, хатарнок ва омилхои вобастагидошта
б) Холатхои муайяни доими, бетараф
в) Холатхои ба микдор ва сифат вобастаги дошта
г) Холатхои хатарнок ва ба харочот вобастаги дошта

20. Намудхои фаъолияти зерсохтори менечменти ташкилоти тичорат ин:
а) Пешгуи, ичрои рохбарии чори ва назораткуни
б) Идоракунии стратеги
в) Идоракунии фаври
г) Гузаронидани амалиёти мониторинги

21. Ташкилотхои шаклхои кушода чунин тархрези карда мешаванд:
а) Воридшави ва дигаргуншавии захирахо, истифодаи технология, баровардани махсулот бо назардошти чавобгарии ичтимои
б) Истифодаи технологияи муосир
в) Дигаргуншавии аѓёи хом
г) Воридшавии захирахо

22. Максади зерсохтори менечменти ташкилоти тичорат:
а) Пурра конеъ гардонидани талаботи харидорон
б) Конеъ гардонидани талаботи ичтимоии кормандон
в) Муайян намудани вазифахои ташкилот
г) Муайян намудани самтнокии ташкилот

23. Таксимоти мехнат дар ташкилот:
а) Дар байни аъзоёни аз боло ба поён дар танзими фаъолияти ташкилот ва чудо намудани корхо аз руи харакати коргарон
б) Аз руи фаъолияти технологи
в) Аз руи сохтори ташкилии корхона
г) Чудо намудани корхо аз руи харакати коргарон

24. Натичахои фаъолияти ташкилот:
а) Дар мухлати муайян бо кобилияти баланд сифатнок ичро намудани вазифахо
б) Накшагирии кори харруза
в) Таъмин намудани алокамандии кормандон
г) Кабули карорхои аи идоракуни

25. Сохтори идоракунии дивизионали дар ташкилот барои чи лозим аст?
а) Ташкил ва идоракунии фаъолияти кисми истехсолии корхона
б) Ташкил ва идоракунии фаъолияти объекти алохидаи идоракуни
в) Барои идоракунии ташкилотхои калонтарин
г) Ташкил ва идоракунии хизматрасони
26. Мафхуми пешгуи чиро ифода менамояд?
а) Тартиб додани дурнамои дарозмуддат
б) Истифодаи окилонаи захирахо
в) Мутобикшави ба мухити атроф
г) Хамохангсозии амалиёти дохили
27. Истифодаи иттилоот дар амалиёти пешгуи чи тарз ба рох монда мешавад?
а) Аёни, хатти, чосуси ва ѓайра
б) Китоби
в) Рузномави
г) Мачаллави

28. Накшагирии стратеги амалиёти кадом зерсохтори ташкилот мебошад?
а) Менечмент
б) Маркетинг
в) Молия
г) Кадрхо

29. Дар раванди накшагири менечер бояд кадом шартхоро ичро намояд?
а) Тамомият, дакики, возехият, бефосилаги, самарабахши
б) Манфиатнокии ичрои кор
в) Тарзи ичрои кор
г) Зарурати муайян намудани максади ичрои кор

30. Кадом усулхои баходихи ба накшахои ташкилот мавчуданд?
а) Микдору сифат
б) Афкори хакамон
в) Хучуми майнаги
г) Баходихии мумайизи

31. Баходихи кадом мафхумхоро ифода мекунад?
а) Муносибати одам ба ходисахо, ахлок, вазифахо, меъёрхо ва шартхо
б) Муносибати одам ба хамкорон
в) Муносибати рохбар ба кормандон
г) Муносибати рохбарон ба ракибон

32. Назарияхои хавасмандгардониро вобаста аз намудашон чи тавр тасниф мекунанд?
а) Мазмуни ва чараёни
б) Интизори
в) Адолати
г) Сабаби

33. Назарияи хавасмандкунии мазмуни аз тарафи кадом олимон эчод карда шудааст?
а) Абрахам Маслоу, Фредерик Херсберг, Давид Мак. Клелленд
б) Фредерик Тейлор, Эмирсон, Элтон Мейо
в) Форд, А. Файол, Ф. Тейлор
г) Портер Лоулер, А. Маслоу, С. Адамс

34. Мафхуми хавасмандкуниро дар менечмент чи хел маънидад мекунанд?
а) Сабаби ба харакат водор кардани одамон
б) Харакати одам барои расидан ба максад
в) Харакати одам барои конеъ гардонидани талабот
г) Кадр кардани мехнати пурсамари одам

35. Мафхуми назорат ин:
а) Муайян намудани рафти ичрои максад ва фаъолияти ташкилот
б) Муайян намудани камбудихо дар фаъолияти ташкилот
в) Ѓун кардан, ба тартиб овардан ва тахлили иттилоот
г) Чен
Download txt | fb2
1 2 3 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 14

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта