Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Буздилро хатар ёр аст
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы

Тестхо оиди мавзуи: Пайдоиши иктисоди сиёсии классики. Ташаккулёбии «Назарияи иктисоди» хамчун илм

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 13:23)
Rating:rating 4 article (0)
Reads:4395
Comments:1
Тестњо оиди мавзуи:
Пайдоиши иытисоди сиёсии классикц.
Ташаккулёбии «Назарияи иытисодц» ьамчун илм.1. Асосгузори мактаби иытисодц сиёсии классикц кист?
А) Адам Смит. Б) Давид Рекардо. В) Уилиям Петти. Г) Карл Менгер

2. «Назарияи умумии шущл, фоиз ва пул» асари кист?
А) X. Кейнс Б) Ф. Кэне В) А. Смит Г) Д.Рикардо

3. « Рисола дар бораи андозьо ва пардохтьо» асари кист?
А) У. Петтц Б) Ф.Визер В) К. Маркс Г) Д.Рикардо

4. Кадом мактаб аввалин шуда ба илм якчанд мафьумьои иытисодиро ворид намуд?
А) Меркантилистон Б) Физиократхо В) Неоклассикхо Г) Мактаби риёзиёт

5. Пайдоиши иытисоди сиёсии классики англис бо кадом табаддулотьои куллц вобастагц дошт?
А) тараыыиёти муносибатьои истеьсолии сармоядорц ва мусодираи щоратгаронаи заминьои деьыонон.
Б) щоратгарии мустамликавц.
В) истеьсолоти мануфактурц, тараыыиёти саноат.
Г) ьамаи жавобьо дурустанд

6. Асосгузори мактаби классики иытисоди сиёсии англис кц ба шумор мерафт?
А) Уилиям Стенли Жевонс.
Б) Адам Смит.
В) Девид Рикардо.
Г) Уилиям Петти

7. Дар асрьои 17-18 кадом соьаьои саноат дар Англия тараыыц карда буданд?
А) моьидорц, киштисозц, к=ьц.
Б) моьутбофц, металлургц, газворбарорц, киштисозц, к=ьц
В) баьрнавардц, самолётсозц,ыаннодц.
Г) х=рокворц, атласбофц, д=зандагц, рассомц.
8. Манбаи муьимтарини тараыыиёти иытисодиёти Англия чц ба ьисоб мерафт?
А) муомилот бо хорижи кишвар.
Б) щоратгарии мустамликавц
В) фоида аз сармоя.
Г) соьаи истеъмолот.
9. Сольои зиндагии Уилиям Петти кадомьо буданд?
А) 1664-1721. Б) 1623-1687 В) 1700-1760. Г) 1666-1742,
10. Инкишофи аыидаьои иытисодии У. Петти ба кадом давраьо рост омадааст?
А) дар сольое, ки Англия аз р=и даражаи тараыыиёт аз ьама мамлакати ыафомондатарини Аврупо буд.
Б) дар сольое,ки Англия мустамликаи Фаронса буд.
В) дар сольоое, ки Англия аз р=и даражаи тараыыиёт аз ьамаи давлатьои Аврупо пеш гузашта буд
Г) жавоби дуруст нест.

11. Кадоме аз ин асарьо ба У.Петти тааллуы надорад?
А) «Сухан аз хирадмандон»
Б) «Арифметикаи сиёсц».
В) «Ьар чиз дар бораи пул»
Г) «Андешаьо дар бораи офаридан ва таысими сарват»

12. Доираи асосии машщулияти У. Петтии жавонро кадом соьа ташкил медод?
А) иытисоди сиёсц
Б) тиб
В) муомилоти пул
Г) кишоварзц.

13. Дар маънидоди равандьои иытисодц У.Петти чиро истифода бурда буд?
А) ыиёскунии биологии гардиши хун бо муомилоти пули жамъият
Б) инкишофи руьии инсон.
В) инкишофи хожагиинатуралц.
Г) беыурбшавии пулро ьангоми интишори зиёди он аз тарафи давлат.

14. Дар асараш «Рисола дар бораи андозьо ва пардохтьо».У.Петти кадом масъалаьоро таьлил кардааст:
А) тартибу таьлили андозситонц, фанни иытисод ьамчун илм дар бораи сарват, Б) таълимоти меьнатии арзиш, ыонуни арзиш.
В) ыонуни арзиши иловагц.
Г) ьамаи жавобьо дурустанд

15. Ин гуфтаьо ба кц тааллуы дорад: «меьнат падар ва принсипи фаъоли сарват аст, замин бошад- модари вай»
А) А.Смит. Б) Д.Рикардо. В) Ф.Кэне Г) У. Петти

16. Кадом омильоро дар раванди истеьсолц У.Петти омильои асосц номида буд?
А) Меьнат ва ихтисоснокии корманд.
Б) замин ва меьнат
В) маьорати корманд, воситаи меьнат.
Г) сармояи хусусц, меьнат.
17. Ба аыидаи У.Петти асоси моддии сарватро чц ташкил медиьад?
А) замин, табиат
Б) меьнат, воситаьои истеьсолот
В) сармоя, соьибкорц
Г) тахассуснокии корманд.

18. Иытисоди сиёсц ьамчун илм дар кужо ба вужуд омадааст?
А) Фаронса.
Б) Россия.
В) Англия
Г) Америка.

19. У.Петти асоси хочагидориро чи хисоб намуда буд?
А) муомилот.
Б) истехсолот
В) савдогари.
Г) хочагии натурали.

20. Ба акидаи У.Петти сарват дар кадом соха ба вучуд меояд?
А) савдо.
Б) истехсолот
В) кишоварзи.
Г) чавоби дуруст нест.

21. Ба акидаи У.Петти унсурхои асосии инкишоф –ин:
А) замин ва мехнат
Б) ихтисосноки ва воситахои мехнат.
В) сарватманди ва сикказании пулхои металли.
Г) муомилот ва савдо бо хоричи кишвар,

22. Шароити мусоид барои чахиши афкори иктисоди дар Англия ва кашфиётхои А.Смит кай ба вучуд омад?
А) дар нимаи асри 17 ва чоряки асри 18.
Б) дар нимаи асри 16 ва аввали асри 17.
В) дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20,
Г) дар нимаи дуюми асри 18 ва аввали асри 19
23. Вокеахои асоситарин дар ташаккули илми иктисоди дар кадом асари А.Смит оварда шудаанд?
А) «Тадкикот дар бораи табиат ва сабабхои боигарии халкхо» (с.1776)
Б) «Ибтидои иктисоди сиёси ва андозбанди»(с.1817).
В) «Тахлили пул ва тичорат»
Г) «Тадбири манзил»

24. Асари А.Смит «Тадкикот дар бораи табиат ва сабабхои боигарии халкхо» (с.1776) аз чанд кисм иборат аст:
А) 2 Б) 6 В) 4 Г) 5

25. Омили мухимтарини рушди иктисодиро А.Смит дар чи медид?
А) муомилоти пули.
Б) таксимоти мехнат
В) манфиатхои шахси.
Г) нархи бозории мол.

26. Аз руи акидаи А.Смит дар чамъият кадом синфхои асоси вучуд доранд?
А) заминдорон, сармоядорон,коргарони кироя
Б) сармоядорон, яъне сохибони воситахои истехсолот.
В) кишоварзон, мулкдорон, синфи бемахсул.
Г) рухониён, подшохон, мулкдорон, кишоварзон.

27. Асоси таълимоти Д.Рикардоро кадом назария ташкил медихад?
А) назарияи даромад ва фоида.
Б) назарияи мехнатии арзиш
В) манфиатнокии интихои.
Г) назарияи пул ва нархи молу хадамот.

28. Ба акидаи Д.Рикардо музди кор-ин:
А) даромадест, ки коргарон ба ивази мехнати худ мегиранд.
Б) нархи бозории мехнат аст.
В) манбаи даромад аз замин аст.
Г) чавобхои А ва Б дурустанд

29. Давомдихандаи таълимоти А. Смит дар замони табаддулоти саноатии Англия ки ба хисоб меравад:
А) К.Маркс Б) У.Петти. В) Д.Рикардо Г) А.Маршалл.

30. Кадом иктисодчи заминахои асосии ташаккулёбии рентаро нишон додаст?
А) А.Смит. Б) У.Петти. В) К.Маркс. Г) Д.Рикардо

31. Кадом иктисоддон оиди гуногунии хосилхезии замин акидахои худро баён кардааст?
А) П.Буагилбер. Б) Д.Рикардо В) А.Маршалл. Г) К.Менгер .

32. Д.Рикардо заминхоро аз руи хосилхезиашон ба чанд гурух таксим кардаст:
А) ба 2 Б) ба 5 В) ба 4 Г) ба 3

33. Асосгузорони кадом мактаб фахмиши илмиро дар бораи арзиш, арзиши истеъмоли,азиши мубодилави, арзиши изофа, даромад, фоида, музди кор, рентаи замин, андоз в гайраро ба вучуд оварда такмил доданд?
А) мактаби физиократия.
Б) мактаби меркантилистон.
В) мактаби классикии иктисоди сиёси
Г) мактаби австрияги.
Download txt | fb2
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта