Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҷомаро наваш хубу, дӯстро кӯҳнааш.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестҳо аз фанни «Менеҷмент»
<< 1 2 3 4 >>
г) таъсиррасонии ташкилии роьбарон ба тобеон ба воситаи ыабули ыарор

59. Шакльои усульои маъмурии идоракунц:
а) таъсиррасонии ташкилц
б) таъсиррасонии маъмурц
в) таъсиррасонии интизомц
г) ҳама вариантҳо

60. Намудьои усульои маъмурии идоракунц:
а) таъсиррасонии ташкилц, маъмурц, интизомц
б) таъсиррасонц ба воситаи фармон
в) таъсиррасонц ба воситаи машварат
г) таъсиррасонц ба воситаи жазодиьц

61. Усульои ташкили идоракунц:
а) таъсиррасонц ба фаъолияти хожагидорц бо маысади гузаштани таносубци оыилона байни субъек ва объекти идоракунц
б) таъсиррасонц ба кормандон барои расидан ба маысад
в) таъсиррасонц ба фаъолияти корхона барои баланд бардоштани даражаи самаранокц
г) таъсиррасонц ба жомеаи меьнат барои гирифтани фоидаи калон

62. Маьфуми ташкилотро аз р=и муносибатьои сохторц ҷунин шарь медиьанд:
а) сохтори бутун аз ыисмьои алоьида, иборат будан бо алоыаманд, мустаыил, ки барои ьалли як маысад, ё ки якҷанд маысадьо таъсис дода мешаванд
б гур=ьи одамоне, ки барои ижрои маысад ва вазифаьо якжоя кор мекунанд
в) гур=ьи меьнатии аз р=и наыша фаъолиятбаранда
г) якжояшавии одамон барои ижрои вазифа

63. Машгулиятьои ташкилот барои расидан ба маысад ҷунинанд:
а) коркарди дурнамо, наышаьо, таъминот бо захираьо, ахборот, жори намудани технологияи муосир ва ыонеъ гардонидани талаботи ижтимои кормандон
б) таъминот бо захираьои ва технология
в) таъминот бо бехатарц ва ахборот
г) ыонеъ гардонидани талаботи ижтимоии кормандон

64. Сохтори идоракунии дивизионалц дар ташкилот барои ҷц лозим аст?
а) ташкил ва идоракунии фаъолияти истеьсолии корхона
б) ташкил ва идоракунии фаъолияти объекти алоьидаиидоракунц
в) барои идоракунии ташкилотьои калонтарин
г) ташкил ва идоракунии хидматрасонц

65. Усульои пешг=ии сифатрот номбар кунед:
а) афкори ьакамон, ьужуми майнагц, баьодиьии ьакамц
б) пастшавии фаъолият
в) баьодиьии оморц
г) индикаторьои иытисодц

66. Барои баланд бардоштани самаранокии раванди идоракунц кадоме аз шартьои зерин хос мебошанд?
а) амалц гардондани намудьои кор аз нигоьи харидорони молу хадамот
б) ижрои кор мувофиыи талаботи вазифанома
в) гузаронидани фаъолият аз р=и маысад
г) хидматрасонц ба харидорон

67. Дар раванди наышагирц менежер бояд кадом шартьоро ижро намояд?
а) тамомият, даыиыц, возеьият, бефосилагц, самарабахшц
б) манфиатнокии ижрои кор
в) тарзи ижрои кор
г) зарурати муайян намудани маысади ижрои кор

68. Усульои асосии наышаи солонаи рушди ташкилот кадомьоанд?
а) маркетинг, молия, истеьсолот, хариду фур=шц мол
б) менежмент
в) идоракунии ходимон
г) техника ва технология

69. Назаарияьои ьавасмандкуниро вобаста аз намудашон ҷц тавр тасниф мекунанд?
а) мазмунц ва жараёнц
б) интизорц
в) адолатц
г) сабабц

70. Аыидаи МакКлелланд кадом ниёзьои инсониро дарбар мегирад?
а) ниёзьо ба ьокимият, муваффаыият, мансубият
б) ниёзьо ба худшукуфоц
в) ниёзьо ба ьурмату эьтиром
г) ниёзьо ба озуыаворц , худшукуфоц

71. Назарияи ьавасмандкунии Херсберг ба кадом омильо такя мекунад?
а) моддц, маънавц, гигиенц, ангезишц
б) иытисодц, маъмурц
в) ижтимоц, жущрофц
г) сиёсц, мухторц, гуманистц

72.Зарурати назорат ва тартиботи он:
а) нигоь доштани раванди меъёри фаъолияти самаранокии ташкилот
б) муайян намудани маысади ташкилот
в) анжом додани амалиёти ташкилот
г) муайян намудани вазифаьои ташкилот

73. Усульои ыабули ыарорьои идоракунц ба кадом гур=ььо жудо мешаванд?
а) сифат, миыдор, мажмаавц, таылидц
б) иытисодц
в) ижтимоц
г) маънавц

74.Усульои ьалли холатьои низоъ:
а) мажбуркунц, ьамкорц, созиш, гузашт кардан, дурц жустан
б) зуд ва ба таври мушаххас ьаллу фасл намудан
в) дар асоси муьокимаи кушод ба як самти зарур равона кардан
г) фароьам овардани муьити солим дар корхона

75. Натижанокии фаъолияти ташкилот:
а) дар м=ьлати муайян бо ыобилияти баланд сифатнок ижро намудани вазифаьо
б) наышагирии кори харр=за
в) таъмин намудани алоыамандии кормандон
г) ыабули ыарорьои ьарр=заи идоракунц


76. Қонуниятҳои асосии идоракунӣ инҳоянд:
а).Ҳамоҳангсозии низомҳои идоракунанда ва идорашаванда; самаранокии идоракунӣ; мута-носибии истеҳсолот ва идоракунӣ; ягонагии низоми идоракунӣ.
б). Ягонагии низоми идоракунӣ; ҳавасмандгардонии моддй ва маънавӣ; самаранокии идоракунй; мақсаднок будан.
в).Ягонагии низоми идоракунӣ; мутаносибии истеҳсолот ва идоракунӣ; мутамарказонидан ва идоракунии ғайримарказонӣ; ҳамоҳангсозии низомҳои идоракунанда ва идорашаванда.
г). Мақсаднок будан; ягонагии низоми идоракунӣ; ҳавасмандгардонии моддӣ ва маънавӣ; ҳамоҳанг-созии низомҳои идоракунанда ва идорашаванда

77. Саҳми Г.Эмерсонро дар илми идоракунӣ нишон диҳед.
а) Ӯ асосгузори системаш ҳавасмандкунии моддй ва маънавц мебошад
б) + дувоздаь принсипьои асосии идоракуниро асоснок карда, пешниьод намудааст
в) Ӯ функсияҳои асосии идоракуниро пешниҳод кардааст
г) Ӯ таҳиягари системаи «кирояи якумра» мебошад.78.Намояндагони машҳури мактаби «Илмҳои рафторӣ»
киҳоянд?
а). Р.Лайкерт, Д.Мак-Грегор, А.Маслоу.
б). Д.Мак-Грегор, А.Маслоу, И.Ансофф.
в). А.Маслоу, И.Ансофф, К.Маркс.
г). А.Маслоу, М.Горбачёв, Р.Лайкерт.

79. Маълум аст, ки дар менежменти муосир се нуқтаи
назари асосӣ жой дорад. Онҳоро номбар кунед.
а). Фаврӣ, ҳолатӣ, системавӣ.
б). Системавӣ, фаврӣ, ҷараёнӣ.
в). Инсонӣ, рӯҳӣ, иҷтимоӣ.
г). Ҷараёнӣ, системавӣ, ҳолатӣ.

80. Корхона чист?
а) Корхона субъекти мустақили хоҷагидорие мебошад, ки дар асоси қоидаву тартиботи дохилӣ ба истеҳсоли маҳсулот бо мақсади қонеъ намудани талаботи кормандони худ машғул аст.
б) Корхона субъекти мустақили хоҷагидорӣ буда, барои тавлид ва фурӯши маҳсулот ва иҷрои ҳар гуна хадамот бо мақсади ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор фаъолият мекунад.
в) Корхона сохтори давлатиест, ки назорати иҷрои қонуну қоидаҳоро ба ӯҳда дорад ва мақсади асосии он таъмини амнияти соҳибкорон аст.
г) Корхона субъекти хоҷагидориест, ки ба тақсим намудани фоида аз истифодабарии саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ машғул аст.

81. Истеъмолгарон ба кадом гурӯҳи омилҳои муҳити берунӣ дохил мешаванд?
а) Ба гурӯҳи омилҳои таъсири ғайримустақим.
б) Ба гурӯҳи омилҳои таъсири мустақим.
в ) Ба гурӯҳи омилҳои таъсири инфиродй.
г ) Ба ягон гурӯҳи номбаршуда дохил намешавад.

82. Пешрафти илмӣ-техникӣ ҳамчун омили мустақили берунӣ ба фаъолияти корхона чӣ тавр ва бо кадом роҳ таъсир мерасонад?
а) Мустақим.
б) Ғайримустақим.
в) Иқтисодӣ.
г) Инфиродӣ
83. Яке аз принсипьои асосие,кц президенти мамлакат Э. Раьмон ыабул намудааст
а) Принсипи дахлнопазирии идоракуни
б) Принсипи риоя намудани усульои ташаккулижамъияти озоди демократц
в) Принсипи авто-демократии идоракуни
г) Принсипи демократи ва интихоботии идоракунц

84. Системаи кирокунии якумраи коркунон дар кадом давлатьо мавжуд аст?

а) ИМА
б) Хитой
в) Жопони
г) Итолиё

85. Панжараи менежмент маьсули меьнати кадоме аз ин олимон маьсуб аст
а) Роберт Блейк ва Чен Моутон
б) Г.Эммерсон ва Зигмунд Фрейд
в) Фредерик Тейлор ва Анрий Файол
г) Г. Форд ва Дуглас
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 >>
Home
Loading...
0 / 22

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта