Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Обро ба ҷое рез, ки хушк бошад, ханро дар ҷое гӯй, ки лозим бошад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 >>

Тест аз фанни Сотсиология 2015

Tags: | сотсиология | саволхои оддй аз фанни сотсиология замони муосир | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен
Added:Admin (20.11.2015 / 17:33)
Rating:rating 197 article (0)
Reads:10983
Comments:0
Варианти № 1

1 Кадоме аз ин масъалахо мавзўи омўзиши илми чомеашиноси мебошанд?
1. Муносибатхои иктисодии чомеа
2. Манбаъхои сиёсии муносибатхои ичтимои
3. Муносибати байни одамон ва макоми ишголкардаи онхо
4. Чихатхои равонии муносибатхои ичтимои
5. Робитахои маънавии чамъият

2. Мафхуми чомеашиносиро дар шакли «сотсиология» аввалин маротиба ки истифода бурдааст?
1. Герберт Спенсер
2. Огюст Конт
3. Эмил Дюркгейм
4. Макс Вебер
5. Томас Мор

3. Сохтори илми чомеашиноси аз кадом дарачахои тадкикот иборат аст?
1. Акли, хисси, тачрибави,
2. Назарияви амали, инженерияи ичтимои
3. Тачрибави, идеологи, зехни
4. Назарияви, фундаментаи, равони
5. Амали хисси равони

4 Кадоме аз вазифахои зерини чомеашиноси инсондўсти аст?
1. Маърифати
2. гуманисти
3. идеологи
4. Накшагири
5. Назорати

5. Чомеашиноси хамчун илми мустакил кай ба вучуд омадааст?
1. Дар асри ХV
2. Дар асри ХIХ
3. Дар асри ХVIII
4. Дар асри ХХ
5. Дар асри ХVI

6. О. Конт кадом зинахои инкишофи аклонии инсонро муайян кардааст?
1. Асотири, дини, фалсафи
2. Теологи, метафизики, позитиви
3. Метафизики, диалектики, позитиви
4. Идеалисти, материалисти, асотири
5. Фалсафи, теологи, диалектики

7. Кадоме аз ин ходисахои таърихи заминаи ичтимоии пайдоиши илми чомеашиноси гаштаанд?
1. Инкилоби октябри соли 1917
2. Чанги якуми чахон
3. Шўриши Восеъ
4. Корпартоии бофандагони Лион дар Фаронса, Силезия дар Олмон ва харакати чартисти дар Инглистон
5. Чанги шахрванди дар ИМА

8.Таърифи дурусти чамъият кадом аст?
1. Чамъият ин тўдаи одамон мебошад
2. Чамъият ин мо хастем
3. Чамъият ин иттиходи тасодуфии одамон
4. Чамъият ин хамкории байни гурўххои ичтимои
5. Чамъият ин мачмўи муносибатхои инсонхо

9.Маъмултарин вазифахои институти ичтимои
1.Мафкурави, идоракуни, истехсоли
2.Бакои аъзои чомеа, ичтимоигарои, истехсолот, таксимот, идоракуни ва назорат
3.Идоракунии иктисоди, танзими мубодила, назорати
4.Ичтимоигарои, сиёси фарханги

10.Мафхуми тахаввул чиро ифода мекунад?
1.Тараккиёти босуръат
2.Тараккиёти табии ва мунтазам
3. Таназзул (регресс)
4. Табаддулот ба тарики зўровари
5. Карахти

11 .Маънои лугавии истилохи «чахонишави» чист?
1.Ин истилохи русии «глобализатсия» буда, маънояш сайёра аст
2. Аз. калимаи лотинии «глобус» гирифта, маънояш «курра» мебошад
3. Дар микёси чахон ташаккули тамаддуни ягонаро ифода мекунад
4. Мафхумест, бахамоии арзишхои фархангии халкхоро ифода менамояд
5.Мафхумест, ки дар илми чугрофия истифода мешавад

12 . Умумияти ичтимои чист?
1. Мачмўи одамонест, ки бидуни ташкили низоми томи ичтимои вучуд дорад
2. Мачмўи одамони вокеан мавчудаест, ки бо томияти нисби фарк дошта, хамчун субъекти мустакил амал менамояд
3. Гурўхи одамонест, ки таърихан ташаккул ёфта, бо хам алокаманд нестанд
4. Тўдаи инсонхоест, ки якчоя зиндаги доранд

13 . Кадоме аз инхо ба дарачаи шахс расидааст?
1. Одам
2. Фард
3. Инсони комил
4. Донишчў
5. Мактаббача

14. Таърифи мафхуми «институти ичтимои
1. Муассисахои тахсилоти касби
2. Шакли устувори ташкили фаъолияти одамон, ки таърихан ташаккул ёфтааст
3. Корхонахое, ки бо амру фармон таъсис меёбанд
4. Мачмўи донишгоххое, ки дар онхо чавонон тахсил менамоянд

15. Низоъ чист?
1. Бесарусомони, бетартиби, харачу марач
2. Бархўрди максаду андеша, мавкею манфиатхои мухолифон
3. Холати чангу чидол
4. Нофахмихои байни одамон

16. Таълимоти функсионали эчоди кадом мактаби чомеашиноси аст?
1. Чомеашиносии марксисти
2.Чомеашиносии рус
3..Чомеашиносии англисиву амрикои
4.Чомеашиносии Олмон
5.Чомеашиносии Шарк

17. Кадом шаклхои умумияти ичтимои вучуд доранд?
1. Умумияти ичтимои аз бисёр намудхо иборат аст
2. Умумияти ичтимои оммави, гурўхи ва этники мешавад
3. Умумияти ичтимои танхо этники мешавад
4. Умумияти ичтимои ба намудхо чудо намегардад
5. Умумиятхо милли ва гайримилли мешаванд

18 Илме ки бархурдори манфиатхоро меомузад, чи ном дорад?
1. Сиёсатшиноси
2. Фархангшиноси
3. Низоъшиноси
4. Таърих


Ба саволхо чавоб гардонед
1 Чомеашиноси хамчун илм чиро меомузад
2 Асосгузори илми чомеашиноси кист


Варианти 2

1 Инноватика чи гуна илм аст?
1. Илмест, ки дар бораи тагйирёбии максаднок ва навоварихо дар корхонахои истехсоли
2. Илм дар бораи ташкили ча
3. Илм дар бораи таърихи истехсолот
4. Илм дар бораи куввахои истехсолкунан

2. Макоми ичтимои чист?
1. Мавкеи ишголкардаи шахс дар чомеа
2. Мансубияти шахс ба ин ё он гурўхи ичтимои
3. Дарачаи маълумоти касбии шахс
4. Тарзи зисти шахс
5. Сохиби мансаб будани шахс

3. Вазифахои фарханг:
1. Амали, илми, тарбияви
2. Маърифати, тарбияви, васлкуни, фаслнамои, танзимкуни
3. Ахлоки, ташаккули чахонбини, мафкурави
4. Накшагири, мафкурави, маърифати

4. Мафхуми тахаввул чиро ифода мекунад?
1. Тараккиёти босуръат
2. Тараккиёти табии ва мунтазам
3. Таназзул (регресс)
4. Табаддулот ба тарики зўровари
5. Карахти

5

6. Кадоме аз ин ходисахои таърихи заминаи ичтимоии пайдоиши илми чомеашиноси гаштаанд?
7. Инкилоби октябри соли 1917
8. Чанги якуми чахон
9. Шўриши Восеъ
10. Корпартоии бофандагони Лион дар Фаронса, Силезия дар Олмон ва харакати чартисти дар Инглистон
11. Чанги шахрванди дар ИМА

7. Кадоме аз вазифахои зерини чомеашиноси инсондўсти аст?
1. Маърифати
2. Гуманисти
3. Мафкурави
4. Накшагири
5. Назорати

8.Чомеашиноси рус Н. Я. Данилевский чанд шакли тамаддуни асилро муайян кардааст?
1. 13 шакл
2. 15 шакл
3. 21 шакл
4. 9 шакл
5. 7 шакл

9.Шаклхои таърихии умумияти этникии одамон кадомхоанд?
1. Гурўх, табака, синф
2. Кабила, табака, авлод
3. Халк, миллат, табака
4. Кабила, халк, миллат
5. Миллат, халк, синф

10. Дар чомеашиносии марксисти муносибати фарханг ва иктисодиёт чи гуна барраси гаштааст?
1. Фарханг нисбат ба иктисодиёт мавкеи муайянкунанда дорад
2. Иктисодиёт нисбат ба фарханг накши муайянкунанда мебозад

3. Иктисодиёту фарханг ду зернизоми чомеа буда, байни онхо хеч алокаманди вучуд надорад
4. Иктисодиёт ба фарханг таъсир надорад
5. Фарханг тамоюлхои асосии рушди иктисоди ва дигар сохаи хаёти чамъиятро муайян месозад

11. Кадоме аз инхо ба дарачаи шахс расидааст?
1.Одам
2.Фард
3.Инсони комил
4.Донишчў
5. Омўзгор

12 Кадоме аз чомеашиносон раванди ичтимоигароиро ба се зина чудо кардааст?
1. Д. Смелзер
2. Т. Парсонс
3. Ч. Кули
4. К. Маркс
5. З. Фрейд


13. Кишрбанди таълимот дар бораи чист?
1. Дар бораи синф
2. Дар бораи гурўх
3. Дар бораи институтхои ичтимои
4. Дар бораи созмон
5. Дар бораи кишр

14 . Мафхуми тахарруки ичтимоиро ки ба илм ворид намудааст?
1. К. Маркс
2. Э. Дюркгейм
3. П. А. Сорокин
4. М. Вебер.
5. Т. Парсонс
15.
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
0 / 24

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2021 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе durakhshon.tj

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта