Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Зебоӣ дар сухан аст, на дар чеҳра.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам
1 2 3 ... 35 >>

Китоби ҳуқуқшиносӣ

Tags:китоби ҳуқуқшиносӣ | хукук | хукукшиноси | китоб манбаи дониш | олами китоб душанбе | китоби точики | китоб шеър | шеър дар бораи китоб | китоб дусти бехтарин | иншо китоб дусти ман | шеърҳо дар бораи китоб
Added:Admin (30.11.2017 / 11:37)
Rating:rating 371 article (0)
Reads:7358
Comments:0
Китоби ҳуқуқшиносӣ

§1.Мафҳум,пайдоиш,нишона,назарияҳо ва навъҳои таърихии давлат

Давлат -ташкилоти њокимияти сиёсии љамъият мебошад, ки дорои дастгоњи махсуси маљбуркунї буда, салоњияти худро дар њудуди муайян амалї менамояд. (мафњуми њуќуќї).
Давлат–машинаест, ки њукмронии як синфро аз болои синфи дигар таъмин менамояд.(В.И. Ленин)
Сабабњои пайдоиши давлат:
-гузариш аз иќтисодиёти истъмолкунанда ба иќтисодиёти истењсолкунанда
-таќсимоти љамъиятии мењнат (људошавии чорводорї аз зироаткорї; људошавии косибон; пайдои ши савдогарон)
-афзоиши њосилнокии мењнат ва бавуљуд омадани мањсулоти изофа
-пайдоиши моликияти хусусї
-таназзули авлод ва пайдоиши оила
-таќсимшавии љамъият ба синфњои оштинопазир
Шаклњои пайдоиши давлат:
Ф.Энгелс дар асари худ «Пайдоиши оила, моликияти хусусї ва давлат» се шакли асосии пайдоиши давлатро нишон додааст: афинагї, римї ва олмонї.
- Афинагї (классикї)–давлат ба таври табиї, дар асоси ба вуљуд омадани омилњо ва сабабњои он пайдо шудааст (таќсимоти љамъиятии мењнат, моликияти хусусї, таќсимшавии љамъият ба гурўњњо (синфњо) ва муборизаи оштинопазири байни онњо.
-Римї – муборизаи ањолии берун аз шањри Рим истиќоматкунанда (плебейњо) бар зидди ањолии Рим (патрисийњо) барои њуќуќњои баробар пайдо намудан бо Римињо љараёни пайдоиши давлатро тезонид.
-Олмонї –аз љониби ќабилањои олмонї (онњо дар љамъияти авлодї ќарор доштанд) забт гардидани империяи Рим (дар охири асри V мелодї) онњоро маљбур сохт, ки барои идора кардани империяи Рим давлати худро ташкил намоянд (давлати Франкњо).
Аввалин давлатњо дар Осиёи миёна:
- Бохтар, Суѓд ва Хоразм
Нишонањои давлат:
- Њокимияти давлатї (оммавї)– дастгоњи идоракунї ва маљбуркунї. Гурўњи махсуси одамон, ки танњо ба масъалањои идоракунии машѓуланд.
- Таќсимоти ањолї аз њудуд (таќсимоти марзї-њудудї). Давлат дорои њудуди муайяне мебошад, ки дар он њудуд соњибихтиёрии давлат ифода меёбад. Ањолие, ки дар ин њудуд зиндагї мекунад, шањр вандони он давлат ба њисоб мераванд.
-Соњибихтиёрии давлат–олї (баланд) будани њокимияти давлатї нисбат ба њокимияти ташкилотњо, шахсони дар њудуди давлат буда, мустаќилияти давлат дар муносибат бо дигар давлатњо, ташкилот њои байналмилалї ва минтаќавї.
- Ѓун кардани андоз –он барои пойдории њокимият ситонида мешавад.
- Алоќамандии давлат ва њуќук – давлат бе њуќуќ вуљуд дошта наметавонад. Њуќуќ давлат ва њокимияти давлатиро ба расмият дароварда, ба њамин роњ онро ќонунї (расмї) мегардонад.
Назарияҳои пайдоиши давлат:
1.Назарияи патриахали(падаршоҳи)-давлат натичаи васеъшавии оила мебошад.
2.Назарияи илоҳи(теологи)-худо сарчашмаи ягонаи ҳокимияти замини аст.
3.Назарияи шартномави-давлат дар асоси шартномаи байни одамон ба вучуд омадааст.
4.Назарияи зуровари-давлат дар натичаи маҳсули зури мутеъ намудани як қисми чамъият аз тарафи қисми дигари он мебошад.
5.Назарияи материалисти (маркисти ленини)-давлат дар натичаи пайдоиши моликияти хусуси ва
муборизаи синфи пайдо шудааст.
6.Назарияи психологи-пайдоиши давлат маҳсули руҳу ақли инсон мебошад.
Типњои таърихии давлат
Типњои таърихии давлат - ба гурўњњо таќсим намудани давлатњои дар таърих мављуда ва давлатњои муосир дар асоси хусусиятњои љамъият ва давлат, вазифа, маќсад ва функсияњои онњо мебошад. Чунин типњои таърихии давлатро људо мекунанд:
- Давлатњои ѓуломдорї – (Юнони ќадим, Рими ќадим ва дигарњо)
- Давлатњои феодалї – (Англия, Франсия, ва дигарњо, асри миёна)
- Давлатњои буржуазї (капиталистї) – (Англия, Франсия, ИМА, асрњои ХVII –ХХ)
- Давлатњои сотсиалистї – (СССР, дигар давлатњои системаи сотсиалистї, асри ХХ).

§2.Шаклҳои давлат

Шакли давлат - шакли ташкили њокимияти давлатї мебошад, ки тарзи ташкилшавї, сохтор ва фаъолияти давлатиро дар бар мегирад. Шакли давлат – шакли мављудият ва фаъолияти давлат мебошад.
Ќисмњои таркибии шакли давлат:
- 1.Шакли идоракунии давлат.
- 2.Шакли сохти давлатї.
- 3.Режими сиёсї (давлатї).
1.Шакли идоракунии давлат – ин тарзи ташкили њокимияти давлатї аст.
Намудњои шакли идоракунии давлат:
- Монархия
- Љумњуриявї (республикавї)
1)Монархия.
Монархия – чунин шакли идоракунии давлат мебошад, ки њокимияти олии давлатї ќисман ё пурра дар дасти як кас – сардори давлат (фараон, шоњ, император, амир ва ѓайра) ќарор дорад.
Намудњои монархия:
- Монархияи мутлаќ – њокимияти монарх номањдуд аст.
- Монархияи мањдуд (конститутсионї) – њокимияти монарх дар асоси љорї кардани принсипи таљзияи њокимиятњо мањдуд мегардад.
2)Шакли идоракунии љумњуриявї (республикавї)
Шакли идоракунии љумњуриявї (республикавї) – њокимият ба воситаи маќомоте, ки ба мўњлати муайян интихоб мегарданд, идора карда мешавад.
Намудњои шакли идоракунии љумњуриявї (республикавї):
- Президентї - Њукумат новобаста аз парламент аз тарафи Президент ташкил карда шуда, дар назди ў масъулият дорад.
- Парламентї - Њукумат аз намояндагони як ё якчанд њизб, ки дар парламент аксарият мебошанд, ташкил карда мешавад.
2.Шакли сохти давлатї
Шакли сохти давлатї – тарзи ташкили њудудии давлат, сохти марзиву маъмурии он аст.
Намудњои шакли сохти давлатї:
- Унитарї
- Федеративї
- Конфедеративї
1) Давлати унитарї (оддї)
Давлати унитарї (оддї) - Аз њудудњои алоњидаи маъмурї иборат буда, дорои маќомоти ягонаи марказї ва мањаллї, конститутсия, системаи ягонаи судї ва шањрвандии ягона мебошад (Љумњурии Тољикистон ва ғайраҳо).
Нишонањои давлатњои унитарї :
• дорои маќомоти олии ягонаи ќонугузор, иљроия ва судї мебошанд;
• дорои конститутсия, ќонунгузорї ва шањрвандии ягона мебошанд;
• дар њайати онњо дигар давлат вуљуд надорад;
• њудуди онњо аз ќисмњои маъмурї-њудудї иборат аст, (вилоят, шањр, ноњия, шањрак ва дењот).
• дорои ќуввањои мусаллањ мебошанд, ки онро маќомоти марказии њокимияти давлатї роњбарї менамояд;
• муносибатњои берунї бо дигар давлатњо аз љониби маќомоти марказии давлат амалї карда мешаванд
2)Давлати федеративї (мураккаб).
Давлатї федеративї - давлати мураккаб мебошад, ки дар асоси давлатњои иттињодї созмон ёфта, давлатњои дар њайати он буда дорои мустаќилияти муайяни њуќуќї мебошанд (Олмон, Россия, Њиндустон).
Нишонањои давлатњои федеративї:
 Аъзои давлати федеративї, ки федератсияро ташкил намудаанд, мустаќилияти худро њамчун давлат дар њудуде, ки Конститутсия пешбинї намудааст, нигоњ медоранд ва дорои воњидњои маъмурию-њудудии худ мебошанд.
 Ду системаи маќомоти олии њокимияти давлатї федералї ва маќомоти субъектњои федератсия мављуд аст.
 Субъектњои федератсия дорои конститутсия, салоњияти ќонунгузорї, системаи њуќуќ ва соњибихтиёрии муайяни худ мебошанд.
 Чун ќоида шањрвандии умумифедаралї ва шањрвандии субъекти федератсия мављуд аст.
3) Давлати конфедеративї.
Конфедератсия – иттињоди давлатњо, ки барои амалї намудани маќсадњои алоњида онро таъсис медињанд; аъзои ин иттињод мустаќилияти худро нигоњ медоранд; бо маќсади фаъолияти якљоя дар соњањои алоњида маќомоти иттињидро ташкил
Download txt | fb2
1 2 3 ... 35 >>
Home
Loading...
0 / 16

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта