Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кӯр аз Худо чӣ мехоҳад? Ду чашми бино.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы

Тест аз БИТ Тестҳои душвор 2017

Tags:тест | тестхо аз фанни забони модари | забони точики | тест аз фанни забони модари ва адабиети точики | 2017 | 2018тестхои 2017 | тести забон | 500 тест аз забони модари ва адабиети точик
Added:Admin (04.05.2017 / 11:47)
Rating:rating 256 article (0)
Reads:586
Comments:0
Тестҳои душвор
1. Омилњои асосии афзояндаи МММ-ро аз љавобњои зерин интихоб намоед:
а) раќобат ва нарх;
б) талабот ва таклифот;
в) шуѓл ва нарх;
г) пул ва таклифот;
д) њамаи љавобњо дурустанд:

2. Аз љониби ширкатњои хориљї забт кардани бозори дохилии Љумњурии Тољикистон аз рўйи намудњои гуногуни молњои ниёзи мардум ба кадом њолат оварда мерасонад:
а) имконияти истењсоли мањсулот аз љониби соњибкорони дохилї мањдуд мешавад;
б) имконияти истењсоли мањсулот аз љониби соњибкорони дохилї васеъ мешавад;
в) имконияти истењсоли мањсулот аз љониби соњибкорони дохилї њавасманд мешавад;
г) имконияти истењсоли мањсулот аз љониби соњибкорони дохилї рушд меёбад;
д) имконияти истењсоли мањсулот аз љониби соњибкорони дохилї тараќќи меёбад;

3. Беќурбшавии пул њамчун хатари дохилї ба кадом њолат оварда мерасонад:
а) маблаѓњои барои сармоягузорї пешбинишуда то давраи ба кор даровардани иќтидорњои истењсолї ќурби худро гум менамоянд;
б) иќтидори иќтисодї пурра истифода мешавад;
в) тараќќиёти иќтисоди ба вуљуд меояд;
г) инфрасохтори иќтисодї рушд меёбад;


4. Ба хатари иќтисодии беруна дохил мешавад:
а) аз љониби ширкатњои хориљї харидори намудани корхонањои љумњурї;
б) афзоиши ќарзи хориљї;
в) терроризми байналмилалї, экстремизм
г) њамаи љавобњо дуруст;


5. Кадоме аз омилњои номбаркардашуда хатари иќтисодиро ба вуљуд намеорад:
а) ќобилияти пасти харидории ањолї;
б) кафолати пасти суѓуртавї;
в) сатњи пасти бољу хирољи гумрукї;
г) зиёд шудани таваљљуњ ба комёбињои илму техника;
д) сатњи баланди андозбандї;

6. Кадом омил фазои номусоиди инвеститсиониро дар кишвар ба вуљуд меорад:
а) ноустувории асосњои ќонунгузорї;
б) сатњи баланди андозбандї;
в) сатњи баланди монополизм;
г) кафолати пасти суѓуртавї;
д) њамаи љавобњо дуруст;

7. Ба тањдиди бехатарии иќтисодї дар бахши молиявї дохил намешавад:
а) номуътадилии сиёсї;
б) ноустувории низоми молиявї;
в) сатњи баланди таваррум;
г) сатњи пасти таваррум;
д) афзоиши ќарзи дохилї ва хориљї;

8. Манфиати миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттилоот ин:
а) истифодаи технологияи њозиразамони иттилоотї;
б)ташкили саноати ватании иттилоот;
в)њимояи захирањои иттилоотї аз дастрасии беиљозат;
г) истифодаи инфраструктураи иттилоотї;
д)њамаи љавобњо дуруст;

9. Мафњуми бехатарии байналмилалиро аз вариантњои зерин муайян намоед:
а) маљмўи чорабинињое, ки барои сулњу субот дар дохили кишвар андешида мешавад;
б) муносибатњои иќтисодии байни давлатњоро дар назар дорад;
в) чунин њолати муносибатњои байнидавлатї ва њарбию сиёсие мебошад, ки дар он кафолати амнияти берунаи њар як давлат таъмин карда шуда, дар љараёни њалли њаргуна зиддиятњои байнидавлатии байналмилалї ва минтаќавї тањдиди љанг ё муноќишаи мусаллањона аз байн меравад;
г) муайян намудани њаљми афзоиши МММ, ки дар хориљи кишвар аз тарафи субъектњои дохилї истењсол карда мешавад;
д) њамаи љавобњо дурустанд;

10. Кадоме аз созмонњои зерин њамкорињои судбахш барои таъмини бехатарии сиёсиву иќтисодиро дар бар мегирад:
а) Созмонњои минтаќавии Осиёи Марказї;
б) Созмони њамкории Осиёи Марказї;
в) Созмони Миллали Муттањид;
г) Созмони њамкории Шанхай;

11. Бехатарии миллї ин:
а) таъмин намудани ањолї бо маводи озуќа мебошад;
б) таъмин намудани ањолї бо ќувваи барќ;
в) дар кишвар мављуд надоштани бекорї;
г) њолате мебошад, ки дар мамлакат амнияти манфиатњои миллии кишвар таъмин буда, љињатњои бехатарии сиёсї, иљтимої, иќтисодї, њарбї, экологиро дар бар мегирад, хатар фаъолияти иќтисодии беруна, пањншавии яроќи ќатли ом, тањдидро ба арзишњои маънавї ва зењнии мардум пешгирї мекунанд;
д) чунин њолати муносибатњои байнидавлатї ва њарбию сиёсие мебошад, ки дар он кафолати амнияти берунаи њар як давлат таъмин карда шуда, дар љараёни њалли њаргуна зиддиятњои байнидавлатии байналмилалї ва минтаќавї тањдиди љанг ё муноќишаи мусаллањона аз байн меравад;
12. Ба низоми амнияти милли чї дохил мешавад:
а) маљмўи конститутсионии меъёрњои њуќуќї;
б) маќомоти ќонунгузор ва иљроия;
в) воситаю усулњои пешбарии фаъолияти маќомотњои дахлдор;
г) њифзи боэътимоди манфиатњои миллї дар мамлакат;
д) њамаи љавобњо дурустанд;
13. Нишондињандањое, ки вазъи умумии иќтисодии мамлакатро муайян менамоянд кадомњоянд:
а) сатњи сифати њаёти мардум, суръати афзоиши истењсолоти саноатї;
б) дараљаи беќурбшавї, ќурби асъори миллї нисбати асъори озодивазшаванда, фаъолияти иќтисоди «нињонї» (пинњонї);
в) сатњи бекорї, суръати афзоиши истењсолоти кишоварзї, сатњи таѓйирёбии нарх; рушди иќтисодї – суръати афзоиши ММД дар як сол, камчинии буљети давлатї, ќарзи дохилї ва хориљии давлат
г) њамаи љавобњо дурустанд;

14. Дар зери мафњуми минтаќањои озоди иќтисодї Шумо чиро мефањмед? Варианти дурустро интихоб намоед:
а) минтаќаи озоди иќтисодї – ќисми алоњидаи ќаламрави Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар њудуди он на фаќат низоми махсуси гумрукию андозї, балки тартиби содакардашудаи рафтуомади ѓайрирезидентњо ва меъёрњои имтиёзноки истифодаи захирањои табиї амал мекунад;
б)минтаќаи озоди иќтисодї – ин ќисми ќаламрави мамлакат мебошад, ки танњо барои тиљорат ташкил карда шудааст;
в)минтаќаи озоди иќтисодї – ин минтаќаест, ки дар он љо танњо соњибкорони хориљї фаъолият менамоянд;
г) минтаќаи озоди иќтисодї – чунин минтаќаест, ки дар он љо тамоми соњибкорон аз супоридани њамаи намуди андозњо озод карда мешаванд; д)минтаќаи озоди иќтисодї – љоест, ки давлат онро танњо ба хотири муаррифї кардани кишвараш ба љањон ташкил менамояд.

15. Агар ба таърих назар кунем дар љањон аввалин минтаќањои озоди иќтисодї дар кадоме аз ин давлатњо ба вуљуд омадаанд:
а) дар Ливорнои Италия;
б)дар давлатњои Араб;
в)дар Россия; дар Хитой
г дар Амрико;


16. Дар љумњурии мо вобаста ба минтаќањои озоди иќтисодї кадоме аз ин ќонунњои ќабул гардида, амал мекунанд:
а) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодии Панљ, Суѓд, Данѓара ва Ишкошим»;
б)Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар ЉумњурииТољикистон»
в)Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодии назди сарњадї»
г) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озод намудани соњибкорон аз супоридани андозњо дар минтаќањои озоди иќтисодї» Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ташкил намудани минтаќањои озоди иќтисодї дар минтаќањои ќафомонда».
Download txt | fb2
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта