Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳоло, ки асп нест, аз хар намон.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тестҳо аз фанни «Менеҷмент»
<< 1 2 3 4 >>
ин:
а) Муайян намудани моҳият ва натиҷаи назорат барои қабули қарори ба мақсад мувофиқ
б) Муайян намудани стандартҳои аз ҷиҳати илм асоснок
в) Муқаррар кардани стандартҳои аз ҳад қатъӣ, лекин иҷрошаванда
г) Таъмини фаъолияти судманди ташкилот

31. Самаранокии иртибот ин:
а) Пурра ва айнан дарк намудани маънои иттилоот аз тарафи қабулкунанда
б) Омӯзиши амиқи фикр пеш аз таҳвили иттилоот
в) Тайёр будан ба душвориҳои имконпазири забон
г) Диққат ба ҳусни забон

32. Намудҳои асосии иртиботро ба ҷанд гурӯҳҷудо менамоянд?
а) Ду гурӯҳ: мустақим ва ғайримустам
б) Ба се гурӯҳ: дохиликорхонавӣ, беруникорхонавӣ ва байникорхонавӣ
в) Ба ду гурӯҳ байни корхона ва муҳити берунии он, инҷунин байни зинаҳои идоракунӣ дар дохили корхона
г) Ба се гурӯҳ: байни роҳбарони корхона, байни роҳбар, гурӯҳи ҷамоавӣ

33. Унсурҳои ҷараёни иртибот кадомҳоянд?
а) Таҳвилгар, хабар, шабака ва қабулкунанда
б) Тавлиди фикру андеша
в) Таҳвил, хабар, шабака ва қабул
г) Тафсир, шабака, интихоб, хабар ва қабул

34. Моҳияти қарорҳои идоракунӣ дар ҷист?
а) Таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани дараҷаи самаранокии ташкилот
б) Зарурати пайдоиши масъалаи ҳалталаб
в) Пайдоиши мушкилоти хавфнок
г) Гузориши масъалаи муҳими мақсаднок

35. Усулҳои қабули қарорҳои идоракунӣ ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
а) Сифат, миқдор, маҷмаавӣ, тақлидӣ
б) Иқтисодӣ
в) Иҷтимоӣ
г) Маънавӣ
36. Иштирокҷиёни муҳокима ва қабули қарор ба кадоме аз шартҳои зерин риоя мекунанд?
а) Бо навбат сухан рондан, сухан кардан дар вақти пайдо шудани ақидаи нав
б) Пайдо шудани пешниҳод
в) Ошкор шудани камбудиҳо
г) Гузоштани масъалаҳои навбатӣ

37. Тарҳи «Дарахти қарорҳо» аз кадом унсурҳои зер иборат мебошад?
а) Асоснок кардани зарурати қабули қарор, муайян кардани меъёр ва баҳои қарор
б) Гузориши масъалаҳои ҳалталаб
в) Ҷамъ овардани иттилооти зарур ва коркарди он
г) Интихоби намунаи охирини қарор

38. Идоракунии кормандон ин:
а) Функсияи менеҷмент мебошад, ки кормандони корхонаву ташкилотро барои ноил гаштан ба миссияву мақсад ҳавасманд месозад
б) Яке аз бахшҳои менеҷмент буда, маҷмӯи шарту усулҳо ва тарзу воситаҳои таъсиррасонӣ ба рафтор ва фаъолияти кормандон, самарабахш истифода бурдани нерӯи корӣ, қобилияти зеҳнии онҳоро дар бар мегирад
в) Низоми хислату рафтори роҳбарон нисбати тобеон, маҷмӯи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онҳо идоракунии кормандон номида мешавад
г) Маҷмӯи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон мебошад, ки мақомоти идоракунии корхона дар амали хоҷагидорӣ истифода мебарад

39. Низоми идоракунии кормандон аз кадом қисматҳои таркибӣ иборат аст?
а) Ташаккули ҳайати кормандон, истифодаи кормандон, устувории ҳайати кормандон
б) Интихоби кадрҳо, ҷавобгузории кадрҳо, ҳавасмандгардонии кадрҳо
в) Нақшагирии кадрҳо, бозсозии муҳити маънавӣ-руҳӣ, таъмини кормандон бо манзил
г) Баҳодиҳии кормандон, назорати кори кормандон, бозомӯзии кормандон

40. Ҷараёни ташаккули кадрҳои корхона аз кадом марҳила оғоз меёбад?
а) Нақшагирии кадрҳо
б) Аттестатсияи кадрҳо
в) Муайян намудани эҳтиёҷ ба кадрҳо
г) Ҳавасмандгардонии кадрҳо

41. Мафҳуми ҳокимият ин:
а) Имконият ва қабули таъсиррасонии роҳбарон ба тобеон
б) Ҷараёни ташкили фаъолияти кормандон
в) Маҷбуркунии кормандон
г) Ҳавасмандгардонии кормандон

42. Сабабҳои пайдоиши низоъ бо гуноҳи роҳбарон:
а) Ташкили нодурусти кори шахсони алоҳида ё ин ки гурӯҳи одамон
б) Ба инобат нагирифтани имконияти меҳнати тобеон
в) Аҳамият надодани роҳбар ба масъалаҳои иҷтимоӣ
г) Қабули қарорҳои зиддиятнок дар фаъолияти ташкилот

43. Сабабҳои пайдоиши низоъ бо гуноҳи тобеон
а) Ба эътибор нагирифтани мақсадҳои асосии корхона
б) Набудани боварӣ ба роҳбар
в) Мавҷудияти муҳити носолим дар корхона
г) Сӯйистеъмол кардани роҳбар аз мансаб

44.Самаранокии иртибот, ин:
а) пурра ва айнан дарк намудани маънои иттилоот аз тарафи ыабулкунанда
б) ом=зиши амиыи фикр пеш аз таьвили иттилоот
в) тайёр будан ба душвориьои имконпазири забон
г) диыыат додан ба ьусни забон

45.Унсурьои жараёни иртибот кадомьоянд?
а) таьвилгар, хабар, шабака, ыабулкунанда
б) тавлиди фикру андеша, хабар ва ыабулкунанда
в) таьвил, хабар, шабака ва ыабул
г) тафсир,шабака, интињо, хабар ва ыабул

46. Назарияи 7 С-ро кадоме аз олимони зерин эжод намудаанд?
а) Риҷард Паскал ва Энтони Атос
б) Анри Файол ва А. Маслоу
в) Генри Форд ва Макс Вебер
г) Жавоби дуруст вужуд надорад

47. Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби маъмурии идоракунц мебошанд?
а) Анри Файол
б) Фредерик Унслоу Тейлор
в) Генри Форд
г) Марк Жеймс

48. Мэри Паркер Фоллет намояндаи кадом мактаб буд?
а) илми идоракунц
б) муносибатьои инсонц
в) идоракунц ба воситаи илм
г) мактаби маъмурии идоракунц

49. Назарияи «Х» ва «У» Эжодиёти кадоме аз ин олимон мебошанд?
а) Абраьам Маслоу
б) Анри Файол
в) Риҷард Аркрайд
г) Дуглас Мак-Грегор

50. Инкишофи назария ва амалияи идоракунц ҷанд даврро дарбар мегирад?
а) ду-алифбо, асосьои ьуыуы
б) се-капиталзм, саноатикунонии тамаддун, зинаьои пеҷдарпеҷи идоракунц
в) ҷаьор-менежменти бюрократии табаыаи тожирон, капитализм, сотсиализм
г) пайдоиши алифбо ва табаыаи тожикон , асосьои ьуыуыии идоракунц, шартьо ва усульои идоракунц, капитализм, менежменти бюрократц

51. Назарияи «демократияи истеьсолц» эжодиёти кадоме аз олимони зер мебошанд?
а) Марк Жеймс
б) Ҷерҷмен С
в) Генри ФОРД
г) КОУЛ Жорж

52. Маьфуми ыонуни иытисод, ин:
а) муносибатьои пойдори такроршавандаи жамъият
б) ногузор будани зиддиятьо
в) пайдарьамии муносибатьо
г) тащироти миыдору сифат

53. Маьфуми ыонунияти идоракунц, ин:
а) алоыаьои такроршавандаи жаъиятие, ки рушди ташкилотро ифода менамояд
б) ягонагии сохти идоракунц
в таъмини миыдори зарури зинаьои сохтори идоракунц
г) зарурати гуногуни сохти идоракунанда ва идорашаванда

54. Кадоме аз намудьои зерин ыонунияти идоракунц мебошад?
а) мувофиыати сохти идоракунанда ва идорашаванда
б) таысимоти меьнат
в) ваколат ва масъулият
г) мутобиыгаронии манфиат

55. Намуди усульои иытисод ҷунинанд:
а) наышагирц, ьавасмандгардонц, нархгузорц, молия, ыарз
б) жавобгузорц, аз кор сабукд=ш намудан
в) баланд бардоштани музди меьнат
г) санъати наышагирии фаъолияти молиявии корхона


56. Усульои ижтимоии идоракунц ҷунин мешаванд:
а) таъсиррасонц ба муносибат ва раванди байнишахсии кормандон
б) ташаккул додани иылими м=ътадили мусбати ижтимоц дар жомеаи меьнат
в) тарбия намудани эътиыоднокц
г) тарбия намудани донишҷӯён.

57. Сохтори идоракунии бевосита барои ҷц лозим аст?
а) ташкил ва идоракунии фаъолияти корхонаи хурд
б) гузаштани маысад ба кормандон
в) муайян намудани вазифа
г) пешниьод намудани ьисоботи хаттц ба даражаьои болоии идоракуни ташкилот

58. Усульои маъмурии идоракунц:
а) таъсиррасонии ташкилии роьбарон ба тобеон бо роьи танзими муносибат ва ьаракати оньо дар жараёни идоракунии ташкилот
б) таъсиррасонии ташкилии роьбарон ба тобеон ба воситаи фармон
в) таъсиррасонии ташкилии роьбарон ба тобеон ба воситаи гузаронидани жаласа
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 >>
Home
Loading...
0 / 17

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта