Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Аз паси дуд тохту беоташ монд.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 7 >>

Тестхо аз фанни Афкори сиёсии замони муосир

Tags:тестхо аз фанни афкори сиёсии замони муосир | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен
Added:Admin (20.11.2015 / 15:21)
Rating:rating 195 article (0)
Reads:6704
Comments:0
Тестхо аз фанни Афкори сиёсии замони муосир
Саволхои содда
1.Мафхуми идеологияи сиёсй аз кадом калима гирифта шудааст?
a) Лотинй
b) Франсузй
c) Немесй
d) Юнони
2.Идеология чист?
А) Ин - тавсифи функсионалии умумиятхои одаминро ифода менамояд .
Б) Идеология - ин мачмуи донишхои илмй дар бораи табиат , чомеа, инсон ва инчунин мухити вокей ташкил менамоянд.
В )Идеология - ин санъати идоракунии давлат мебошад.
Г) Идеология - низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст.
3.Асосгузори фанни идеология кист?
a) Макивелли
б)Дестют де Траси
в) Спенсер
г)Вебер
4.Идеологияро аср чанд ба илм ворид намудааст?
a) Дар асри 16
b) Дар асри 17
c) Дар асри 19
d) Дар асри 185.Мафхуми барномаи сиёсй бо чанд маъни истифода бурда мешавад?
a) Аз як маъни
b) Аз ду маъни
c) Аз чор маъни
6.Идеология сиёсй ба чанд дарача таксим мешаванд?
a) Ба чор дарача
b) Ба хафт дарача
c) Ба ду дарача
d) Ба ба се дарача
7.Сиёсат бо идеология чй гуна робита ва муносибат доранд ?
a) Сиёсат бо таври бунёдй идеология пайваст аст
b) Санати идоракунии давлат аст
c) Низоми коидахоиба хама хатмии рафтор мебошад
d) Ба таври системавй амалй намудани он
8.Идеология аз чанд вазифахо иборат мебошад ?
a) Аз панч
b) Аз шаш
c) Аз хафт
d) Аз ду
9.Демокрит идеяро чи номидааст?
А) Шуур
Б) Атом
В) Ашё
Г) Чизхои ба рухи илохи мансуббуда
10.Мафхуми идеология дар Аврупо аз кадом давра сар карда ба илм ворид мешавад?
А) Аз ибтидои асри 18
Б) Аз ибтидои асри 19
В) Аз ибтидои асри 20
Г) Аз ибтидои асри 21
11.Бори аввал мохияти идеология дар чамъияти юнон аз чониби кадом файласуф пешниход шудааст?
А) Арасту
Б) Афотун
В) Сукрот
Г) Гераклит12.Точикистони сохибистиклол кай аъзои СММ гардид?
А) 5-апрели соли 1991
Б) 11-августи соли 1998
В) 2-марти соли 1992
Г) 3-августи 1993
13.Ичрои саросари Суруди миллии Чумхурии Точикистон аз кай огоз гардид?
А) аз 26-октиябри соли 1990
Б) 30-декабри соли 1992
В) 7-сентиябри соли 1994
Г) 5-марти соли 2000
14. Доктаринаи сиёсй ?
a) Ин мачмуи донишхои илмй дар бораи табиат , чомеа, инсон ва инчунин мухити вокей ташкил менамоянд.
b) Ин санъати идоракунии давлат мебошад.
c) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст
d) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
15. Асоси идеологияи сиёсиро чи ташкил медихад?
А) Мачмўи донишхои илми дар бораи табиат,чомеа, инсон
Б) Конун дар бораи табиат
В) Мухити атроф
Г) Акидаи олимон оиди идеология
16. Навъхои идеология кадомхоянд?
А) Ахлоки ичтимои
Б) Хукуки
В) Сиёси, хукукки, дини
Г) Дини, ахлоки
17. Максадхо асосии идеологияи сиёси кадомхоянд?
А) Пайдоиши идеяхо
Б) таълимоти идеология
В) Ба даст даровардани гшуури чамъияти, дар он чой кардани арзишахо
Г) Илм дар бораи ѓояхо
18. Идея дар кадом давра ба вучуд омада буд?
А) Дар асри ХХ
Б) Дар давраи гузариш
В) Дар давраи антика (кадим)
Г) Дар асри 15

19. Барномаи сиёсй чист ?
a) Ин санъати идоракунии давлат мебошад.
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад?
d) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд.
20. Чанд чараёнхои асосии идеология мавчуд аст?
a) панч
b) шаш
c) хафт
d) ду
21.Мохияти идеология кадомхоянд?
А) Химояи талаботи чомеа
Б) Мачмўи ѓояхо
В) Химоя намудан, конеъ гардонидани талаботу манфиатхо
Г) Назарияхои сиёси
22.Доктирина аз чи ба вучуд омадааст?
А) Аз мачмўи акидахо
Б) Аз ходисаю вокеахо
В) Аз идеология
Г) Аз ташкилотхои сиёси
23.Намудхои идеологияи дуняви кадомхоянд?
А) Идеологияи консервативи
Б) Идеологияи либерализм
В) Либерализм, консерватизм, фашизм
Г) Идеологияи радикали
24.Асосхои таснифоти иделогияи сиёси аз чанд кисм иборат аст?
a) Аз панч кисм
b) Аз шаш кисм
c) Аз ду кисм
d) Аз се кисм25.Идеологияи рост чист?
a) Ѓояхои пешрафтро ба чомаае пайваст менамояд , ки ба идеалхои ракобати озод , бозор , моликияти хусусй ва сохибкорй асос ёфтааст
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст
c) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд
e) Ин санъати идоракунии давлат мебошад.
26.Мафхуми консерватизм аз кадом калима гирифта шудааст ?
a) Лотинй
b) Франсузй
c) Немесй
d) Юнонй
27.Аввалин маротиба кадом нависанда мафхуми консерватизмро ба илм ворид намудааст ?
a) Шатобриан
b) Вебер
c) Спензер
d) Макивелли
28.Мафхуми либерализм аз кадом калима гирифта шудааст?
a) Лотинй
b) Немесй
c) Точикй
d) Юнонй
29.Сарчашмаи назариявии либерализмро кй ташкил медихад?
a) Монтеске,Локк,Смит,Чефферсон
b) Шатобриан,Вебер
c) Вебер,Антуаном
d) Ленин,Спензер
30.Яке аз хусусиятхои асосии либерелизмро чй ташкил медихад ?
a) Озодии иктисоди
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст
c) Чомеаи шахрванди
d) Мои кияти хусуси31.Намояндаи барчастаи либерализми иктисоди кист ?
a) Шатобриан
b) Вебер
c) Ленин
d) А. Смит
32.Самтхои асосии либерализми хозира кадомхоянд ?
a) Неолиберализм , либерализми ичтимой
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст
c) Озодии инфироди
d) Демократияи насрони
33.Таркиби ичтимоию ташкилии идеологияи сотсиал – демократий дар тули кадом солхо тагйир ёфтааст ?
a) Дар солхои 1933-1955
b) Дар солхои 1923-1940
c) Дар солхои 1957-1978
d) Дар солхои 1966-1987
34. Идеяи сотсиалистй дар асархои кадом мутафаккирони сотсиализмй инкишоф ёфтааст?
a) Томас Мор
b) Шатобриан
c) Вебер
d) Ленин
35. Журнали консерваторро ки таъсис дода буд?
А) Макиавелли
Б) Ж.де Местер
В) Шатобриан
Г) Э.Берк
36.Мафхуми консерватизм чиро ифода мекунад?
А) Хукук ба моликияти шахси
Б) Муносибатхои ахлоки
В) Консерво-нигох доштан
Г) анъана – асоси хаёти чомеа
37.Дар кадом аср марксизм чараёни ба хам мукобилро таксим намуд ?
a) Дар асри 16
b) Дар асри 17
c) Дар асри 19
d) Дар асри 20

38.Намояндагони идеологияи консервативидар охири асри 18 ва аввали асри 19 кихо буданд?
А) Ч.Локк
Б) Чефферсон, К.Маркс
В) Колридж, Вордтстворт, Ж.де Местер, Э.Берк
Г) А.Смит, Сукрот
39.Консерваторон кадом асарро меписандиданд?
А) «Элементхои идеология»
Б) «Боѓи бўстон»
В) «Андешахо дар бораи инкилобв фаронсуз»
Г) «Шахри офтоби»
40.Хизбхои сотсиал – демократй дар кадом аср ташкил ёфтааст ?
a) Дар асри 16
b) Дар асри 17
c) Дар асри 19
d) Дар асри 20
41.Дар олами муосир кариб чанд хизб вучуд дорад ?
a) 30
b) 40
c) 50
d) 80
42.Хуччати барномавии интернационалсотсиалистй дар кадом солхо ба вучуд омадааст ?
a) 1766-1896
b) 1851-1971
c) 1951- 1986
d) 1981- 1996
43. Неоконсерватизм
Download txt | fb2
1 2 3 ... 7 >>
Home
Loading...
0 / 42

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта