Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Обрӯи хушомадгӯй, на дар кӯча, на дар ҷӯй
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам
1 2 3 >>

Тест аз фанни 2018 ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК синфи 9 бо забонхои точики руси узбеки

Tags:тест аз фанни 2018 таърихи халқи тоҷик таърихи халқи тоҷик синфи 9 бо забонхои точики руси узбеки | тести таърихи халқи тоҷик бо забонхои точики руси узбеки 2018 | маводи аттестatсия синфи 9 аз фанни забони давлатӣ диктант 2018 | аттестация 9 класс 2018 изложение 9 класс с русским языком обучения | маводи аттестatсияи хатм a3 фанни9 синф узбек тили баёнлар матни 2018 | маводи аттестatсияи хатм a3 фанни забони модари накли хатти барои синфи 9 2018 | имтихонои синфи 9 | имтихони синфи 9 2018 | имтихони синфи 9 2018 | тест аз фанни алгебра барои синфи 9 2018 | тест аз фанни география барои синфи 9 2018 | тест аз фанни таърихи халки точик барои синфи 9 | забони точии синфи 9 | саволхои тести аз фанни таърихи халки точик | бо чавобхои дуруст | калиди атестатсияи синфи 9 бо вариантхои дурст | шпаргалкаи атастатсияи 2018 синфи 9
Added:Admin (26.04.2018 / 11:25)
Rating:rating 429 article (0)
Reads:5038
Comments:1
МАВОДИ АТТЕСТATСИЯИ ХАТМ A3 ФАННИ Забони модари накли хатти 2018 , МАВОДИ АТТЕСТATСИЯИ ХАТМ A3 ФАННИ забони модари накли хатти БАРОИ СИНФИ 9 2018,имтихонои синфи 9 ,имтихони синфи 9 2018 ,имтихони синфи 9 2018, тест аз фанни алгебра барои синфи 9 2018, тест аз фанни география барои синфи 9 2018, тест аз фанни таърихи халки точик барои синфи 9,забони точии синфи 9, саволхои тести аз фанни таърихи халки точик,бо чавобхои дуруст,калиди атестатсияи синфи 9 бо вариантхои дурст, шпаргалкаи атастатсияи 2018 синфи 9

ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК бо забонхои точики руси узбеки
Саволномаи 1.
1. Тадбирҳои Шоҳмурод барои мустаҳкам намудани аморати Бухоро.
2. Вазъи иқтисодию сиёсии Осиёи Марказӣ дар миёнаи асри XIX
3. Ислоҳоти пули Улуғбек ва Хусравшоҳ
Саволномаи 2.
1. Таъсири инқилоб ба аморати Бухоро
2. Муносибати байниҳамдигарии мулкҳо дар арафаи хуҷуми кӯшунқои Русияи полшохӣ
3. Робитаҳои давлатиӣ дар ХУП ва нимаи аввали асриХУШ
Саволномаи 3.
1. Хдракати «Сарбадорон»
2. Муносибати давлатҳои Осиёи Марказӣ бо Русия
3. Фаъолияти ҷадидон дар кишвари Туркистон
Саволномаи 4.
1. Тобеи аморати Бухоро шудани Бухорои Шарқй
2. Чорабиниҳои аввалини ҳукумати нави Бухоро
3. Вазъи давлати Темуриён дар арафаи ҳуҷуми Шайбонихон.
Саволномаи 5.
1. Воқеаҳои нимаи аввали асри ХУ 1
2- Оғози ҳуҷуми забткоронаи лашкари рус дар ҳудуди Осиёи Марказй
3. Сабабҳои фаъолшавии мухториятхоҳо
Саволномаи 6.
ТБадахшон ва Ҳисор дар асри ХУ11 ва нимаи аввали асри ХУ111
2. Муҳорибаҳои нахустини байни Русия ва Бухоро
3. Заволи давлати Темуриён
Савономаи 7.
1. Ҷунбишҳои халқӣ дар асри ХУ 11 ва нимаи аввали асри ХУ111
2.3абти Хуҷанд ва Уротеппа(Истаравшан) аз тарафи қӯшунҳои рус
3. Тадбирҳо баҳри рушди иқтисод ва тиҷорат дар Афғонистон
Саволномаи 8.
1. Ҷангҳо байни давлатҳои феодалй дар ибтидои асри XIX
2. Муносибати байниҳамдигарии мулкҳо дар арафаи ҳуҷуми қӯшунҳои Русияи подшоҳй
3. Ғалабаи инқилоби февралй дар Русия
Саволномаи 9.
1. Оқибатҳои харобиовари ҷангҳои феодалй
2. Шартномаи Гандумак
3. Барҳам додани тартиботи подшоҳй дар кишвари Туркистон
Саволномаи 10.
1. Ислоҳоти ҳарбии амир Насрулло
2. Муҳорибаи Зирабулоқ ва шартномаи 23 июни соли 1868
3. Забти Уротеппа (Истаравшани ҳозира)
Саволномаи 11.
1. Ташкил намудани генерал - губернатори Туркистон
2.Эъзомияи Искандаркӯл
3. Сабабҳои ба Осиёи Марказй лашкар кашидани Русия
Савономаи 12.
1. Фарқияти мактабҳои усули куҳна ва нав
2- Оғози ҳуҷуми амир Музаффархон ба Бухорои Шарқй ва оқибатҳои он
З.Болоравии ҳаракати ислоҳотхоҳонаи ҷавонбухо- роиён
Саволномаи 13.
1. Аморати Бухоро дар давраи ҳукмронии амир Ҳайдар
2. Ҳуҷуми Нодиршоҳ ба Осиёи Марказй
3. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсй
Саволномаи 14.
1. Таъсири партиям (ҳизб)-и коммуниста дар Бухоро
2. Сохти маъмурии аморати Бухоро
3. Ба ихтиёри шӯроҳо гузаштани ҳокимият дар Хуҷанд
Саволномаи 15.
1. Хонигарии Қӯқанд
2.3абти мулкҳои туркманнишин аз тарафи қӯшунҳои Русия
3. Ташкили давлати Шайбониён
Саволномаи 16.
БМуборизаи амир Ҳайдар ба муқобили бекигарҳои Х,исор ва Кӯлоб
2. Ҳалли «Масъалаи Помир» дар байни Русия ва Англия
3. Таҷовузи Колесов ва оқибатҳои он
Саволномаи 17.
1.3абти Ӯротеппа ва Хуҷанд аз тарафи лашкари Бухоро
2.0қибатҳои мусбй ва манфии забт кардани Осиёи Марказй аз тарафи Русия
З.Инқирози ҳукумати мухториятхоҳон ва «табаддулоти Эргаш»
Саволномаи 18.
1. Ташкили мактабҳои усули нав
2. Кишвари Туркистон-қисми таркибии империям Русия
3. Муҳоҷирати ҷавонбухороиён ба кишвари Туркистон
Саволномаи 19.
1. Оғози амалиёти отряди эъзомияи Ҳисор
2. Муносибатҳои Русия бо аморати Бухоро
3. Сарнагункунии амири Бухоро-вазифаи навбатии Давлати Шӯравй
Савономаи 20.
1. Инкишофи саноат дар ибтидои асри XX
2. Зарурият ва оғози сохтмони роҳи оҳан дар Осиёи Марказй
3. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравй дар Ўротеппа ва Мастчоҳ
Саволномаи 21.
1. Оғози ҳукмронии сулолаи Манғития
2. Шаклҳои заминдорй ва андоз дар Осиёи Марказй
3. Муборизаи Темурмалик ба муқобили муғулҳо Саволномаи 22.
1. Сабаб ва баҳонаи шӯришҳои солҳои 1873-1876
2. Таъсири инқилоби Октябр ба аморати Бухоро
3. Ба вуҷуд омадани ҳаракати ҷадидия Саволномаи 23.
1. Ҳаёти илмй ва адабй дар нимаи якуми асри XIX
2. Фаъолияти рафокатҳо ва ширкатҳои марказии Русия дар Осиёи Марказй
3. Шӯриши Малик Санҷар Саволномаи 24.
1. Таърихи хонигарии Қӯқанд 2-Оғози ташаккулёбии синфи коргари миллй 3. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ Саволномаи 25
1. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Сомониён
2. Шӯриши Восеъ
3. Забти Бухорои Кӯҳна аз тарафи қӯшунҳои рус
Саволномаи 26.
1. Шаклҳои андоз дар аморати Бухоро
2. Фоҷиаи суннимазҳабон ва шиамазҳабон дар Бухоро
3. Аз тарафи аскарони сурх забт намудани ноҳияҳои марказии аморат
Саволномаи 27.
1. Сабабҳои калонтарин ҷунбиши халқии ибтидои соли 1810 дар Бухоро
2. Сабабҳо ва баҳонаи шӯриши соли 1916
3. Фаъолияти Низомулмулк Саволномаи 28.
1. Ташкилёбии ҳизби ҷавонбухороиёни инқилобчӣ
2. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон
3. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро Саволномаи 29.
1. Забти Ҷиззах аз тарафи қӯшунҳои рус
2. Ба кишвари Туркистон омададани муҳоҷирони рус
3. Муҳорибаи Чӯпонато Саволномаи 30.
1. Шўриши соли 806 ва аҳамияти он
2. Вазъи мулкҳои Бадахшон дар арафаи тақсимот
3. Ба Бухорои Шарқй фирор кардани амир Олимхон Саволномаи 31.
1. Вазъияти Осиёи Марказй дар арафаи ҳуҷуми Чингизхон
2. Шикастхӯрии шӯриш ва барҳам до дани хонигарии Қӯқанд
3. Иғвои 2 июли соли 1920 Саволномаи 32.
1. Ташаккули забони адабии халқи тоҷик
2. Тобеи аморати Бухоро шудани Ҳисор, Кӯлоб, Балҷувон ва водии Вахш
3. Амалиётҳои ҷангӣ дар водии Ҳисор
Саволномаи 33.
1. Чорабиниҳои аввалини ҳукумати нави Бухоро
2. Ба вуҷуд омадани давлати Қарахониён
3. Ташкили кумитаҳои инқилобӣ дар сарзамини Бухоро Шарқй
Саволномаи 34.
1. Сабабҳои таназзули давлати Ғуриён
2. Шӯриши Малик Санҷар
3. Таркиби этникй (нажодӣ)-и халқи тоҷик Саволномаи 35.
1. Таназзули давлати Ғазнавиён
2. Шӯриши Усмон
3. Фарқи барномаи ҷавонбухороиёни инқлобчй аз барномаи коммунистон
ТОЖИК ХАЛҚИ ТАРИХИ
1- саволнома
1. Бухоро амирлигини мустаҳкамлаш йӯлида Шоҳмурод тадбирлари.
2. XIX асрнинг ӯрталарида Марказий Осиёдаги сиёсий иқтисодий вазият.
3. Улуғбек ва Хусравшоҳнинг пул ислоҳоти.
2- саволнома
1. Инкдлобнинг Бухоро амирлигига таъсири.
2. Россия подшолиги қӯшинларининг ҳужуми арафаларида мулклар ӯртасидаги муносабатлар.
3. ХУЛ аср ва XVIII асрнинг биринчи ярмида дипломатик алокалар
3- саволнома
1. «Сарбадорлар» ҳаракати тӯғрисида маълумот.
2. Марказий Осиё давлатларининг Россия билан муносабати.
3. Туркистон ӯлкасида жадидлар ҳаракати.
4- саволнома
1. Шарқий Бухоронинг Бухоро амирлигига тобе бӯлиши.
2. Бухоро янги ҳукуматининг биринчи тадбирлари
3. Шайбонийхон ҳужуми арафаларида Темурийлар давлатидаги вазият.
5- саволнома
1. XVI асрнинг биринчи ярмидаги воқеалар.
2. Рус лашкарларининг Марказий Осиё ҳудудига қилган босқинчилик ҳужуми.
3. Мухторият талабгорларининг фаоллашиш сабаблари.
6- саволнома
1. ХУП асрваХУШасрнинг биринчи ярмида Бадахшон ва Хдсор.
2. Россия ва Бухоро ӯртасидаги
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта