Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар дӯсти самимият лозим аст, дар вақти ҳисоб – дақиқият.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 >>

Тестҳои содда

Tags:тест | ответы
Added:Admin (04.04.2015 / 12:07)
Rating:rating 70 article (0)
Reads:3348
Comments:0
Тестҳои содда
1. Натиљаи фаъолияти эљодии зењнї инњо мебошанд:
а) асарњои илмї, санъат ва адабиёт аз љумла барномањои компютерї, мазмун маълумотњо;
б) ихтироотњо, моделњои муфид, намунањои саноатї;
в) иљро намудани фонограмањо; дастовардњои селексионї
г) њамаи вариатњои овардашуда дурустанд;

2. Нерўи илмии мамлакат аз чї иборат аст:
а) аз корхонањои саноатї;
б) корхонањо, заводу фабрикањо;
в) муассисањои академикї, институтњои илмии тадќиќотї, муассисањои олии таълимї;
г) муассисањои то мактабї, мактабњо;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

3. Маркази идоракунии илм дар инфраструктураи илмї ин:
а) Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон;
б) мактабњои олї дар љумњурї;
в) Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон;
г) Вазорати рушди иќтисод ва савдо;
д) љавоби дуруст пешнињод нашудааст;

4. Инфраструктураи илмї ин:
а) базаи моддї техникї мебошад, ки барои фаъолияти илмї шароитњои мусоид фароњам месозад;
б) муассисањои то мактабї ва мактабњо, ки барои тайёр намудани кадрњо замина муњайё месозад;
в) институтњои илмие, ки тадќиќотњои илмї мебаранд;
г) вазоратњо ва идорањои давлатї;
д) њамаи вариантњо дурустанд;

5. Яке аз тартибњои инфраструктураи илмиро аз вариантњои зерин муайян намоед:
а) мактабњои миёна;
б) мактабњои олї;
в) бино ва иншоотњои марказњои илмї;
г) муассисањои то мактабї;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

6. Омилњое, ки амнияти миллиро таъмин месозанд ин:
а) амнияти сиёсї, иќтисодї;
б) амнияти молиявї, технологї;
в) амнияти экологї, хўрокворї;
г) амнияти иттилоотї, демографї, психологї, маънавию маданї;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

7. Минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» дар кадом ќисмати вилояти Суѓд таъсис дода шудааст:
а)дар Хуљанд;
б)дар Чкалов;
в)дар Конибодом;
г) дар н. Бобољон Ѓафуров
8. Иќтидори энергетикии НБО-и Роѓун чанд МВт-ро ташкил медињад:
а)3600;
б)4600;
в)5600;
г) 6600;
д) 7600;
9. Иќтидори энергетикии НБО-и Даштиљум чанд МВт-ро ташкил медињад:
а) 4000;
б)5000;
в)6000;
г) 7000;
д) 8000;

10. Барои он, ки рушди иќтисоди миллї дар сатњи љањон муайян карда шавад, бо пешнињоди СММ чи гуна нишондињандањо истифода бурда мешаванд:
а) микроиќтисодї;
б)мезоиќтисодї;
в)наноиќтисодї;
г) макроиќтисодї;
д) мегаиќтисодї;
11. Потенсиал бо забони тољикї чи гуна тарљума шуда аст:
а) иќтидор;
б)рушд;
в)истењсолот;
г) мањсулот;
д) сармоя

12. НОБ-и Сангтуда-2 бо њамкорї бо кадом давлат сохта мешавад:
а) бо Россия;
б) бо Њиндустон;
в) бо Љумњурии Исломии Эрон;
г) бо Афѓонистон;
д) бо Покистон;
13. Аз хама зиёд иќтидори энергетики дар кадом НБО дида мешавад:
а) Роѓун;
б)Норак;
в) Бойѓозї;
г) Даштиљум;
д) Сангтўда -1;

14. Нерўгоњњои барќии обии дарёи Вахшро аз вариантњои зерин муайян намоед:
а) НБО- и Роѓун, НБО – и Шўроб;
б) НБО-и Норак, НБО –и Бойѓозї;
в) НБО-и Сангтўда 1, НБО-и Сангтўда 2;
г) НБО-и Сарбанд, НБО – Шаршар, НБО-и Марказї;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

15. Иќтидори энергетикии НБО-и Сангтўда 2 чанд МВт-ро ташкил медињад:
а) 220 МВт;
б) 280 МВт
в) 300 МВт;
г) 250 МВт;
д) 400 МВт;

16. Иќтидори энергетикии НБО-и Норак чанд МВт-ро ташкил медињад:
а) 3000 МВт;
б) 300 МВт;
в) 2250 МВт;
г) 2400 МВт;
д) 5000 МВт;

17. Мафњуми хатарро аз вариантњои зерин муайян намоед:
а) ин эњтимолияти аз дохил ва хориљ ба миён омадани таъсири манфие мебошад, ки дар натиљаи он ба организми иљтимої ягон намуди зарар, зиён расонида шуда оќибат косташавии њолати онро ба вуљуд меорад;
б) таъмин намудани амнияти миллї тавассути соњаи њарбї дар кишвар; в) фаъолнок гардонидани фаъолияти соњаи њарбї ва бењтар намудани шароити зиндагии мардум;
г) фаъолияте мебошад, ки ба маќомотњои дахлдор таъсири манфї расонида тавассути омилњои истењсолот;
д) љавоби дуруст пешнињод нашудааст;
18. Хатар аз рўйи хелњои худ ба гурўњњои гуногун, чунончї
а) њарбї, сиёсї, иќтисодї;
б) иљтимої, экологї, фарњангї;
в) зењнї, илмию техникї;
г) иттилоотї, демографї, обу озуќаворї, энергетикї;
д) њамаи вариантњои овардашуда ба хелњои хатар дохил мешаванд;

19. Хатар чист:
а) эњтимолияти аз дохил ё аз хориљ ба миён омадани таъсири манфї мебошад;
б)эњтимолияти танњо аз дохил ба вуљуд омадани таъсири манфї мебошад;
в) эњтимолияти аз хориљ ба миён омадани таъсири мусбї мебошад;
г) тарзи мушаххаси зоњиршавии њодисањо мебошад;
д) эњтимолияти танњо аз хориљ ба вуљуд омадани таъсири манфї мебошад;

20. Омили субъективии сар задани хатар аз чи вобаста мебошад:
а) аз фаъолияти худи субъект;
б) аз офатњои табиї;
в) аз омили объективї;
г) аз њодисањои форсмажорї;
д) аз њодисањои ногањонї.
21. Тањдид чист:
а) таъмини амнияти манфиятњои миллї;
б) таъмини бехатарии давлат;
в) тарзи мушаххаси зоњиршавии хатар;
г) таъмини бехатарии шахс;
д) тарзи конкретии њодисањо.
22. Хатар аз рўи њаљми фарогирии оќибатњои манфии худ ба кадом гуруњњо људо мешавад:
а) хатари иќтисодї, иљтимої, ва сиёсї;
б) хатари фарњангї, динї ва инсонї;
в) хатари байналмилалї, минтаќавї ( минтаќањои љањон), хатари миллї; г) хатари глобалї ва миллї;
г) танњо хатари миллї;
23. Кадоме аз мафњумњои дар поён овардашуда њамчун хатар эътироф намешавад:
а) миллї;
б) зењнї;
в) илмї;
г) руњї;
д) молиявї;
24. Бехатарии миллї кадом намуди амниятро дар бар намегирад:
а) амнияти давлатї;
б) амнияти минтаќавї;
в) амнияти шахсї;
г) амнияти глобалї;

25. Мафњуми амнияти иќтисодї нахустин бор дар кадом солњо ба вуљуд омадааст:
а) солњои 20 – уми асри 20;
б) солњои 30 –юми асри 20;
в) солњои 40 –уми асри 20;
г) солњои 70 –уми асри 20;
26. Ба аќидаи Президенти кишвар Эмомалї Рањмон натиљаи аз њама хатарноки глобализатсия ин:
а) коњиш ёфтани ахлоќ;
б)коњиш ёфтани маьнавиёт;
в)коњиш ёфтани одобу суннат;
г) њамаи љавобњо дуруст аст
27. Љумњурии Тољикистон аъзои кадом Созмони байналмилалї нест:
а) СММ;
б) НАТО;
в) СЊШ; СААД
г) ИДМ;
28. ЕврАзЭС чи маъно дорад:
а) Иттињоди иќтисодии аврупоию осиёї;
б) Созмони Њамкории Шанхай;
в) Иттињоди иќтисодии африќоию осиёї;
г) Иттињоди иќтисодии амрикоию осиёї;
д) Иттињоди давлатњои мустаќил.

29. Бехатарсозї ин:
а) фаъолияте мебошад, ки дар натиљаи он имконият ва эњтимолияти хатар аз байн бардошта шуда, амният таъмин карда мешавад;
б) фаъолияти илмие мебошад, амнияти иттилоотиро таъмин менамояд;
в) омилњое мебошад, ки бехатарии иќтисодї ва иљтимоиро дар назар дорад;
г) маљмўи омилњое, ки ба фаъолият маќомотњои дахлдор таъсири мусбї мерасонад;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

30. Иттилоот чист:
а) маълумот дар бораи шахсњо, ашё, объект ва воќеиёт;
б) тањия кардан, офаридан ва аз худ кардан;
в) пешгўи кардан ва офаридан, маълумот дар бораи танњо корхонањои давлатї
г) маљмўи марказ, асос ва бонки захира;

31. Љумњурии Тољикистон дар сиёсати берунаи худ чи гунна
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта