Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Вақте, ки тӯфанг набошад, бо оҳӯ дучор мешавӣ.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Кори Дипломи курси илми
1 2 3 ... 5 >>

Мавзуъ: Сиёсати ичтимоии давлат ва хусусиятхои он дар давраи гузариш ба иктисодиёти бозоргони

Tags:намунаи кори курси | мавзуи | кори дипломи рисолаи дипломи | кори курси аз фанни молия | кори курси аз фанни назарияи иктисоди | кори курси аз фанни педагогика | кори курси аз фанни назарияи давлат ва хукук | кори курсове аз фанни макроиктисод | дипломная работа как написать | дипломная работа пример | дипломная работа скачать бесплатно | дипломная работа купить | дипломная работа цена | дипломная работа фильм | дипломная работа на заказ | дипломная работа оформление
Added:Admin (05.05.2017 / 07:53)
Rating:rating 271 article (0)
Reads:5038
Comments:0
Мавзуъ: Сиёсати ичтимоии давлат ва хусусиятхои он дар давраи
гузариш ба иктисодиёти бозоргониНакша:

Сарсухан

1. Хавзаи ичтимоии иктисод ва унсурхои таркибии он
2. Сиёсати ичтимоии давлат: мохият, тамоюл ва хусусиятхои он.
3. Пуштибонии ичтимои ва хифзи ичтимоии ахолии.
4. Системаи кафолати ьифзи ижтимоии аьолц ва зурурати татбиыи он дар шароити гузариш ба иытисодиёти бозор.
Хулоса
Адабиётхо


Иктисод сарчашмаи мухимтарини таъмин намудани инсон ва чомеа бо неъматхо буда, тарзу сифат ва дарачаи пешрафту бехбудии онро вобаста бо хусусиятхои даврахои рушди иктисод муайян мекунад. Иктисод ба максади ботадрич бехтар намудан ва боло бурдани сатхи зиндагии вохидхои иктисоди (субъект ва агентхои иктисодй -шахс, оила, коллектив, гурух, сохибкорон, менечерон, корхона, чамъият, нохия, вилоят...), алалхусус, хаёти ичтимоии онхо нигаронида шудааст.
Мажм=и масъалаьои ижтимоии жомеаро ьоло ьавзаи ижтимоии иытисод ьисоб мекунанд. Мавыеи ьавзаи ижтимоии иытисод жар замони мо намоёну ьалкунанда мебошад. Чунки сатьи замонавии инкишофи тамаддун дар мамлакатьо боиси ьамон гардидааст, ки одамон дар ьаёти р=змарраи худ м=ьтож ба намудьои зиёди хизматьои ижтимоц мегарданд. Ин хизматьо бо роьу усульои ьархелаву гуногун ба мардумон пешниьод карда мешаванд.
Ходиса ва равандхои иктисодй хамеша сирати ичтимой дошта, хамчун ягонагии сабаб ва натича сурат мегиранд. Аз ин лихоз, дар адабиётхои иктисодй бештар мафхумхои «раванди ичтимоию иктисодй», «тараккиёти ичтимоию иктисодй», «масъалахои ичтимоию иктисодй», «сиёсати ичтимоию иктисодй», «дигаргунсозихои иктисодию ичтимой» ва гайра ба таври васеъ истифода карда мешаванд. Шояд аз хамин нигох ё худ сабабхои дигар бошад, ки тахти фахмиши худи ичтимоиёт маънохои гуногун мегузоранд.
Аз мохият ва мазмуни андешахои мухталиф бармеояд, ки ичтимоиёт узви таркибии иктисод буда, натича ва хадафи нихоии онро перомуни хаёти инсону чомеа, конеъ гардондани такозои беинтихои онхо, тарзу дарачаи зиндагй, хифзи саломатй, бехатарй, таъмини сифати зист... ифода мекунад. Кулли ин муносибатхо хавзаи ичтимоиро ташкил медихад
Маысади кори курси ин пурра ва мустаькам намудани дониши донишж=ён, сайыал додани дониш ва малакаи оньо мебошад, барои он ки ьар як донишж= ба худ масъулият ьис карда аз паи жустуж=и маводьо доир ба мавз=ъ мешавад. Оньо ьаракат мекунанд, ки бо ин мафьум дониши худро сайыал дода ьам аз жиьати назариявц ва ьам аз жиьати амалц фаъолият мебаранд. Ин мафьум ба оньо аз тарафи ом=згор баьои худро мегиранд ва ьис мекунанд, ки то чи андоза дониш доранд, ки ин мафьум оньоро боз ьаракати жуыуртар менамояд, ки ба баьои аъло сазовор гарданд. Хуллас донишж= аз паи дониш, ба маысад расидани кори курси аз китобьои дарси, паёми Президенти Жумьурии Тожикистон, аыидаи олимон, мажаллаьо, газетаьо, вараызада аз он мафьумьои ба худ хосро истифода мебаранд, ки ин тарафи манфиро нишон медиьад.
Наышаи кори курси аз сарухан, чор суольо, хулоса ва адабиётьои истифодошуда иборат мебошад. Сарсухан аслан аз наыши кор, актуали будани мавз=ъ, маысад ва вазифаи кори курсц, сохтори кор (маълумоти мухтасар оиди ыисмьои кор). Саволи якум: тавсифи ьавзаи ичтимоии иктисод ва унсурхои таркибии он. Дуввум: Сиёсати ичтимоии давлат: мохият, тамоюл ва хусусиятхои он.
Саволи сеюм: Пуштибонии ичтимои ва хифзи ичтимоии ахолии.
Чорум: Системаи кафолати ьифзи ижтимоии аьолц ва зурурати татбиыи он дар шароити гузариш ба иытисодиёти бозор.
1 Ьавзаи ижтимоии иытисод ва унсурьои таркибии он
Ьавзаи ижтимоц яке аз аносири муьимтарини иытисод (объект, ьодиса ва равандьои иытисодц) буда, кулли алоыа ва муносибатьоро оиди эьёву ташаккули ьаёти инсон, эьтиёжу дархости оньо ба молу маьсулот, неъматьову хадамот, неъматьои моддию маънавц, даромаду таысими он, ыонеъ гардондани таыозои беинтиьо ва ниьоии аъзоёни жамъият ифода менамояд. Тавьид (ягонагц) ва анб=ьи гирдгардиши раванд ва ьодисаьои иытисодию ижтимои таьти иытисоди ижтимои муттаьид карда мешавад.
Ба ьавзаи ижтимоии иытисод саржамъи раванду ьодиса, тадбир ва андешаьое, ки аз жониби воьидьои иытисоди барои беь¬тар шудани ьаёти инсону жомеъа ва баланд бардоштани сатьи зиндагии оньо масраф карда мешавад интиыол карда мешавад. Он мустаыиман бо масоили бужети истеъмолии шахсу оила, пасандоз (моддц, пули), андухт, дороии аьолц ё худ камбизоатии оньо, манфиат, ангеза, шавыу ьавас, муносибат ба меьнат, моликият, шущл, бекорц... алоыаманд буда, сать ва даражаи рушди иытисодро нишон медиьад.
Ьавзаи ижтимоии иытисод ыариб ба ьамаи он соьаьои иытисодие, ки ба ьаёти ижтимоии одамон алоыаманд мебошад, ё худ талаботи оньоро ыонеъ мегардонад иртибот дорад. Ба ин маысад фаъолияти тавлидотии соьаьои истеьсолоти модди, саноат, кишоварз, сохтмон, алоыа, наылиёт, савдо, хуроки умумц ва соьаьои щайримоддию хадамот равона карда мешаванд.
Аз таваыыуф ба соьаьои саноат маълум мегардад, ки он талаботи р=зафзуни инсонро бо чизьои пушидани, озуыа ва озуыаворц, асбобу анжоми р=згор, воситаьои хурди коркарди хожаги, яхдону телевизор, радио, мебел, манзил ва щайра таъмин менамояд. Маьз аз сать ва даражаи тараыыиёти соьаьои саноат ва таъмин будан бо маьсулоти саноатц давлатьоро ба зинаьои гуногун (аыибмонда, инкишофёбанда, фавыулинкишоф...) тафриыа месозанд.
Соьаи кишоварз ьамчун узви асосии комплекси аграрию саноатц (КАС) талаботи жомеаро бо маьсулоти хурока - гушту равщан, сабзавот ва саноатро бо ашёи хом ыонеъ мегардонад. Аз даража ва сатьи индустронии он рушду нумуи дигар ьавзаьои
иытисоди ва ижтимои вобаста мебошад. Аз ин нигоь баъзе аз ноьия, вилоят, губерния, штат ва давлатьоро ьамчун аыибмондаи аграрц, соф аграрц ё худ аграрию саноатц тавсиф мекунанд.
Бемуболища метавон гуфт, ки маьз даражаи тараыыиёти соьаи саноат ва хожагии ыишлоы - нишондиьандаи муьимтарини да¬ражаи некуаьволи (ижтимои)-и мамлакат ыадр карда мешавад.
Ьаёти инсон ва жомеаро бидуни соьаи сохтмон тасаввур кардан нашояд. Аз сохтмони оддии хонаю жой, ыасрьову бостон-саройьо cap карда то м=ъжизаьои Ьинду Чин ва Риму Юнони Ыадим маьсули меьнати сохтмончиён мебошад, ки на таньо талаботи жисмию моддц, балки маънавии инсонро ыонеъ мегардонад.
Ба ьавзаи ижтимоиёт на ьамаи фаъолияти сохтмон, балки он ьиссае, ки бевосита ё худ щайримустаыим ба ьаёти инсон таъсир мерасонад дохил карда мешавад. Ба амсоли он хожагиьои манзил ва коммуналиро номбар кардан мумкин аст, ки барои нигоьубин ва дар ьолати кори нигоь доштани манзилгоь, лифтьо, канализатсия, таъмин кардан бо об, бары, ва газ, таъмири гузаргоььо, ободонии бощьову истироьатгоьо банд мебошанд. Бояд тазаккур дод, ки омори расмц сохтмони манзилро ба сифати ьавзаи ижтимоц эътироф намекунад. Аммо вобаста ба наышу маыоми манзил ва объектьои ижтимоию маъданц ва хизматрасонц ба аьолц онро ьавзаи ижтимоиёт интикор кардан дуруст меояд.
Аз нуытаи назари ахамият ва наышу маыом дар хидмати аьолц аксаран ваыт соьаьои наылиёти мусофиркашонц, алоыа, савдои чакана ва х=роки умумиро низ ба ьавзаи ижтимоц ё худ соьаи ижтимоии иытисод интиыол мекунанд. Масалан, наылиёти
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта