Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Шароби бепулро ҳам қозӣ мехӯрад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 6 >>

Саволхои оддй аз фанни идеология

Added:Admin (03.04.2015 / 14:46)
Rating:rating 8 article (0)
Reads:7361
Comments:0
Саволхои оддй аз фанни идеология
0.Мафхуми идеологияи сиёсй аз кадом ибора гирифта шудааст ?
a) Юнонй
1. Иделогия чист ?
a) Ин - тавсифи функсионалии шуури чамъияти буда хастии чамъиятй ва манфиятхою мавкеи ин ё он гурухи ичтимой ,синфй, умумиятхои одаминро ифода менамояд .
2.Ассосгузори фанни идеология кист?
a) Антнтуаном Дестют де Траси
3.Мавхуми идеологияи сиёси дар охири кадом аср ба илм ворид намудааст?
a) Дар асри 18
4.Мафхуми идеологияи барномаи сиёсй аз чанд маъни истифода бурда мешавад?
a) Аз ду калима
5.Идеология сиёсй ба чанд дарача таксим мешаванд?
a) Ба се дарача
6.Сиёсат бо идеология чй гуна робита ва муносибат доранд ?
a) Сиёсат бо таври бунёдй бо идеология пайваст аст
7.Идеология аз чанд вазифахо иборат мебошад ?
a) Аз панч
8.Доктаринаи сиёсй чист ?
a) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки максад ва сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй муаян мекунад?
9. Барномаи сиёсй чист ?
a) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд
10. Принсипхои асосии табакабандии чараёнхои идеологии замони муосир аз чанд иборат мебошад ?
a) Аз хафт
11. Таълимоти чараёнхои сиёсй идеологии ба чанд кисм чудо мешава
a) Аз хафт кисм
12.Идеологияи рост чист?
a) Гояхои пешрафтро ба чомаае пайваст менамояд , ки ба идеалхои ракобати озод , бозор , моликияти хусусй ва сохибкорй асос ёфтааст
b) Низоми коидахо ба хама хатмии рафтор буда аз тараи давлат мукаррар ва тасдик карда шудааст
c) Ин мачмуй акидахое мебошад , ки макса два сохаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихй мебошад
d) Доктаринае , ки дар шароити мушаххас ба амал бароварда мешавад барномаи сиёсй меноманд
13.Мафхуми консерватизм аз кадом калима гирифта шудааст ?
a) Лотинй
14.Аввалин маротиба кадом нависанда мафхуми консерватизмро ба илм ворид намудааст ?
a) Шатобриан
15.Мафхуми либерализм аз кадом калима гирифта шудааст?
a) Лотинй
16. Мавхуми пролетариат чист ?
a) арестократхо
b) феодалхо
c) коргару-дехкон
d) гуломдорон
17.Яке аз хусусиятхои асосии либерелизмро чй ташкил медихад ?
a) Озодии иктисоди
18.Намояндаи барчастаи либерализми иктисоди кист ?
a) А. Смит
19.Самтхои асосии либерализми хозира кадомхоянд ?
a) Неолиберализм , либерализми ичтимой
20.Таркиби ичтимоию ташкилии идеологияи сотсиал – демократий дар тули кадом солхо тагйир ёфтааст ?
a) Дар солхои 1923-1940
21. Яке аз асосгузорони сотсиализми хаёли ки буд?
a) Томас Мор
22. Мафхуми барномаи сиёсй бо чанд маъни истифода бурда мешавад?
a) Аз ду маъни
23.Хизби сотсиал – демократии Германия дар кадом аср ташкил ёфтааст ?
a) Дар асри 19
24.Дар олами муосир кариб чанд хизб вучуд дорад ?
a) Зиёда аз 80
25.Хуччати барномавии интернационалсотсиалистй дар кадом солхо ба вучуд омадааст ?
a) 1951- 1986
26.Сотсиализми демократи аз соли чанд доктаринаи расми ба хисоб меравад
1945
27.Эъломияи Франкфуртиро соли чанд кабул намудаанд ?
a) 1951
28. Асосгузори таълимоти идеологии сотсиал – демократй дар Германия кист ?
a) Бернштейн?
29.Дар асоси идеологияи марксизм чанд чараёни нав пайдо шуд ?
a) 2
30.Лининизм чист ?
a) Таълимоте мебошад , ки дар давраи гузариш аз капитализм ба империализм ташаккул ёфт
31.Яке аз шаклхои асосии идеологияи сиёсиро чй ташкил менамоянд?
a) Капитализм
32.Мафхуми фашизм аз кадом калима гирифта шудааст аз :
a) Италиёвй
33. Неофашизм чист ?
a) Харакатхои иртичои муосирро муттахид намудааст ва аз лихози гоявй ва сиёсй ифодагари фашизми ананавй мебошад
34.Асоси идеологияи Консерватизмро кадом гоя ташкил медихад?
a) гояи анъанапарастй, .
35. Э. Берк таълимоти худро ба чанд шоха чуд намуд ?
a) Ба ду
36.Неконсерватизм дар шакли амалй ба чанд мархила таксим мешавад ?
a) Ба се
37.Мафхуми калимаи Леберали чист?
a) Озод
38. Асосогузори дини насронй кист ?
a) Исои Масех
b) 39.Мафхуми Идеология дар мамолики Аврупо аз кадом давра сар карда ба илм ворид карда шуд?
a) Аз ибтидои асри 18 сар карда
b) аз ибтидои асри 19 сар карда
c) аз нимаи дуюми асри 19 ва ибтидои асри 20 сар карда
d) аз нимаи дуюми асри 17 сар карда.
40.Мафхуми идеология бори аввал аз чониби кадом олим пешниход шуда буд?
a) Аз чониби олими франсуз Дестют де Траси
41. Мохият ва мафхуми фашизм ?
a) Иттиход
b) 42. Асосгузори фашизм дар Португаля кист ?
a) Салазер
b) Франко
43. Асосгузори идеологияи фашистй кист ?
a) Муссолинй
44. Мафхуми миллат чист ?
a) Дар шакли рухй миллй ирдои миллй маорифпарварон ва ходимони инкилоби бузург
45.Ба холотхи асосии консептуали сиёсати миллй чанд проблемахо мавчуд мебошад ?
a) Ду проблема
b) Се проблема
c) Чор проблема
d) Шаш проблема
46.Чанд вазифаи сиёсати миллй вучуд дорад ?
a) Ду вазифа
b) Се вазифа
c) Чор вазифа
d) Шаш вазифа
47. Дар замони мусир чанд динй чахонй вучуд дорад ?
a) Се дин
48.Дар Чумхурии Точикистон соли чанд конун дар бораи дин кабул шудааст
a) Соли 1994
49.Мафхуми идеологияи сиёсй ?
a) Илм дар бораи гояхо
50.Идеология бо сиёсат пайваст мебошад?
a) Ха
51.Дар таълимоти Н. Макеввели ва Ж. Боден сиёсатро чй соха эълон намуд ?
a) Байни сиёсат эълон намуд
b) Сохаи мустакили хаёт эълон нашуд
c) Сохаи таълимоти сиёсй эълон намуд
d) Сохаи тамаддун эълон намуд
52.Хусусиятхои хоси консерватизм
a) Нигох доштан
53. Неолибералихо ба чанд гурухи муносибатхо таксим мешудаанд ?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 5
54. Неоконсерватизм дар асоси байни кадом зиддиятхотхо ба вучуд омад ?
a) Неолиберализм ва сотсиализм
55. Идеологияи сотсиализми илми бо кадом ном машхур буд ?
a) Марксизмй
56.Маънои фашизм чист ?
a) Иттиход
57. Буддоия асрхои чанд пайдо шудааст ?
a) Асри 5-6 то милод
58.Асосгузори Буддоия кист ?
a) Ситхарта Гаутама
59.Дини насронй ба чанд равияи асоси таксим шудааст ?
a) 3
60. Асосгузорони идеологияи фашизм ?
a) Бенито Мусалини
61.Фашизмро аз чанд чихат фарк кардан мумкин аст?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 7
62.Фашизм дар кадом давлатхо вучуд доштанд ?
a) Италия . Германия , Испания
63. Идеологияи марксизм дар натичаи чй ба вучуд омадааст ?
a) Начоди бунёдгари маданият
b) Тезу – тунд шудани муборизахои синфхо
c) Максади берахмона азоб додани ахолй
d) Гулгул шукуфии иктисоди
64.Сотсиализм нисбати капитализм чамъияти пешкадам буда бо кадом рох ба амал баровардан мумкин аст ?
a) Ислохотхохи
b) Мехнати дустона
c) Зуроварии революционй
d) Капитализм
65.Рохи асосии гузаштан ба сотсиализм кадоме аз инхо мебошад ?
a) Ба диктататураи пролетарят иваз намудани пролетаризми буржуазй
66. Капитализм дар симои пролетарият киро мебинад ?
a) Гуркоби худро
67.Марксизм идеологияи кадом синфхо ба хисоб меравад ?
a) Синфи коргар
68. Мафхуми идеология бори аввал аз чониби кадом олим пешниход шуда буд?
a) аз чониби олими фаронсави Детют -де-Трасси
69. Мафхуми идеология дар мамолики Аврупо аз кадом давра сар карда ба ин ворид мешавад.
a) аз ибтидои асри 18
b) аз ибтидои асри 19
c) аз ибтидои асри 20
d) аз ибтидои асри 20
70. Дарачахои асосии идеологияи сиёсиро муайян кунед
a) дарачахои назариявй барномавй
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
Loading...
0 / 36

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта