Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар хоҳӣ зиндагият хуб гузарад, сабр намо.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 8 >>

Саволхои тести аз фанни Таърихи халки точик барои синфхои 9,10,11

Tags:тестхо бо чавоб | тестхои мактаби | тест
Added:Admin (30.04.2015 / 09:08)
Rating:rating 94 article (4)
Reads:31034
Comments:Comments are closed
Саволхои тести аз фанни Таърихи халки тоЧик-9

1.Бошишгохи кадимтарин одамонро дар Осиёи Миёна муайян кунед?
А) Хона; В) Чайла; С) Щор; Д) Айвон; Е) Каппа.
2. Даврахои асри сангро бо тартиб номбар кунед?
А) Мезолит, неолит, палеолит;В) Палеолит, мезолит, неолит;
С) Неолит, палеолит, мезолит; Д) Мезолит, палеолит, неолит; Е) Палеолит, неолит, мезолит.
3. Аз щори Тешиктош устухони Часади кадом типи одам ёфт шудааст?
А) Питекантроп; В) Синантроп;С) Палеантроп; Д) Неандертал;Е)Австролопитек.
4. Аввалин давлатхои Осиёи Миёнаро номбар кунед?
А) Сосониён, Щуриён, Салчукиён, Хоразмшохиён; В) Хахоманишхо, Селевкиён, Порти Бузург, Юнону Бохтар;
С) Бохтар, Сущдиён, Хоразм, Марщион, Порт; Д) Давон, Уструшана, Кушон, Кангюй;
Е) Мидия, Лидия. Бобул, Фаластин, Миср.
5. Пойтахти Сущди кадим кадом шахр буд?
А) Бухоро; В) Самарканд; С) ПанЧакент; Д) ХуЧанд; Е) Киропол.
6. Томирис ки буд?
А) Шоираи ахди кадим;В) Асосгузори давлати Кушон; С) Маликаи кабилаи массагетхо; Д) Хамсари Спитамен; Е) Кахрамони афсонавии «Шохнома».
7.Искандари Македони кай бо лашкараш ба Осиёи Миёна хамла кард?
А) Аз соли 334 пеш аз милод; В) Соли 333 пеш аз милод; С) Соли 331 пеш аз милод; Д) Соли 329 пеш аз милод; Е) Соли 327 пеш аз милод.
8.Дар кадом махали Осиёи Миёна Искандари Македони шахри истехкоми бино кард ва он шахр чи ном дошт?
А) Дар наздикии Марв - Искандарияи Марщиёна; В) Дар наздикии Бохтар- Искандарияи Оксиарт;
С) Дар наздикии ХуЧанд – Искандарияи Эсхата (канори); Д) Дар наздикии Самарканд – Икандария;
Е) Дар наздикии Киропол – Искандарияи бузург.
9. Даврахои хукмронии сулолаи Кушониёнро муайян кунед?
А) Асрхои II пеш аз милод – I милоди; В) Асрхои II пеш аз милод – II милоди;
С) Асрхои I - IV милод; Д) Асрхои II – III милоди; Е) Асрхои III – IV милоди.
10. Давлати Сосониён кай ва дар кадом худуд таъсис ёфтааст?
А) Соли 230 дар Бобул; В) Соли 228 дар Байнаннахрайн;
С) Соли 226 дар худуди Эрон; Д) Соли 224 дар Ирок; Е) Соли 220 дар Хуросон.
11. Харобахои калъаи кадимаи Мущ дар куЧо Чойгир аст?
А) Дар наздики дехаи Чоркухи нохияи Исфара; В) Дар наздикии дехаи Хайрободи нохияи Айни;
С) Дар наздикии кишлоки Эсанбои нохияи Ленин; Д) Дар наздикии дехаи Саразми нохияи ПанЧакент; Е) Дар наздикии дехаи Шахристони нохияи Шахристон.
12. Давлати Сосониёни Эрон кай ва аз Чониби кадом давлат торумор карда шуд?
А) Миёнахои асри V, аз Чониби Хайтолиён; В) Охири асри V, аз Чониби Византия;
С) Ибтидои асри V1, аз чониби Хиёниён; Д) Миёнаи асри VII, аз Чониби Хилофати арабхо;
Е) Охири асри VIII, аз Чониби туркхо.
13. Шуриши Муканнаъ бо кадом ном маълуму машхур аст?
А) Чунбиши одамони сурхалам В) Чунбиши сафедЧомагон; С) Чунбиши сарбадорон; Д) Чунбиши байраки сиёхбардорон; Е) Чунбиши охангарон.

14. Бармакиён чанд сол хукмрони карданд?
А)30 сол В)40 сол С)50 сол Д)80 сол Е)100 сол
15. Давлати Тохириён кай ва дар куЧо ба вуЧуд омад?

А) Соли 819, дар Машхад; В) Соли 821, дар Хуросон; С) Соли 822, дар Истаравшан;
Д) Соли 828, дар Бухоро; Е) Соли 830, дар Самарканд.

16. Микдори девонхо-идорахои марказии давлати Сомониён чанд то буданд?
А) 5-то; В) 8-то; С) 10-то; Д) 14-то; Е) 20-то.

17. Мухимтарин асари Абуали ибни Сино оид ба илми тиб кадом аст ?
А) «Китоб-уш-шифо»; В) «Донишнома»; С) «Рисолат фи-ан нафс»; Д) «Пирузнома»; Е) «Ал-конун фит-тиб».
18. АЧдодони халки тоЧик кихоянд?
А) ущузхо, карлукхо, чигилихо, кипчокхо; В) узбекхо, туркманхо, кирщизхо, казокхо;
С) Хуннхо, хайтолхо, уйгурхо, паштухо; Д) Сущдиён, бохтарихо, хоразмихо, фарщонагихо;
Е) Форсхо, хазорахо, арабхо, татхо.
19. Махмуди Щазнави кадом солхо хукмрони кардааст?
А) Солхои 978-998; В) Солхои 998-1030; С) Солхои 1031-1040;
Д) Солхои 1040-1051; Е) Солхои 1052-1063.
20. Умари Хайём дар тамоми Чахон бештар бо кадом фаъолияташ шухрат ёфтааст?
А) Бо навиштани «Наврузнома»; В) Бо тартиб додани таквим; С) Бо рубоинависиаш;
Д) Бо кашфиётхояш дар сохаи математика; Е) Бо осори илмиаш дар сохаи астрономия.
21. Кай Темучин худро Чингизхон, яъне «Хони бузург» эълон кард?
А) Соли 1204; В) Соли 1206; С) Соли 1207; Д) Соли 1210; Е) Соли 1215.
22. Дар арафаи хуЧуми Мущулхо дар Осиёи Миёна ки хукмрони мекард?
А) Мухаммад Хоразмшох; В) Аловуддин Текеш;
С) Махмуди Ялавоч; Д) Темурмалик; Е) Чалолиддин Мангуберди.
23. Муаллифи асари «Кахрамони халки тоЧик Темурмалик» кист?
А) Сотим Улущзода; В) Садриддин Айни; С) Чалол Икроми; Д) Мирзо Турсунзода; Е) Рахим Чалил.
24. Солхои шуриши халкии сарбадорони Самаркандро муайян кунед?
А) 1336-1381; В) 1342-1345; С) 1365-1366;
Д) 1369-1370; Е) 1381-1383.
25. Темур кай хокими ягонаи Мовароуннахр мешавад?
А) Соли 1366; В) Соли 1368; С) Соли 1362; Д) Соли 1370; Е) Соли 1372.
26. Темур кай ва дар кадом шахр вафот кард?
А) Соли 1404, дар Самарканд; В) Охири соли 1405, дар Шахрисабз; С) Ибтидои соли 1405, дар утрор; Д) Миёнахои соли 1406, дар утрор; Е) ибтидои соли 1407, дар Бухоро.
27. Улущбек кай ва аз Чониби ки кушта шуд?
А) Соли 1447, аз Чониби Абусаъид;
В) Соли 1449, аз Чониби писараш Абдулатиф;
С) Соли 1448, аз Чониби Абулкосим Бобур;
Д) Соли 1451, аз Чониби Халил Султон;
Е) Соли 1452, аз Чониби суикасдчиён.
28. Ду пойтахти Темуриёнро муайян кунед?
А) Шахрисабз ва Карши; В) Самарканд ва Бухоро;
С) Самарканд ва Хирот; Д) Шахрисабз ва Хирот;

29. Темур кадом шахрро пурра торумор кард.
А.Сабзавор Б.Исфахон В.УрганЧ Г.Дехли
5. Яке аз номхои Темур «Курагони» буд. Маънои калимаи «Курагони» чист
А.«Пахлавон» Б.«Донишманд» В.«Саркарда» Г.«Домод»
30.Тубати (кабри) Камоли ХуЧанди дар куЧо вокеъ аст.
А. ХуЧанд. Б.Табрез. В.Самарканд. Г.Шероз
31.Дар кадом аср узбекони кучманчи дар Осиёи Миёна дахолат карданд.
А.Асри 12 Б.Асри 11 В.Асри 13. Г.Асри 14
32. Улущбек дар инкишофи кадом сохаи илм бештар шухрат пайдо кард.
А.Математика. Б.НуЧум. В. Адабиётшиноси. Г.Таърих
33.Шуриши калон дар Хисор кай ба амал омад.
А.Соли 1705. Соли Б.1804. В. Соли 1703. Г. Соли 1710
34.Дар О.М баъди Шайбониён хокимият ба дасти кадом сулола гузашт.
А.Темуриён.Б. Манщитхо. В. Чониён. Г.Мингхо
35.Амалиёти пурзури лашкари Русияи подшохи дар О.М кай сар шуд.
А. Соли 1853. Б. Соли 1847. В. Соли 1864. Г. Соли 1868

36.Шахри ХуЧанд кай аз тарафи Русияи подшохи забт гардид.
А.17.майи 1865.Б.25.апрели 1865 В.25.майи 1866.Г.23.майи 1866
37.Муалифи роман.« Восеъ» кист
А.Садриддин Айни. Б.Фотех Ниёзи. В.Сотим Улущзода. Г.Чалол Икроми
38.Харакати Чадидизм дар О.М кай ба вуЧуд омад.
А.Дар рафти инкилоби 1905-1907 Б.Баъди инкилоб В.Дар рафти шуриши соли 1916
Г.Дар рафти
Download txt | fb2
1 2 3 ... 8 >>
Home
Loading...
0 / 37

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта