Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Бо ҷеғ задани хурӯс, намешавад рӯз
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Нуытаьои назари мухталиф оид ба маьфуми

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 15:03)
Rating:rating 20 article (0)
Reads:5255
Comments:0
Донишкадаи иытисод ва савдои
донишгохи давлатии Тижорати
Тожикистон

Р Е Ф Е Р А ТМавз=ъ: Нуытаьои назари мухталиф оид ба маьфуми
“шакли давлат”

Ижрокунанда : донишж=и курси -1-ум ихтисоси

“24010300” гр.т
Сайфидинов Фахриддин

Ыабулкунанда: Ом=згор Бойматова


Хужанд-2013Шакли давлат-яке аз масъалаьои муьими назария ва амалияи сиёсии жамъияти аст.
Шакли давлат-ифодаи зоьирии моьият таъинот вазифаву функсияьои давлат буда ба тарзи ташкили ьокимияти давлати амалишавиион ишора мекунад.
Маьфуми “шакли давлат” таньо бо тарзьои ташкили ьокимияти давлати алоыаманд набуда таъсириомильои, иытисоди, ижтимои, фарьанги-тамддуни, анъанаьои миллиро низ дар назар дорад.
Хуллас шакли давлат-масъалаи муьими илми жаьонист.бо пешрафти давлат шакльои он низ инкишоф меёбад тащцир меёбанд ё такомил меёбанд.
Ба ом=зиши шакли давлат ьан=з дар давраьои ш=равц А.И.Денисов И.Д Левин. Ф.М. Бурлатский.В.С.Петров ва дигарон таваж=ьи зоьир намуда буданд.Ом=зиши шакли давлат дар асарьои олимони давраи пасош=рави Марченко, Нерсесянс,Чиркин ва дигаронидома дорад.
Мафьумьои мухталифи “шакли давлат” дар адабиёти ш=рави ва пасрш=рави истифода мешуданд.Асосан ду маьфуми шакли давлат пешбари шудааст.1)маьфуми “се унсураи” шакли давлат ки се унсури шакли давлатро эътироф мекунад: шакди идоракуни шакли сохти давлати ва режими сиёси ва 2)маьфуми “ду унсураи” шакли давлат ки ду унсурро эътироф мекунад: шакли идоракуни ва шакли сохти давлати.
Ин ду нуытаи назар замони ш=рави арзи вужуд доштанд.Аксари муьаыыиыон В.Е.Чиркин,Г.А.Манов,В.С.Петров,ва дигаронжонибдори мафуми “се унсураи” шакли давлат буданд.
Сольои 1970-ум як ыатор муьаыыиыон А Лопатка ,А.И.Денисов бо андешаи таьлили нави ин маьфум баромад намуданд.
Тибыи андешаи Денисов шакли давлат ба маънои васеъ аз шакли идоракуни ва шакли сохти давлати ба маънои маьдуд аз шакли идоракуни иборат аст.
Ба аыидаи Чиркин шакли давлат ин сохти ташкили функсионалии давлатдорист ки тарзи ташкил ва амалишавии давлатиро ьамчунин усульои алоыаи бевосита ва бавоситаро бо аьоли ифода мекунад.
Мафьуми шакли давлат ба маънои иттиьоди одамон низ фаьмида мешавад.Ду шакли иттиьоди одамон таьти ьокимияти давлати фары карда мешавад.
А)шакли таба а дар манархия

Б)шакли шаьрванди дар жумьури .
Аз ин хотир чунин таъриф пешкаш мешавад.Шакли давлат –мафьумест ки иттиьоди одамонро дар давлат тарзьои ташкили ва амалишавии ьокимияти давлатиро андозаи марказияти онро муайян мекунад.
Хулосаи ьамажониба эътирофшудаи муьаыыиыони имр=за ин аст ки маьфуми шакли давлат аз се унсур иборат аст:


1-шакли идоракуни
2-шакли сохти давлат
3-режими сиёси ё давлати
1) Шакли идоракуни-ин тарзи ташкили ьокимияти олии давлати тартиби ташкили интихобот,таъин,ташкили маыомати олии давлати –президенти,манарх(шоь,султон,корол,королева,император),ьукумат мебошад.
М.Н.Марченко шакли идоракуниро ба маънои “тартиби ташкили фаъолияти маыомоти олив а маьалии давлати”мефаьмад.
Ба андешаи В.Е.Чиркин шакли идоракунии давлат ба се маыомот жудо мешавад
1Сарвари давлат
2 Парламент
3 Ьукумат-алоыаманд мекунад.Айни замон ба инобат гирифтани ьокимияти суди пеш аз ьама маыоми судии конститутсиони таъкид мешавад. Шакли идоракуни ьамин тариы ба тарзи ташкили ьокимияти олии давлати ишора мекунад.
Шакли идоракуни ду паьл= дорад:
1 Ташкили ьокимияти давлати
2 Фаъолияти ьокимияти давлати
Шакли идоракуни,азбаски бо тарзи ташкили ьокимияти давлати алоыаманд аст, истифодаи тажзияи ьокимиятро дар назар дорад.Тажзияи ьокимияти тарзи ташкили ьокимияти давлати аст.Он ьангоми интихоби ин ё он шакли идоракуни ба инобат гирифта мешавад.Аммо тартиби истифодаи тажзияи ьокимият дар кишварьои мухталиф гуногун аст.
Аз нуытаи назари В.А Четвернин тажзияи ьокимиятро дар жумьурии президент ива дар шакли идораи парлумони (жумьуриьо ва манархияьои парлумони)фары мекунанд.
Манархия-шакли идораест,ки ба масубияти ьокимияти олии давлати ба монарх (шоь,султон,малика,император ва диг.)асос меёбад.
Манархияьои парлумониро-монархияьои махдудгашта меноманд ва онро дар мисоли кишварьои аврупо инчунин Япония Австралия таьлил мекунанд.
Жумьури-шакли идоракунист,ки дар он маыомоти олии давлати ба м=ьлати муайян интихоб мешавад.
2) Дар адабиёти анъанави истилоьи “шакли сохти давлати” васеъ истифода мешуд.Ьоло низ ин мафьум истифода мешавад.Айнизамон истилоьи “шакли сохти сиёси-ьудуди” низ истифода мешавад.Ьамчунин истилоьи “ташкили ьудудии ьокимияти омма” истифода мешавад.
Чиркин аз истилоьи сохти сиёси-ьудуди истифода мекунад.Зери ин мафьум ташкили ьокимияти давлати аз р=и нишонаи ьудуд фаьмида мешавад.Ба андешаи муаллиф сохти сиёси-ьудуди ташкили на худи ьокимият,балки ьудудро дар назар дорад.Сохти сиёси-ьудуди таысими сиёси ва “сохти маъмури-марзиро” жудо мекунад.
Ба андешаи муаллиф дар инкишофи сохти сиёси ьудуди давлатьо баъди жнги дуюми жаьон се тамоили асоси ба чашм мерасад.

1)Афзоиши шумораи далатьои федеративи
2)Ташкили минтаыаьо дар заминаи муттаьидшавии якчанд вилоятьо ва ьатто субъектьои федератсия дар як ыатор давлатьо (масалан,вилоятьои маркази,Поволже,Сибир,Россия.
3)Ташкили округьои махсус дар ьудуди воьидьои маъмури-марзи дар ИМА,Британияи Кабир,Ьиндустон.
М.Н.Марчеко истилоьи “шакли сохти давлатиро” ба роьбари гирфта зери ин мафьум “таысими дохилии давлатро ба ыисмьои таркиби воьидьои маъмури-марзи ташкилаьои мухтори ,фарьанги,сиёси ё давлатьои соибихтиёр” мефаьмад.Дар баробари ду шакли анъанави сохти давлатц-давлати ягона ва федеративи муаллиф конфедератсияро низ шартан шакли мустаыили сохти давлати эътироф мекунад.
В.С.Нерсесянс низ аз истилоьи “шакли сохти давлати” истифода намуда зери ин мафьум “тарзи ташкили ьудудии (миллиьудуди) таысими ьокимияти давлатиро бацни субъектьои дахлдори ьокимияти давлати” мефаьмад.Ду шакли сохти давлатц.1-давлати ягона 2-давлати федеративи эътироф мешавад.Конфедератсияро чун шакли иттифоыи давлатьо арзёби мегардад.
3)Мафьуми режими сиёси –ьам “тарзу усульои амали намудани ьокимияти давлати” ва ьам танзими муосибати бацни давлат ва жомеа аст
Чунончи,ьа=з солои 1970-ум аз жониби Петров мафьум пешкаш шуда буд:режими давлати чунин сохти давлатиест ки “вазъ ва мазмуни демократия ва озодии сиёсиро дар жомеа” муайян мекунад.
Тибыи андешаи Венгеров режими сиёиси –“ин усульо ва тарзьоест ки таввасути оньо давлат одамони дар ьудудаш истиыомат доштаро идора мекунад”.
В.Д. Перевалов ва С.С.Алексеев мафьуми васеътари режими сиёсиро пешкаш намуда,онро ба маънои “усули амали намудани ьокимияти сиёси” ва “вазъи сиёсии ниьои дар жомеа” арзёби
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Loading...
0 / 15

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта