Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Бар сари ҳар хӯҷаин боз хӯҷаине ҳаст.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 15 >>

ТЕСТҲО АЗ фанни Аудит хисоб 2017

Tags:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (14.08.2017 / 13:56)
Rating:rating 342 article (0)
Reads:3014
Comments:119645
> ТЕСТҲОИ САНҶИШИ
Ҳисобгирии хоҷагй чист?
А) Ҳисобгирии хоҷагй -ин тарзи назорати фаъолияти корхона. В) Ҳисобгирии хоҷагӣ- ин яке аз вазифаҳои идоракунии корхона. С) Ҳисобгирии хоҷагӣ- низоми назоратӣ, ченкунй ва бақайдгирии ҷараёнҳои истеҳсолот бо мақсади назорат ва идоракунй. D) Ҳисобгирии хоҷагй-назорат, ченкунй ва бақайдгирии ҷараёни истеҳсолоти моддй.
Вобаста ба вазифаи идоракунй ахбороти баҳисобгирӣ чй тавр гуруҳбандӣ карда мешавад?
А) Нақшавй ва таҳлилӣ. В) Ахборотӣ ва санҷишӣ. С) Ахборотй, санҷишй, тахлилй ва накшавӣ. D) Баҳисобгирй ва тахдилй.
Кадом усул дар ҳисобгирии муҳосибӣ аз охирхои асри XV то ҳол истифода бурда мешавад?
А) Барӯйхатгирӣ. В) Навишти дутарафа. С) Фарсудашавй. D) Калкулятсия.
Кадом намуди баҳисобгирӣ барои назорати ҳамарӯзаи фаъолияти корхона истифода бурда мешавад?
А) Баҳисобгирии муҳосибӣ. В) Баҳисобгирии оморӣ. С) Баҳисобгирии фаврй. D) Бахисобгирии молиявй.
б.Истифодабарандагони ахбороти ҳисоботи молиявӣ дар давраи муносибатҳои бозориро номбар кунед:
А) Истифодабарадагони дохилй (роҳбарон, муассисон, иштирбкчиён ва соҳибмулкони амволи корхона) ва беруна (маблағгузорон, кредиторон ва институтхои молиявии гуногун). В) Шахсони бевосита машғул ба идоракунӣ. С) Шахсоне, ки дар корхона кор намекунанд, аммо ба фаъолияти молиявии корхона таваччухи бевосита доранд. D) Шахсоне, ки дар корхона кор намекунанд, аммо ба фаъолияти молиявии корхона таваҷҷуҳи бевосита доранд ва институтҳои молиявии гуногун.
Кадом намудхои ҳисобгириро медонед?
А) Ҳисобгирии ҷорй, молиявӣ ва фаврй. В) Ҳисобгирии фаврӣ, оморй ва муҳосибй. С) Ҳисобгирии омбрй, идоракунй ва меъёрй. D) Ҳисобгирии муҳосибӣ, фаврй ва молиявй.
Давраҳои асосии баҳисобгирии мухосибй дар чй зоҳир мегардад?
А) Гурухбандй ва чамъбаст намудани ахборот дар ҳисобҳо ва сабткунакхои баҳисобгирӣ. В) Ташкил намудани ахбори ибтидоӣ ва нишондихандахои ҳисобот. С) Коркарди ахборот ва қабули қарорҳои иқтисодӣ. D) Ташкили ахбороти аввала, гурухбандй ва коркарди ахбороти гирифташуда дар ҳисобҳо ва сабткунакхои баҳисобгирӣ, тартиб додани нишондихандахои хисоботй, таҳлил ва кабули карорҳои идоракунй.
Талаботҳои асосй оиди ба роҳ мондани баҳисобгирии муҳосибй кадомҳоянд?
А) Риояи ҳатмии сиёсати баҳисобгирии қабулшуда дар давоми сол ва баҳисобшрии амвол ва уҳдадорихо, инчунин амалиётҳои хоҷагидорй бо пули миллй. В) Бахисобгирии муҳосибӣ дар давоми соли ҳисоботй бо усули навишти дутарафа бетаннаффус бурда мешавад. С) Риоя кардани сиёсати баҳисобгирй, бахисобгирии бетанаффус, истифодаи усули навишти дутарафа, хисобгирии моликияти корхона ва дар ҳисобҳои муҳосибй саривакт қайд намудани натиҷаҳои барӯйхатгирй. D) Баҳисобгирии ҷудогонаи амволи корхона аз дигар шахсони ҳукукй ва дар ҳисобҳои муҳосибй саривақт қайд памудани натиҷахои барӯйхатгирй.
Вазифаҳои бахисобгирии мухосибӣ кадомҳоянд?
А) Таъмини истифодабарандагони дохилй ва берунӣ бо ахбороти хисоботи муҳосибӣ. В) Ташкил, таъмини ахбор, саривақт пешгирии тамоилхои манфй, муайян намудани захирахои дохилихоҷагй ва пешгӯй кардани натиҷаҳои фаъолияти корхона дар давраи ҷорӣ ва оянда. С) Ба роҳ мондани рақобат дар бозор бо мақсади гирифтани фоидаи минималй. D) Ташкили ахбори пурра ва дакиқ оиди фаъолияти корхона дар давраи хисоботй.
Ю.Принсипҳои бунёдии баҳисобгирии мухосибй кадомҳоянд?
А) Худмухторӣ (автономӣ), бетанаффус, даврагй. В) Яклухтии ченаки пулй ва фурӯш. С) Бақайдгирӣ, мувофиқат ва пайдарпай. D) Худмухторӣ, якҷоягй, ченаки пулй, бетанаффусй, бақайдгирй, фурӯш, дутарафй ва пайдарпаӣ.
П.Самтҳои асосии фаъолияти муҳосибон дар шароити иқтисоди бозорй:
А) Баҳисобгирии идоракунӣ ва молиявй. В) Баҳисобгирии молиявӣ ва фаъолияти педагогй. С) Фаъолияти аудиторӣ ва баҳисобгирй дар муассисаҳои буҷавӣ. D) Баҳисобгирии идоракунй, молиявй, фаъолияти аудиторй, новобастаи муҳосибй ва педагогй.
Кодекси одоби касбии муҳосиб аз кадом меъёрҳо иборат аст?
А) Воқеъбинй, новобастагй, соҳибихтиёрй ва поквичдонӣ. В) Дурусткорй ва новобастагӣ. С) Объективӣ ва ростӣ. D) Соҳибихтиёрӣ ва бовиҷдонй.
Кадом намуди баҳисобгирӣ тартибдиҳй ва инъикоси ҳисоботи дохилии корхонаро иньикос менамояд?
А) Ддоракунй. В) Молиявй. С) Фаврӣ. D) Оморй.
Баҳисобгирии молиявй таъмин менамояд?
А) Бақайдгйрии амалиётҳои хоҷагии корхона. В) Бурдани бақисобгирии ҷамъбастӣ. С) Тартиб додани ҳисоботи муҳосибӣ. D) Бақайдгирии амалиётҳои хоҷагии корхона, бурдани баҳисобгйрии ҷамъбастй ва тартиб додани ҳисоботи муҳосибй.
Баҳисобгирии идоракунӣ таьмин менамоад?
А) Бақайдгирйи амаййётҳЬи хоҷагии корхона. В) Бурдани бақиеббғирии ҷамъбастй. С) Тартиб додани ҳисоботи дохилй барои қабули қарорҳои идоракунй. D) Бақайдгирии амалиётҳои хоҷагии корхона, бурдани бақисобгирии ҷамъбастӣ ва тартиб додани ҳисоботи муҳосибй.
•S Ҷавоби тестҳои мавзуи 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
с С в с A в D С В D D A A D С


> ТЕСТҲОИ САНҶИШИ:
1.0бъекти бахисобгирии мухосибӣ чист?
А) Фаъолияти хоҷагии корхона ва зерсохторҳои он. В) Захирахои иқтисодй, гуруҳбандӣ аз руи намуд ва қисмҳо. С) Амалиётҳои хоҷагидорй ва иатиҷаҳои он: таъминот, истеҳсолот, фурӯш ва натиҷаҳои молиявй. D) Дмволи корхона, уҳдадорихои он ва амалиётҳои хоҷагии дар ҷараёни фнъолияти он баамаломада.
Фанни баҳисобгирии муҳосибӣ чист?
А) Фаъолияти хоҷагии корхона. В) Амволи корхона ва сарчашмаҳои иайдоиши он. С) Низоми ахборотии батартибдаровардашуда, ки арзиши имволро аз руи таркиб ва ҷойгиршавй ва сарчашмаи пайдоиши онро инъикос мепамояд, амалиётҳои хоҷагидорй ва натиҷаи фаъолияти корхона дар шакли мулӣ бо мақсади иҷроиши нақшаҳо (вазифаҳои) пешбинишуда. D) Чароҷотҳои истеҳсолй ва фурӯши маҳсулот.
Амволи корхона аз руи таркиб ва ҷойгиршавиашон чӣ тарз гурухбандй карда мешаванд?
А) Дороиҳои кӯтоҳмуддат (гардон) ва дарозмуддат (гайригардон). В) Дороиҳои ғайримодцй, воситахои кӯтоҳмуддат-ива асбобҳои камарзишу I сзфарсудашаванда. С) Асосӣ^ кӯтоҳмуддат, восидахои пулии.ҷалбкардашуда, дороихои ғайримоддй ва молиявӣ. АКТ ва воситахои дар ҳисоббаробаркунй буда. D) Воситахои гардишии ҷалбкардашуда ва дороиҳои молиявй.
Мавҷуд|151г ва таркиби амвол, сарчашмаҳои иайдоиш ва истифодабарии опхо, ин:
А) Предмети баҳисобгирии мухосибӣ. В) Методи баҳисобгирии муҳосибй. С) Амалиётҳои хоҷагй. D) Дороихои корхона.
б.Маҷмуи усулхо ва қоидаҳое, ки бо ёрии он предмети баҳисобгирии муҳосибӣ омухта мешавад, ин:
А) Объекти баҳисобгирии муҳосибй. В) Предмети баҳисобгирии муҳосибӣ. С) Методи баҳисобгирии муҳосибӣ. D) Амалиётҳои хоҷагӣ.
Тартиби тафтиши мутобиқати мавҷудияти ҳақиқӣ бо нишондиҳандаҳои бахисобгирӣ, ин:
А) Ҳуҷҷатикунонӣ. В) Барӯйхатгирй. С) Калкулятсия. D) Баходиҳй.
Тартиби инъикоси амвол ва ухдадрихои корхона бо шакли пулй, ин:
А) Барӯйхатгирй. В) Хуччатикунонй. С) Баходихй. 0)Калкулятсия.
В.Низоми ягоиаи ахборот оиди холати молиявии корхона дар давран
муайян, ин:
А) Низоми ҳисобхо. В) Навишти дутарафа. С) Ҳисоботи муҳосибй. D) Хуччатикунонй.
Воситаҳое, ки шакли модди надошта, барои сохибмулкони он даромад меоранд:
А) Воситаҳои асосй. В) Дороиҳои ғайримоддй. С) Воситаҳои пулӣ. D) Захираҳои моддию молӣ.
Ю.Воситаҳое, ки дар як давраи
Download txt | fb2
1 2 3 ... 15 >>
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта