Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Худро мард донӣ, дигаронро шер дон
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 4 >>

Саволҳои тестӣ аз фанниасосхои хукуки сохибкори 2017 2

Tags:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (14.08.2017 / 14:06)
Rating:rating 346 article (0)
Reads:2803
Comments:0
Варианти 1
1.Хельои кощазьои ыимматнокро номбар кунед:
А. манзурц, ордерц, номц;
Б. ьужжатц ва щайриьужжатц;
В. вексел, вомбарг, коносамент, саьмия, чек, сертификати бонкц ва щ.;
Г. оддц, компутерц, ордерц
2. Маысади асосии раыобат чист?
А. ба даст овардани фоида
Б. жалб намудани талаботи харидорон (мисол барпо намудани аксияьо, ьавасмандгардониьо)
В. ыонеъ намудани талаботи харидорон
Г. ьамаи жавобьо дуруст
3. Ба субъекти муносибатьои муфлисшавц киьо дохил мешаванд?
А. шахси воыец ва ьуыуыц
Б. шахсони резидент ва щайрирезидент
В. ыарздор,кредитор ва маыомоти ваколатдорц давлатц
Г. Суд, прокурор, адвокат
4.Шартномаьои соьаи соьибкорц бо кадом хусусиятьо аз дигар шартномаьо фары мекунад?
А. бо хусусияти ьолати ьуыуыии тарафьо
Б. бо хусусияти тарзи бастани шартномаьо
В. бо хусусияти ьадафи бастани оньо ва музднок будан
Г. Ьамаи жавобьо дуруст
5.Моьияти санатсияи судц барои ба амал баровардани чорабиниьои барыароркунц дар зери назорати кц зоьир мегардад?
А. Соьибкор Б. Суд В. Кредитор Г. Ыарздор
6.Як навъи суратьисоби бонкцро чц меноманд?
А. Замонат Б. Ьамроьшавц В. Депозитивц Г. Кредитц
7. Ин жараёни навкунии бахшьои гуногуни соьибкориро дар бар мегирад
А. Соьибкорц Б. Шахсони ьуыуыц ва воыец
В. Инноватсия Г.Аккредитатсия
8.Сармояи хусусц чист?
А.Сармояе,ки онро шаьрвандон,корхонаьои щайри давлатц амали менамоянд.
Б.Сармояе,ки онро шаьрвандони хорижц ва муассисаьои байналхалыц амали менамоянд.
В.Сармояе,ки шаьрвандони ЖТ ва давлатьои хорижц амали мегардонад.
Г.Жавоби дуруст надорад.
9.Ноустуворона чист?
А. ин намуди байона мебошад Б. ин принсипи раыобат мебошад
В. ин жарима ва пеня мебошад Г. ин созишнома ё шартнома мебошад.
10.Дар ЖТ кадом шахсон ба ьайси сармоягузор баромад карда метавонанд?
А. сармоягузории хорижц
Б. сармоягузории ватанц
В. шахсони ьуыуыии хорижц
Г. Ьамаи жавобьо дуруст
11.Шакльои ыощазьои ыимматнок кадомьоянд
А. Ьужжатц ва щайриьужжатц Б. Ыонунц ва шартномавц
В. императивц ва диспозитивц Г. Содда ва мураккаб
12. Даражаьои танзими давлатц иытисодиётро номбар кунед?
А. даражаи баландтарини танзими давлати иытисодиёт
Б. даражаи миёнаи танзими давлати иытисодиёт
В. даражаи пасттарини танзими давлати иытисодиёт
Г. Ьамаи жавобьо дуруст
13.Ноустуворона (жарима ва пеня) аз тарафи кц муайян карда мешавад?
А.Прокуратура Б. Ыарздор
В. Нотариус Г. Кредитор ё суд
14.Соьибкори инфиродц кист?
А. Намояндагони маыомоти давлатц
Б. Шаьрванди дорои ыобилияти пурраи амалкуниро дорад.
В. Намояндагон ширкати комил
Г. Намояндагони шахси ьуыуыц
15.Ьаракатьои раыобатнокро муайян кунед.
А. аз жониби субъекти соьибкорц ба даст овардани бартариятьои ьуыуыц, ки дар фаъолияти мусобиыавц равона карда шудааст
Б. аз жониби суд бо баровардани ыарор муайян карда мешавад
В. аз жониби маыомоти ьифзи ьуыуыбо роьи тафтиш намудан муайян карда мешавад
Г. Раыобат ин ьаракат намебошад ва аз тарафи ягон субъект муайян карда намешавад.
16. Шахси ьуыуыц аз тарафи кц муфлис эътироф карда мешавад?
А.Прокуратура Б. Суд В. Нотариус Г. Кредитор ё суд
17.Шахси ьуыуыц дар кадом ьолат муфлис эътироф карда мешаванд?
А. агар =ьдадориьоро дар м=ьлати се моь аз лаьзаи фаро расидани ваыти ижрои оньо ижро карда натавонанд ва агар маблащи умумии чунин =ьдадориьо 20% сармояи оинномавии оньоро ташкил диьад
Б. агар =ьдадориьоро дар м=ьлати се моь аз лаьзаи фаро расидани ваыти ижрои оньо ижро карда натавонанд ва агар маблащи умумии чунин =ьдадориьо 30% сармояи оинномавии оньоро ташкил диьад
В.агар =ьдадориьоро дар м=ьлати се моь аз лаьзаи фаро расидани ваыти ижрои оньо ижро карда натавонанд ва агар маблащи умумии чунин =ьдадориьо 10% сармояи оинномавии оньоро ташкил диьад
Г. агар =ьдадориьоро дар м=ьлати се моь аз лаьзаи фаро расидани ваыти ижрои оньо ижро карда натавонанд ва агар маблащи умумии чунин =ьдадориьо 40% сармояи оинномавии оньоро ташкил диьад.
18. Нишонаьои шахси ьуыуыц кадомьоянд?
А.Ягонагии ташкилц,молу мулки алоьида доштан,дар суд жавобгар ва даъвогар будан ва дар муносибатьои соьибкори иштирок намудан
Б. Сметаи мустаыил ва филиал доштан
В. Маблащи муайян ва ыощази ыимматнок доштан
Г. Территория ва м=ьри худро доштан
19. Намудьои фаъолияти сармоягузорц кадомьоянд?
А. Фаъолияти сармоягузории хусусц,давлатц, хорижц
Б. Фаъолияти сармоягузории шахси ьуыуыц ва воыец
В. Фаъолияти сармоягузории шахси ьуыуыц ва шахси ьуыуыии хорижа
Г. Фаъолияти сармоягузории шахси ьуыуыц ва давлат
20. Номг=и фаъолияти литсензионии соьибкориро кадом маыомот муайян мекунад?
А. Вазорати адлия;
Б. Вазорати иытисодиёт;
В. Ьукумати ЖТ;
Г. Кумитаи андоз ва даромади ЖТ
21.Принсипьои асосии ьуыуыи соьибкорц кадомьоянд.
А.Озодии фаъолияти соьибкорц,баробарьуыуыии соьибкорон
Б.Озодии раьобат ва мавжуд будани фаъолияти иньисорц,ба даст овардани фойда
В.Танзими давлатии фаъолияти соьибкорц ва ыонуният дар фаъолияти соьибкорц
Г.Ьамаи жавобьо дуруст
22. М=ьлати шартномавиро кц муыаррар мекунад
А.Давлат Б.Он ширкате, ки ба он аъзо ьастанд
В.Шахсони ьуыуыц Г.Худи тарафьо ьангоми бастани шартнома
23. М=ьлати даъво байни ташкилотьо, муассисаьо ва ташкилотьо чанд сол аст?
А.7-сол Б.2-сол В.1-сол Г.3-сол
24.Ноустуворона вобаста ба таносуби худ нисбати жуброни зиён чанд намуд мешавад?
А.ьисобц ва жаримавц Б.истиснои ва алтернативц
В.жуброншаванда ва жубронашаванда Г. Ьисобц, жаримавц, истисноц ва алтернативц
25.Усульои таъмин намудани ижрои =ьдадориьои соьибкориро муайян кунед?
А.Ноустуворона ва гарав
Б.Замонат ва кафолати бонкц
В.Байона ва нигоь доштан
Г. Ьамаи жавобьо дуруст

Варианти 2.

1.Пул чист?
А) ыощази ыимматнок Б) ьужжати асосии корхона
В) эквиваленти ьамаи мольо Г) маьсули сарвати зеризаминц
2.Усульои таъсиррасонии давлат ба иытисодиёт ба чанд намуд таысим мешавад?
А) наыдц ва щайринаыдц Б) мустаыим ва щайримустаыим
В)субъективц ва объективц Г) моддц ва иытисодц
3.Ьаракатьои раыобатнок усульои махсуси ба амал баровардани фаъолияти соьибкорц мебошад 2 намуди ьаракатро жудо намудан мумкин аст.
А) нархц ва щайринархц Б) наыди ва щайринаыдц
В) ьужжатц ва щайриьужжатц Г) мустаыим ва щайримустаыим
4.Вобаста ба сифати субъектьои сиёсати иытисодии давлат ва танзими иытисодии давлат маыомотьо ба шохаи ьокимият давлатц таысим мешаванд кадомьоянд?
А) маыомоти ьифзи ьуыуы,маыомоти гумрук Б) маыомоти андоз ва маыомоти адлия
В)маыомоти ыонунгузор,ижроия ва судц Г) судц ва нотариалц
5.Аввалин Ыонун «Дар бораи щайридавлатигардонц ва хусусигардонц дар Жумьурии Тожикистон» кадом моь ва соли чанд ыабул карда шудааст?
А) 8 ноябри соли 1989 Б) 12 апрели соли 1999
В)23 декабри соли 1995 Г) 21 феврали соли 1991
6.Жамъияти саььоми чанд намуд мешавад?
А) п=шида,хусусц ва давлатц Б) кооперативц,иловагц
В) кушода ва п=шида Г) давлатц ва хусусц
7.Шакли моликият дар ЖТ чанд хел мешавад?
А) меьнатц ва маъмурц Б) давлатц ва хусусц
В)хусусц, давлатц ва умумц Г) ьиссагц ва якжоя
8.Кадом шахсон бо фаъолиятц соьибкорц машщул
Download txt | fb2
1 2 3 4 >>
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта