Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Буз агар хирман мекӯфт, ҳоҷати барзагов набуд
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 >>

Саволу Чавоб

Tags:саволу | чавоб
Added:Admin (04.04.2015 / 12:27)
Rating:rating 76 article (0)
Reads:4342
Comments:0
Саволу жавоб
барои кормандони педагогии к=дакистоньо

1. Ьужжатьои ьуыуыц-меъёрии соьаро номбар кунед?

1. Сарыонун (Конститутсия)
2. Ыонун «Дар бораи маориф»
3. Консепсияи миллии тарбия дар Жумьурии Тожикистон
4. Низомномаи намунавии муассисаьои таьсилоти томактабц
5. Стандарти давлатии таьсилоти томактабц
6. Барномаи давлатии рушди соьаи томактабц
7. Барномаи таълиму тарбияи «Роьнамои мураббия»
8. Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»
9. Ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи забони давлатии Жумьурии Тожикистон»

2. Вазифаьои кормандони к=дакистонро номбар кунед?

Кормандони муассисаи томактабц вазифадоранд:
-Ижрои барномаьои таълиму тарбияро аз жониби тарбиятгирандагон таъмин намоянд; ба рушди инкишрфи ыобилияти тарбиятгирандагон мусоидат намуда, оньоро дар руьияи эьтироми падару модар, ьамсолон, насли калонсолон, арзишьои фарьангию миллц, таърихц, расму оийиньо, муьити зист ва рамзьои давлатии Жумьурии Тожикистон тарбия намоянд; интизоми меьнатиро риоя намуда, дар ваыти муайянгардида супоришьои маъмуриятро ижро гардонад.
-Тартиботи дохилии меьнатиро дар муассисаи томактабц, тибыи дастурьои мавжудбуда риоя намоянд;
- Маьорати касбии худро мунтазам такмил диьанд;
-Ыоидаьои ьифзи ьаёт ва саломатии к=даконро таъмин намуда, ыоидаьои санитарию зидди с=хторро риоя намоянд;
-Дар м=ьлати муыараргардида, аз муоинаи тиббц гузашта талаботьои санитарц ва гигиенаи меьнатиро риоя намоянд.
-Молу амволи муассисаи томактабиро эьтиёт намуда, ыувваи бары, гармии дохилц ва оби хунуку гармро самаранок истифода баранд;
-Нисбати тарбиятгирандагон щамхорц зоьир намуда, хусусиятьои фардии к=даконро дар ваыти баргузории машщулиятьо, сайру гашт ва умуман дар раванди тарбия ба назар гиранд;
- Дар муносибат ва муошират бо к=дакон, волидон ва атрофиён одобу ахлоыи ом=згориро риоя намоянд.
- Ьужжатгузории заруриро тибыи талобати нишондодьои меъёрц-ьуыуыии соьаи томактабц ташкил намоянд;
- Дар ьолати бо сабабьои беморц ба кор набормадан корманд вазифадор аст, ки маъмуриятро ьарчи тезтар, вобаста ба шароит огоь намуда, р=зи аввали ба кор омадан, вараыаи муваыыатани корношоямиро пешниьод намояд.

3. Вазифаьои асосии муассисаьои томактабц аз чц иборат аст?

- ьифз ва таькими саломатии жисмонц ва р=ьии к=дак, таъмини инкишофи маънавц ва ташаккули шахсияти к=дак, щамхорц дар бораи офияти эьсосоти мусбии ьар як к=дак; омода намудани к=дакони 5-6-7 сола ба мактаб, таъмини инкишофи ьаматарафаи к=дак дар ьамкори бо оила мебошад.4. Дар бораи вазифаьои утоыи методии муассисаи томактабц маълумот диьед?

- Утоыи методц худ маркази методии тибыи Баронмаи таълимц жиьозонидашуда ба ьисоб меравад, баьри баландбардоштани савияи дониш, малака ва маьорати педагогц истифода бурда мешавад.Г=шаьои махсус: тажрибаи пешыадам ва кор бо мутахассисони жавон, г=шаи тайёри ба ш=рои ом=згорц бо маысади таъмин намудани ёрии амалц бо маводьои зарурц: адабиётьои илмц, методц, дастурьои методц матбуоти даврц ташкил карда мешавад. Дар утоыи методц бояд чунин маводьо жой дода шаванд: маводьои чопии компютерц бо забони тожикц барои худом=зии мураббиён, намунаи коргузорц ва тужжатгузории мураббиён дар ьамаи давраьои синну солц, наыша, конспекти машщулиятьои таълимц (комплексц, жамъбастц), маслиьатьо оид ба роьбариба бозиьои наышдор, серьаракт, дидактикц, варзишц, сенарияи гузаронидани идьо, дилхушиьо, маслиьатьо оиди ташкилу роьбарц ба фаъолияти меьнатии к=дакон, тарбия намудани одоби муошират, ки дар интихоби оньо фикру дархости мураббиён ба ьисоб гирифта мешавад.

5. Вазифа ва =ьдадориьои сармураббияи муассисаьои таьсилоти томактабиро номбар кунед?

Дар якжоягц бо мудири к=дакистон барои амалц намудани пешрафти кори к=дакистон масъул аст.
Муьити солимро дар коллективи меьнатц ташкил менамояд.
Барномаьои таълимиро ба кормандон дастрас намуда, ижрои нишондодьои онро назорат менамояд.
Гур=ььои ом=зиширо барои к=дакони болаёыат ташкил менамояд.
Ьамкории к=дакистонро бо мактаб, бо марказьои саломатц роьбарц менамояд.
Корьои таълимц-тарбиявц, методц ва тажрибаи пешыадами дохили ва дигар давлатьоро ом=хта паьн менамояд.
Ьамкории к=дакистонро бо мактаб, бо марказьои саломатц роьбарц менамояд.
Барои баланд бардоштани сатьи касбии кормандони ом=згорц гузаштани кормандони ом=згориро аз атестатсияьои навбатц, курсьои такмили ихтисос зери назорат мегирад.
Наышаи корц, тартиби наышаи машщулиятьо ва режаи р=зро мутобиыи синну сол дар к=дакистон зери назорат доимц ыарор медиьад
Ьамкории к=дакистон бо волидайнро ташкил намуда, назорат мебарад.
Баргузории машщулиятьои кушод, семинар, тавсияьои методии инфиродц ва умумиро барои мураббиён ташкил менамояд.
Тарзи тажьизонидан ва оро додани гур=ььоро вобаста ба синну сол назорат бурда, ба мураббиён дар ин самт к=маки методц мерасонад.
Иштироки фаъолонаи кормандон, кудаконро дар чорабиниьо, озмуньои ноьиявц, шаьрц, жумьуриявц таъмин менамояд.
Дар к=дакистон чорабинии «Р=зи волидонро» дар як моь як маротиба ташкил менамояд.
Дар машщулиятьо мунтазам иштирок намуда, таьлил намуда, ба мураббиён тавсияьои методиро пешниьод менамояд.

6. Мураббц чи гуна вазифадор аст?

Нигоьубини к=дакон ва риояи талаботьои «Дастуруамал оид ба ьифзи ьаёт ва саломатии к=дакон»-ро дар бинои к=дакистон ва майдончакьои сайру гашти к=дакона таъмин менамояд.
Барои ьаёт ва саломатии к=дакон ьангоми дар к=дакистон будани оньо шахсан жавобгар буда, ба оньо ёрии аввалиндаражаи тиббиро мерасонад.
Дар ьамбастагц бо кормандони тиббии к=дакистон баьри мустаькамкунии саломатц ва инкишофи жисмонц-руьии к=дакон мунтазам чорабиниьо мегузаронад.
Фаъолияти таълимц-тарбиявиро, тибыи Барномаи давлатии таълимц-тарбиявии «Роьнамои мураббц» дар ьамбастагц бо дигар муттахасисони к=дакистон ба наыша гирифта амалц мегардонад.
Ба ташкил ва гузаронидани машщулиятьо омодагии хуб мебинад.
Тарбиятгирандагони гур=ьц худро аз синни хурдсолц то ба синни мактабравц тарбия намуда, оньоро барои таьсил дар мактаб омода месозад.
Хусуиятьои инфиродии к=дакон ва шавыу завыи оньоро ом=хта, натижаьои ом=зишро бо маысади инкишофи шахсияти ьар як к=дак ва фаъолияти ом=згории худ моьирона истифода мебарад.
Ба ьар як к=даки гур=ьи худ бо эьтиром ва щамхорона муносибат намуда, одобу ахлоыи ом=згориро дар муошират ба к=дакон риоя менамояд.
Дар асоси ом=зиши хусусиятьои инфиродии к=дакон, тавсияьои руьшинос, фаъолияти рушди ислоькуниро бо тарбиятгирандагони худ ташкил менамояд.
Баьри пурмаьсул амалц гардонидани барномаи таълиму-тарбиявц дар гур=ь шароити мусоидро фароьам оварда, дар ин самт аз маводьои утоыи методц фаъолона истифода мебарад.
Дар ьамбастагц бо роьбари мусиыц жашну идьо, хушхолиьо, машщулиятьои варзиширо омода сохта, бо тарбиятгирандагон мегузаронад.
Сари ваыт ба мудир, кормандони тиббии к=дакистон, волидайн, оид ба таъщиротьо дар барои вазъи саломатии к=дак хабар медиьад. Дафтари ьозир щоиби к=даконро ташкил намуда, оид ба к=дакони дар бощча иштирок надошта, сабаби
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 43

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта