Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Гадо аз саг наметарсад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

Тест аз БИД Тестҳои миёна: 2017

Tags:тест | тестхо аз фанни забони модари | забони точики | тест аз фанни забони модари ва адабиети точики | 2017 | 2018тестхои 2017 | тести забон | 500 тест аз забони модари ва адабиети точик
Added:Admin (04.05.2017 / 11:47)
Rating:rating 257 article (0)
Reads:682
Comments:0
Тестҳои миёна:
1. Функсияи инфраструктураи илмиро муайян намоед:
а) таъмини шароитњои моддї барои таъсисёбии марказњои илмї дар минтаќањо;
б) муњайё сохтани асбобу таљњизотњои техники зарури барои гузаронидани тадќиќотњо;
в) таъмини ахборот барои фаъолияти илмї;
г) таъмини робитањо байни олимон, муњайё сохтани шароитњои мусоиди иљтимої, маишї;
д) њамаи вариатњои дар боло овардашуда дурустанд;

2. Таркиби инфраструктураи илмиро муайян намоед:
а) бино ва иншоотњои марказњои илмї;
б) таљњизотњои техникї барои иљроиши тадќиќотњо;
в) низоми таъминоти ахборотї, китобхонањо, марказњои ахборї, шабакањои ахборї, нашриётњо;
г) низоми таъминоти олимон, маќомотњои банаќшагирї ва мутобиќгардонии тадќиќотњои илмї низоми таъминотњои материалї- техникї ва иљтимої- маишї;
д) њамаи вариантњои овардашуда дурустанд;

3. Барои амалишавии соњаи илм як ќатор воситањои махсус лозиманд, ки Шумо онњоро аз варантњои зерин муайян созед:
а) таљњизотњои техникї;
б) таљњизотњои ченкунии аниќ, даќиќ;
в) воситањои техникаи њисоббарор;
г) реактивњои химиявї, манбањои бузурги энергетикї;
д) њамаи воситањои дар боло овардашуда дурустанд;

4. Таљњињотњои техникї, таљњизотњои ченкунии аниќ, даќиќ, воситањои техникаи њисоббарор, реактивњои химиявї, манбаъњои бузурги энергетикї барои амалигардонии соњаи илм њамчун чї хизмат мекунанд:
а) воситањои махсус;
б) инфрасохтори илм;
в) таъминоти модди техникї;
г) базаи ахборотї;

5. Барои инкишоф додани соњаи илм бештар чї лозим аст:
а) маблаѓгузорї;
б) таъминоти- модди техникї;
в) гузаронидани, семинарњо, мулоќотњо, конфренсњо;
г) идоракунии низоми соњаи илм;
д) њамаи вариантњои дар боло овардашуда дурустанд;
6. Созишнома оиди таќсимоти моликияти ИЉШС, ки бо њайати роњбарони давлатњои ИДМ кай ва дар куљо баргузор гардид:
а) соли 1991 дар Ќазоќистон;
б)соли 1992 дар ш. Бишкек;
в)соли 1995 дар ш. Самарќанд;
г) соли 1996 дар ш. Бишкек;
д) соли 1990 дар Тољикистон;
7. Хатаре, ки ба миён меояд аз рўйи њаљми (бузургии) фарогири оќибатњои манфии худ метавонад ба чунин гурўњњо људо шавад:
а) хатари байналмилалї, глобалї;
б) хатари минтаќавї (минтаќањои љањон);
в) хатари миллї ё хатари љузъии минтаќањои мамлакат;
г) хатари љузъи (корхонаю шахсият);
д) њамаи вариантњои овардашуда дурустанд;

8. Вазъи бехатарии молиявии Љумњурии Тољикистонро дар баробари Вазорати молия инчунин кадом маќомоти идоракунї иљро менамояд:
а) Маљлиси Олї;
б) Њукумати Љумњурии Тољикистон;
в) Бонки миллї, Маќомоти намояндагї ва иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
г) њамаи љавобњо дуруст;

9. Њадафи асосии амнияти иќтисодии мамлакат ин:
а) таъмини мавќеи ќавии кишвар дар арсаи муносибатњои иќтисодии байналхалќї мебошад;
б) бехатарии озуќавориро таъмин намудан;
в) сулњусуботро дар кишвар таъмин намудан;
г) танзим намудани фаъолияти соњибкорї ба хотири таъмини амнияти кишвар;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

10. Амнияти иќтисодї ин:
а) чорабинињое, ки барои пешрафти иќтисодиёт амалї мегарданд;
б) маљмўи самтњои давлатї дар кам кардани сатњи камбизоатии ањолї мебошад мебошад;
в) ин маљмўи шарту шароитњое мебошад, ки мустаќилият, устуворї, ќобилияти пешравї ва худтакмилёбии иќтисоди миллиро таъмин месозад;
г) ќобилияти харидории пулли миллиро ифода менамояд;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

11. Мафњуми амнияти миллї бештар бо кадом мафњумњо пайвастагї дорад
а) давлат ва корхона;
б) тараќќиёт ва устуворї;
в) хатар ва бехатарї;
г) пул ва нарх; шахсият ва фаъолияти соњибкорї;

12. Ба хатари иќтисодии дохилї дохил мешавад:
а) паст рафтани истењсолот;
б) раќобат нопазирии мањсулот;
в) сатњи баланди монополизм;
г) пурзўр гаштани љараёни ришвахўрї;
д) њамаи љавобњо дуруст

13. Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии сохти ҷамъиятӣ, ки дар қонунҳо таҷассум ёфтаанд, созмонҳо (ташкилотҳо), идораҳо, маҷмӯи қоидаҳо ва механизмҳои вобастаи ҷорикунии онҳо – ин:
А) Ракобати иктисоди
Б) Конуни иктисоди
В) Категорияи иктисоди
Г) Ниҳоди иктисоди.

14. Мафҳуми ниҳоди иқтисодӣ дар назарияи иқтисод аз ҷониби муҳаққиқони кадом самти иктисоди таҳқиқ шудааст?

А) самти институтсионалию сотсиологӣ, асосгузори он Торстейн Веблен,
Б) иқтисодшинос ва таҳиягари муаммоҳои глобалй А.Маршалл
В) Мутахассиси соҳаи даврҳои (сиклҳои) саноатӣ К.Маркс
Г) назариячӣ, ходими сиёси В.И.Ленин

15. Намояндагони институтсионализмро бештар ду муаммо - ба худ ҷалб намудааст, яъне:
А) Марзи иқтисодии давлат
Б) Натиҷахои самаранокӣ
В) Муҳити ҷамъиятии беруна - давлат, сиёсат, идеология, дину мазҳаб, фарҳанг, маърифат
Г) ҳокимияти иқтисодӣ ва назоратбарӣ аз рӯйи иқтисодиёт.

16. Институтҳои инфраструктураи бозори муосир, ки барои инкишофи фаъолияти субъектҳои бозорӣ мусоидат мекунанд:
А) манфиати мардум, рушди ҷамъиятӣ, даромади миллӣ, макомоти идоракунӣ
Б) Ракобат, конун, миллат, нажод, ахоли,сиёсат
В) андозаи самаранокӣ, некӯаҳволии аҳолии кишвар, маҳсулоти умумии дохилӣ, воситаҳои истеҳсолот
Г) биржаҳо,музоядаҳо, ярмаркаҳо, бонкҳои тиҷоратӣ, нозироти андоз, ширкатҳои сугуртавй ва гайра.

17. Инфраструктураи институтсионалии бозор метавонанд
А) расмӣ ё гайрирасмӣ бошанд.
Б) трансаксиони бошанд
В) вертикалй аз боло ба поён бошанд
Г) беруна бошанд

18. Моҳияти ниҳодҳои иҷтимоиву иқтисоди ба воситаи чихо муайян карда мешаванд?
А) бо ширкатҳои машваратгузорӣ (консалтингӣ)
Б) бо палатаҳои савдои онхо
В) бо вазифаву амалҳои онҳо,
Г) бо соҳибкории озод.

19. Вазифаи ниходхо оиди ҳамоҳанг намудани фаъолияти субъектҳои иқтисоди миллӣ бо усули ба роҳ мондани робитаҳои иқтисодии байни онҳо чиро ифода мекунад?
А) Амалу ҳаракатҳои субъектҳои истеҳсолоти ҷамъиятиро бо ҳам мутобиқ месозанд ва бо ҳамин роҳ хароҷотҳои муомилотии (трансаксионии) онҳоро камхарҷтар мекунанд,
Б)ахбори заруриро ҷамъ, захира, ҷамбаст, интикол ва пахш менамоянд.
В)фаъолияти субъектҳои хоҷагидорро ба сӯи максадҳои ҷамъиятӣ сафарбар мекунанд, аз фаъолияти номусоид онҳоро боз дошта ба самарабахшии фаъолияти иқтисодии мамлакат мусоидат менамоянд.
Г) якпорчагии қаламрави иқтисоди миллии худро таъмин менамояд

20. Вазифаи иттилоотгузории ниҳодҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар чи ифода меёбад?
А) ахбори заруриро ҷамъ, захира, ҷамбаст, интикол ва пахш менамоянд.
Б) Ахбори заруриро ба ракибони худ интикол мекунанд
В) Ахбори гирифташударо аз хама пинхон нигох медоранд
Г) Ахборро ба вазъияти ногувор вомегузоранд

21. Хатари ба вучудомада аз руи хачми фарогирии окибатхои манфии худ метавонад ба чунин гуруххо чудо шавад:
А) хатари байналмиллали ва минтакави;
Б) хатари милли ё чузъии минтакахои мамлакат;
В) хатари чузъи(корхонаю шахсият)
*Г) хамаи чавобхо дуруст
22. «Ин фаъолияте мебошад, ки дар натичаи он имконият ва эхтимолияти хатар аз байн бардошташуда, амният таъмин карда мешавад», таърифи кадом мафхум аст?
А) бехатарсози
Б) амният
В) тарзи зиндаги
Г) тахдид
23. Амнияти иктисоди – ин?
А) мачмуи шарту шароитхое мебошад, ки
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Loading...
0 / 13

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта