Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Саг меаккад корвон меравад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Реферат Иншо Кори курси
1 2 3 ... 15 >>

Об манбаи хаёт

Tags:об манбаи хаёт | дар бораи об | об
Added:Admin (16.04.2015 / 07:26)
Rating:rating 82 article (0)
Reads:7578
Comments:0
Барномаи
рушди содироти Љумњурии
Тољикистон дар давраи то соли 2015

МундариљаМуќаддима
I. Зарурати тањияи Барнома, проблемањои љойдошта ва муњимияти рушди содирот
1. Зарурат ва асосњои тањияи Барнома
2. Проблеммањои асосї ва омилњои боздорандаи рушди содирот
II. Њадафњо ва вазифањои Барномаи рушди содирот
1. Њадафњои Барнома
2. Вазифањои Барнома
III. Бањогузории иќтидори содиротии Љумњурии Тољикистон
IV. Самтњои ояндадор ва афзалиятноки рушди содирот ва имкониятњои татбиќи онњо
V. Тадбирњо оид ба дастгирии давлатї ва њавасмандсозии содирот
1. Тањия ва љорї намудани тадбирњои нави ташкилї ва маъмурии дастгирии содирот
2. Тадбирњои иќтисодии дастгирї ва њавасмандсозии содирот
VI. Марњилањои татбиќи Барнома
VII. Натиљањои асосии татбиќи Барнома

Замимањо:

1. Матритсаи тадбирњои асосї оид ба иљрои Барномаи рушди содиротии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015.
2. Нишондињандањои љамъбастии муомилоти тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015.
3. Параметрњои рушди содирот дар Љумњурии Тољикистон оид ба мавќеъњои асосии молњо дар фењрасти молњои фаъолияти иќтисодии хориљї дар давраи то соли 2015.
4. Маълумот дар бораи коркарди ояндаи нахи пахта ва истифодаи иќтидорњои истењсолї дар корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон то соли 2015.
Муќаддима

Тањияи Барномаи рушди содироти Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015 (минбаъд -Барнома) дар асоси тањлил ва арзёбии њолати умумии мављудаи иљтимоию иќтисодї ва савдои хориљї дар мамлакат, тасњењоти пешбинишаванда ва самтњои асосии рушди дар Барномаи рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015 ва дар нишондињандањои дурнамоњои барои давраи солњои 2006-2010 муайяншуда сурат гирифтааст.
Асоси тањияи Барнома дастурњои мушахасс ва вазифањои муайяннамудаи Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Э.Ш. Рањмонов дар солњои охир ва махсусан дар Паёмњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 2005 ва 20 апрели соли 2006 дар бораи зарурати ќабули тадбирњои маљмўї оид ба истифодаи самараноки иќтидори содиротї бо роњи ташкили коркарди амиќи ашё ва мањсулот, бо маќсади расидан ба натиљањои нињої ва тадриљан ба хориљи кишвар баровардани мањсулоти тайёр ва раќобатпазир ба њисоб меравад.
Дар Матритсаи замимашуда тањия ва татбиќи як ќатор барномањо оид ба рушди содироти соњањои мушаххаси иќтисоди миллї, ташкили коркарди ашё ва молњое пешбинї гардидаанд, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20 апрели соли 2006 зикр шудаанд. Дар Барнома асоснок гардидааст, ки татбиќи амалии ин дастуру супоришњо барои аз байн бурдани самти ашёии содирот ва дастовардњои мамлакат, пешравии мусбї дар тиљорати хориљї ва баланси пардохтии кишвар заминаи рушди устувор мебошад.
Дастури Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20 апрели соли 2006 дар бораи то соли 2015 «нигоњ доштани рушди нишондињандањои иќтисодї дар сатњи на камтар аз 7 фоиз» ва дар ин асос таъмин намудани шароити мусоид барои татбиќи барномањои ќабулгардида љињати муайян сохтани параметрњои асосии рушди содирот њамчун нуктаи асосии ибтидої хизмат намуд.
Дар Барнома инчунин самтњои афзалиятноки такмили фаъолияти иќтисодии хориљї ба њисоб гирифта шудаанд, ки дар лоињаи тахиягардидаи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 (СМР) дар доираи Њадафњои рушди њазорсолаи Созмони Миллали Муттањид (СММ) пешбинї гардидаанд. Дар лоињаи СМР боби алоњида тањти унвони «Њамкории минтаќавї ва њамгирої ба иќтисоди љањонї» људо гаштааст, ки дар он аз љумла лањзањои асосии рушди содирот инъикос ёфтаанд.
Бо назардошти дастурњои зикргардидаи Президенти Љумњурии Тољикистон ва тамоюли нишондињандањои макроиќтисодї (индикаторњо) минбаъд суръати афзоиши миёнаи солонаи муомилоти савдои хориљї то соли 2015 ба њисоби миёна таќрибан 8 фоиз, содироти мол ва хизматрасонињо 11,6 фоизро ташкил дода, њаљми умумии онњо нисбат ба соли 2005 мутаносибан 1,9 ва 2,4 маротиба зиёд хоњад гашт.
Инчунин њангоми муайян кардани нишондињандањои мушаххаси рушди содирот хусусияти истењсолї доштани нишондињандањои содирот аз соњањои истењсолоти моддї нуктаи ибтидої ба њисоб меравад. Аз ин рў дар Барнома таъсири баръакси содирот ба протсесњои истењсолї нишон дода шуда, муайян гардидааст, ки рушди самараноку муташаккили содирот метавонад омили њавасмандсозии рушди истењсолот гардад, ки таъминкунандаи афзоиши устувори Маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) ва пешрафти афзоянда дар соњањои асосии иќтисоди миллї мебошад. Тањлил нишон медињад, ки содирот умуман ба рушди иќтисод таъсири куллї мерасонад, барои ташкили истењсолоти нав, аз љумла истењсолоти нодир, афзоиши љои корї ва пурра гаштани буљети давлатї замина мегузорад.
Барномаи рушди содироти Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015 дар татбиќи сиёсати инкишофёбандаи иќтисоди хориљии Њукумати Љумњурии Тољикистон марњилаи муњим гардида, барои баланд бардоштани самаранокии иќтидори содиротї ва суръатбахшии рушди иќтисодї нигаронида шудааст.I. Зарурати тањияи Барнома, проблемањои љойдошта ва муњим
будани рушди содирот

1. Зарурат ва асосњои тањияи Барнома

Дар шароити њозира, њангоме, ки раванди фаъоли њамгирої ба иќтисоди љањонї љараён дорад, робитањои иќтисодии хориљї ањамияти нињоят муњим пайдо карда, муњимтарин омили рушди иќтисоди миллї мегардад. Ањамияти ин соња њамчун омили истиќрор ва ќонеъгардонии эњтиёљоти аввалиндараљаи комплекси иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар аввали солњои навадум, дар давраи бўњрони амиќи иќтисодї, ки бо мањдуд гардидани талаботи дохилї ва афзоиши касри баланси пардохт алоќаманд буд, чандин маротиба афзуд. Дар ин шароит рушди фаъолияти иќтисодии хориљї мунтазам ба унсури муњимтарини стратегияи дарозмўњлати иќтисодии давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон табдил ёфта, ба њалли масъалањои модернизатсия, азнавсозї ва ташкили иќтисоди бозаргонии раќобатпазир равона шудааст. Бинобар ин ба самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат, яке аз ќисматњои асосии дигаргунињои сохторї табдил додани ташкили комплекси иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон амри ќонунист.
Зарурияти тањияи Барномаи мазкур инчунин аз соли 2001 сар карда, бо сабаби зуњуроти аломатњои тамомшавии омилњои экстенсивии рушди содирот таќвият ёфт, ки он аз як тараф ба тамоюли давом ёфтани њиссаи фурўши содиротии захирањои моддии ашёи асъорталаб ва афзоиши талаботи дохилї ба як ќатор захирањои содиротї, аз тарафи дигар ба мустањкам гардидани сиёсати ќурби пул, ки ба паст намудани нархи раќобатпазири содиротии мављуда ва потенсиалии ватанї оварда мерасонад, вобаста аст.
Бо маќсади бартараф сохтани зуњуроти манфї дар робитањои иќтисодию тиљоратї дар дохил ва хориљи љумњурї, ташкили комплекси самарабахши
Download txt | fb2
1 2 3 ... 15 >>
Home
Loading...
0 / 40

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта