Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Бо қарз агар домод шудӣ бо ханда Худоҳофизӣ кун.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Тестҳои содда Медикхо

Tags:тестхо | чавобхо
Added:Admin (04.04.2015 / 12:09)
Rating:rating 71 article (0)
Reads:4248
Comments:1
Тестҳои содда

1. Рисолаи ба иқтисод мансуби Сино чї ном дошт?
а) Ал-қонун.
б) Тадбири манзил ссссссссссс
в) Тибби рӯҳонї.
г) Ал-шариат

2. Тарҷумаи илмї ва маънидоди мантиқии вожаи Экономикс чист?
А) бозори мол
Б) ташкили истехсолот.
В) қонуни хоҷагидорї ссссссссссссссссссс
Г) талаботи ҷомеа.

3. Иқтисод ин аз пеш ҳама илм оид ба
А) қоидаву низомҳо ва равишҳои хоҷагидорї ссссссссссс
Б) таърихи инкишофи ҷомеа
в) талаботи инсон ва ҷомеа
г) таклифоти инсон ва ҷомеа

4. Мояи тадқиқоти марказию асосии назарияи иқтисодиёт- ин:
А) маҳфумҳои таърихї
Б) узвҳои муносибатҳои амалї
В) муносибатҳои истеҳсолии одамон ва алоқаи онҳо бо қувваҳои истеҳсолии ҷомеа сссс
г) муносибатҳои истеъмолии одамон ва вобастагии онҳо аз истеҳсолот

5. Омилҳои аввалиндараҷаи истеҳсолот
А) меҳнат ва сармоя, технология, техника, экология
Б) замин, сармоя, меҳнат ва қобилияти соҳибкор ссссссссссссссс
В) меҳнат ва замин
Г) замин, меҳнат, сармоягузор

6. Муносибатҳои иқтисоди аз кадом узвҳои асоси иборатанд.
А) истеҳсолот, истеъмолот, тақсимот
Б) истеъмолот, мубодила, истеъмолот
В) тақсимот, мубодила ва такрористеҳсолот
Г) истеҳсолот, тақсимот, мубодила, истеъмолот

7. Захираҳои табиї, сармоя, захираҳои меҳнат, ахборот, экология, соҳибкори, комёбиҳои илмию техникии муосир -ин ҳама….?
А) омилҳои истеҳсолотанд сссссссссссссссссс
Б) воситаҳои истеҳсолотанд.
В) таркибдиҳандаҳои захираҳои иқтисодї мебошанд
Г) субъектони асосии бозоранд

8. Субъектҳои асосии бозор инҳоянд:
А. корхонаҳо, хоҷагиҳои оилави ва давлат сссссссссс
Б. нарх, талабот ва таклифот.
В. рақобати мукаммал ва номукаммал.
Г. пул, мол, хизмат

9. Илми иқтисодї истеҳсолоти ҷамъиятиро ба кадом қисматҳо ҷудо мекунад?
А. моддї ва маънавї
Б. моддию ғайримоддї
В. дастї, ҳунармандї ва махаллї
Г. хусусї, давлатї ва байналхалқї. ссссссссссссссссссссс

10. Арзиши истеъмолии мол чиро мефаҳмонад?
А. сифатнокиро.
Б. доштани нархҳоро.
В. бадоштиии молро.
Г. Манфиатнокиро. сссссссссссссссссссссссс

11. Мактаби аввалини иқтисоди чи ном дорад?
А. физиократҳо.
Б. иқтисоди сиёси классики.
В. назарияи иқтисод.
Г. меркантилистон.ссссссссссссссс

12. Сароби илми иқтисоди дар чист?
А. таърихи тамаддун
Б. инкишофи ҷамъият
В. таърихи ҳикмат
Г. қоидаву низомҳои хоҷагидори.сссссссссссссссссс

13. Дар кадоме аз ин сарчашмаҳо таълимоти иқтисоди бештар дида мешавад?
А. “Насиҳатнома”
Б. “Шаҳодатнома”
В. “Маснавии маънавї”
Г. “Авасто”

14. Унсурҳои асосии бозор ин-
А. рақобат, моликият, хусуси
Б. талабот, таклифот, нарх ва рақобат сссссссссссссссссссссс
В. низоми бозор,маҷмуи бохор
Г. захираҳои моддї ва иқтисодї

15. Неъматҳоро аз нигоҳи иқтисодї ба ду қисм ҷудо менамоянд
А. иқтисоди ва иҷтимои
Б. илми ва методи
В. табиї ва ғайритабиї
Г. иқтисодї ва ғайри иқтисодї ссссссссссссссссссссс

16. Мол чист?
А. мол - ин истеҳсоли маҳсулот барои истеъмолот
Б. мол - ин истеҳсоли маҳсулот барои фурӯш сссссссссссссссссссссс
В. тӯҳфа, об, ҳаво, замин.
Г. неъмати худованд

17. Пул чист?
А. қоғази қимматнок
Б. ҷавоҳир ва боигари
В. экваленти умумии молҳо ссссссссссссссссссссс
Г. арзиши аслии маҳсулот

18. Рақобат ин-
А. аз байн бурдани рақиб
Б.аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот
В. мусобиқаи иқтисоди барои ташкили хуби истеҳсолот, харид ва фурӯши мол ва хизматҳо сссссссссссссссссссссссссссс
Г. рақобатнокии молу хизматҳо

19. Музде, ки вобаста ба андозаи вақти кори иҷрошуда дода мешавад.
А. музди кори вақтбайъ ссссссссссссссссссссссссссссссссс
Б. музди кори корбайъ
В. музди кори мукофотї
Г. музди кори прогрессивї
20. Дар иқтисодиёт ҳамчун истеҳсолкунандаи мол ва хизмат баромад мекунад
А. фирма ссссссссссссссссссссссс
Б. ҳокимияти давлати
В. объекти тиҷорати
Г.шахси инфиродї

21. Талабот чист?
А. талабот- ин истеҳсоли маҳсулот аст
Б. талабот - ин рафтори харидор аст
В. талабот - ин эҳтиёҷоте, ки шакли пулро гирифтааст
Г. талабот- ин эҳтиёҷоте, ки бо пул таъмин аст сссссссссссссс

22. Ҳаракат аз рӯи каҷхаттаи пешниҳод зери таъсири кадом омилҳо ба миён меояд
А. омилҳои нархи ва ғайри нархи
Б. омилҳои вақти
В.омилҳои нархи сссссссссссссссссссссссссссссс
Г. омилҳои ғайринархи

23. Микроиқтисод ҳамчун қисми таркибию асосии
А. назарияи иқтисод аст ссссссссссссссссссссссссссссс
Б. микроиқтисод аст
В. мезоиқтисод аст
Г. иқтисодиёти ҷаҳони аст

24. Талаботи истеъмолкунанда аз чї вобастагї дорад.
А. сатҳи даромад сссссссссссссссссссссссссс
Б. кӯшиш барои фоидаи максималї
В. системаи бонкҳо
Г. мавҷудияти пулҳои пурракунанда ва ивазкунанда

25. Ду роҳи афзоиши фирма вуҷуд дорад
А. мукаммал ва номукаммал
Б. бавосита ва бевосита ссссссссссссссссссссссссссссс
В. пурра ва нопурра
Г. умумї ва ҷузъї


26. Дар асоси истеҳсолоти неъматҳои моддї чї ба амал меоянд
А. афзоиши субектони иқтисоди
Б. мубаддалшавии омилҳои истеҳсолот ба маҳсулот сссссссссссссссссс
В. афзоиши берунаи фирма
Г. афзоиши дохилаи фирма

27. Моликият чист?
А. онҳое, ки қобилият ва нерӯи объектҳои иқтисодиро соҳиби кардан доранд.
Б. воситаҳое мебошад, ки мустақим ва ғайримустақим аз ҷониби субъектони иқтисодї аз худ карда мешавад.
В. кулли муносибатҳои байни субъектони иқтисодї оиди тарзу услуби истифода, соҳибї, дургирої, азонихудкунї ва идораи объектҳои иқтисодї.сссссссссссссссс
Г. ҳуқуқи истифодабарии молро надоштан аст
28. Фирма – ин:
А. субъекти иқтисодї аст сссссссссссссссссссссссссс
Б. объекти иқтисодї аст
В. омили иқтисодї аст
Г. омили истеҳсолот аст

29. Мафҳуми назарияи иқтисод бори аввал кай ва аз тарафи кї ҳамчун илми иқтисоди сиёсї пайдо шудааст.
А. А. Маршалл-1890
Б. Ф. Кенэ-1750
В. А. Монкретен-1615 ссссссссссссссссссссссс
Г. А. Смит-1777

30. Кадом маънидоди моликиятро қабул медонед
А. муносибати воқеъии тақсими маснуот
Б. муносибати ҷории одамон оиди истеҳсолот
В. муносибати соҳибї, азонихудкунї, истифодабарї сссссссссссссссссссссс
Г. муносибати одамон оиди истифодабарї

31. Кадоме аз шаклҳои моликият вуҷуд доранд
А. давлатї
Б. ҳамҷоя
В. хусуси
Г. ҳамаи вариантҳо дурустссссссссссссссссссссссссссс

32. Асосҳои истеҳсолоти ҷамъиятро ҷудо кунед.
А. Захираҳои иқтисоди ва омилҳои истеҳсолот сссссссссс
Б. имконоти рушди истеҳсолоти ҷамъияти
В. ақидаҳои дар бобати пешрафти истеҳсолот.
Г. ҳар як захираи дар ихтиёри одамон буда

33. Масъалаи марказии илми иқтисодї:
А. чи? барои ки? чи тавр бояд истеҳсол кард? ссссссссссссссс
Б. чи қадар? чанд-то?, бояд истеҳсол кард.
В. чаро? аз барои чї? аз куҷо бояд истеҳсол кард?
Г. барои чї?, чаро?, аз кадом ҳисоб бояд истеҳсол кард?

34. Микроиқтисод, қисми назарияи иқтисодие, ки
А. фаъолияти хоҷагии миллиро меомӯзад.
Б. хоҷагидории бозорҳои ҷаҳониро меомӯзад
В. фаъолияти хоҷагидории фирмаҳоро меомӯзад.сссссссссссссс
Г. Иктисодиёти зарраҳои хурдтаринро меомӯзад

35. Ба кадом намуди низоми иктисодї он низоме дохил мешавад, ки дар хукмронии моликияти давлатї ва низоми мутамарказии идоракуни асос ёфтааст?

а) анъанавї
б) бозорї
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта