Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Бузро бо пои худаш меовезанд, гӯсфандро бо пои худаш
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 4 >>

тест Х.манзил Саидзода .У

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 15:00)
Rating:rating 18 article (0)
Reads:3404
Comments:0
Варианти 1

1. Манзили шахс дахлнопазир аст. Ба манзили шахс зўран даромадан ва касеро аз манзил маірум кардан манъ аст, ба истиснои мавридіое, ки ыонун муыаррар кардааст. Дар кадом санади ьукуки дарж гаштааст?
А) Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон моддаи 354
Б) Конуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ижозатномадиьии баъзе намудьои фаъолият»
В) Кодекси жиноятии Љумњурии Тољикистон моддаи 54
Г) Констититутсия Љумњурии Тољикистон моддаи 22
2. Ьуыуы ба манзил бо кадом роь татбиы мегардад?
А) бо роьи суди ва щарисуди.
Б) сохтмони манзили давлатц, жамъиятц, кооперативц ва инфиродц.
В) бо роьи сохтани ьужжатьои доир ба манзил
Г) ьуыуы ба манзил ин худ татбиынашаванда аст
3. Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон ьамагуна амальоро, ки барои татбиыи ьуыуыи шахрвандон ба манзил монеъшаванда аст чи гуна тавсиф мекунад?
А) амальои монеъашавандаро ижозат медиьад
Б) амальои монеъшавандаро манъ мекунад
В) таньо амальои дар конун пешбинишударо ижозат медиьад
Г) таньо амальои дар ыонун пешбинишударо манъ мекунад.
4. Ыонуньои манзилии Љумњурии Тољикистон кадом вазифаьо дар бар мегиранд?
А) танзими масъалаьои манзил бо маысади таъмини ьуыуыи шаьрвандон ба манзил мутобиыи кафолатьои Конститутсияи (Сарыонуни) Љумњурии Тољикистон
Б) истифодаи муносиб ва ьифзи фонди манзил
В) мустаькам намудани ыонуният дар соьаи муносибатьои манзил
Г) ьамаи жавобьо дуруст аст
5. Кадом намуди объектьо дар мажм=ъ фонди манзилро ташкил медиьанд?
А) замин, майдоньои итиыоматц, заминьои корам, заминьои обёришаванда
Б) корхонаьои давлати, биноьои муассисаву ташкилотьо
В) ин хел намуди фонд вужуд надорад
Г) биноьои истиыоматц, хонаьои истиыоматц, инчунин дигар биноьо
6. Расман фонди манзилро ба чанл гур=ь ташкил мекунанд
А) дар асоси Конститутсия Љумњурии Тољикистон ба 3 гурух
Б) дар асоси Кодекси замин ба 2 гурух
В) дар асоси Кодекси манзил ба 4 гур=ь
Г) дар асоси Кодекси манзил ба 4 гур=ь ва дар асоси Кодекси замин ба 3 гур=ь.
7.Њуќуќњои асосие ки давлат барои сохибмулк додаст?
А)хариду фуруши манзил
Б)ба ичора додани манзили истикомати
В)њуќуќи ба мерос гузоштан тўњфа намудан
Г)њуќуќи доштан,истифода ва ихтиёрдори намудан.
8. Фонди манзили давлати тахти идораи кадом маыомотьо ыарор дорад?
А) маыомоти ьокимияти маьаллц (ьукуматьо)
Б) вазорату кумитаьои давлатц
В) идораю корхона ва ташки¬лоту муассисаьо
Г) Хамаи жавобои номбурда
9. Истифода бурдани бино ва хонаьои истиыоматиро ба маысади щайриистиыоматц дар ыонун чї гуна пешбинц шудаат?
А) бино ва хонаьои истиыоматиро ба маысади гайриистиыомати истифода бурдан мумкин аст
Б) истифода бурдани бино ва хонаьои истиыоматц бо маысади щайриистиыомати ба табиати инсоният рост намеояд
В) бино ва хонаьои истиыоматиро ба маысади гайриистиыомати истифода бурдан манъ аст
Г) дуруст вужуд надорад.
10. Дар мавридьои истисноц тартиби гузаронидани бино ва хонаьои истиыоматиро ба маысади щайриистиыомати чи гуна аст?
А) бо ыарори Мажлиси миллии Мажлиси Олии Љумњурии Тољикистон
Б) бо карори ьокомияти маьаллии минтаыаи дар он бино воыеъбуда
В) бо ризоияти раиси ноьия, шахр, деьот
Г) ьангоми зарурият гузаронидани бино ва хонаьои истиыоматиро бо маысади щайриистиыоматц ыонунан ижозатнок карда шудааст.
11. Ьуыуыи шаьрвандон оид ба манзил дар кадом санади ьуыуыц мустаькам карда шудааст?
А) Конститутсия ЖТ Б) Кодекси манзил В) кодекси замин В) Эъломияи ьуыуыи башар

12. Хонаи истиыоматц аз биноьои фонди манзили давлатц, жамъиятц, инчунин кооперативьои манзилу сохтмон, барои шаьрвандон ба м=ьлати чанд сол дода мешаванд?
А) ба муьлати 30 сол
Б) ба м=ьлати 5 сол чунки муьлати шартнома 5 сол аст
В) барои истифодабари бем=ьлат дода мешавад
Г) ыонун ин масъаларо танзим накардааст
Г) пардохти сари ваыти ьаыыи ман¬зил ва хизматрасонии коммуналиро ба жо оранд.
13.Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон аз чанд фасл ва модда иборат аст?
А.)аз 5 фасл 350 модда Б)аз 10 фасл 450 модда
В)аз 15 фасл 450 модда Г)аз 5 фасл 450 модда
14. Оё шаьрванд ьаы доранд то ин ки бино ва хонаьои истиыоматиро бар зарари жамъият ва давлат истифода баранд?
А) ьаы доран вале таньо дар доираи он ьолатьое, ки дар ыонун пешбини карда шудааст
Б) ьаы надоранд
В) ингуна ьуыуыро ьокимияти маьаллии дар он бино ва хонаи истиыоматц мавыеъ буда ижозат медиьад.
Г) ьаы доранд
15. Шахсоне, ки =ьдадориьояшонро оиди дуруст истифода бурдани фонди манзил ижро намекунанд чи гуна оыибатьо барояшон пешбинц мегардад?
А) ба жавобгарии ьуыуыц каштда мешаванд Б) мукофотпуллц дода мешавад
В) аз манзил маьрум карда мешаванд Г) ордену медальо дода мешавад.
16. Идоракунии давлатии истифода ва таъмини муьофизати фонди манзил ба салоьияти кадом маыомоти давлати вогузошта шудааст?
А) Мажлиси намояндагони Мажлиси Олии Љумњурии Тољикистон Ьукумати Љумњурии Тољикистон
Б) Ьукумати Жумьурии Точикистон, ьокимияти маьаллии ижроия (ьукуматьо)
В) Жавобьои Б ва Г дуруст аст
Г) вазорату кумитаьои давлатц ва идораьо, ва маыомоте, ки махсус ваколатдор шудааст
17. Шаьрвандоне, ки ба бехтар кардани шароити манзил эьтиёжманданд, ьуыуы доранд….
А) хонаи истиыоматиашонро фурушанд, ва шароиташонро беьтар гардонанд
Б) ба хорижа барои дарёфти маблащ раванд
В) хонаи истиыоматии худро фурухта нисбат ба он камарзиштарашро гиранд ва аз ьисоби маблащи аз хонаи фурухтаашон боыимонда шароиташонро беьтар гардонанд
Г) аз фонди манзили давлатц ё жамъиятц хонаьои истиыоматц гиранд

1. Моьият ва кафолати ьуыуыи конститутсионии шаьрвандон оида ба манзил фањмонед?
2. Вазифаьои ыонуьои манзилии Љумњурии Тољикистон кадомњоанд?
3. Фонди манзил ва навъьои онро номбар кунед?
Варианти 2

1. Ьуыуыи шаьрвандон оид ба манзил дар кадом санади ьуыуыц мустаькам карда шудааст?
А) Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Б) Кодекси манзил
В) кодекси замин В) Эъломияи ьуыуыи башар
2. Ыонуньои манзилии Љумњурии Тољикистон кадом вазифаьо дар бар мегиранд?
А) танзими масъалаьои манзил бо маысади таъмини ьуыуыи шаьрвандон ба манзил мутобиыи кафолатьои Конститутсияи (Сарыонуни) Љумњурии Тољикистон
Б) истифодаи муносиб ва ьифзи фонди манзил
В) мустаькам намудани ыонуният дар соьаи муносибатьои манзил
Г) ьамаи жавобьо дуруст аст
3. Кадом намуди объектьо дар мажм=ъ фонди манзилро ташкил медиьанд?
А) замин, майдоньои итиыоматц, заминьои корам, заминьои обёришаванда
Б) корхонаьои давлати, биноьои муассисаву ташкилотьо
В) ин хел намуди фонд вужуд надорад
Г) биноьои истиыоматц, хонаьои истиыоматц, инчунин дигар биноьо
4. Ом=згорон ва кормандони тиб барои гирифтани хонаи истиыоматц навбати чандум доранд?
А) ба ин тоифа шахсон манзил дода намешавад
Б) навбати аввал доранд
В) навбати дуюм доранд
Г) кормандони тиб ва ом=згорон навбати гирифтани хонаи истиыоматиро надоранд.
5.Њуќуќи манзил кадом намудњои муносибатњоро ба танзим медарорад?
А)маљмўи меъёрњои њуќуќ буда муносибатњои заминро ба танзим медарорад
Б)тартиботи
Download txt | fb2
1 2 3 4 >>
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта