Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҷавоби аблаҳ хомӯшист
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

тест нихои т.х и

Added:Admin (03.04.2015 / 14:45)
Rating:rating 7 article (0)
Reads:2074
Comments:0
Варианти № 1.

1.Ҳуқуқ бо иқтисодиёт чӣ гуна алоқамандї дорад?
а) не онҳо алоқамандӣ надоранд;
б) бо ҳам алоқамандии зич доранд, иқтисодиётро бидуни ҳуқуқ тасаввур кардан номумкин аст;
в) ҳуқуқ бе иқтисодиёт вуҷуд надорад;
г) ҳуқуқ бе ҷамъият вуҷуд надорад.
2. Калимаи иқтисодиёт дар кадом аср ба вуҷуд омадааст?
а) асри 6; б) асри 5;
в) асри 7; г) асри 9;
3. Вазифаҳои мурофиаи судӣ дар суди иқтисодӣ аз чї иборат аст?
а) ҳимояи ҳуқуқ;
б) манфиатҳои қонунии корхонаҳо;
в) ҳимояи ҳуқуқ, манфиатҳои қонунии корхонаҳо ва мустаҳкам намудан ба таҳлили
қонуният;
г) ҳимояи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ.
4)Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муфлисшавї» кай ќабул шудааст?
а)5-май соли 2002;
б)12 декабри соли 2000;
в)25 июни соли 2003;
г)1январи соли 1999.
5.Мўҳлати даъво байни ташкилотҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо чанд сол аст?
а)7-сол; б)2-сол;
в)1-сол; г)3-сол.
6.Ба шартномаи ноустуворона дохил намешавад?
а)Ҳисобӣ; б)Натиҷавӣ;
в)Ҷоришавӣ; г)Интихобӣ.
7.Шакли моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд хел мешавад?
а)Меҳнатӣ ва маъмурӣ; б) Давлатӣ ва хусусӣ;
в)Хусусӣ, давлатӣ ва умумӣ; г)Ҳиссагӣ ва якҷоя.
6.Коғазҳои қиматнок дар кадом шакл бароварда мешаванд?
а)Расмӣ ва ғайрирасмӣ; б)Ташкилӣ ва ғайриташкилӣ;
в)Ҳуҷҷатӣ ва ғайриҳуҷҷатӣ; г)Бе ҳуҷҷат ва қайди давлат.
8.Функсияҳои давлатро номбар намоед?
а)хориҷӣ ва берунӣ;
б) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;
в) дохилӣ ва берунӣ;
г) хориҷӣ ва иқтисодӣ.
9.Ќонун « Дар бораи сармоягузорї» дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон кай ќабул карда шудааст?
а) 12.05.2010 в) 12.05.2007;
б) 12.05.2000; г) 12.05.2012
10.Кї њуќуќ дорад ки соњибкорро муфлис эълон кунад?
а)Њукумати Љумњурии Тољикистон; б)суди умумии шањру ноњия;
в)суди иќтисодї; г)прокуратура.
11.Калимаи «менељмент» чиро ифода мекунад?
а)менељмент низоми оќилонаи идоракунї мебошад;
б)менељмент ин ќонуни соњибкорї мебошад;
в)менељмент ин шартнома дар бахши соњибкорї мебошад;
Г)ин яке аз принсипњои њуќуќи соњибкорї мебошад.
12.Шакли моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд хел мешавад?
а)Меҳнатӣ ва маъмурӣ; б) Давлатӣ ва хусусӣ;
в)Хусусӣ, давлатӣ ва умумӣ; г)Ҳиссагӣ ва якҷоя.
13.Қонунгузории гражданӣ кадом ҳуқуқҳоро мустаҳкам менамояд?
а)хариду фурўши моликияти давлат, мақомоти худидоракунии давлат;
б)расонидани хизматҳо аз ҷониби мақомоти давлатии танзими рақобатнокӣ;
в)гузаронидани пардохтҳои ғайри нақд аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ;
г)гузаронидани молу мулк аз як шакл ба шакли дигар, ихтиёрдории шахсон нисбати моликият.
14. Бозорҳо аз ҷиҳати намудашон чӣ гуна хусусият дорад?
а)хусусияти байналхалқӣ; б)хусусияти минтақавӣ;
в) хусусияти миллӣ ва байналхалқӣ; г) ягон хел хусусият надоранд.
15.Санадҳои меъёри – ҳуқуқӣ кадом фаъолиятро ба танзим медарорад?
а) фаъолияти мўътадили муносибатҳои бозоргониро;
б) ҳуқуқи шаҳрвандро;
в) амнияти давлатиро;
г) фаъолияти ҷудогонаро.
16. Калимаи иқтисодиёт аз кадом забон гирифта шудааст?
а) юнонӣ; б) лотинӣ;
в) англисӣ; г) фаронсавӣ.
17.Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шаҳрвандон ҳуқуқи ба соҳибкорӣ машғул шуданро доранд?
а) ҳа, ҳуқуқ доранд;
б) на ҳама шахсон;
в) танҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон;
г) танҳо шахсони хориҷӣ.
18.Маќсади асосии раќобат чист?
а) ба даст овардани фоида;
б) љалб намудани талаботи харидорон;
в) ќонеъ намудани талаботи харидорон;
г) гарон кардани нархи мањсулот.

Саволњои хаттї.
1) Мафҳумњои ҳуқуқ, иқтисодиёт ва бозор шарњ дињед.
2) Таъмини ҳолати ҳуқуқии соҳибкор

Тартибдињанда: Зарипова Г.С.
Раиси комиссияи таълимї –методии
кафедра, н.и.и., дотсент Самадова З.А.

Варианти № 2.
1. Аввалин маротиба ба илми иқтисодиёт кадом олим саҳми худро гузоштааст?
а) Геспод В.И; б) Давид Рекардо;
в) Фридрих Э; г) Адам Смит;
2.Шакли моликият дар Љумњурии Тољикистон чанд хел мешавад?
а)мењнатї ва маъмурї;
б)давлатї ва хусусї;
в)хусусї, давлатї ва умумї;
г)њиссагї ва якљоя.
3.Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шаҳрвандон ҳуқуқи ба соҳибкорӣ машғул шуданро доранд?
а) ҳа, ҳуқуқ доранд;
б) на ҳама шахсон;
в) танҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон;
г) танҳо шахсони хориҷӣ.
4.Теъдоди иштирокчиёни љамъияти сањњомї шакли пўшида бояд аз чанд нафар иборат бошад?
а)70 нафар;
б)80 нафар;
в)60 нафар;
г)50 нафар.
5.Хелҳои коғазҳои қиматнокро номбар кунед:
а) манзурӣ, ордерӣ, номӣ;
б) ҳуҷҷатӣ ва ғайриҳуҷатӣ;
в) вексел, вомбарг, саҳмия, чек, сертификатӣ бонкӣ;
г) оддӣ, компутерӣ, ордерӣ.
6.Мақсади асосии рақобат чист?
а) ба даст овардани фоида;
б) ҷалб намудани талаботи харидорон;
в) қонеъ намудани талаботи харидорон;
г) гарон кардани нархи маҳсулот.
7.Ба субъекти муносибатҳои муфлисшавӣ киҳо дохил мешаванд?
а) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
б) шахсони резидент ва ғайрирезидент;
в) қарздор, кредитор ва мақомоти ваколатдори давлатӣ;
г) Суд, прокурор, адвокат.
8. Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо кадом хусусиятҳо аз дигар шартномаҳо фарқ мекунад?
а) бо хусусияти ҳолати ҳуқуқии тарафҳо;
б) бо хусусияти тарзи бастани шартномаҳо;
в) бо хусусияти ҳадафи бастани онҳо ва музднок будан;
г) бо хусусияти мазмуниашон фарқ мекунанд;
9.Намуди ҷавобгарии интизомиро номбар намоед?
а)умумӣ ва махсус;
б) содда ва мураккаб;
в)мураккаб ва махсус;
г) танбеҳ, сарзаниш ва аз вазифа озод кардан.
10.Ба субъекти муносибатҳои ҳуқуқи андоз киҳо дохил мешаванд?
а)айбдоршаванда ва гумонбаршаванда; б)шахси ҳуқуқи хориҷӣ;
в)шахси ҳуқуқӣ, воқеӣ ва давлат; г)мақомоти давлатӣ.
11.Назорати давлатӣ аз болои раванди фаъолияти соҳибкорӣ бо кадом мақсад гузаронида мешавад?
а)бо мақсади ошкор кардани соҳибкории ғайриқонунї;
б)бо мақсади ҳимоя кардани ҳуқуқҳои соҳибкорон аз мақомоти давлатӣ ва дигар шахсон;
в)бо мақсади ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунанда;
г) бо мақсади ҳимояи манфиатҳои ҷамъият ва давлат ва пешрафти иқтисодиёт.12.Муносибатҳои ҳуқуқӣ бо иштироки сармоягузор дар кадом асос ба амал бароварда мешавад?
а)дар асоси шартномаҳо ва созишномаҳои тарафҳои субъектони хоҷагидор;
б)тибқи созишномаҳои байналхалқӣ оиди иштироки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар асоси фаъолият;
в)мувофиқи танзими меъёрҳои кодекси гражданӣ оид ба
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Загрузка...
0 / 43

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019