Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар баччагӣ хондан накш дар санг
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Реферат Иншо Кори курси
1 2 3 >>

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ШАБАКАИ УМУМИҶАҲОНӢ

Tags:маълумоти умумӣ дар бораи шабакаи умумиҷаҳонӣ
Added:Admin (25.11.2017 / 09:08)
Rating:rating 365 article (0)
Reads:2156
Comments:0
НАҚША:
 Таърихи пайдоиши интернет
 Мафхумхои асоси оиди шабакаи глобали (интернет).
 Протоколи интернет (IP)
 Сохтори шабакавии глобалии интернет.
 IP-адреc.
 Доменқ (Хавзахо).
 Шабакаи чахонии World Wide Web (WWW) ва дигар хизматрасонии шабака
 Web
 Http (hypertext transfer protocol- карордоди интиколи фавкматн)
 Html (hyper text markup language).
 URL
 Почтаи электрони (e-mail)


ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ИНТЕРНЕТ
Њанўз 20 сол ќабл Вазорати мудофиаи ИМА шабакаеро сохт, ки ба Интернет асос гузошт ва он ARPAnet ном дошта, бо маќсади дастгирии тадќиќотњои илмии соњањои саноати њарбї, аз љумла тадќиќи усулњои сохтани шабакањои ќисман осебдида тобовар ва дар шароити њассос ба таври мураттаб фаъолияткунанда сохта шуда буд. Принсипи асосї аз он иборат буд, ки њар гуна компютер метавонист бо компютери дигар пайваст шавад.
Интиќол додани маълумот ба воситаи шабака дар асоси протоколи Интернет (IP) созмон дода мешуд. Протоколи IP маљмўъи ќоидањо оид ба кор бош абака мебошад. Шабака тавре ба наќша гирифта ва сохта мешуд, ки аз истифодабарандагон ягон ахбор дар бораи сохтори мушаххаси шабака талаб карда намешуд.
Тахминан 10 сол баъди ба вуљуд омадани ARPAnet Шабакањои Мухтори Њисоббарорї, ба монанди Ethernet ва ѓайрањоба амал омад. Дар аксари стансияњои ШЛЊ, Системаи оператсионии UNIX гузошта шуда буд, ки имконияти бо протоколи Интернет (IP) фаъолият кардан дошт.
Ташкилотњое пайдо шуданд, ки бо истифода аз протоколи IP шабакаи мустаќили худашонро месохтанд. Акнун зарурати пайваст кардани ШЛЊ бо ARPAnet ба миён омад.
Яке аз чунин шабакањои мустаќил шабакаи NSFNET буд. Онро Бунёди Миллии Илмии ИМА (NSF) сохта буд.
Дар охири солњои 80 NSF панљ маркази азимтарини компютериро созмон дода, онњоро барои истифодабарї дар муассисањои илмї дастрас гардонд. Аммо кўшиши барои ташкили алоќа истифода бурданиARPAnet ба девори бюрократии соњаи низомї рў ба рў шуда ба нокомї дучор гашт. Дар натиља NSF дар заминаи IP технологияњо шабакаи худашро бунёд кард. Марказњо бо хати махсуси телефонї ба њам пайваст буданд, ки имконияти гузарондани 56 Kbps доштанд.
Якљоя истифодабарии компютерњо истифодабарии бисёр чизњои дигарро, ки ба компютери азамат дахл надоштанд, имконият медод. Гурухи ахбор дар шабака зиёд мешу два дар нињояти кор шабака ва хатњои телефонии пайвасткунандаро пур кард.
Соли 1987 ќарордод дар бораи истифодабарї ва рушди шабака ба ширкати Merit Network Inc дода шуд. Ширкати мазкур якљоя бо ширкатњои IBM ва MCI бо шабакаи таълимии Мичиган машѓул буд. Шабакаи љисман кўњнашуда бо хатњои телефонии нисбатан наву зудфаъолият (тахминан 20 маротиба пурќувват) иваз карда шуд. Компютерњои идоракунанда њам нав карда шуд.
Талаботи истифодабарандагони Интернет рўз ба рўз зиёд шудан мегирифт. Аксари мактабњои олии ИМА, Аврупои Ѓарбї аллакай бо Интернет пайваст буданд ва кўшиш мекарданд, ки мактабњои миёнаро њам ба ин шабака пайванданд. Истифодабарандагони шабакаи Интернет бартарињои онро ба хубї дарк карда буданд. Њамаи њамин чизњо ба бебозгашт Рушд кардани шабака ва рушди технологияњо ва системањо оварда расонд.
МАФЊУМЊОИ АСОСИ ОИДИ ШАБАКАИ ГЛОБАЛЇ (ИНТЕРНЕТ).
ПРОТОКОЛИ ИНТЕРНЕТ (IP)
Интернет маълумотро пурра ба нуќтањои гуногуни олам мерасонад. Ин корро ровени шабакавии модели ISOOSI анљом медињад.
Ќисмњои гуногуни Интернет байни њамдигар ба воситаи компютерњо пайваст мешаванд. ки онро узел меноманд. Узелњо намунаи шўъбањои почтањо мебошанд, ки дар он љо дар бораи усули интиќоли пакет дар шабака, роњи минбаъдаи пакети почта муайян карда мешавад. Байни узелњо алоќаи бевосита мављуд нест.
Барои кор дар чунин ситема талаб карда мешавад, ки њар як узел дар бораи алоќањои мављуда, ба кадом узелњои наздиктарин додани пакети ахбор маълумот дошта бошад, Дар Интернет узелњо муайян мекунанд, ки пакети маълумотро ба куљо фиристанд, онро ба куљо фиристанд ва мефиристанд. Чунин протсесс хати сайр номида мешавад.
Узелњое, ки ба хатисайрсозї машѓуланд узели хатисайрсоз номида мешавад. Дар Интернет номгўи ќоидањо оид ба кор бо пакетњо мављуд аст. Протоколи Интернет (IP) ба масъалаи адресатњо ва чї кор кардан бо пакетњо дар тўли сафарашон сару кор дорад. Моњияти кори протоколи IP ба ќоидањои пакети почта монанд аст. Њар як пакет дорои сарлавња мебошад, ки дар он маълумот дар бораи адресати пакет љойгир карда шудааст. Ин маълумот барои ба куљо расондани пакет басанда аст.
Адрес дар Интернет аз 4 байт иборат мебошад. Њангоми навиштан байтњо аз якдигар бо нуќтањои зерин људо мешаванд: 111.22.345.99 ё 3.33.33.3.
Адрес аз рўи моњият аз якчанд ќисм иборат аст. Аввали адрес дар бораи ќисме наќл мекунад, ки фиристанда мебошад. Ќисми охири рости адрес дар бораи компютер ё хости ќабулкунандае наќл мекунад, ки пакет ба он равона мегардад.
Њар як компютер дар Интернет мутобиќи њамин наќша адреси махсус дорад, ки ба индекси муќаррарии почта монанд аст.
Ахборе, ки ба воситаи шабакањои IP фиристода мешавад, ба ќисмњое људо мешавад, ки ба пакетњои алоњида гузошта мешаванд. Дарозии ахбор дар дохили як пакет одатан ба 1 то 1500 байт баробар аст. Њангоми чунин кор бо њамаи истифодабарандагон њуќуќњои баробар дода мешавад. Аз ин рў њар ќадаре ки аз шабака бештар истифода баранд, он барои истифодабарандагони минбаъда њамон ќадар сусттар кор мекунад.
Соли 1982 карордоди назорати интикол/карордоди интернет TCP/IP (Transmission Control Protocol)/(Интернет Protocol) ихтироъ карда шуд, ки он огози тантанаи Интернет ба хисоб меравад. Ба воситаи ин карордод ба хамдигар пайваст шудаанд. То 1 уми январи соли 2000 Интернет 70 – миллион компютерро ба хамдигар пайваст намудааст.
Дили шабакаи Интернетро якчанд компютерхои пуриктидор ташкил менамоянд, ки онхо ба воситаи хати алока информатсия дар ин компютерхо ба 200 млн. бит дар як сония хатхои алокаи сураъти мубодилаашон сусттар хазорхо компютерхои дигар пайваст мешаванд. Бо компютерхои навбати ба воситаи каналхои махсус ва хатхои мукаррарии телефони боз садхо хазор компютерхои дигар пайваст шуда, дар натича алокаи миллионхо компютерхоро ба воситаи шабакаи Интернет бо хамдигар баркарор менамоянд.
Тавре, ки кайд карда шуд, шабакахои локали як микдор компютерхои ягон ташкилотро бо хам пайваст кунанд хам, вале огхо дастрас намудани информатсияи дар компютерхои ба ин шабака пайваст набударо таъмин карда наметавонанд. Дар чунин мавридхо истсфодабарандагон метавонандаз шабакахои регионали истифода баран, ки онхо хамаи шабакахои локалии як регионро (ташкилотхо, нохияхо, шахрхо ва гайра) дар худ муттахид месозанд. Бисер муассисаву ташкилотхо ба мисли ташкилотхои харби, бонки ва гайра, барои хифзи информатсия дар байни худ шабакахои ташкил менамоянд. Шабакаи глобалии компютерии Интернет бошад, дар худ шабакахои зиеди локали, регионал ива корпоративиро муттахид намуда, фазои информатсионии ягонаи чахониро ба вучуд овардаас, ки аз хизмати он миллионхо одамон хар руз бархурдоранд.
СОХТОРИ ШАБАКАВИИ ГЛОБАЛИИ ИНТЕРНЕТ
Ба воситаи Интернет сели информатсия ба дастахо (пакетхо) чудо шуда, баъд ба муштариен равон карда мешавад. Се намуди асосии
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 50

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта