Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар хоҳӣ зиндагият хуб гузарад, сабр намо.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 10 >>

Тестхо аз фанни Таърихи фалсафа

Tags:тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (04.05.2017 / 12:01)
Rating:rating 259 article (0)
Reads:4047
Comments:1
Тестхо

Таърихи фалсафа

1.Муродифи истилохи фалсафа дар забони тољики кадом аст?
А) Андарз
Б) Зарбулмасал
В) Хикмат
Г) Илм

2. Маънои истилохи фалсафа чист?
А) Одамдусти
Б) Табиатдусти
В) Хикматдусти
Г) Мухаббат ба боигари

3. Фалсафа чиро меомузонад?
А) Қонунхои умумитарини љамъиятро
Б) Қонунхои умумитарини табиатро
В) Қонунхои умумитарини тафаккури инсониро
Г) Қонунхои умумитарини хастиро

4. Масъалаи асосии фалсафа таносуби:
А) Табиат ва коинот
Б) Инсон ва љамъият
В) Шуур ва материя
Г) Олами зинда ва олами ѓайризинда

5. Кадом илм аз қисмхои онтология, гносеология, диалектика, антропология, аксиология, праксиология иборат аст?
А) Сотсиология
Б) Таърихи халқи тољик
В) Иқтисодиёт
Г) Фалсафа

6. Хадафи асоси ва нихоии фалсафа аз чи иборат аст?
А) Маънидоди хасти
Б) Омузиши табиат
В) Шинохти маънии зиндагии инсон
Г) Дигаргун сохтани олам

7. Ведхо осори хаттии кадом халқанд?
А) Чинихо
Б) Тољикон
В) Хиндухо
Г) Юнониён
8. Асосгузори таълимоти локаятхо кист?
А) Зардушт
Б) Брихаспати
В) Нехру
Г) Конфутсий

9. Таълимоти чорвакхо чи гуна хусусият дорад?
А) Дуалисти
Б) Идеалисти
В) Материалисти
Г) Агностики

10. Тибқи таълимоти даотсизм Дао чист?
А) Сабаб
Б) Ангеза
В) Натиља
Г) Сабабу натиља

11. Аз назари Конфутсий дар кадом холат тартибу низом љори мегардад?
А) Дар холати эътидол
Б) Низоъ
В) Қонуни инкори инкор
Г) Тазод

12. Љавхари таълимоти Конфутсийро чи ташкил медихад?
А) Мухаббат
Б) Одамият
В) Шуљоат
Г) Хикмат

13. Анаксагор, Парменид, Зенон ба кадом мактаби фалсафи тааллуқ доранд?
А) Мактаби Милет
Б) Элиёиён
В) Пифагориён
Г) Атомгароён

14. «Мо наметавонем, ду бор дар як рудхона фуру равем» суханхои кист?
А) Анаксимен
Б) Фалес
В) Парменид
Г) Гераклит

15. Таълимотро дар бораи атом кадоме аз файласуфон асос гузоштааст?
А) Анаксимен
Б) Анаксимандр
В) Зенон
Г) Демокрит

16. Кадом файласуф даъват мекард, ки инсон бояд ба виљдон гуш андозад?
А) Суқрот
Б) Гиппий
В) Демокрит
Г) Анаксагор

17. Асосгузори назарияи идеяхо кист?
А) Эмпедокл
Б) Антифонт
В) Афлотун
Г) Гиппий

18. Кадоме аз файласуфон бо номи муаллими аввал маъруф аст?
А) Пифагор
Б) Афлотун
В) Эпикур
Г) Арасту

19. Сурат (шакл) аз назари кадом файласуф камоли модда аст?
А) Сенека
Б) Диоген
В) Арасту
Г) Протагор

20. Кадом мактаби фалсафи илму хикмати Юнонро бо илму фалсафаи
Шарқ даромехтааст?
А) Мактаби элиёиён
Б) Мактаби Искандария
В) Мактаби эпикуриён
Г) Мактаби софистон

21. Аз назари зардуштия инсон ба воситаи чанд асли ахлоқи хамида
љонибдори Хурмузд мегардад?
А) Ду асли ахлоқи
Б) Панљ асли ахлоқи
В) Се асли ахлоқи
Г) Чахор асли ахлоқи

22. Асоси таълимоти Мониро чи ташкил медихад?
А) Хайр ва шарр
Б) Нур ва зулмот
В) Зебои ва зишти
Г) Истехсолот ва истеъмолот


23. Тибқи таълимоти Маздак аз омезиши нур ва зулмот аввал чихо
пайдо шудаанд?
А) Хаво, маъдан, оташ
Б) Наботот, хайвонот, инсон
В) Об, хаёт, оташ
Г) Оташ, об, хок

24. Асоси тамоми хастиро тибқи зурвония чи ташкил медихад?
А) Об
Б) Замони бекарона
В) Оташ
Г) Хок

25. Дахрия пайдоиши оламро чи гуна маънидод мекунад?
А) Олам қадим аст
Б) Олам офарида шудааст
В) Олам беохир аст
Г) Асрори оламро касе

26. Асосгузори фалсафаи машшоияи форсу араб кист?
А) Ибни Сино
Б) Хайём
В) Ал-Кинди
Г) Фороби

27. Аз назари кадом файласуф инсон Худоро аз тариқи офаридахои вай мешиносад?
А) Фороби
Б) Эроншахри
В) Ал-Кинди
Г) Изиддини Эљи

28. Кадом мактаби фалсафи Худоро Зоти кулл номидааст?
А) Калом
Б) Тасаввуф
В) Машшоия
Г) Исмоилия

29. Тавхид асоси кадом таълимоти фалсафи аст?
А) Ишроқия
Б) Тасаввуф
В) Исмоилия
Г) Калом

30. Асосгузори мактаби ишроқия кист?
А) Ибни Сино
Б) Абубакри Рози
В) Сухраварди
Г) Али ал-Ашъари

31. Августин намояндаи кадом фалсафа аст?
А) Юнон
Б) Рум
В) Чин
Г) Аврупо

32. Кадоме аз љараёнхои фалсафи мафхумхои куллро аз ашёву чизхо новобаста медонанд?
А) Номгароён
Б) Моддагароён
В) Воқеъгароён
Г) Исмоилиён

33. Натиљаи нихоии фалсафаи Эхё:
А) Аз нав зинда кардани илму фарханги Юнони қадим
Б) Тақлиду нусхабардории тамаддуни гузашта
В) Эљоди фарханги наву тоза дар сатхи баланд
Г) Давом ва тараққи додани фалсафаи илохии асрхои миёна

34. Хусусияти илм ва натурфалсафаи давраи Эхё:
А) Геосентри (заминмаркази)
Б) Космосентри (кайхонмаркази)
В) Гелиосентри (хуршедмаркази)
Г) Теосентри (худомаркази)

35. «Ман меандешам, пас хастам», хикмати кист?
А) Г. В. Лейбнитс
Б) Б. Спиноза
В) Р. Декарт
Г) Д. Юм

36. «Равони кудак хангоми таваллуд мисли тахтаи тоза соф аст», андешаи кист?
А) Љ. Бруно
Б) Н. Кузани
В) Љ. Локк
Г) Н. Макиавелли

37. Муаллифи китобхои «Таљрибаи нав оид ба хиради инсони», «Усули табии ва илохи», «Монадашиноси»-ро номбар кунед:
А) Г. В. Лейбнитс
Б) Љ. Беркли
В) Леонардо да Винчи
Г) Н. Макиавелли
38. «Илм бояд ба инсон хидмат кунад» сухани кист?
А) Т. Гоббс
Б) Р. Декарт
В) Г. В. Лейбнитс
Г) Ф. Бэкон

39. «Тамоми олам, чи љисмхои модди ва чи падидахои равони, бар қонуни харакати механики тобеъ аст» ақидаи кист?
А) Т. Гоббс
Б) Б. Спиноза
В) Љ. Бруно


40. Мафхуми маорипарвариро аввалин бор ки истифода бурдааст?
А) Ламетри
Б) Дидро
В) Волтер
Г) Кондорсе

41. Калиди донистани хаёти љамъият аз назари маорифпарварон:
А) Омухтани хаёти иқтисоди
Б) Омухтани инсон
В) Омухтани хаёти хуқуқиву сиёси
Г) Омухтани хаёти ахлоқиву эстетики

42. Аз назари Кант кадоме аз ин мафхум ходисахои маърифатшавандаро инъикос менамояд?
А) Қонунхои табиат
Б) Ноумен
В) Қонунхои љамъият
Г) Феномен

43. Аз назари Гегел асоси хастиро чи ташкил медихад?
А) Материяи абади
Б) Рухи мутлақ
В) Макону замон
Г) Харакати доими

44. Хусусияти низоми таълимоти кадом файласуфро панлогизм ташкил медихад?
А) Руссо
Б) Дидро
В) Гегел
Г) Гердер

45. «Ман» бидуни «Ту» на вуљуд дошта ва на саодатманд шуда метавонад» ақидаи кист?
А) Кант
Б) Голбах
В) Гелветсий
Г) Фейербах

46. Оѓози давраи ѓайриклассики рушди фалсафа
А) Асри X
Б) Асри XV
В) Асри XIX
Г) Асрхои XVII - XVIII

47. Асосгузори таълимоти ирратсионалисти:
А) О. Конт
Б) Шопенхауэр
В) Дониш
Г) Рассел

48. Кадоме аз таълимот инсонро чун мақсуд ва маънии тахаввули љахон
мешуморад?
А) Марксизм
Б) Ирратсионализм
В) Фалсафаи хаёт
Download txt | fb2
1 2 3 ... 10 >>
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта