Привет, Гость!
На главную
Вход
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳеҷ гоҳ покон ва парҳезгоронро ғайбат накун!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | тести фалсафа
<< 1 2 3 >>
ил Дар даврони А
52. Илми асри миёнагӣ
3 Хусусияти ил Анъанаҳои зам
4 Теологизм Худошиносӣ
5 Схоластика Таълиму тарби
6 Илми асрим Куллият(универ
53. Равияҳои асримиёнагӣ
3 Маърифати Тасаввурот дар
4 Рамзият кад Онтологӣ ва гн
5 Рамзияти он Ҳама чизи олам
6 Рамзияти гн Бинобар ин, ҳа
54. Илми нававрупоӣ
3 Телеологизм Ҳамаи ашёи ол
4 Шиори «Дон Ба файласуфи д
5 Хусусияти ил Таъсисёбии му
55.Мафҳумҳои фалсафаи иҷтимоӣ
3 Шинохти ин Тавассути маър
4 Категорияи «Ҳастии ҷамъи
5 Фалсафаи и Ҷанбаҳои гуног
6 Ҳастии ҷамъ Сохтори иҷтим
56. Ҳастии ҷамъият чист?
3 Таркиби ҳаст Ҳастии моддӣ в
4 Мафҳумхои Ҳастии ҷамъия
5 Табиат чист? Олами моддии
6 Табиат ба ча Табиию сунъӣ
57. Қонуни тараққии ҷомеа
3 Муҳити та Натиҷаи таъси.
4 Ҷамъият ч Низоми таърих
5 Қонуни му Қонуни ба дара
6 Тарафҳои қувваҳои истеҳ
58. Маданият ва моҳияти он
3 Маданият ч Комёбиҳои мод
4 Маданият Моддӣ ва маъна
5 Ба мадани Илм, адабиёт, с
6 Ба мадани Ёдгориҳои меъ.
59. Маданият ва тамаддун
3 Маънои лу Аз калимаи араб
4 Илми фар Охири асри XIX
5 Намудҳои Этникӣ- халқӣ, м
6 Маданият Маърифатӣ, тарб
60. Масъалахои глобалии замони муосир
3 Масъалаҳои Солҳои 60 – ум
4 Масоили му Пешгирӣ кард
5 Масоили на Мубориза бар
6 Масъалаи у Хушк шудани
1. Фалсафа ва вазифаҳои он
3 Фарқи фалса с Характери уни
4 Вазифаҳои ф д Маърифатӣ ва
5 Ҷиҳати гносе е Донисташаванд
6 Масъалаи ас ж Муносибати та
2. Намудҳои ҷаҳонбинӣ
3 Ҷаҳонбинӣ Маҷмӯи ақида
4 Дар давраи Мифологӣ, дин
5 Мақоми заб Басо бузург аст
6 Кадом наму Танг ва васеъ, п
3. Фалсафаи Ҳиндустони қадим
3 Ведаҳо ва «А Ҳиндуҳо ва тоҷ
4 Ҷараёнҳои ф Ҳиндуия, браҳ
5 Ҷараёни мат Чорвакхо
6 Ҷараёнҳои ф Даосизм ва Ко
4.Фалсафаи Хитои Қадим
3 Аз назари Ко Дар холати эът
4 Чавхари таъл Инсондӯстӣ ва
5 Конфутсий к Одоб, эътикод,
6 Мактабхои ф Даотсизм, Кон
5. Ҷараёнҳои фалсафии даврони қадим
3 Ҷанбаи фалс Мавҷудияти ду
4 Зардуштия к Дар миёнаи ҳаз
5 Кадом ҷараё Зарвония, даҳр
6 Хусусияти ф Ҷанбаи ахлоқӣ
6.Фарқи байни ҷараёнҳои фалсафӣ
3 Кадом равия зарвония
4 Кадом рави Маздакия
5 Зардуштия Идеалистӣ
6 Кадом ҷара Зарвония, даҳр
Хусусияти фалсафаи асрии миёнаи Шар
3 Дар асрҳои м Дини Ислом
4 Дар Ғарб та Дини Насронӣ
5 Сабаби паҳ Аз тарафи ара
6 Пайдоиши Машшоия, кал
Ҷараёнҳои фалсафии асри миёнагӣ кад
3 ФайласуфонФ Перипатетикаи
4 Бар зидди а Фалсафаи кало
5 Кадоме аз фа Абӯ насри Фор
6 Дар фалсафа Гуманистӣ, ин
9. Хусусиятҳои фалсафаи замони Эҳё
3 Фасафаи дав Фасафаи давра
4 Ба фикри А. Асри Х дар аҳд
5 Дар даврони Ақлгароӣ, таҷр
6 Ба таҳаввуло Гелиосентризм
10. Хусусиятҳои фалсафаи замони нав
3 Дар даврони Ратсионалистӣ
4 Поягузори р Френсис Бэкон
5 Кадом макта Файласуфони м
6 Фйласуфони Идеалистӣ
11.Хусусиятҳои фалсафаи асри 19 ва 20
3 Фалсафаи кл Марксистӣ
4 Фалсафаи ма Дар СССР ва та
5 Дар даврони Марксистӣ- лен
6 К. Маркс ва Таърихфаҳмии
12. Фалсафаи халқи точик дар асрхои 19 -
3 Дар фалсаф Маорифпарвар
4 Файласуфо А. Баҳоваддинов
5 А. Турсунов Космология
6 Дар кадом м Англия, ИМА, Г
13. ҳастӣ ва намудҳои он
3 Ҷиҳати гносе Маърифатпази
4 Ба ҳастӣ чӣ д Аз зарраҳои ху
5 Хусусиятҳои Дигар намудҳо
6 Гносеология Назарияи дони
14. Модда ва моҳияти он
3 Материя чис Категорияи фал
4 Акидаи мод АВВАЛ МОДД
5 Материали Об, оташ, ҳаво
6 Материали Локаятикҳо
15. Моҳияти Шуур
3 Чаро шууро Қисми таркиб
4 Намудҳои ш Фардӣ ва ҷамъ
5 Шуури ҷамъ Инъикоси ҳаст
6 Мафҳумҳои К. Маркс ва Ф.
16. Намудҳои шуури ҷамъиятӣ
3 Шуури ҷамъ Дар ташаккули
4 Кай шуури Дар ҳолати қим
5 Шуури ахло Шуури ҷамъият
6 Дар замони Сиёсӣ ва Ҳуқуқӣ
17. Диалектика чист?
3 Мавзӯи ба Оид ба робитаҳ
4 Диалектика Маркс ва Ф. Энге
5 Мағзи ратс Таълимот дар бо
6 Диалектик Миёнаи асри 19.
18. Қонун ва макулаҳо
3 Қонуни кул Қонунҳои характ
4 Дар ҷамъи Қонуни мувофиқ
5 Қонуни му К. Маркс ва Ф. Э
6 Қонунҳои Объективӣ
19. Категория чист?
3 Категорияҳо Умуми, хусусӣ, ф
4 Категорияи Фақат дар як соҳ
5 Кадом катего диалектика
6 Категорияи у Дар соҳаи ҳам ҷа
20. Инсон чист?
3 Мавҷудоти Инсон
4 Ҷамъияти Сотсиализатсия
5 Башар чис Маҷмӯи фардҳо,
6 Инсон ба к Қонунҳои табиат
21. Мавҷудияти инсон
3 Зинаҳои пое Зинаи поёнӣ - о
4 Табиати инс Тавассути омил
5 Ҳастии инсо Тавассути он ди
6 Қувваи дигар Дар хирад ва эҷ
22. Моҳияти маърифат
3 Назарияи ма гносеология
4 Маърифат да Эҳсос идрок ва т
5 Дар раванди Мағзи сари инс
6 Чаро инсон ҳ Ӯ ҳам меомӯзад
23. Моҳияти илм
3 Фалсафаи и Соҳаи мустақил
4 Илм дар куҷ Дар Шарқи Қад
5 Илм дар кад Дар давраи пайд
6 Хусусияти ил Озодфикрӣ, озод
24. Соҳаҳои илм
3 Илм ба кадо Фундаменталӣ ва
4 Ба илмҳои та Математика, физ
5 Ба илмҳои ҷо Фалсафа, сиёсат
6 Фалсафа аз д Характери унив
25. Ҷамъият чист?
3 Ҷамъият чис Ин низоми таър
4 Кадом фор Общинаи ибтид
5 Қонуни тар Объективӣ
6 Ҷамъият ка Бо пайдоиш


26. Фарҳанг чист?
3 Маданият ч Комёбиҳои м
4 Адабиёт, сан Маънавӣ
5 Ёдгориҳои ар Моддӣ
6 Маданият ка Дар замо
27. Намудҳои маданият?
3 Кадом наму Маҳаллӣ, милл
4 Илми фарҳа Дар асри 19
5 Маданияти Шимолу ҷануб
6 Нишонаҳои Куртаи атлас,
28. Маданияти умумиҷаҳонӣ
3 Маданияти у Аз анвоӣ мадани
4 Маданиятҳои Комёбиҳои модд
5 Намунаҳои м Қирғиз, Қазоқ, Р
6 Ҷаҳонро ба к Ғарбу Шарқ
29. Масоили умумибашарӣ
3 Масоили уму Дар солҳои 60 у
4 Чаро пешгир Он сарфаи мабл
5 Дар Тоҷикис Масъалаи кӯли
6 Кадом масо Пешгирии ҷанг
30 . Масоили гл
3 Масоили гло Умумисайёравӣ
4 Масоили гло Терроризм ва на
5 Терроризм в Солҳои 80 – уми
6 Дар Тоҷикис Дар солҳои 90 - у
26. Фарҳанг чист?
3 Маданият ч Комёбиҳои м
4 Адабиёт, сан Маънавӣ
5 Ёдгориҳои ар Моддӣ
6 Маданият ка Дар замо
27. Намудҳои маданият?
3 Кадом наму Маҳаллӣ, милл
4 Илми фарҳа Дар асри 19
5 Маданияти Шимолу ҷануб
6 Нишонаҳои Куртаи атлас,
28. Маданияти
Скачать txt | fb2
<< 1 2 3 >>
На главную
Загрузка...
0 / 8

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019