Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кур аз Худо чӣ мехоҳад? Ду чашми бино
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 8 >>

Саволхои оддй аз фанни идеология

Tags:саволхои оддй аз фанни идеология замони муосир | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен
Added:Admin (20.11.2015 / 15:24)
Rating:rating 196 article (0)
Reads:4525
Comments:0
Саволхои оддй аз фанни идеология
0.Мафхуми идеологияи сиёсй ?
a) Лотинй?
b) Франсузй?
c) Немесй?
d) Юнонй ?
1. Иделогия чист ?
a) Ин - тавсифи функсионалии шуури чамъияти буда хастии чамъиятй ва манфиятхою мавкеи ин ё он гурухи ичтимой ,синфй, умумиятхои одаминро ифода менамояд .
b) Идеология - ин мачмуи донишхои илмй дар бораи табиат , чомеа, инсон ва инчунин мухити вокей ташкил менамоянд.
c) Идеология - ин санъати идоракунии давлат мебошад.
d) Идеология - низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст.
2.Ассосгузори фанни идеология кист?
a) Макивелли?
b) Антнтуаном Дестют де Траси ?
c) Спенсер?
d) Вебер?
3.Дар кадом охири аср ба илм ворид намудааст?
a) Дар асри 16?
b) Дар асри 17?
c) Дар асри 19?
d) Дар асри 18?
4.Мафхуми идеологияи барномаи сиёсй аз чанд маъни истифода бурда мешавад?
a) Аз як калима?
b) Аз ду калима?
c) Аз чор калима?
d) Аз панч калима?
5.Идеология сиёсй ба чанд дарача таксим мешаванд?
a) Ба чор дарача ?
b) Ба хафт дарача ?
c) Ба ду дарача ?
d) Ба ба се дарача ?
6.Сиёсат аз идеология чй гуна робита ва муносибат доранд ?
a) Сиёсат бо таври бунёдй идеология пайваст аст
b) Санати идоракунии давлат аст ?
c) Низоми коидахои ба хама хатмии рафтор мебошад ?
d) Ба таври системавй амалй намудани он ?
7.Идеология аз чанд вазифахо иборат мебошад ?
a) Аз панч?
b) Аз шаш ?
c) Аз хафт ?
d) Аз ду ?
8.Доктаринаи сиёсй ?
a) Ин - тавсифи функсионалии шуури чамъияти буда хастии чамъиятй ва манфиятхою мавкеи ин ё он гурухи ичтимой ,синфй, умумиятхои одаминро ифода менамояд .
b) Ин мачмуи донишхои илмй дар бораи табиат , чомеа, инсон ва инчунин мухити вокей ташкил менамоянд.
c) Ин санъати идоракунии давлат мебошад.
d) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки максад ва сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
9. Барномаи сиёсй чист ?
a) Ин санъати идоракунии давлат мебошад.
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст?
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
d) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд ?
10. Принсипхои асосии табакабандии чараёнхои идеологии замони муосир аз чанд принсип иборат мебошад ?
a) Аз панч?
b) Аз шаш ?
c) Аз хафт ?
d) Аз ду ?
11. Таълимоти чараёнхои сиёсй идеологии ба чанд кисм чудо мешаванд
a) Аз панч кисм?
b) Аз шаш кисм ?
c) Аз хафт кисм ?
d) Аз ду кисм ?
12.Идеологияи рост чист?
a) Гояхои пешрафтро ба чомаае пайваст менамояд , ки ба идеалхои ракобати озод , бозор , моликияти хусусй ва сохибкорй асос ёфтааст?
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст?
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
d) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд ?
13.Мафхуми консерватизм аз кадом калима гирифта шудааст аз :
a) Лотинй?
b) Франсузй?
c) Немесй?
d) Точикй?
14.Аввалин маротиба кадом нависанда мафхуми консерватизмро ба илм ворид намудааст ?
a) Шатобриан?
b) Вебер ?
c) Ленин ?
d) Спензер ?
15.Мафхуми либерализм аз кадом калима гирифта шудааст аз :
a) Лотинй?
b) Франсузй?
c) Немесй?
d) Точикй?
16.Сарчашмаи назариявии ин чараёнро кй ташкил медихад?
a) Монтескье ?
b) Шатобриан?
c) Вебер ?
d) Ленин
17.Яке аз хусусиятхои асосии либерелизмро чй ташкил медихад ?
a) Озодии иктисоди ?
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст?
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
d) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд ?
18.Намояндаи барчастаи либерализми иктисоди кист ?
a) Шатобриан?
b) Вебер ?
c) Ленин ?
d) А. Смит ?
19.Самтхои асосии либерализми хозира кадомхоянд ?
a) Неолиберализм , либерализми ичтимой ?
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст?
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
d) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд ?
20.Таркиби ичтимоию ташкилии идеологияи сотсиал – демократий дар тули кадом солхо тагйир ёфтааст ?
a) Дар солхои 1933-1955
b) Дар солхои 1923-1940
c) Дар солхои 1957-1978
d) Дар солхои 1966-1987
21. Идеяи сотсиалистй дар асархои кадом мутафаккирони сотсиализмй инкишоф ёфтааст?
a) Томас Мор ?
b) Шатобриан?
c) Вебер ?
d) Ленин ?
22. Мафхуми барномаи сиёсй бо чанд маъни истифода бурда мешавад?
a) Аз як маъни
b) Аз ду маъни
c) Аз чор маъни
d) Аз панч маъни
23.Хизбхои сотсиал – демократй дар кадом аср ташкил ёфтааст ?
a) Дар асри 16?
b) Дар асри 17?
c) Дар асри 19?
d) Дар асри 20?
24.Дар олами муосир кариб чанд хизб вучуд дорад ?
a) 30
b) 40
c) 50
d) 80
25.Хуччати барномавии интернационалсотсиалистй дар кадом солхо ба вучуд омадааст ?
a) 1766-1896
b) 1851-1971
c) 1951- 1986
d) 1981- 1996
26.Сотсиализми демократи аз соли чанд доктаринаи расми ба хисоб меравад
a) 1985
b) 1945
c) 1986
d) 1979
27.Эъломияи Франкфуртиро соли чанд кабул намудаанд ?
a) 1945
b) 1986
c) 1979
d) 1951
28. Ассосгузори таълимоти идеологии сотсиал – демократй кист ?
a) Шатобриан?
b) Вебер ?
c) Ленин ?
d) Каутский ?
29.Дар асоси идеологияи марксизм чанд чараёни нав пайдо шуд ?
a) 4
b) 2
c) 6
d) 8
30.Лининизм чист ?
a) Таълимоте мебошад , ки дар давраи гузариш аз капитализм ба империализм ташаккул ёфт ?
b) Ин санъати идоракунии давлат мебошад.
c) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст?
d) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
31.Яке аз шаклхои асосии идеологияи сиёсиро чй ташкил менамоянд?
a) Сотсиализм ?
b) Коммунизм ?
c) Демократия ?
d) Сотсиал – демократия ?
32.Мафхуми фашизм аз кадом калима гирифта шудааст аз :
a) Италиёвй ?
b) Франсузй?
c) Немесй?
d) Точикй?
33. Неофашизм чист ?
a) Харакатхои иртичои муосирро муттахид намудааст ва аз лихози гоявй ва сиёсй ифодагари фашизми ананавй мебошад ?
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст?
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
d) Ин - тавсифи функсионалии шуури чамъияти буда хастии чамъиятй ва манфиятхою мавкеи ин ё он гурухи ичтимой , синфй , умумиятхои одаминро ифода менамояд .?
34.Асоси идеологияи Консерватизмро кадом гоя ташкил медихад?
a) гояи бародарй ва баробарй,
b) гояи нажодпарастй
c) гояи анъанапарастй,
d) гояи озодии шахсият.
35. Э. Берк талимти худро ба чанд шоха чуд намуд ?
a) Ба ду ?
b) Ба чор ?
c) Ба панч ?
d) Ба хашт ?
36.Неконсерватизм дар шакли амалй ба чанд амал менамояд ?
a) Ба се ?
b) Ба ду ?
c) Ба чор ?
d) Ба
Download txt | fb2
1 2 3 ... 8 >>
Home
Loading...
0 / 32

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта